Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 139 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparative Study on the Military Effectiveness of the Turkish Army Post 2016 Coup
Koutský, Tomáš ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Maze, Jacob Alan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vojenskou efektivitou tureckých ozbrojených sil (TAF). Jedná se o srovnávací studii dvou období; před a po puči, který se uskutečnil 15. června 2016. Práce těží z dosavadních poznatků Stephena Biddlea a Caitlin Talmadge. Kombinací jejich poznatků byly vytvořeny čtyři proměnné, které korelují se zlepšením či zhoršením vojenské efektivity. Jelikož Talmadge popisuje praktiky,které vedou ke zhoršení vojenské efektivity a autoritářských režimech, rozhodl jsem se zezačátku vysvětlit, proč považuji Turecko za polo-autoritářské; tzv. hybrid regime. Následuje stručný přehled role a postavení tureckých ozbrojených sil v historii Turecka. Následně je v práci popis puče s důrazem na časovou osu a participaci segmentů armády. Tři ze čtyř hledaných proměnných poukázaly na praktiky, které prokazatelně snížily vojenskou efektivitu TAF. Tato opatření kupodivu nezačala po puči, ale byla zjištěna i před rokem 2016 ve spojitosti s kauzami Ergenekon a Balyoz. V práci bylo zjištěno krátkodobé zhoršení vojenské efektivity. Momentálně nelze posoudit, zda toto zhoršení bude i dlouhodobé, v tomto ohledu je zapotřebí dalšího zkoumání. Ačkoliv bylo zjištěno zhoršení vojenské efektivity, zmíněná opatření nezasáhla turecké ozbrojené síly natolik, jak se zezačátku předpokládalo. Lze to vysvětlit...
Theories of International Relations in the Regions of East and Southeast Asia
Schultzová, Kateřina ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je analyzovat tři uznávané teorie mezinárodních vztahů (útočně realistickou teorii Johna Mearsheimera, obranně realistickou teorii Charlese Glasera a liberální teorii Johna Ikenberryho) a určit, která z těchto teorií nejlépe odpovídá vývoji regionu východní a jihovýchodní Asie v posledních třech desetiletích (1989-2016). Tato práce je tedy tzv. theory- testing work. Nejdříve jsou představeny samotné teorie, základní teze a jejich predikce pro region východní a jihovýchodní Asie, zejména v rámci jednání Čínské lidové republiky. Nezávislé proměnné, kterými se zabývají tyto teorie (síla, motivace, prostředí a členství v globálním řádu), jsou pak srovnávány se závislými proměnnými, které představují různé aspekty chování ČLR. Jako závislé proměnné jsou zkoumány čínské vojenské výdaje, ekonomické spory v rámci WTO a teritoriální spory, s cílem pokrýt různorodé aspekty čínského jednání v mezinárodním prostoru. Úspěšnost teorie je dána existencí či absencí korelací mezi nezávislými a závislými proměnnými. Teorie s nejvyšší četností průkazných korelací mezi proměnnými je prohlášena za nejúspěšnější. Práce je následně doplněna i o krátkou predikci: nejúspěšnější teorie je následně využita k vytvoření krátkodobého scénáře pro region východní a jihovýchodní Asie.
Formování koalic proti Islámskému státu
Pinkas, Šimon ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
V této bakalářská práci se zabývám procesem formování koalic v rámci boje proti Islámskému státu v regionu Blízkého a Středního východu. Skrze jeho analýzu se snažím otestovat teorii Balance of Threat Stephena Walta, jejímž hlavním předpokladem je velký vliv míry ohrožení států na jejich koaliční politiku. Koalice jsou důležitými jevy na mezinárodní scéně, často klíčové pro další politický vývoj, jejich zkoumání je tedy poučné a přínosné. V práci nejprve shrnu závěry teorie ohledně formování koalic a následně analyzuji státy zahrnuté do tohoto výzkumu, z hlediska veličin důležitých pro tuto teorii. Následně zanalyzuji proces formování koalic proti ISIS a na základě dat z předešlé kapitoly pak posoudím, zdali se odehrálo dle principů Waltovy teorie.
Reformy AČR po vstupu do NATO (komparace s vybranými armádami)
Křikava, Richard ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Tato bakalářská práce Reformy AČR po vstupu do NATO (komparace s vybranými se zabývá vývojem armád ČR, Polska a Finska od skončení Studené války. Cílem této práce je zjistit jakými reformami prošla AČR po vstupu do NATO, zda tyto reformy proběhly i u jiných států a zda členství v NATO nesnižuje bojeschopnost členských armád. Největší pozornost bude věnována stavu armád po vstupu do NATO. e analyzován vývoj reforem jednotlivých armád. Na základě této analýzy vyhodnocení vlivů na jednotlivé armády. Na závěr je hodnocena bojeschopnost e členstvím
Use of legacy and wireless protocols in modern IoT
Hraško, Andrej ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Použitie zastaraných a bezdrôtových protokolov v modernom IoT Hlavnými cieľmi práce je implementácia rozšírenia do systému Inthouse, ktorá umožní vzdialené ovládanie svetovo rozšírených zariadení podporujúcich Modbus štandard a vytvorenie vlastnej jednoduchej riadiacej jednotky ovládateľnej cez Bluetooth použitím zjednodušeného protokolu JSON RPC a pridať podporu jej kontroly do systému Inthouse. Ďalším krokom je zhrnutie implementácie so zameraním na technickú náročnosť a obchodný potenciál. Táto práca odkrýva zaujímavé detaily z implementácie a vystvetľuje dôvody prečo bola takáto implementácia použitá v komerčnom prostredí.
The Road to Sorrow: From State Crime to State Apology
Molina Tobar, Jose Miguel ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
THE ROAD TO SORROW State Apologies and why they -and why they don't- happen MASTER'S THESIS ABSTRACT SPECIFIC RESEARCH QUESTION & HYPOTHESIS WHY IS THIS RESEARCH HERE CONCLUSIONS PREPARED BY MIGUEL MOLINA THESIS ADVISOR RNDr. JAN KOFROŇ, PH.D. METHODOLOGY CASE SELECTION RESULTS ANALYSIS WINTER 2017 Following the revelations of the process tracing and case comparison, it can be summarized that for an apology to happen, the most important factor is a measure of domestic pressure into apologizing: by the government, by local institutions or by the media. How big the crime was, how bit the economic opportunities are seem to be less relevant as long as there is a willingness to apologize. State apologies seem to be having a moment. they have become a tool for politicking that goes beyond the expression of remorse. It has been cited as crucial to the betterment of foreign relations and as a key foreign policy tool. The author is looking to contribute to the understanding of the process of state apologies and contribute to the field of Geopolitics of Peace, a field that Megoran (2013) calls often ignored. The main research question is to discover why State Apologies happen in some cases and they don't in others. The methodology chosen was Process Tracing through the development of case studies. The methodology...
Komparace boje proti drogovým kartelům v Mexiku a v Kolumbii
Jedlička, Jan ; Krausz Hladká, Malvína (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce postupně rozebírá a následně porovnává boj proti drogovým kartelům v Kolumbii a Mexiku z pohledu zahraniční politiky Spojených států amerických. Nejprve je obecně popsán historický vývoj drogového obchodu v obou těchto státech, což je důležité pro pochopení celé problematiky a následně je samostatně zkoumána i role Spojených států v obou případech. Na tyto dvě části poté navazuje kapitola, která popisuje a porovnává souvislosti i odlišnosti, které lze u obou států nalézt.
Towards the New World Order? A Geopolitical study of Neo-Eurasianism and Meridionalism.
Morgado Albino, Nuno ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent) ; Békési, László (oponent)
V ČEŠTINĚ Odpověď na zkoumanou otázku: "Souvisí Neo-Eurasianism a Meridionalism nějak s Novým světovým řádem?" z pohledu geopolitické studie, byla těžištěm této práce. V této souvislosti bylo hlavním cílem analyzovat a porovnat Neo-Eurasianism a Meridionalism, přičemž je charakterizuji jako ideologie. V téže linii bylo také vysvětleno, jak mají tyto ideologie za cíl formovat Nový světový řád (proto také byly klasifikovány jako strategické plány). Teoretický přístup zahrnoval předpoklady z teoretické realistické tradice mezinárodních vztahů, ale byla dána přednost geopolitické studii tout court. Tato práce je plně kvalitativním výzkumem, systém metod a technik zahrnuje fenomenologickou metodu, případovou studii (srovnávací a jednotlivou), sledování procesů (process tracing) a profilování politické osobnosti. Pokud jde o strukturu, tak v části i byly contextualizovány a vysvětleny rámce geopolitické studie a modelu neoclacické geopolitiky, kdežto v části ii byla popsána a analyzována Neo-Eurasistská ideologie a strategický plán. Část iii byla věnována popsání a analyze brazilské geopolitické školy a Meridionalismu jako ideologie a strategického plánu, cast iv pak byla zaměřena na geopolitickou analýzu Brazílie, která posouzela možnosti úspěchu Meridionalismu a Neo-Eurasianismu, zejména v Latinské...
Efficient Representation of Program States
Jančík, Pavel ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Gargantini, Angelo (oponent) ; Barnat, Jiří (oponent)
Při verifikaci programů se snažíme rozhodnout, zda program obsahuje či neobsahuje chyby. Základním předpokladem všech verifikačních postupů je efektivní reprezentace a manipulace se stavy programů. V této práci představujeme techniky pro nalezení nepodstatných informací ve stavech programů a pro jejich odstranění. Tato práce obsahuje redukce vhodné pro explicitní i symbolickou reprezentaci stavů. Naše postupy vhodné pro explicitní reprezentaci byly speciálně navrženy pro vícevláknové programy. Naše analýzy dokáží nalézt takové hodnoty v dynamicky alokovaných objektech, tedy na haldě, které program již nebude v následujících krocích číst. Logické formule v predikátové nebo výrokové logice jsou převažující symbolickou reprezentací množin stavů programu. Craigovy interpolanty jsou jedním z obvyklých postupů pro získání formulí s požadovanými vlastnostmi. V této práci představujeme nový způsob jejich výpočtu, který používá přiřazení proměnných pro zmenšení jejich velikosti. Pomocí přiřazení proměnných můžeme zablokovat ty cesty v programu, které nechceme, aby interpolant bral v potaz a tím zmenšit jejich velikost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 139 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KOFROŇ, Jiří
2 Kofroň, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.