Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy
Nečasová, Jindra ; Bezděk, Jiří (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent) ; Jenčková, Eva (oponent)
Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy The Artistic Contribution of the Musical Component of Libuše Kurková's Pedagogical Work in the System of Music and Movement Education ABSTRAKT Disertační práce Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy je hudebně teoretickou a hudebně pedagogickou reflexí, zabývající se v prvé řadě skladbami soudobých českých autorů ve spojení s choreografiemi Libuše Kurkové. Jedná se o hudební složku pohybových her, tanečních choreografií, knižních publikací i metodických příruček, rozhlasových pořadů pro děti, též o umělecký dokument apod. Vyzdvihuje typické znaky pedagogické práce Libuše Kurkové, její novátorství a originalitu, kde jako by předběhla svou dobu, anticipovala některé současné hudebně pedagogické teorie i závěry z oblasti výzkumu vztahu hudba - pohyb. Disertace zveřejňuje výsledky bádání analytickými metodami hudebního rozboru skladeb dosud nikým nepublikovaných rukopisů Zdeňka Lukáše, všímá si samozřejmě i publikovaných skladeb celé hudební složky díla Libuše Kurkové (P. Eben, Z. Lukáš, J. N. Nardelli atd.) i barvitých textů Libuše Kurkové a jejích originálních nápadů využití. Jak již bylo řečeno, dílo Libuše Kurkové je určitým fenoménem doby, a proto...
Hudebně poslechové projekty v předškolním vzdělávání
Vaňátková, Kateřina ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Cílem práce bylo ověřit účinnost poslechových aktivit dětí předškolního věku v období pěti až šesti letech, představit využití metodiky poslechu hudby Jaroslava Herdena v podmínkách předškolní výchovy a vzdělávání a prokázat význam motivace a integrativních aktivit pro rozvoj pozornosti a celkového harmonického vývoje dítěte. V teoretické části jsem přiblížila vstup hudby do vědomí dítěte z hlediska základních psychických znaků a funkcí důležitých pro vnímání. Představila jsem základní hudební schopnosti, především hudební tvořivost, představivost a fantazii. V závěru teorie jsem osvětlila základní výrazové a formotvorné prostředky důležité pro hudební percepci a percepci v hudebně ontogenetickém kontextu a uvedla filozofii pedagogického myšlení o poslechových činnostech profesora Jaroslava Herdena. V praktické části jsem uvedla ucelený autorský projekt zahrnující metodiku poslechu hudby Jaroslava Herdena přizpůsobenou věku dětí od pěti do šesti let. Tento projekt jsem zrealizovala a následně vyhodnotila. Na základě výsledků výzkumu jsem dospěla k závěru, že za předpokladu silné motivace je poslechový projekt velmi dobře využitelný k rozvoji dětské percepce a apercepce a pozitivně ovlivňuje celou psychofyziologickou stránku dítěte.
Rozvoj hudební představivosti dětí předškolního věku při jejich hudebních činnostech
Příbramská, Štěpánka ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Teoretická východiska diplomové práce se zaměřují na soudobé koncepce rozvoje osobnostních, a hudebních hodnot dětí v předškolním věku. Přibližuje psychické a fyziologické mechanizmy propojení hudebnosti s osobnostními strukturami a dynamikou v ontogenetickém vývoji dítěte před jeho vstupem do základní školy. Z oblasti hudebnosti míří do podstaty hudební představivosti a utváření asociačních představ. V praktické části je provedena částečná dedukce teoretických východisek do roviny metodicko-didaktické a pojednává o rozrušování synkretického vnímání v souvislostech s proměnami abstrakce od názorných konkrét (např. postavičky, barvy) k nenázorným konkrétům (noty, grafické náznaky rytmického členění a pohybu melodie). V tomto smyslu se dotýká současných vědeckých trendů o konstituování transdidaktiky jako vědní disciplíny. Klíčová slova Hudební představivost, projekt, dítě předškolního věku, schopnosti a dovednosti
Témbrový a fonematický sluch předškolních dětí
Zvolánková, Michaela ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice témbrového a fonematického sluchu u dětí s běžným vývojem řeči. Je rozdělena na dvě hlavní části představující teoretická východiska a praktický výzkum. Teoretická část se věnuje rozvoji témbrového a fonematického sluchu v předškolním věku. Používá starší i současné didaktické materiály seznamující s témbrovým a fonematickým sluchem u předškolních dětí. Praktická část popisuje cíle, metody, průběh a výsledky terénního základního výzkumu, který sledoval úroveň témbrového a fonematického sluchu předškolních dětí s běžným vývojem řeči. Cílem práce je zjistit spojitost mezi fonematickým a témbrovým sluchem. KLÍČOVÁ SLOVA témbrový sluch, fonematický sluch, sluchová pozornost, běžný vývoj řeči, běžný vývoj hudebnosti, testové metody
Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí
Kmentová, Milena ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Disertační práce se pohybuje v průniku oborů hudební výchova, hudební psychologie, lingvis- tika a speciální pedagogika. Teoretická část se věnuje pojmu témbr z muzikologického a lingvistického hlediska, charakte- rizuje témbrový sluch jako hudebně sluchovou schopnost. Představuje a srovnává testy tém- brového a fonematického sluchu. Z ontogenetického hlediska popisuje rozvoj hudebnosti a řeči dětí předškolního věku a klade důraz na sluchovou pozornost jako předpoklad jejich rozvoje. Charakterizuje narušení těchto schopností a popisuje terapie zapojující do reedukace řeči hu- dební výchovu nebo prvky muzikoterapie. Terénní výzkum popisovaný v praktické části měl podobu základního výzkumu a experimentu, pracoval s výzkumným vzorkem 180 předškolních dětí. Předmětem základního výzkumu byly vztahy mezi hudebními a řečovými projevy předškolních dětí s atypickým vývojem řeči. Před- mětem experimentu bylo hledání nejúčinnějšího propojení hudební a jazykové výchovy s klad- ným vlivem na hudebnost i řeč. Jednotlivé kapitoly představují vlastní diagnostický materiál, experimentální metodiku a průběh výzkumu. Základní terénní výzkum přinesl podrobné údaje o chování předškolních dětí s atypickým vývojem řeči při hudebních činnostech a o kvalitě slu- chové pozornosti, témbrového a fonematického sluchu....
Přínos Ladislava Daniela školní hudební výchově
Knapová, Tereza ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zabývá osobností a přínosem profesora L. Daniela školní hudební výchově. V úvodu práce je rozebrán Danielův život a aktivity, kterým se jako profesionál ve svém oboru po celý život věnoval. Výzkumná část této práce přináší informace o provedeném šetření. V diplomové práci jsou obsaženy poznatky, které byly získány na základě kvalitativního výzkumu. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit povědomí hudební veřejnosti o Danielově díle a dále o aplikaci jeho metod v praxi. Pro kvalitativní výzkum byli zvoleni začínající pedagogové a dále učitelé z praxe v oboru hudebním či absolventi oboru učitelství pro první stupeň základních škol s rozšířenou specializací hudební výchovy. Výsledky tohoto výzkumu mohou být inspirací k dalším úvahám o aplikaci Danielova díla v praxi. Klíčová slova Ladislav Daniel, pedagogika, hudební výchova, základní školy s RVHV.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.