Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Model of transport in vadose zone in vertisols under semiarid climate.
Weiss, Tomáš ; Ondovčin, Tomáš (vedoucí práce) ; Kodešová, Radka (oponent)
(in Czech) Vertisoly pokrývají hydrologicky velmi významnou část semiaridních oblastí, a tak pochopení proudění vody a látek je velmi důležité z hlediska zemědělské činnosti a využívání vodních zdrojů. V předchozích pracích byl prezentován koncepční model salinizace způsobené desikačními trhlinami. Podle tohoto modelu se salinizace sedimentu nesaturované zóny objevuje do hloubky až 4 m pod povrchem a je způsobena podpovrchovým odpařováním v důsledku konvekčního proudění vzduchu v desikačních trhlinách. Tato diplomová práce představuje koncepční model proudění vody a transportu rozpuštěných látek ve vertisolech a její numerickou aplikaci. Model počítá s homogenně pórovitým materiálem, ale netradičně předepisuje jednak okrajové podmínky představující desikační trhliny v půdě a jednak nenasycenou hydraulickou vodivost. Numerický model sice simuluje konkrétní místo v blízkosti odkaliště odpadu z kravína, ale jeho koncepční řešení by se dalo aplikovat na všechny semiaridní oblasti s vertisoly. Simulace byly provedeny za použití několika modelovacích přístupů s konečným cílem kalibrovat výsledky simulací na měřené hodnoty in situ: půdní vlhkost a koncentrace chloridů v pórové vodě. Model byl vyvinut na základě mnoha simulací, veškeré metodou pokus-omyl. Okrajová podmínka popisující trhlinu umožňuje...
Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze
Kapička, Aleš ; Kodešová, R. ; Jakšík, O. ; Klement, A. ; Petrovský, Eduard ; Grison, Hana
Tato metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České Republiky v rámci řešení projektu QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“. Cílem je navrhnout metodiku pro hodnocení degradace půd v důsledku vodní eroze pomocí magnetických parametrů půd. Metodika zahrnuje: výběr odběrové sítě pro cílovou oblast (optimalizované na základě jiných pomocných dat), odběr vzorků svrchních půd , jejich zpracování (sušení, drcení, prosévání, atd.), způsob měření magnetické susceptibility (pomocí Bartington MS2 a Kappametru SM400) a postup pro kalibraci modelů předpovídání vlastností půdy z půdních magnetických vlastností. Predikce obsahu oxidovatelného uhlíku pomocí hodnot hmotnostně specifické magnetické susceptibility stanovené v laboratoři je příkladem praktické aplikace této metodiky pro hodnocení půdních vlastností v některých půdních typech. Silná korelace mezi objemovou magnetickou susceptibilitou měřenou přímo v terénu a hmotnostně specifickou susceptibilitou získanou v laboratoři dokumentuje že obsah oxidovatelného uhlíku v půdách může být určen přímo pomocí polních měření.
Using the dye tracer for visualization of preferential flow in macro- and micro-scale
Kodešová, R. ; Němeček, K. ; Kodeš, V. ; Žigová, Anna
Study is focused on the visualization of the preferential flow in different soil types and their horizons using the dye tracer experiment. The field ponding dye infiltration experiments were performed in two soil types: Haplic Luvisol and Haplic Cambisol. In addition, the thin soil section were made and micromoprphological images were used to study soil aggregate structure and dye distribution in microscale. Images of the dye patterns (taken in macro- and micro-scales) documented very different nature of the preferential flow in different soil types and also within the soil profiles.
Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
Kodešová, R. ; Kapička, Aleš ; Fialová, Hana ; Žigová, Anna ; Kočárek, M. ; Kopáč, J. ; Petrovský, Eduard
Migrace úletových popílků z tepelných elektráren byla sledována v laboratoři na pískových vzorcích různé porosity. Popílkem byl kontaminován povrch písků v plastových válcích a aplikována pulsní infiltrace. Vodní režim byl monitorován pomocí senzorů SM200 a mikrotenzometrů T5. Migrace ferrimagnetických částic přítomných v popílcích byla sledována pomocí kapametru SM400. Na výbrusech vzorků kontaminovaných pisků byla sledována finální distribuce popílků.
Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
Kodešová, R. ; Kodeš, V. ; Žigová, Anna
Na půdních výbrusech byly zkoumány mikromorfologické vlastnosti půd s cílem definovat konfiguraci půdního pórového systému a popsat jeho vliv na hydraulické vlastnosti půd. Mikromorfologická studie půdního pórového systému prokázala více-modální charakter rozdělení velikostí pórů a hierarchickou pórovou konfiguraci. Některé pórové systémy byly ovlivněny argilany. Také některé retenční čáry měly více-modální charakter. Pro popis půdních hydraulických vlastností a proudění vody v půdě byl aplikován model jednoduché pórovitosti a model duální propustnosti v HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2003, 2005). Výsledky ukázaly velmi významný vliv více-modality půdních pórových systémů a dále vliv argilanů na proudění vody v půdě.

Viz též: podobná jména autorů
3 Kodešová, R.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.