Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Road to Sorrow: From State Crime to State Apology
Molina Tobar, Jose Miguel ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
THE ROAD TO SORROW State Apologies and why they -and why they don't- happen MASTER'S THESIS ABSTRACT SPECIFIC RESEARCH QUESTION & HYPOTHESIS WHY IS THIS RESEARCH HERE CONCLUSIONS PREPARED BY MIGUEL MOLINA THESIS ADVISOR RNDr. JAN KOFROŇ, PH.D. METHODOLOGY CASE SELECTION RESULTS ANALYSIS WINTER 2017 Following the revelations of the process tracing and case comparison, it can be summarized that for an apology to happen, the most important factor is a measure of domestic pressure into apologizing: by the government, by local institutions or by the media. How big the crime was, how bit the economic opportunities are seem to be less relevant as long as there is a willingness to apologize. State apologies seem to be having a moment. they have become a tool for politicking that goes beyond the expression of remorse. It has been cited as crucial to the betterment of foreign relations and as a key foreign policy tool. The author is looking to contribute to the understanding of the process of state apologies and contribute to the field of Geopolitics of Peace, a field that Megoran (2013) calls often ignored. The main research question is to discover why State Apologies happen in some cases and they don't in others. The methodology chosen was Process Tracing through the development of case studies. The methodology...
Komparace boje proti drogovým kartelům v Mexiku a v Kolumbii
Jedlička, Jan ; Krausz Hladká, Malvína (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce postupně rozebírá a následně porovnává boj proti drogovým kartelům v Kolumbii a Mexiku z pohledu zahraniční politiky Spojených států amerických. Nejprve je obecně popsán historický vývoj drogového obchodu v obou těchto státech, což je důležité pro pochopení celé problematiky a následně je samostatně zkoumána i role Spojených států v obou případech. Na tyto dvě části poté navazuje kapitola, která popisuje a porovnává souvislosti i odlišnosti, které lze u obou států nalézt.
Towards the New World Order? A Geopolitical study of Neo-Eurasianism and Meridionalism.
Morgado Albino, Nuno ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent) ; Békési, László (oponent)
V ČEŠTINĚ Odpověď na zkoumanou otázku: "Souvisí Neo-Eurasianism a Meridionalism nějak s Novým světovým řádem?" z pohledu geopolitické studie, byla těžištěm této práce. V této souvislosti bylo hlavním cílem analyzovat a porovnat Neo-Eurasianism a Meridionalism, přičemž je charakterizuji jako ideologie. V téže linii bylo také vysvětleno, jak mají tyto ideologie za cíl formovat Nový světový řád (proto také byly klasifikovány jako strategické plány). Teoretický přístup zahrnoval předpoklady z teoretické realistické tradice mezinárodních vztahů, ale byla dána přednost geopolitické studii tout court. Tato práce je plně kvalitativním výzkumem, systém metod a technik zahrnuje fenomenologickou metodu, případovou studii (srovnávací a jednotlivou), sledování procesů (process tracing) a profilování politické osobnosti. Pokud jde o strukturu, tak v části i byly contextualizovány a vysvětleny rámce geopolitické studie a modelu neoclacické geopolitiky, kdežto v části ii byla popsána a analyzována Neo-Eurasistská ideologie a strategický plán. Část iii byla věnována popsání a analyze brazilské geopolitické školy a Meridionalismu jako ideologie a strategického plánu, cast iv pak byla zaměřena na geopolitickou analýzu Brazílie, která posouzela možnosti úspěchu Meridionalismu a Neo-Eurasianismu, zejména v Latinské...
Efficient Representation of Program States
Jančík, Pavel ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Gargantini, Angelo (oponent) ; Barnat, Jiří (oponent)
Při verifikaci programů se snažíme rozhodnout, zda program obsahuje či neobsahuje chyby. Základním předpokladem všech verifikačních postupů je efektivní reprezentace a manipulace se stavy programů. V této práci představujeme techniky pro nalezení nepodstatných informací ve stavech programů a pro jejich odstranění. Tato práce obsahuje redukce vhodné pro explicitní i symbolickou reprezentaci stavů. Naše postupy vhodné pro explicitní reprezentaci byly speciálně navrženy pro vícevláknové programy. Naše analýzy dokáží nalézt takové hodnoty v dynamicky alokovaných objektech, tedy na haldě, které program již nebude v následujících krocích číst. Logické formule v predikátové nebo výrokové logice jsou převažující symbolickou reprezentací množin stavů programu. Craigovy interpolanty jsou jedním z obvyklých postupů pro získání formulí s požadovanými vlastnostmi. V této práci představujeme nový způsob jejich výpočtu, který používá přiřazení proměnných pro zmenšení jejich velikosti. Pomocí přiřazení proměnných můžeme zablokovat ty cesty v programu, které nechceme, aby interpolant bral v potaz a tím zmenšit jejich velikost.
Feature extraction from Android application packages and its usage in machine learning for malware classification
Smrž, Dominik ; Bálek, Martin (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
V této práci navrhujeme klasifikační algoritmus založený na metodách stro- jového učení pro aplikace na populární operační systém Android, který má za cíl rozlišovat škodlivé aplikace od nezávadných. Extrakce příznaků pro strojové učení je založena na statické analýze bajtkódu se zaměřením na API volání a volání metod. Ukazujeme různé přístupy jak z nejčastějších API volání vytvořit seznam číselných příznaků. Dále zkoumáme specifika extrahovaných příznaků a jejich důležitost. Dataset, který je použit pro experimenty v této práci, obsahuje přes 200 000 vzorků, z nichž přibližně polovina je škodlivá a polovina nezávadná. Zkoušíme několik různých algoritmů strojového učení a vyhodnocujeme jejich kva- litu. Velikost našeho datasetu snižuje poměr šumu a poskytuje tak dobrý základ pro trénování klasifikačních modelů. Výsledky experimentů ukazují, že navrhovaný algoritmus má poměru vzorků, které byly chybně označné jako škodlivé, pod 2,9 % přičemž správně nalezne přes 93,6 % malwaru. 1
Vliv sankcí EU na ruské angažmá na východní Ukrajině (2014 - 2016)
Husák, Matěj ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Kuľková, Miroslava (oponent)
Předkládaná práce se zabývá vlivem sankčních opatření EU na chování Ruské federace na východní Ukrajině. Používání sankcí jako nástroje zahraniční politiky, respektive prostředku, jak dosáhnout cílů této politiky, je živou diskuzí mnoha autorů. V předkládané práci se tak pomocí metody testování soupeřících teoretických argumentů zastánců a odpůrců efektivnosti sankcí, snažíme analyzovat efektivitu sankcí EU. Na rozdíl od mnoha ostatních studií souvisejících s efektivitou sankcí EU, se však zabýváme zahraničně-politickými důsledky, nikoliv ekonomickými dopady sankcí. V teoretické části této práce představujeme zejména užívanou typologií sankcí, ve které podrobněji rozebíráme jaká je historicky efektivita sankcí. V empirické části poté především analyzujeme vývoj konfliktu na východě Ukrajiny, který rozdělujeme do jednotlivých etap, abychom lépe analyzovali účinnost jednotlivě zaváděných fází sankcí EU. V závěru naší analýzy docházíme ke zjištění, že vliv ekonomických sankcí EU na ruské angažmá na východní Ukrajině je zcela minimální. Rusko se totiž i nadále chová jako agresor, který nerespektuje teritoriální integritu a svrchovanost Ukrajiny. Na tomto konkrétním, byť specifickém případu Ruska, se tak potvrzuje teorie o neefektivitě sankčních opatření při dosahování důležitých zahraničně-politických cílů.
Destroy The Castle: 3D hra inspirovaná hrou Magic Carpet
Ondrčková, Simona ; Ježek, Pavel (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Název práce: Destroy The Castle: 3D hra inspirovaná hrou Magic Carpet Autor: Simona Ondrčková Katedra: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D., Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vytvořit počítačovou hru na bázi hry Magic Carpet. Hra má dva hlavní programátorsky zajímavé aspekty: umělou inteligenci a editor. Umělá inteligence je založená na přístupech, které umožňují více typů přemýšlení nepřátel. Editor umožňuje tvorbu vlastních úrovní zámku, kouzel a monster. Jako další cíl si bakalářská práce klade zjistit, zda se takovýto typ hry dá vytvořit v Unity a jaké to přináší problémy nebo naopak výhody. Postupně se zaměřujeme na jednotlivé problémy nebo rozhodnutí, které byly při programování potřeba udělat a jak jsme je vyřešili v rámci Unity. Klíčová slova: 3D hra, kouzla, Zničte zámek, editor, Unity
Skutečné pokusy o etablování nových států či efemérní projekty? Případ Azawadu, republiky Logone a chalífátu Boko Haram
Čepičková, Lucie ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá pokusy o deklaraci nezávislých států, a to konkrétně v případě republiky Azawad, Logone a chalífátu Boko Haram, k jejichž vzniku došlo v rozmezí let 2012 - 2015. Existence deviantních forem státu není v dnešním světě ničím naprosto novým a již dnes tedy existuje mnoho konceptů a klasifikací, které se týkají právě této problematiky. Pro tuto práci bude podstatný především koncept states-within-states autorů Iana Spearse a Paula Kingstona a klasifikace Bartosze Stanislawskiho, rozšířená autory Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz, Krzysztof Strachota a Maciej Falkowski. Díky následnému popisu příčin, způsobu ovládnutí dané oblasti a událostí po samotném vyhlášení nezávislého státu v rámci jednotlivých case studies, dojde k následné analýze týkající se způsobu správy dané oblasti či nově vzniklých institucí. Díky této analýze bude posléze možné aplikovat zmíněnou koncepci states-within- states a klasifikaci Bartosze Stanislawkiho a určit, zdali je tato aplikace ve všech třech případech vůbec možná. Poslední část práce, jež by měla potvrdit či vyvrátit hlavní hypotézu práce, se poté bude věnovat zhodnocení, zdali jsou konkrétní pokusy spíše efektivními či efemérními projekty.
Ambazonie a Biafra - vnější periferie nebo transhraniční region
Kučera, Josef ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Předkládaná práce se zabývá přeshraniční dynamikou dvou regionů, a to Ambazonie a Biafry, které se nachází v Republice Kamerun a Nigerijské Federativní koumané regiony sdílí společnou hranici. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda je možné o těchto regionech hovořit jako o transhraničním regionu, v němž státní hranice netvoří linii práci dochází ke konceptualizaci pojmu transhraniční region prostřednictvím osmi strukturálních úrovní a následné operacionalizaci ve světle fenoménů současného poznání o problematice státu, regionu a transhraničních vazeb v Subsaharské Africe. Práce přichází se zjištěním, že metafora nefunkčního státu existuje i ve verzi aplikovatelné na transhraniční region, a to v podobě tzv. stínového regionu, který má svou specifickou dy jež vyžadují další zkoumání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KOFROŇ, Jiří
2 Kofroň, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.