Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 166 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faustball
Derner, Šimon ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
1 ABSTRAKT Název práce: Faustball Cíl práce: Cílem práce je vytvořit přehled o faustballu v České republice a ve světě. Metody: Protože je toto téma velmi specifické, zvolil jsem k získávání dat metody Interview a analýzu dokumentů a dat. U interview jsem zvolil typ rozhovoru pomocí návodu. Výsledky: Výsledkem práce je přehled, který obsahuje souhrn základních informací o faustballe. Informace jsem získal pomocí předem připraveného rozhovoru s prezidentem české faustballové asociace a analýzou dat především z oficiálních stránek mezinárodní, evropské a české asociace. Práce představuje první ucelený přehled o faustballe v českém jazyce. Klíčová slova: Faustball, historie, pravidla, organizace, týmy
Faustball
Derner, Šimon ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
1 ABSTRAKT Název práce: Faustball Cíl práce: Cílem práce je vytvořit přehled o faustballu v České republice a ve světě. Metody: Protože je toto téma velmi specifické, zvolil jsem k získávání dat metody Interview a analýzu dokumentů a dat. U interview jsem zvolil typ rozhovoru pomocí návodu. Výsledky: Výsledkem práce je přehled, který obsahuje souhrn základních informací o faustballe. Informace jsem získal pomocí předem připraveného rozhovoru s prezidentem české faustballové asociace a analýzou dat především z oficiálních stránek mezinárodní, evropské a české asociace. Práce představuje první ucelený přehled o faustballe v českém jazyce. Klíčová slova: Faustball, historie, pravidla, organizace, týmy
Analýza forhendu elitních tenistů ve vybraném utkání
Chlumecký, Tomáš ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
Název práce: Analýza forhendu elitních tenistů ve vybraném utkání Cíl Práce: Cílem práce bylo zjistit četnost, účinnost a úspěšnost forhendu elitních hráčů ve vybraném utkání French Open 2018. Jednalo se o finálové utkání tohoto turnaje, kde jsem analyzoval každý forhendový úder. Metody: Analýza se prováděla pomocí nepřímého strukturovaného pozorování na základě uloženého přímého přenosu z finále French Open 2018. Jednalo se o notační analýzu. Výsledky byly zaznamenány do předem vytvořených tabulek a následně převedeny do grafů. Výsledky: Výsledky nám ukazují, který hráč jak často používal forhend, u koho byl forhend úspěšnější, účinnější a jakým směrem byl zahráván. Klíčová slova: forhend, četnost, účinnost, úspěšnost
Manuál pro výběr tenisového vybavení pro hráče a trenéry
Čihák, Josef ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
Název: Manuál pro výběr tenisového vybavení pro hráče a trenéry Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvoření podrobného manuálu pro výběr tenisového vybavení pro hráče i trenéry. Po přečtení manuálu bude hráč schopen vybrat pro svoji hru vhodnou raketu, výplet, míče, boty a tenisovou tašku. Dále bude zmíněno, jaké materiální vybavení by měl mít tenisový trenér. Doplňkovou částí bude dotazníkové šetření, ze kterého zjistíme preference výběru vybavení u výkonnostních hráčů. Metody: Metodou využitou pro získání cíle v naší práci je literární rešerše dostupných dokumentů doplněnou o dotazníkové šetření. Výsledky: Výsledkem je podrobný manuál pro výběr tenisového vybavení pro hráče a trenéry, po jehož přečtení bude hráč vědět, jaká raketa a jaký výplet je pro něj vhodný. Také bude obeznámen s vlastnostmi tenisových míčů a jejich vhodností použití na jednotlivých površích a také vhodností použití pro hráčův styl hry. A doplňkově budou z dotazníkového šetření zjištěny preference výběru tenisového vybavení u výkonnostních hráčů. Klíčová slova: Tenis, manuál, tenisové rakety, tenisové výplety, tenisové boty, tenisové tašky, tenisové míče, historie tenisu, tenisové doplňky, vybavení, trenér.
Trenerska činnost v tréninkovém procesu volejbalu u kategorie mladých hráčů
Vobejda, Jan ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název diplomové práce: Trenérská činnost v tréninkovém procesu volejbalu u kategorie mladých hráčů Cíl práce: Cílem práce je zjistit, popsat a vyhodnotit volejbalovou trenérskou činnost v tréninkovém procesu a během utkání u staršího žactva. Metoda: Ke splnění výzkumného cíle jsem využil metodu dotazování pomocí nestandardizovaného dotazníku s uzavřenými, polotevřenými i otevřenými otázkami. Údaje získané z dotazníku byly analyzovány součtem počtu probandů a jejich odpovědí. Výsledky byly zpracovány běžnými statistickými metodami, vyjádřeny slovně, tabulkově a pomocí grafů. Výsledky: Výsledky práce ukázaly jednak názory trenérů, ale především jejich trenérské postupy či metody, které uplatňují při působení na své svěřence v tréninkovém procesu. V některých případech lze jen těžko určit, zda jsou postupy správné či nikoliv, jsou však případy, kdy je to zřejmé. Částečně jsme se dotkli i problému rané specializace v žákovském volejbalu Klíčová slova: Volejbal Trénink dětí a mládeže ve volejbalu Specializace hráčských funkcí Činnost a osobnost trenéra Osobnost hráče
Transfer a interference v tenisové technice
Mikešová, Eva ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Název: Transfer a interference v tenisové technice Cíl práce: Cílem práce je porovnání techniky hráčů tenisu a ledního hokeje a navržení korekčních technik. Metoda: Jako základní metoda je použita metoda přímého pozorování hráčů v herních situacích. Výsledky: Na základě dohledané literatury jsem porovnala správné provedení tenisové techniky s technikou hráče, který zároveň hraje lední hokej. Navrhla jsem korekční cvičení, která by měla chyby odstranit nebo je částečně omezit. Klíčová slova: transfer, interference, lední hokej, tenisová technika, flexibilita
Využití volnočasových aktivit u dětí na 2. stupni ZŠ během školních přestávek
Koníčková, Hana ; Dragounová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Využití volnočasových aktivit u dětí na 2. stupni ZŠ během školních přestávek. Cílem výzkumu je zjistit, zda sledovaní žáci budou trávit méně času o velké přestávce na mobilních telefonech, pokud se jim nabídnou sportovní či jiné aktivity během této doby. - porovnání času stráveného na mobilním telefonu u žáků staršího školního věku během školní dvacetiminutové přestávky s časem případě stejné přestávky, možností volby pohybových a volnočasových aktivit. Náhodným výběrem byla vybrána vždy jedna třída z ročníku. Výzkumu se zúčastnily děti staršího školního věku (11−15 let). Celkově 77 žáků 6.,7.,8. tříd a 40 žáků z 9. tříd. osob. 9. ročník byl ve výzkumu použit pro realizování samotných aktivit a jako výpomoc při Celková analýza ukazuje zvýšený počet uživatelů na mobilních telefon třídách, a sice ve dnech s aktivitami, nežli bez nich. Co se týče strávených minut na mobilních telefonech, žáci na nich trávili ve dvou třídách méně času, pakliže aktivity probíhaly prostorách školy. Nejvíce času na mobilních telefonech strávili žáci 8. třídy. Klíčová slova: starší školní věk, škola, Finsko, Česká republika, děti a přestávka, výzkum
Preference a vnímání tenisových značek v TK Pelhřimov
Vacková, Eliška ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Preference a vnímání tenisových značek v TK Pelhřimov Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit, jak členové Tenisového klubu Pelhřimov vnímají značky vybraných tenisových produktů a porovnání preferencí s jejich skutečně vlastněnými produkty. Metody: V práci je využita hlavně metoda dotazování. Jedná se o písemnou formu dotazování, která je určena pro členy TK Pelhřimov. Dále je pak použit polostrukturovaný a strukturovaný rozhovor s některými členy, na jejichž základě byl zhotoven dotazník a zjištěny důležité informace o klubu. Výsledky: Z vybraných dotazníků vyšlo najevo, že vnímání značek je ovlivněno typem produktu. Výsledné barvy se i u stejných značek liší právě kvůli produktu. U charakteristik, které byly u jednotlivých značek zvoleny respondenty, převažovaly nejpodstatnější vlastnosti s ohledem na typ produktu. Klíčová slova: Tenis, preference značky, vnímání značky, TK Pelhřimov
Kondiční příprava ve florbale u 1.ligy mužů
Trávníček, Aleš ; Dragounová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Kondiční příprava ve florbale u 1. ligy mužů Cíle: Cílem práce je porovnání přípravného období týmů 1. florbalové ligy mužů s dosaženými výsledky v sezóně 2017/2018. Metody: K zjištění objemu a metod užitých v přípravném období k rozvoji pohybových schopností bylo využito dotazníkového šetření, které bylo provedeno u osmi týmů 1.florbalové ligy mužů. Výsledky: Z výsledků jsem vyhodnotil, že v play off se nejvíce dařilo týmům, jejichž příprava v přípravném období byla zaměřena především na rozvoj rychlostních a silových schopností. A v soutěžním období pravidelně zařazovaly tréninkové jednotky na rozvoj těchto schopností, aby v závěru sezony nedocházelo k poklesu výkonnosti. Klíčová slova: Florbal, přípravné období, kondiční příprava, rozvoj pohybových schopností
Komparace badmintonového utkání ve dvouhře mužů a žen
Kolářová, Hana ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název práce: Komparace badmintonového utkání ve dvouhře mužů a žen Cíle práce: Cílem práce je zjistit nejúčinnější výběr kombinace prvních tří úderů, který vede k získání bodu ve dvouhře mezi nejlepšími českými hráči a hráčkami. Současně zjistit rozdíly a porovnat četnost jednotlivých typů podání, příjmů podání a třetích úderů. Metody: Porovnání rozdílů v badmintonovém utkání mezi pohlavím bylo na základě nepřímého pozorování - videoanalýzou. Pro zpracování dat byla využita statistika. Výsledky: Výsledky ukázaly značné rozdíly v taktických postupech mezi pohlavím. Ženy preferovaly vysoké forhendové podání, většinu příjmů směřovaly do zadní bekhendové části kurtu, poté nejčastější třetí úder odehrály zpět po čáře do zadní forhendové části, po kterém následovaly další údery. Z toho vyplývá, že nejčastěji hraným úderem byl klír a obsazovanou částí byl zadní bekhendový roh. Přesto hráčky prokázaly větší úspěšnost hry, když zaútočily třetím úderem v podobě dropu do přední části kurtu. Naproti tomu u mužů dominovalo krátké bekhendové podání, druhé údery taktéž, jako u žen nejčastěji směřovaly do zadní bekhendové části, ale také tak do předních částí kurtu a následně třetí úder byl nejčastěji odehrán do zadní bekhendové části kurtu. Pokud ale chtěli být hráči úspěšní, museli udržovat míč prvními třemi...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 166 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.