Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 146 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv židovské lobby na americkou zahraniční politiku
Faltejsková, Kateřina ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza vlivu "pro izraelské lobby" na zahraniční politiku Spojených států amerických. Práce rozebírá problematiku lobbingu, způsoby jeho definice a vymezení. Dále pak analyzuje vznik a vývoj této lobby a představuje její hlavní představitele a nejvlivnější pro izraelské organizace. V neposlední řadě pak zkoumá působení této lobby za administrativy některých amerických prezidentů, jako například Johna Kennedyho, Richarda Nixona, Jimmyho Cartera či Baracka Obamy. V závěru se zabývá vlivem této lobby v Kongresu, v Pentagonu a na akademické půdě. Cílem této práce je dokázat, že "pro izraelská lobby" má tak velký vliv, že je schopna ovlivnit rozhodování prezidenta Spojených států včetně důležitých politických institucí.
Válka jako videohra: konstrukce sociokulturní jinakosti v blízkovýchodním konfliktu
Pavelka, Kamil ; Kratochvíl, Petr (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Tématem diplomové práce je výzkum konstrukce blízkovýchodního konfliktu, jeho aktérů a problematiky vztahu "Já -- Druzí" v digitálních hrách. Tento blízkovýchodní konflikt je možné nahlížet jako konstruovaný, myšlený objekt či reprezentaci s nezaostřenými prostorovými a časovými hranicemi, který nemusí být totožný s "hmotnou realitou", přesto však přispívá k tvorbě identit účastníků této reality a tím ovlivňuje jejich chování a chování vůči nim. Na poli mezinárodních vztahů může mít takto konstruovaná identita zásadní význam.
Pravidla hry: kritické hry a teorie na poli mezinárodních vztahů
Formánek, Václav ; Kratochvíl, Petr (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Hlavním cílem kritických teorií mezinárodních vztahů je dosáhnout vyšší míry univerzální svobody a rovnosti. K dosažení tohoto cíle používají kritičtí teoretici různé strategie. Jednou z těchto strategií je i popularizace prostřednictvím kritických počítačových her. Jedná se přitom o popularizaci persvazivní. Autor analyzuje jednotlivé strategie persvaze prostřednictvím kritických her a navrhuje koncept vlastní hry, jejímž cílem je co nejpřesněji a nejsrozumitelněji představit základní myšlenky kritických teorií široké veřejnosti. Autor práce se tak snaží poukázat na potenciál, který počítačové hry v popularizaci kritických teorií mají.
Úloha společenství ASEAN v námořní bezpečnosti Jihočínského moře
Jurovská, Markéta ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Oblast Jihočínského moře a příslušných průlivů nabývá čím dál většího celosvětového významu zejména díky rušným komunikačním cestám pro mezinárodní obchod, nerostnému bohatství a rybolovu. Tyto pozitivní aspekty sem přitahují na jednu stranu zájem mnoha aktérů a na druhou stranu i velké množství bezpečnostních hrozeb - mezinárodní organizovaný zločin, teritoriální spory a zhoršování životního prostředí. Cílem práce je analyzovat dosavadní námořně bezpečnostní aktivity ASEAN a zhodnotit jeho úlohu v námořní bezpečnosti Jihočínského moře za pomocí metod případové studie, deskripce, vědeckého popisu a analýzy primárních pramenů a dokumentů a odborných posudků. Hlavním zjištěním této práce je, že ASEAN zastává velmi klíčovou roli v námořní bezpečnosti Jihočínského moře a svou iniciativou může určovat budoucí průběh regionální bezpečnostní spolupráce.
Environmental policy in the U.S. and The United Nations Environment Programme - A Case Study Minamata Convention on Mercury
Drocárová, Natália ; Havlová, Radka (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Hlavním cílem závěrečné práce je analýza postoje USA vůči Programu OSN pro životní prostředí a to zejména vůči nejnovější úmluvě dané agentury, Minamatské úmluvě o rtuti. Teoretická část této práce zkoumá vývoj spolupráce mezi Programem OSN pro životní prostředí a USA z chronologického hlediska. Dále seznamuje čtenáře s hlavními cíli úmluvy a nakonec v praktické části popisuje přístup USA a jejich roli v rámci naplňování dané úmluvy a to jak na úrovni národní tak i globální.
Turkey and the EU: Analysis of the factors hindering and driving the accession process
Lukačovič, Lukáš ; Rolenc, Jan Martin (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Cílem této práce je analyzovat faktory, které mají vliv na kandidaturu Turecka do Evropské unie. Práce je rozdělená do dvou kapitol, přičemž první přibližuje vývoj samotného Turecka a jeho vztahy s Evropským společenstvím z historického hlediska. Tato kapitola je doplněna o náhled aktuální situace přístupových kapitol. Druhá část se věnuje aktuálním a konkrétním faktorům, které mají potenciál ovlivňovat přístupový proces. Mezi nejčastěji diskutované patří strach z islámu, nedodržování lidských práv, ekonomická hlediska, nedořešený případ Kypru a další. Tyto faktory jsou vybrané na základě jejich obsažení v publikacích a jiných zdrojích, avšak nejsou hodnocené z pohledu kritérií EU, nýbrž jejich vývoj a dopady jsou analyzované všeobecně. Práce tedy dává čtenáři možnost vytvořit si celistvý obraz o soudobém Turecku a jeho snahám o přistoupení k EU.
Vliv vnitropolitické situace a vnitrostátních konfliktů na stabilitu Indie
Mikšovská, Petra ; Volenec, Otakar (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Hlavním cílem práce je analyzovat vliv vnitropolitické situace současného Indického státu a jejích vnitrostátních konfliktů na stabilitu Indie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola se věnuje identifikaci a stručné charakteristice faktorů ovlivňujících stabilitu státu, a následně vyzdvihuje politickou situaci a vnitrostátní konflikty, jako stěžejní determinanty pro tuto práci. Ve druhé části analyzuje vnitropolitickou situaci a její problémy, včetně dopadů na stabilitu státu. Třetí kapitola rozebírá vnitrostátní konflikty se zaměřením na muslimsko-hinduistické spory, které narušují integritu Indie.
Energy security in the South Caucasus region (Armenia as security challenge)
Ďuraňa, Tomáš ; Dubský, Zbyněk (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou energetické bezpečnosti v geopoliticky strategickém regionu Jižního Kavkazu. Zameřuje se na analýzu vývoje energetické politiky v jednotlivých zemích regionu od rozpadu Sovětského svazu a na základě toho určuje za nejdůležitější bezpečnostní výzvu Arménii. Tato výzva vyplýva z potřeby vyvažovat vliv vnějších aktérů v regionu a řešit dlouhotrvající regionální konflikty, které by přispěly nejen ke stabilitě Jižního Kaukazu, ale i pomohly plně využít potenciál regionu jako důležitého tranzitního koridoru pro kaspické a íránské energetické zdroje.
Normalization of relations between Japan and the PRC and its implications for current Japan-Taiwan relations
Tomečková, Lenka ; Volenec, Otakar (vedoucí práce) ; Knotková, Vladimíra (oponent)
Práce se zabývá vlivem normalizace vztahů Japonska s ČLR, faktory a událostmi, které s ní souviseli, na podobu japonsko-tchajwanských vztahů. Oblast zkoumání je zúžená na bezpečnostní a ekonomickou dimenzi. Ve snaze podchytit charakter změny v japonsko-tchajwanských vztazích práce analyzuje tyto dimenze ve třech časových úsecích: v období před normalizací, těsně po normalizaci a v současnosti t. j. na přelomu tisíciletí. Důraz je kladen na proces normalizace vztahů Japonska a ČLR a na analýzu vybraných aspektů, které Japonsko vedly ke změně jeho zahraniční politiky v otázce Číny. Práce si rovněž klade za cíl pojmenovat faktory, které ovlivňují současné japonsko-tchajwanské vztahy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 146 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Knotková, Veronika
3 Knotková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.