Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití prvků muzikoterapie k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu
Včeláková, Markéta ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
ASTRAKT Diplomová práce se zabývá prvky muzikoterapie a muzikoterapeutickými hrami, které byly využity k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu. V teoretické části přiblížím pojem muzikoterapie, její definice, historický vývoj, metody muzikoterapie a působení hudby na dítě batolecího a předškolního věku. Přiblížím problematiku adaptace dětí na mateřskou školu. Využila jsem znalostí z odborné a metodické literatury, které se vážou k danému tématu. V praktické části jsem vytvořila metodický list, jenž se skládá z muzikoterapeutikých činností a her, které byly aplikovány na dvou až tříleté děti při vstupu do mateřské školy. Zároveň provedla vyhodnocení činností z metodického listu. Při vyhodnocování výzkumu bylo zjištěno, že prostřednictvím promyšlených a opakujících se muzikoterapeutických prvků lze zabránit adaptačním problémům.
Hudební činnosti v rozvoji grafomotoriky
Nevoralová, Eva ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Volavá, Iva (oponent)
Předmětem diplomové práce je využití hudebních činností v rozvoji grafomotoriky dětí na konci předškolního období. Teoretická část se věnuje problematice sladění hudby a pohybu na úrovni hrubé i jemné motoriky. Analyzuje hudební aspekt české verze Metody dobrého startu. Praktická část obsahuje vlastní lekce pro rozvoj grafomotoriky inspirované Metodou dobrého startu, ve kterých hrají ústřední roli hudební činnosti. Jsou popsány cíle, metody a průběh terénního výzkumu v přípravných třídách základní školy. Součástí výzkumu byl i základní výzkum vžitého tempa dvou písní z Metody dobrého startu. KLÍČOVÁ SLOVA Metoda dobrého startu, hudební činnosti, hudební schopnosti, hudební dovednosti, grafomotorika, jemná motorika, hrubá motorika, rytmické cítění
Hudební činnosti v bilingvní mateřské škole
Pouzarová, Tereza ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Bělohlávková, Petra (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou hudebních činností v bilingvní mateřské škole, přičemž důraz je kladen na oblast pěveckých hudebních činností. Je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje jednotlivým složkám hudebních činností, jejich úloze při osvojování si jazyka, řeči a komunikace, a především porovnává rozdíly mezi německými a českými dětskými písněmi. Následně navazuje postavením jazyka a komunikace u dětí předškolního věku a pojetím bilingvismu a multilingvismu ve formě doporučení pro komunikaci dítěte s dospělým. Do teoretické části je i stručně zařazena kapitola o současné legislativě, terminologii a organizacích zabývajících se touto problematikou. Praktický výzkum popisuje cíle, metody, konkrétní mateřskou školu, průběh a výsledky akčního výzkumu zaměřeného na realizaci hudebních činností. Práce si stanovuje hned několik cílů. Zjišťuje, jaké hudební činnosti jsou pro děti v bilingvní mateřské škole vhodné a jak děti do těchto činností efektivně zapojit. Současně také zkoumá, v jakém jazyce (němčina, čeština) se děti efektivněji do hudební činnosti zapojí a zda mají tendenci oba jazyky prolínat. Získané poznatky mohou prakticky uplatnit pedagogové v bilingvních mateřských a v běžných mateřských školách u dětí s odlišným mateřským jazykem. KLÍČOVÁ SLOVA...
Využití zobcové flétny pro rozvoj řeči předškolních dětí
Martínková, Jana ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce pojednává o využití zobcové flétny a hudebních činností v logopedické prevenci u předškolních dětí. Teoretická část mapuje poznatky o řeči, poruchách komunikačních schopností s důrazem na vývojovou dysfázii a dyslalii. Značná část se zaměřuje na muzikoterapii a zobcovou flétnu jako na součást logopedické prevence. Praktická část analyzuje data z akčního výzkumu a obsahuje hloubkovou kazuistiku chlapce s vývojovou dysfázií. Zaměřuje se na vyhodnocení vlivu práce s dětmi v hudebním kroužku, na správné návyky při dýchání a melodické a rytmické cítění dětí.
Hudba a tanec v mateřské škole. Návrh a realizace vlastního hudebně tanečního projektu
Adamusová, Marie ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
Diplomová práce má za úkol teoreticky zhodnotit a prakticky dokázat, že děti v předškolním zařízení dovedou velice citlivě vnímat vážnou hudbu a vyjádřit ji pohybem, jsou-li správně vedeny a motivovány. Tato práce dále poskytne námět učitelům mateřských škol pro práci s vážnou hudbou, aby učili děti přijímat hudbu jako dar a vztah k hudbě dále v dětech rozvíjeli. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická a shrnuje nejdůležitější poznatky týkající se hudby a pohybu. Druhou část praktickou tvoří projekt, který úzce souvisí s výzkumem. Výsledky výzkumu nám objasnily skutečnost, do jaké míry rodiče dětí vnímají důležitost hudby, pohybu a tance a jakým způsobem tyto aspekty pro rozvoj svých dětí podporují. Realizací projektu s názvem: "Zaznělo jednou v přírodě", byl naplněn hlavní cíl diplomové práce.
Muzikoterapie v mateřské škole
Šírová, Michaela ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
Tato práce se zaměřuje na téma muzikoterapie ve speciální mateřské škole pro děti s kombinovaným postižením. V teoretické části se vyjasňuje pojem a princip muzikoterapie a dále se pak charakterizují jednotlivé typy postižení, které se vyskytují u zkoumaných klientů. Jako výzkumná metoda bylo použito pozorování a rozhovor se třemi muzikoterapeuty z dané instituce. KLÍČOVÁ SLOVA Muzikoterapie, předškolní vzdělávání, speciální pedagogika, skupinová muzikoterapie individuální muzikoterapie, odborná pomoc.
Témbrový a fonematický sluch předškolních dětí
Zvolánková, Michaela ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice témbrového a fonematického sluchu u dětí s běžným vývojem řeči. Je rozdělena na dvě hlavní části představující teoretická východiska a praktický výzkum. Teoretická část se věnuje rozvoji témbrového a fonematického sluchu v předškolním věku. Používá starší i současné didaktické materiály seznamující s témbrovým a fonematickým sluchem u předškolních dětí. Praktická část popisuje cíle, metody, průběh a výsledky terénního základního výzkumu, který sledoval úroveň témbrového a fonematického sluchu předškolních dětí s běžným vývojem řeči. Cílem práce je zjistit spojitost mezi fonematickým a témbrovým sluchem. KLÍČOVÁ SLOVA témbrový sluch, fonematický sluch, sluchová pozornost, běžný vývoj řeči, běžný vývoj hudebnosti, testové metody

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.