Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bezdětnost jako životní styl
Kolářová, Karolína ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na bezdětnost v konceptu životního stylu. Cílem práce je charakterizovat životní styl bezdětných respondentů. V práci jsou popsány jednotlivé faktory, související se životním stylem a reprodukčními plány. Komplexní analýza je zpracována za pomocí logistické regrese a zjišťuje jak velký podíl mají dané faktory na reprodukčních plánech a konečné bezdětnosti. Klíčová slova: bezdětnost, životní styl, plodnost, reprodukční chování 1
Postavení žen na trhu práce a rodičovství
Machová, Monika ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Velková, Alice (oponent)
Postavení žen na trhu práce a rodičovství Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat postavení žen na trhu práce v souvislosti s rodičovstvím ve vybraných státech, které reprezentují jednotlivé modely rodinné politiky. Mezi analyzované státy patří Česká republika, Francie, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Nejdříve jsou představeny opatření rodinné politiky pro harmonizaci práce a rodiny v jednotlivých státech a v kontextu legislativy Evropské unie. Poté je analyzována úroveň plodnosti a postavení žen na trhu práce mimo jiné v souvislosti s rodičovstvím. Dále je zkoumám vliv harmonizačních opatření nejen na zmírnění dopadů rodičovství na zaměstnanost žen, ale také na úroveň plodnosti. Poslední částí této práce se věnuje zhodnocení názorů respondentů daných zemí z výběrové šetření International Social Survey Programme 2012 pomocí průměrných skórů a binární logistické regrese. Analyzovány byly otázky týkající se zaměstnanosti matek malých dětí a rozdělení rolí v rodině. Potvrdilo se, že v zemích s lepšími podmínkami pro sladění práce a rodiny má rodičovství na zaměstnanost žen menší dopad a současně je v těchto zemích i vyšší plodnost. Názory respondentů vybraných států z výběrového šetření ISSP se ukázaly být nejvíce tradiční v České republice, naopak nejvíce liberální ve Švédsku....
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost
Šimečková, Michaela ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent) ; Hašková, Hana (oponent)
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost Abstrakt Disertační práce poskytuje makrostrukturální pohled na vývoj pozdního mateřství, v práci definovaném jako mateřství žen starších 35 let, na území dnešní České republiky v letech 1920-2015. Studie zkoumá otázku, do jaké míry konverguje reflexe pozdního mateřství ve vybraných obecných a odborných periodikách s poznatky plynoucími z analýzy demografických dat. Za tímto účelem je použit metodologicky smíšený výzkum, jenž umožňuje propojení závěrů z kvantitativní analýzy demografických dat (demografická analýza a binární logistická regrese) a kvalitativní a kvantitativní analýzy médií (diskursivní a obsahová analýza). Jak studie dokládá, vývoj pozdního mateřství v českých zemích variuje na celé škále možných mediálních percepcí, úrovní i intenzit plodnosti. Práce ukazuje na silnou provazbu mezi mediální percepcí pozdního mateřství a závěry vyplývajícími z demografických analýz, které jsou po většinu sledovaných let shodné. Studie přestavuje s jistou simplifikací pět obrazů pozdního mateřství. První obraz "zkušená matka" (1920-37) představuje pozdní matku jako ženu vdanou s vyšším počtem dětí, s bohatými zkušenosti ve vedení domácnosti a výchově dítěte. U druhého obrazu "zasloužilé matky" (období 1960-62) je vyjma...
Populační klima a rodinná politika v České republice po roce 1989 v evropském kontextu
Kocourková, Jiřina ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Rychtaříková, Jitka (oponent) ; Rabušic, Ladislav (oponent)
€ 9gÍE!ě E=*"ť!ÉÉEÉA3,s:€É;E Eť:€;EE. ĚiE5Ě;; E=T;t- :í; a eŤEu e s;; H EgqÉEEšl:Ě3$á *gÉc*E šg3Ě€ aÉťĚE;€.íEEi íĚg ; a.e;i.egsaei=.E EšĚEÉ: :g;;E€;, rt;:Ě:;;Ě{Eá iEÉEE.E íĚEEĚBEiiÉ:;; Ěi=ĚĚťÉE iBiEĚEEiiElš ĚĚĚgÉEi:EEiiEiglĚiáá.g B.e;l *ě Eá;;e:;E Egú;5€;E:Ě{i' EEě*áE;štŤĚ€E :EEĚ.gĚ EEáÉěi3E ĚEEĚE€ĚE;sÉBi EĚEEĚĚEEEEě;E ĚáĚEEE EaiEĚ;la gĚ:ĚielgĚ;Egg ĚeE;EEEilgElg EaaĚlg i:gglEgÉ-Eg:lgÉli;lgEĚ'EĚláÉ;.il ;áEáEE'uÉ aEii1€šíggíiEE Ě Eiš' iEEl= ?a 61gg1ggggiiiigg11i;liigg11šilllšlĚa€uBtÉi;*, iEiElaĚ?E ĚaiE lzziEÉĚišĚE€iiE iEEšĚ Eg* €EE€5€ěE iiÉEEĚĚFi$ĚĚĚ; EĚE;řĚ:á.šE šÉš;#Ěá;=€ÉÉEĚ ::Ěš*ššĚE5És*šĚsEE;€iĚE= ;ĚĚ:;;*ĚE FgĚĚF sĚ*Ěl$;g šiĚĚE€E.É i=sĚ:Ěať řšgíáťš:ÉEĚig; ití1;€EE *;sĚ;řEšĚ;:ffiĚ.ťg ee*gÉEEřEĚÉsF=9ěgíšEtř 9a6HgH€aE*E;šsge ř:g=E.ĚeqE E3xE* ssE rg; $E ĚĚĚ; rět:šÍ::ělĚÉĚ; H'ššĚ;É šíšĚ: 5ÉgigEšEgEgíšĚÉF řEjĚ-ššĚ# EEĚt€ÉiáE ÉÉšíg ÍEgĚF;t=g *ĚEěĚiĚÉšťEĚáEřĚťťĚ.ĚFbE:la$gg; sgíesEĚíEĚgť*ÉgágťgĚgtgšg' ggggšÉgáĚgEEíĚ €EĚššgťsgF;g3ásšiaĚagg šššš,=*šiggi,ššgšgegšgšs ÉííšĚ:gššEsě} F*'gáĚ. E =;sg *íss ffig ffiŘffi *E€šš ruťšg**š €š*šš*g uĚEss*

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 KOCOURKOVÁ, Jana
2 KOCOURKOVÁ, Jiřina
1 Kocourková, J.
3 Kocourková, Jana
1 Kocourková, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.