Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hudebně poslechové projekty v předškolním vzdělávání
Vaňátková, Kateřina ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Cílem práce bylo ověřit účinnost poslechových aktivit dětí předškolního věku v období pěti až šesti letech, představit využití metodiky poslechu hudby Jaroslava Herdena v podmínkách předškolní výchovy a vzdělávání a prokázat význam motivace a integrativních aktivit pro rozvoj pozornosti a celkového harmonického vývoje dítěte. V teoretické části jsem přiblížila vstup hudby do vědomí dítěte z hlediska základních psychických znaků a funkcí důležitých pro vnímání. Představila jsem základní hudební schopnosti, především hudební tvořivost, představivost a fantazii. V závěru teorie jsem osvětlila základní výrazové a formotvorné prostředky důležité pro hudební percepci a percepci v hudebně ontogenetickém kontextu a uvedla filozofii pedagogického myšlení o poslechových činnostech profesora Jaroslava Herdena. V praktické části jsem uvedla ucelený autorský projekt zahrnující metodiku poslechu hudby Jaroslava Herdena přizpůsobenou věku dětí od pěti do šesti let. Tento projekt jsem zrealizovala a následně vyhodnotila. Na základě výsledků výzkumu jsem dospěla k závěru, že za předpokladu silné motivace je poslechový projekt velmi dobře využitelný k rozvoji dětské percepce a apercepce a pozitivně ovlivňuje celou psychofyziologickou stránku dítěte.
Rozvoj hudební představivosti dětí předškolního věku při jejich hudebních činnostech
Příbramská, Štěpánka ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Teoretická východiska diplomové práce se zaměřují na soudobé koncepce rozvoje osobnostních, a hudebních hodnot dětí v předškolním věku. Přibližuje psychické a fyziologické mechanizmy propojení hudebnosti s osobnostními strukturami a dynamikou v ontogenetickém vývoji dítěte před jeho vstupem do základní školy. Z oblasti hudebnosti míří do podstaty hudební představivosti a utváření asociačních představ. V praktické části je provedena částečná dedukce teoretických východisek do roviny metodicko-didaktické a pojednává o rozrušování synkretického vnímání v souvislostech s proměnami abstrakce od názorných konkrét (např. postavičky, barvy) k nenázorným konkrétům (noty, grafické náznaky rytmického členění a pohybu melodie). V tomto smyslu se dotýká současných vědeckých trendů o konstituování transdidaktiky jako vědní disciplíny. Klíčová slova Hudební představivost, projekt, dítě předškolního věku, schopnosti a dovednosti
Témbrový a fonematický sluch předškolních dětí
Zvolánková, Michaela ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice témbrového a fonematického sluchu u dětí s běžným vývojem řeči. Je rozdělena na dvě hlavní části představující teoretická východiska a praktický výzkum. Teoretická část se věnuje rozvoji témbrového a fonematického sluchu v předškolním věku. Používá starší i současné didaktické materiály seznamující s témbrovým a fonematickým sluchem u předškolních dětí. Praktická část popisuje cíle, metody, průběh a výsledky terénního základního výzkumu, který sledoval úroveň témbrového a fonematického sluchu předškolních dětí s běžným vývojem řeči. Cílem práce je zjistit spojitost mezi fonematickým a témbrovým sluchem. KLÍČOVÁ SLOVA témbrový sluch, fonematický sluch, sluchová pozornost, běžný vývoj řeči, běžný vývoj hudebnosti, testové metody
Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí
Kmentová, Milena ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Disertační práce se pohybuje v průniku oborů hudební výchova, hudební psychologie, lingvis- tika a speciální pedagogika. Teoretická část se věnuje pojmu témbr z muzikologického a lingvistického hlediska, charakte- rizuje témbrový sluch jako hudebně sluchovou schopnost. Představuje a srovnává testy tém- brového a fonematického sluchu. Z ontogenetického hlediska popisuje rozvoj hudebnosti a řeči dětí předškolního věku a klade důraz na sluchovou pozornost jako předpoklad jejich rozvoje. Charakterizuje narušení těchto schopností a popisuje terapie zapojující do reedukace řeči hu- dební výchovu nebo prvky muzikoterapie. Terénní výzkum popisovaný v praktické části měl podobu základního výzkumu a experimentu, pracoval s výzkumným vzorkem 180 předškolních dětí. Předmětem základního výzkumu byly vztahy mezi hudebními a řečovými projevy předškolních dětí s atypickým vývojem řeči. Před- mětem experimentu bylo hledání nejúčinnějšího propojení hudební a jazykové výchovy s klad- ným vlivem na hudebnost i řeč. Jednotlivé kapitoly představují vlastní diagnostický materiál, experimentální metodiku a průběh výzkumu. Základní terénní výzkum přinesl podrobné údaje o chování předškolních dětí s atypickým vývojem řeči při hudebních činnostech a o kvalitě slu- chové pozornosti, témbrového a fonematického sluchu....
Přínos Ladislava Daniela školní hudební výchově
Knapová, Tereza ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Diplomová práce se zabývá osobností a přínosem profesora L. Daniela školní hudební výchově. V úvodu práce je rozebrán Danielův život a aktivity, kterým se jako profesionál ve svém oboru po celý život věnoval. Výzkumná část této práce přináší informace o provedeném šetření. V diplomové práci jsou obsaženy poznatky, které byly získány na základě kvalitativního výzkumu. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit povědomí hudební veřejnosti o Danielově díle a dále o aplikaci jeho metod v praxi. Pro kvalitativní výzkum byli zvoleni začínající pedagogové a dále učitelé z praxe v oboru hudebním či absolventi oboru učitelství pro první stupeň základních škol s rozšířenou specializací hudební výchovy. Výsledky tohoto výzkumu mohou být inspirací k dalším úvahám o aplikaci Danielova díla v praxi. Klíčová slova Ladislav Daniel, pedagogika, hudební výchova, základní školy s RVHV.
Soudobé umělecko-hudební kontexty předškolní pedagogiky ve světle pedagogického výzkumu
Bobková, Petra ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
Námětem diplomové práce je v teoretické rovině postihnout středoškolskou pedagogickou problematiku, a to především v metodologických přístupech k pedagogice předškolního věku. Na toto téma se autorka zaměří z pohledu učitelů středních pedagogických škol. V teoretické části pojedná o psychických znacích dítěte předškolního věku v kontextu integrace a polyestetizace. Bude charakterizovat procesy, v nichž dochází k utváření osobnostních hodnot. Postihne dynamiku soudobých proměn společnosti a rodiny i odborného pohledu na výchovu v mateřských školách v osobnostním pojetí výchovy a vzdělávání. Výzkum přiblíží názory na současné potřeby pedagogické praxe a její reflexi s odbornou pedagogickou, vědeckou nebo i akademickou rovinou, které budou zjišťovány prostřednictvím rozhovorů s učiteli s dlouholetou praxí ve středních pedagogických školách v České republice a dotazníků pro studenty středních pedagogických škol.
Lidové písně a jejich úloha v hudebním rozvoji dětí v mateřské škole
Bohatá, Martina ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Práce se snaží poukázat na důležitou roli a přínos lidových písní v rozvoji hudebních dovedností dítěte. V teoretické části se zabývá dnešními dětmi v mateřských školách a jejich vývojem. Děti jsou často ve věkově heterogenních třídách, ale každá věková kategorie je na různé úrovni vývoje a má své potřeby. Při tom je třeba pracovat v souladu se vzdělávacím systémem a jeho kurikulem. Formou metodických listů jsou v diplomové práci nabídnuty náměty a příklady, jak v práci s některými lidovými písněmi lze tento požadavek naplnit. Převážná část úkolů směřuje k celkovému rozvoji hudebnosti dítěte (aktivity: hudebně-pohybové, instrumentální, pěvecké a poslechové). V některých příkladech jsou v souvislosti s tématem písně uvedeny další činnosti podporující všestranný rozvoj dítěte.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.