Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tisk na Černokostelecku v období první republiky se zaměřením na týdeník Průboj
Kvasničková, Alena ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Práce se snaží přispět k tématu prvorepublikového regionálního tisku; s důrazem na tisk v regionu Černokostelecka a především se zaměřením na týdeník Průboj (1929- 1939). V první části je vymezeno Černokostelecko, a to po stránce teritoriální, demografické i historické. Druhá část se věnuje vývoji regionálního tisku a s tím spojené legislativy a otázek cenzury, třetí je přehledem tisku v oblasti, přičemž poukazuje na regionální tiskárny, nakladatele a osobnosti. Stěžejní pro závěrečnou část práce je samotný týdeník Průboj (komplet); charakterizován je po stránce obsahové, autorské, grafické či jazykové, podchyceny jsou i případy cenzury. Součástí této části je také první a ucelená biografie Františka Šimáčka, redaktora Průboje.
Periodický tisk na Pardubicku v období Protektorátu Čechy a Morava
Frýdová, Karolína ; Skalecká, Veronika (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá periodickým tiskem na Pardubicku v období Protektorátu Čechy a Morava. V první kapitole je popsán historický kontext doby, tedy vznik Protektorátu a další události spojené s okupací českých zemí nacistickým Německem. Další kapitola se zaměřuje na systém řízení tisku v tomto období a zmiňuje existenci legálních a ilegálních periodik. Třetí část práce se věnuje městu Pardubice a jeho okolí, respektive průběhu nacistické okupace v tomto místě, větší pozornost je zaměřena na období heydrichiády a působení odbojové skupiny Silver A. Čtvrtá kapitola podává ucelený souhrn periodik vycházejících ve vymezeném období na Pardubicku, charakterizuje je a představuje jejich historii. Poslední kapitola přináší podrobnější vhled do obsahů regionálních tiskovin. Ve dvou regionálních tiskovinách, Východočeském kraji a regionální straně Večerního Českého slova, je zkoumán odraz šesti významných událostí. Těmi jsou zřízení Protektorátu Čechy a Morava, oslavy 600. výročí povýšení Pardubic na město, kampaň "V", heydrichiáda, spojenecké nálety na Pardubice a konec války.
Román na pokračování ve vybraných ročnících dvou prvorepublikových časopisů pro ženy - List paní a dívek a Hvězda československých paní a dívek
Srbecká, Tereza ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Magisterská diplomová práce "Román na pokračování ve vybraných ročnících dvou prvorepublikových časopisů pro ženy - List paní a dívek a Hvězda československých paní a dívek" se věnuje románům, které vycházely na pokračování v oblíbených časopisech pro ženy. Tyto romány patří do žánru červené knihovny a dívčího románu. Žánr červené knihovny vznikl ze stejnojmenné knižní edice vydávané nakladatelstvím Rodina, a proto je toto pojmenování specifické pouze pro české literární prostředí. Teoretická část se skládá z historického kontextu doby, především se soustředí na vznik románů na pokračování a následně také na populární literaturu pro ženy. Také jsou zde popsané základní strukturní prvky románů na pokračování. Jde především o stereotypizaci hlavní hrdinky, schématu a děje. Tradičně se romány pro ženy v těchto časopisech zakončují šťastným koncem. V praktické části jsou popsané základní údaje o časopisech, okolnosti jejich vzniku a také je zde popsaná obsahová náplň časopisů. Vlastní výzkum obsahuje analýzu románů ze dvou vybraných časopisů - List paní a dívek a Hvězda československých paní a dívek. Je zde soupis všech románů, které se v časopisech objevily. Soustředila jsem se především na popis schématu, žánru a děje. Také jsem jako součást rozboru románů uvedla národnost autora a počet pokračování....
Příchod Heydricha do Protektorátu - Obraz v dobovém českém tisku od září do prosince 1941
Rybáčková, Nikola ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá událostmi v Protektorátu Čechy a Morava v období od září do prosince 1941 a jejich obrazem ve vybraném dobovém českém tisku. Během září 1941 zesílila vlna odboje na území Protektorátu, která byla završena úspěšnou výzvou londýnského rozhlasového vysílání k bojkotu protektorátního tisku českou společností. Na konci září 1941 bylo náhle oznámeno onemocnění říšského protektora Konstantina von Neuratha. Jeho roli v Protektorátu měl následně ve funkci zastupujícího říšského protektora plnit Reinhard Heydrich. Právě s jeho osobou je spojeno následující období, kdy docházelo k vážným represáliím na české společnosti. Vedle vyhlášení stanného práva patřilo mezi nejvýznamnější události zatčení ministerského předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše, úmrtí významného aktivistického novináře Karla Lažnovského a zostřující se protižidovská opatření, v jejichž rámci byla v tomto období započata fáze faktické realizace konečného řešení židovské otázky. Práce analyzuje, jakým způsobem byly události poslední třetiny roku 1941 prezentovány ve vybraném českém legálním tisku, který byl propagandistickým a manipulačním nástrojem okupační moci, a jak bylo dění podáváno ve vybraném periodiku ilegálním a exilovém.
Čechoslovák v zahraničí: analýza českého exilového týdeníku z let 1951-1967
Kabická, Andrea ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Předmětem této diplomové práce byl rozbor exilového týdeníku "Čechoslovák v zahraničí", který byl vydáván v letech 1951 - 1967 československým publicistou a aktivistou Josefem Jostenem z Londýna. Na pozadí politických událostí v Československu po roce 1945 zde byl vylíčen příběh jednoho muže, který zasvětil svůj život boji za vlast a svobodu. Pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy byla mapována tematická agenda listu Čechoslovák v zahraničí, jenž se profiloval jako zpravodajský týdeník masarykovské a národní linie. Analýza kladla zvláště důraz na zjištění, jaká témata byla pro redakci klíčová, kterými se zabývala nejčastěji. Také zkoumala, jak se tento postoj měnil v průběhu 16 let, kdy periodikum vycházelo. Metodou náhodného výběru bylo selektováno 128 jednotlivých vydání týdeníku, z nichž bylo extrahováno celkem 1702 článků, na základě kterých došlo k realizaci výzkumu. Jelikož očekávání byla taková, že v listu bude převládat problematika Československa a exilu, byly zformulovány následující hypotézy: H1: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o Československu nad tématy z prostředí mezinárodní scény. H2: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí budou převládat témata o exilu nad tématy z prostředí mezinárodní scény. H3: V týdeníku Čechoslovák v zahraničí bude tematika exilu a...
Norimberský proces a proces s protektorátní vládou v českém tisku
Jiříková, Eliška ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám analýzou Norimberského procesu a procesu s protektorátní vládou v českém tisku v období od října 1945 do října 1946. Nejprve se snažím vysvětlit a popsat cestu k Norimberskému procesu a přiblížit obžalované pomocí odborné literatury. Stejně tak i u procesu s protektorátní vládou. V této bakalářské práci popisuji jednání, která byla nejdůležitější vůbec pro vznik tribunálu v Norimberku. Z odborné literatury čerpám popis statutu soudu a body obžaloby. Průběh procesu je již popisován díky článkům z dobového tisku a informace jsou podkládány odbornou literaturou. Stejný postup a styl volím u druhé části bakalářské práce, u procesu s protektorátní vládou. Cílem mé práce je analyzovat články v dobovém tisku - Rudé právo, Svobodné slovo, Lidová demokracie a Právo lidu, porovnat zaujatost, styl a formu informování jednotlivých deníků.
Komunistická propaganda v dětském časopisu Ohníček
Rýcová, Kristína ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Bakalářská práce Komunistická propaganda v dětském časopisu Ohníček se zaměřuje na nalézání propagandistických témat v Ohníčku od roku 1950 do roku 1953. V práci jsou za pomoci kvalitativní obsahové analýzy zkoumány články a obrazy s propagandistickým podtextem, které jsou zařazeny do tematických kategorií. Vedle kvalitativní obsahové analýzy práce obsahuje také frekvenční analýzu, která představuje nejčastěji používaná témata. V teoretické části je díky současné literatuře zabývající se tímto obdobím doplněn historický kontext a prezentovány nejdůležitější události těchto let. Zde jsou představeny také nejvýznamnější osobnosti jak československé, tak sovětské politiky. V samostatné kapitole je popsána stručná historie časopisu Ohníček. V další kapitole této práce je vysvětlen pojem propaganda a její nástroje a jsou zde popsány největší propagandistické kampaně odehrávající se v tehdejším Československu. Závěr práce tvoří zhodnocení nalezených propagandistických témat. Hlavním cílem je poukázat na to, jak komunistický režim manipuloval s dětskými čtenáři a jak se informace otištěné v časopise Ohníček rozcházejí se současnou historickou literaturou.
Vybrané propagandistické kampaně 50.let 20.století na stránkách regionálního tisku
Hajzlerová, Pavlína ; Skalecká, Veronika (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce popisuje průběh propagandistických kampaní k Číhošťskému zázraku, k osobě Jana Buchala, k "boji s mandelinkou bramborovou" a k případu Babice, v regionálním tisku na začátku 50. let 20. století. Nejprve jsou popsány historické souvislosti této doby, především změny v politice po nástupu komunistické strany do vedení Československa po únoru 1948. Představen je i stav médií po roce 1948. Pro tuto práci je také důležitá kapitola o přípravě propagandistických kampaní, která je demonstrována na konkrétní kampani - "Proces s vedením záškodnického spiknutí". Od třetí kapitoly se práce již věnuje analyzování jednotlivých kampaní v celostátním a regionálním tisku. Každá z propagand je zkoumána v regionálním tisku dle místa, kde se událost odehrála - Jiskra, Pravda, nebo Nová svoboda. Dále v regionálním tisku, který vycházel v kraji, který s danou událostí nesouvisí - Průboj. A zkoumání také probíhá v tisku celostátním - Rudé právo. Analýza článků k jednotlivým kampaním nabízí pohled na styl propagandy, která byla vedena v regionálním tisku na začátku 50. let. Kromě výzkumů periodik a jednotlivých textů obsahuje práce i porovnání jednotlivých analýz. Dochází ke srovnání regionálního a celostátního média, regionálního média z místa, kde se událost odehrála s regionálními novinami, které s...
Filmový odbor ministerstva informací 1945 - 1953
Stavárková, Kateřina ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce "Filmový odbor ministerstva informací v letech 1945 - 1953" se zabývá kulturní politikou v Československu po druhé světové válce. V úvodní části byl nastíněn vývoj jednání o poválečném uspořádání v obnoveném Československu. V této části byly zmíněny historické souvislosti se zaměřením na zahraniční a domácí odboj. Významná část práce je věnována vzniku a vývoji ministerstva informací a jeho vlivu na kulturní politiku státu, zejména pak činnosti filmového odboru, který se po zestátnění filmového průmyslu v létě roku 1945 stal jedním z nejdůležitějších odborů v rámci ministerstva. Komunistická strana Československa využila odbor a kinematografii pro šíření komunistické ideologie ve společnosti. V kontextu historických souvislostí byla analyzována také role Kulturně - propagačního oddělení ÚV KSČ a problematika dovozu a distribuce zahraničních filmů. Vývoj role ministerstva informací a filmového odboru v rámci kulturní politiky státu je v diplomové práci nastíněn také v souvislosti s událostmi v únoru roku 1948 a sleduje jej až do zrušení ministerstva informací a osvěty v roce 1953.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.