Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Resuscitace a stabilizace extrémně nezralých novorozenců.
Lamberská, Tereza ; Plavka, Richard (vedoucí práce) ; Zoban, Petr (oponent) ; Kokštein, Zdeněk (oponent)
Stabilizace a resuscitace na porodním sále je důležitou součástí péče o extrémně nezralé novorozence, jejím úkolem je podpořit základní životní funkce a usnadnit adaptaci nezralého organismu na podmínky mimoděložního prostředí. Současně doporučované postupy jsou dobře propracovány pro donošené a lehce nezralé novorozence, ale zcela chybí cílená doporučení pro stabilizaci a resuscitaci extrémně nezralých novorozenců. Výzkumná část předkládané disertační práce shrnuje nejdůležitější výsledky klinického výzkumu prováděného v letech 2010-2015 na Neonatologickém oddělení Gynekologicko- porodnické kliniky VFN a 1. LF UK. Výzkum hodnotí efektivitu a nežádoucí účinky stávajících doporučovaných postupů stabilizace a resuscitace na porodním sále u extrémně nezralých novorozenců a ve své druhé části se zabývá studiem nových a potencionálně účinných metod. Důležitým výstupem této práce je doporučení pro praxi, strukturované podle gestačního stáří extrémně nezralých novorozenců. Doporučení je založené na předložených výsledcích dílčích klinických studií a jeho cílem je zlepšit současnou úroveň postupů stabilizace a resuscitace extrémně nezralých novorozenců v klinické praxi.
Zavedení monitorace mozkových funkcí u kriticky nemocných novorozenců
Zemánková, Jana ; Kokštein, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kantor, Lumír (oponent) ; Dort, Jiří (oponent)
Souhrn Cílem práce bylo hodnocení mozkové aktivity novorozenců s časným asfyktickým syndromem a její korelace s následným krátkodobým a dlouhodobým vývojem. Druhá část práce je zaměřena na vyzrávání mozkové aktivity u nedonošených novorozenců. V první části byly hodnoceny aEEG záznamy u 88 novorozenců s diagnózou perinatální hypoxie (pH 6,96, BE -16,9). Záznam aEEG byl hodnocen dle klasifikace Hellström-Westas, krátkodobý vývoj byl hodnocen jako stupeň hypoxicko-ischemické encefalopatie (klasifikace Sarnta-Sarmat). Ke zhodnocení dlouhodobého vývoje byly děti rozděleny do 4 skupin - s normálním vývojem, s mírným opožděním vývoje, s těžkou psychomotorickou retardací a úmrtím v novorozeneckém období. Byl hodnocen vztah mezi aEEG, krátkodobým a dlouhodobým vývojem a běžně hodnocenými biochemickými a klinickými parametry (pH, BE, laktát, Apgar skóre). Při hodnocení vztahu mezi aEEG a krátkodobým vývojem jsme dosáhli SE 77 %, SP 100 %, PPV 100 %, NPV 74 %. Při hodnocení vztahu mezi aEEG a dlouhodobým vývojem byla SE 92 %, SP 81 %, PPV 74 % a NPV 94 %. Při hodnocení vztahu mezi stupněm HIE a dlouhodobým vývojem byla SE 100 %, SP 66 %., PPV 64 %., NPV 100 %. Statistický významná závislost byla prokázána mezi pH a aEEG, mezi laktátem a aEEG, stupněm HIE i dlouhodobým vývojem a mezi Agar skóre v 5. a 10. minutě a...
Clinical Application of Lung Function Testing in Children
Bašek, Pavel ; Kokštein, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kopřiva, František (oponent) ; Pohunek, Petr (oponent)
SUMMARY: In my thesis I have been able to show important results from the clinical application of lung function testing in young children. Following children with congenital diaphragmatic hernia, we have shown that many survivors of CDH have significant respiratory problems. However, the continual growth of airways and lung corrects the initial pulmonary function deficit. In our study, we reported on exhaled nitric oxide in CDH survivors and found normal, non-elevated levels. Studying children with inflammatory bowel disease, unlike as a single published study in adults, we found elevated exhaled nitric oxide also in children with non-active inflammatory bowel disease. The fact that conventional analysis of spirometric parameters failed in predicting the course of asthma has motivated our group to next study. It was an intriguing observation, that the subjective analysis of clinical severity of obstructive lung disease can be correlated to the measurement of curvature by using a mathematical equation. Nitric oxide is an important mediator of inflammation in several pathological conditions and the tendency to measure exhaled nitric oxide under different conditions has reached the neonatal medicine also. The multiple- breath method allows sampling of exhaled air via side stream during tidal breathing in...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.