Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Microscopic nuclear models for open-shell nuclei
Herko, Jakub ; Knapp, František (vedoucí práce)
Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu
Microscopic nuclear models for open-shell nuclei
Herko, Jakub ; Knapp, František (vedoucí práce) ; Kvasil, Jan (oponent)
Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu
Giant monopole resonances in deformed nuclei
Božík, Daniel ; Kvasil, Jan (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent) ; Knapp, František (oponent)
Název práce: Gigantické monopólové rezonance v deformovaných jádrech Autor: Daniel Božík Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc., ÚČJF, MFF UK Abstrakt: Skúmanie gigantických monopólových rezonancií je dôležité, pretože existuje priama súvislosť medzi nimi a nestlačiteľnosťou jadrovej matérie. Jej význam vzrastá spolu s novými experimentálnymi dátami z experimentov TAMU a RCNP, ktoré sa získali v posledných rokoch. Súčasná práca skúma gigantické monopólové rezonancie v sadách sférických (Pb, Sn, Zr) a deformovaných (Sm, Mo, Cd) jadier. Výpočty boli robené v rámci HFB + SRPA metódy, ktorá bola vyvinutá na MFF UK v spolupráci s JINR v Dubne a Univerzitou v Erlangen. Ako prví sme v rámci mikroskopickej teórie potvrdili double-peak štruktúru GMR silovej funkcie a jej súvislosť s E0-E2 väzbou. Ukázali sme dôležitosť používania silových funkcií pri skúmaní GMR. Klíčová slova: HFB, SRPA, gigantická monopólová rezonancia 1
Theoretical description of nuclear collective excitations
Repko, Anton ; Kvasil, Jan (vedoucí práce) ; Knapp, František (oponent) ; Mareš, Jiří (oponent)
Teorie funkcionálu hustoty je preferovaná mikroskopická metoda pro výpočet vlastností jader napříč celou tabulkou nuklidů. Vedle vlastností základního stavu, které se počítají Hartreeho-Fockovou metodou, vzbuzené stavy jader se dají popsat pomocí metody Random Phase Approximation (RPA). Hlavním cílem předkládané práce je podat formalismus RPA metody pro sféricky symetrická jádra, s použitím technik skládání momentu hybnosti. Probírají se také různá pomocná témata, jako Hartreeho- Fockova teorie, Coulombův integrál, těžišťové korekce a párování. Metoda RPA je odvozená rovněž pro axiálně deformovaná jádra. Odvozené vzorce byly zabudovány do počítačových programů a použity pro výpočet některých fyzikálních výsledků. Po zevrubném prozkoumání výpočtů z hlediska numerické přesnosti byla probrána tyto témata: toroidální povaha nízko-ležící části E1 rezonance ("pygmy"), gigantické rezonance různé multipolarity v deformovaném jádře 154Sm a magnetické dipólové (M1) přechody v deformovaném 50Cr. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice
Brandejs, Jan ; Cejnar, Pavel (vedoucí práce) ; Knapp, František (oponent)
Název práce: Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice Autor: Jan Brandejs Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Při simulaci mnohočásticových kvantových systém· obvykle dochází k exponenciální explozi výpočetní složitosti. Kvantové počítače umožňují ten- to problém principiálně vyřešit. Díky práci R. Feynmanna je známo, že axiomy teorie složitosti vychází z fyzikálních zákon·. Situace se změní, zavedeme-li do výpočetního procesu mimo klasické fyziky i kvantovou teorii. Ukazuje se, že pro efektivní simulaci kvantového systému je vhodné použít jiný, lépe kontrolovatelný kvantový systém. Realizace výpočtu s využitím q-bit· a kvantového paralelismu pak ve vybraných případech vede k zásadní redukci složitosti. Kvantové počítače potenciálně umožňují realizaci výpočt· a simulací, které jsou s klasickými počíta- či prakticky neproveditelné. Zejména na poli kvantové chemie vyvstává možnost přímočaré aplikace. Tato práce je zaměřena na použití kvantových počítač· pro mnohočásticové problémy a obsahuje analýzu složitosti kvantové simulace atomo- vých jader. Klíčová slova: kvantový počítač, kvantová simulace, mnohočásticová fyzika
Microscopic calculations of nuclear properties with realistic nucleon-nucleon interaction
Herko, Jakub ; Knapp, František (vedoucí práce) ; Kvasil, Jan (oponent)
Názov práce: Mikroskopické výpočty vlastností jader s realistickou nukleon-nukleonovou interakcí Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedúci bakalárskej práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Podstatným problémom jadrovej fyziky je fakt, že jadro je kvantový mnohočasticový systém pozostávajúci z konštituentov, ktorých vzájomná interak- cia nie je známa. Preto je nutné používať pri popise jadra aproximatívne metódy. V mikroskopickej teórii jadra sa často používa aproximácia stredného poľa, v kto- rej uvažujeme neinteragujúce nukleóny pohybujúce sa vo vonkajšom poli. Jedna možnosť ako získať optimálne stredné pole je Hartree-Fockova metóda. Prvá časť práce je teoretická a venuje sa popisu metód mikroskopickej teórie jadra, najmä Hartree-Fockovej metódy, pričom dôraz je kladený na formalizmus druhého kvan- tovania. V druhej časti je popísaná praktická implementácia Hartree-Fockovej me- tódy vo výpočtoch niektorých vlastností jadier a výpočty, ktoré presahujú rámec tejto metódy a započítavajú zbytkovú interakciu v poruchovej teórii. Kľúčové slová: Hartree-Fockova metóda, väzbové energie jadier, jednočasticové spektrá, mnohočasticová poruchová teória
Kvantové a termální fázové přechody v atomových jádrech
Dvořák, Martin ; Cejnar, Pavel (vedoucí práce) ; Knapp, František (oponent)
V této bakalářské práci jsou studovány fázové přechody v atomových jádrech. Hlavní pozornost je věnována kvantovým fázovým přechodům mezi základními stavy jádra o různé symetrii. Nejprve je představen model interagujících bosonů ve své nejjednodušší verzi, IBM- 1. Je naznačena souvislost IBM s geometrickým modelem jádra a jsou představeny možné tvary jádra v základním stavu. Dále jsou podrobně zkoumány kritické a degenerované kritické body potenciálu odvozeného z modelu IBM-1, a to v závislosti na hodnotách parametrů tohoto potenciálu. Degenerované kritické body jsou klasifikovány v rámci teorie katastrof. Jsou nalezeny hodnoty parametrů potenciálu, při nichž dochází k fázovým přechodům prvního a druhého řádu. Na závěr je diskutována možnost nahrazení potenciálu na okolí degenerovaných kritických bodů kanonickými katastrofickými funkcemi.
Fotonové silové funkce v jádře 162Dy z měření dvoukrokových gamma kaskád
Chudoba, Petr ; Krtička, Milan (vedoucí práce) ; Knapp, František (oponent)
Fotonové silové funkce popisují rámci statistického modelu způsob deexcitace jádra vyzářením gamma kvant a jejich vlastnosti lze zkoumat pomocí dvoukrokových gamma kaskád. Tato práce je zaměřena na zpracování experimentálních dat z měření těchto kaskád v jádře 162Dy. Data byla nabrána na experimentu uskutečněném na výzkumném reaktoru v Řeži u Prahy. Při tomto měření byl terčík 161Dy ostřelován tepelnými neutrony. Následná deexcitace jádra 162Dy byla měřena koincidenčním spektrometrem skládajícím se ze dvou polovodičových detektorů. Účelem práce je provést energetickou a účinnostní kalibraci experimentální aparatury a převést experimentální data do spekter popisujících dvoukrokové gamma kaskády. Navíc je provedeno porovnání získaných spekter s výsledky simulací provedených pro několik modelů fotonových silových funkcí.
Gigantické rezonance v atomových jádrech
Repko, Anton ; Kvasil, Jan (vedoucí práce) ; Knapp, František (oponent)
Skyrme funkcionál je často používán k popisu základních stavů i dynamických vlastností atomových jader. V této práci byla pro mikroskopický self-konzistentní popis dynamických vlastností použita separabilní Random Phase Approximation (SRPA) metoda vycházející ze Skyrme funkcionálu. Tato práce popisuje teorii Skyrme Hartree-Fock a SRPA a předkládá numerické výpočty E1 a M1 gigantických rezonancí provedené pro sérii sférických jader Ca-40 - Fe-56. Pro jádro Fe-56 existují náznaky jeho nenulové deformace v základním stavu, proto byly výpočty provedeny i pro tento případ. Výsledky získané pro vybrané parametrizace jsou porovnány s experimentálními daty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.