Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prodlení v obchodních vztazích a jeho důsledky
Kolář, Ondřej ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Oehm, Jaroslav (oponent)
Prodlení v obchodních vztazích a jeho právní důsledky Účelem této diplomové práce je zevrubně rozebrat prodlení v obchodních vztazích v českém právním řádu a právní praxi, a to s důrazem na možné důsledky prodlení. Přestože ohledně prodlení má právní úprava historickou kontinuitu (vlastně už od ABGB z roku 1811), v mnohých případech často i dnes vyvstanou otázky ohledně intepretace či mechanismu uplatnění jednotlivých důsledků prodlení. Hlavními prameny při vypracovávání této práce byly odborné komentáře k zákonům, odborné monografie, články z odborné literatury a zejména judikatura, nejčastěji Nejvyššího soudu České republiky. České obchodní právo zná dva základní typy prodlení - prodlení dlužníka a prodlení věřitele. Důsledky prodlení pak jsou: právo trvat na řádném plnění, právo na náhradu škody, právo odstoupit od smlouvy, přechod nebezpečí škody na věci, povinnost platit úroky z prodlení a případná povinnost platit smluvní pokutu. Všem těmto důsledkům se diplomová práce věnuje v podrobnostech, vzájemných souvislostech a s orientací na reálnou praxi, zejména prostřednictvím rozboru stěžejní judikatury. První část práce je věnována rozboru prodlení jako takového, je nastíněn historický vývoj úpravy prodlení na našem území, jsou popsány jeho druhy, dále je podrobně řešeno, kdy jaký typ prodlení...
Nesmrtelnost a mezistav duše v současné eschatologii v německé jazykové oblasti
Kolář, Ondřej ; Štefan, Jan (vedoucí práce) ; Macek, Petr (oponent) ; Ventura, Václav (oponent)
Předkládaná práce se zabývá problematikou, která se v posledních desetiletích minulého století stala předmětem mnoha kontroverzí a která i dnes patří - snad ještě vedle otázky po "spasení všech" - k nejdůležitějším a zároveň k nejdiskutovanějším tématům křesťanské eschatologie. Ve srovnání s mnoha závažnými otázkami, jež hýbají dnešní teologií, se snadno může jevit jako okrajová až podružná, náležející spíše do sféry představ a spekulací než do oblasti seriózní teologické reflexe. Ve skutečnosti se však v otázce po bezprostřední posmrtné existenci člověka - není-li ihned odbyta poukazem k údajně "střízlivým" a prostým biblickým výpovědím či k základním křesťanským vyznáním - střetávají základní teologické pohledy a stanoviska, která byla učiněna v eschatologii i předcházejících dogmatických traktátech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Historie tenisu v jižních Čechách
KOLÁŘ, Ondřej
Tato bakalářská práce je svým cílem zaměřena na zpracování historie tenisu na území jižních Čech, kde je pozornost, z důvodu velkého rozsahu území, věnována především čtyřem největším tenisovým centrům. Z časového hlediska se jedná o období od počátku historie tenisu na území jižních Čech do současnosti. Autor se ve své práci zaměřil pouze na výkonnostní tenis a ke zpracování práce využil především informací získaných v jednotlivých oddílech.
Offshoring automobilového průmyslu do Indie
Kolář, Ondřej ; Sedláčková, Helena (vedoucí práce) ; Krause, Josef (oponent)
Práce se zabývá manažerskou strategií přesunu podnikatelských činností do zemí s nízkými náklady ? offshoringem. První část obsahuje základní vymezení offshoringu, jeho formy, výhody, nevýhody a nastínění budoucnosti offshoringu. Druhá část rozebírá offshoring do Indie se zaměřením na offshoring automobilového průmyslu.

Viz též: podobná jména autorů
9 KOLÁŘ, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.