Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
2nd Conference on Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings : Book of Extended Abstract
Nosek, Štěpán ; Kočí, K.
The texts of the abstracts were set individually by the authors. Any options, findings and conclusions or recommendations expressed in this book are those of the individual authors on their own responsibility.
Význam bobovitých rostlin při ozelenění vinic
Kočí, Klára
Tato bakalářská práce byla vypracovaná na Zahradnické fakultě v Lednici, Ústavu vinohradnictví a vinařství při Mendelově univerzitě v Brně. Práce se zabývá tématem význam bobovitých rostlin při ozelenění vinic. Podtémata jsou rozčleněna od významu ozelenění po nejvhodnější zástupce ozeleňovacích směsí. V začátku mé práce se zaměřuji na ozelenění jako takové. Následuje část o fixaci dusíku a významu dusíku pro rostliny. V závěru mé práce se soustřeďuji na jednotlivé čeledi a jejich zastoupení v ozeleňovacích směsích a využitelnosti jednotlivých druhů čeledi bobovitých. Nakonec jsem zařadila výzkum předplodinové hodnoty některých druhů bobovitých rostlin z hlediska fixace vzdušného dusíku.
Postavení poslance PS PČR v legislativním procesu
Kočí, Kristýna ; Bureš, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent)
Hlavním smyslem mé diplomové práce nazvané "Legislativní proces - role poslance Parlamentu ČR" je analyzovat proces přípravy, rozhodování a schvalování zákonů Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR se zaměřením na roli poslance v legislativním procesu (včetně komparace mezi poslanci koaličními, opozičními a nezařazenými) a nabídnout srovnání teorie, tedy možností daných ústavou a dalšími zákony a skutečnou praxí.
Separace azaarénů vysoceúčinnou kapalinovou chromatografií
Kočí, Kamila ; Friedl, Zdeněk (oponent) ; Večeřa, Zbyněk (oponent) ; Ventura, Karel (oponent) ; Šimek, Zdeněk (vedoucí práce)
Předložená práce je studií chromatografického chování azaarenů v separačním systému vysoceúčinné kapalinové chromatografie s obrácenými fázemi. Hlavním cílem této práce bylo použití základních principů chromatografické separace pro popis a interpretaci výsledků separace azaarénů v různých chromatografických podmínkách včetně efektů jako je nereprodukovatelná retence, chvostování elučních zón či silné zadržení ve stacionární fázi. Práce byla zaměřena na bazické azaarény, často označované jako akridiny, které patří mezi perzistentní organické polutanty s karcinogenní a mutagenní aktivitou. Chromatografické chování bylo studováno na modelové skupině osmi dvou a trojjaderných akridinů, které se běžně vyskytují ve vzorcích životního prostředí znečištěných polycyklickými aromatickými sloučeninami. Separace byly realizovány za podmínek izokratické eluce se třemi oktadecylovými stacionárními fázemi různého původu. Nejprve byly otestovány povrchové vlastnosti zvolených stacionárních fází, hydrofobicita a silanolová aktivita, následovaly separační experimenty. Jejich cílem bylo posouzení vlivu tří rozdílných parametrů na retenční chování akridinů: povrchových vlastností stacionární fáze, složení mobilní fáze a fyzikálně-chemických vlastností akridinů. Zpracování všech výsledků bylo založeno na hodnotách kapacitních poměrů, které poskytují nejvyšší míru reprodukovatelnosti, avšak uvedeny byly také ostatní chromatografické parametry hodnotící termodynamické a kinetické aspekty separace. Na základě provedených experimentů byly nalezeny jednoduché vztahy mezi třemi hodnocenými parametry a charakterem interakcí separačního mechanismu. Praktické využití těchto znalostí znamená zjednodušení optimalizace separačních procesů. Současně také nabízí řešení separačních problémů s akridiny, ale i s ostatními bazickými látkami, které vykazují srovnatelné hodnoty pKa a Mr.
Sol-Gel Derived Au-Enriched TiO2 and TiO2-ZrO2 Photocatalysts and Their Examination in Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide
Matějová, Lenka ; Reli, M. ; Čapek, L. ; Matějka, V. ; Šolcová, Olga ; Obalová, L. ; Kočí, K.
Considering the aspects of preparation of gold-based photocatalysts and gold photocatalysis, it is worth a mention that it is more complicated issue than in the case of other noble metals due to the gold crystallinity. In this contribution some critical aspects of the gold photocatalysis will be discussed. Au-supported TiO2 and TiO2-ZrO2 photocatalysts and their pristine counterparts were prepared by using the sol-gel process controlled within reverse micelles environment and by impregnation under vacuum. All photocatalysts were characterized by OEA, ICP/MS, N2 physisorption, XRD, TEM/SEAD and UV-Vis. The performance of laboratory-prepared photocatalysts was examined in CO2 photocatalytic reduction and was compared with the catalytic performance of commercial TiO2 Evonic P25. Logically, the determined physicochemical and optical properties of photocatalysts were correlated with their catalytic performance and some interesting aspects of gold photocatalysis were revealed.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optimized Doped Titania for Photocatalysis Applications
Krejčíková, Simona ; Kočí, K. ; Obalová, L. ; Čapek, L. ; Šolcová, Olga
This study is focused on preparation and characterization of the specially designed TIO2 and its modified versions (doped by metal) suitable for photodegradations of organic pollutants.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv velikosti krystalitů TiO2 na jeho fotokatalytickou reaktivitu
Kočí, K. ; Obalová, L. ; Matějová, Lenka ; Šolcová, Olga ; Plachá, D. ; Lacný, Z.
Fotokatalytická aktivita TiO2 částic byla testována na reakci fotodegradace CO2 vodou. S klesající velikostí částic TiO2 roste výtěžek methanu. Získané výsledky byly porovnány s katalyzátorem Degussa P25. Ve všech případech byla aktivita připravených TiO2 částic vyšší než u Degussy P25.

Teplá, O. ; Pěknicová, Jana ; Mrázek, M. ; Kočí, K. ; Chládek, David ; Míka, M. ; Badalová, J. ; Pecka, T. ; Fulka, F.
Iscare IVF a.s. had a long record of successful azoospermic treatment since 1997, when the first pregnancies by MESA a TESE were published in the Czech republic. A series of diferent implanted laboratory techniques supported good results from last year. The medical problem is solved during the other field of application-histlogical findings and immunofluorescent methods.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kočí, K.
1 Kočí, Kamil
1 Kočí, Kamila
1 Kočí, Karel
1 Kočí, Karolína
1 Kočí, Klára
1 Kočí, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.