Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparative morphology of structures associated with metathoracic scent glands in Heteroptera
Kment, Petr ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Papáček, Miroslav (oponent) ; Pluot-Sigwalt, Dominique (oponent)
V předloženépráci jsem studoval vnější struktury asociované s vyústěnímzadohrudních pachoých žlaz u ploštic (Heteroptera), zejménapak u nadčelediPentatomoidea. Zaměřil jsem se i) na přehled terminologie používanév popisech makroskulptury a mikroskulptury těchto struktur, ii) morfologii a diverzitu těchto strukturu jednotliv.ýchčeledíPentatomoidea, a iii) pokus o homologizaci a polarizaci zjištěných stavůtěchto struktur a testovaníjejich možnépoužitelnostipři tvorbě hypotézyo !logenezi Pentatomoidea. Následující anglické terminy jsou vybrány jako nejvhodnějšípro popis makroskulptury (thoracic scent efferent system (intemal and extemal), valvular apparatus,internal orifice, vestibule,vestibularscar,ostiole,periostiolardepression'peritreme,auricle, spout,groove' Íuga, disc, perítremallobes,evaporatorium,and gyrification)a mikroskulptury(mycoid microsculpture' mushroom body, cap, stem, bridge, alveole, trabeculae,and peritremal microsculpture).Tyto termínyjsou definovány a doplněny o obsáhléseznamy synonym pro každýz nich. Systémvnějšístrukturyodvádějícísekret(externalscentefferentsystem)je popsán u zástupců všech čeledí Pentatomoidea. Následující stalry jednotlilných znaků jsou povďovány za pleziomoďní:vestibulámíjizva (vestibularscar)je lTvinuta; ostiola se nacbázi mezí střednía zadníkyčelníjámou, je velká,...
Stav dorsoabdominálních pachových žláz u imag ploštic taxonu Pentatomomorpha (Heteroptera)
Křížková, Petra ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Kment, Petr (oponent)
Existence dorsoabdominálních pachových žláz (DAGs) larev společně s výskytem metathorakálních pachových žláz u imag je jedním z důležitých autapomorfních znaků taxonu Heteroptera v rámci hmyzu. U některých druhů tohoto taxonu perzistují DAGs do dospělosti. Zástupci infrařádu Pentatomomorpha patří do skupiny s takovouto prokázanou perzistencí. Diplomová práce si klade následující cíle: shromáždit poznatky o perzistujících DAGs u imag vybraných reprezentativních zástupců důležitých čeledí taxonu Pentatomomorpha; studovat a srovnat stav DAGs u nejstarších larválních instarů a imag; přispět k objasnění nakolik je při zjišťování perzistence DAGs průkazná přítomnost ústí odvodných kanálků sekrečních jednotek žláz v intimě rezervoárů. Ke studiu byly použity stereoskopický, optický a skenovací elektronový mikroskop. Klíčová slova: Pentatomomorpha, Heteroptera, dorsoabdominální pachové žlázy, ústí odvodných kanálků sekrečních jednotek, larvy pátého instaru, perzistence u imag, vzory perzistence, optický mikroskop, skenovací elektronový mikroskop
Stav larválních pachových žláz u dospělců jednotlivých podřádů ploštic (Heteroptera)
Křížková, Petra ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Kment, Petr (oponent)
Systém pachových žláz ploštic společně tvoří larvální dorsoabdominální žlázy (= DAGs) a imaginální metathorakální žlázy (= MTGs). Předkládaná práce shrnuje znalosti o výskytu dosud zjištěných funkčních, i zřejmě s velkou pravděpodobností funkčních DAGs u imag ploštic. V rámci obecné charakteristiky žláz je popsána morfologie, histologie a funkce DAGs. Hlavní součást práce tvoří přehledy vzorů perzistence DAGs u imag ploštic sestavené na základě získaných literálních údajů, jeden založený na vyšší klasifikaci ploštic, druhý na pozici perzistujících žláz. V souvislosti s perzistencí DAGs jsou uvedeny znaky používané jako důkazy funkčnosti žláz. Z přehledu publikovaných údajů je zřejmé, že perzistence DAGs u imag zástupců řádu Heteroptera, dříve považovaná za výjimečný stav, je patrně mnohem rozšířenějším jevem, minimálně co se týká suchozemských ploštic.
Ontogenese komplexu dorsoabdominálních pachových žláz u zástupců kněžic (Heteroptera: Pentatomoidea).
Kutalová, Kateřina ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Kment, Petr (oponent)
Dorsoabdominální pachové žlázy (DAGs) larválních instarů jsou jednou z apomorfií řádu ploštic, Heteroptera. U některých skupin řádu perzistují tyto pachové žlázy do dospělosti. Zástupci čeledi Acanthosomatidae patří do skupiny s takovouto prokázanou perzistencí. V práci jsou zmapovány změny kutikulárních struktur DAGs během celého ontogenetického vývoje druhu Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787). Jedná se o externí struktury a skulptury, které jsou asociované s ostiolami a jejich procentuální zastoupení z celkové plochy dorsa abdominu. Dále byly studovány interní kutikulární struktury, tvar rezervoáru a počet vývodných kanálků sekrečních buněk. Ke studiu byla použita optická stereolupa a optický a skenovací elektronový mikroskop.
Fondy EU a jejich využití v rámci strategie rozvoje obce
Majer, Luboš ; Kment, Petr (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Souhrn Cílem diplomové práce je zjištění, zda finanční prostředky čerpané z fondů Evropské unie jsou efektivně využívání v praxi v rámci strategie rozvoje obce. Zda obec Malenice účelně tyto finanční prostředky využívá při realizaci svých projektů v návaznosti na plnění programu obnovy venkova, který byl schválen zastupitelstvem pro daná období. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou s kvantitativním výzkumem dané problematiky. První teoretická část je věnována vzniku regionálních politik Evropské unie a to od vzniku Evropského hospodářského společenství. Je zde popsáno programové období České republiky v letech 2007-2013 a současné aktuální období 2014-2020 a stručný výčet jejich odlišností, včetně výčtu realizovaných projektů za podpory fondů Evropské unie v obci Malenice. Druhá část je zaměřena na kvantitativní výzkum pomocí metody semistandardizovaných rozhovorů s občany obce doplněnými přímým a nepřímým pozorováním. Výsledné zjištění by mohlo napomoci k dalšímu rozvoji obce a naplnění potřeb občanů v novém programovém období 2014-2020.
Fondy EU a jejich využití v rámci strategie rozvoje obce
Zajícová, Lucie ; Kment, Petr (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá využitím strukturálních fondů Evropské unie v rámci rozvoje města Žatec. V teoretické části se práce zaměří na základní pojmy z oblasti regionální politiky a strukturálních fondů. Popis města Žatec, uskutečněných a plánovaných projektů bude přiblíženo v první kapitole praktické části. Nejvýznamnější projekt Chrám chmele a Piva, který byl vybudován za účelem zlepšení cestovního ruchu celého regionu, je důležitým bodem praktické části. V praktické části se bude práce také věnovat zpracování a vyhodnocení sekundárních dat, zaměřené na demografické a sociální ukazatele a vyhodnocením statistických dat návštěvnosti turistů města Žatec od doby otevření turistického objektu Chrám Chmele a Piva. Hlavním cílem této práce budou šetření v podobě rozhovoru s místostarostou města Žatec, ohledně stávajících a budoucích projektech financovaných z fondů Evropské unie a jejich vlivem na zlepšení sociálních a ekonomických faktorů na život ve městě. Následně budou provedeny rozhovory s místními občany města za účelem zjištění jejich vnímání snahy zastupitelstva města o budoucí rozvoj města.
Faktory rozvoje regionu Říčansko
Novotná, Pavlína ; Kment, Petr (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce s názvem tématu Faktory rozvoje regionu Říčansko je zaměřena na demograficky rozrůstající obec Sulice. Tato menší obec ve Středočeském kraji se řadí svojí polohou do správního obvodu města Říčany. Na základně vyššího územního celku je obec propojena s pražským metropolitním regionem, tudíž lze o ni mluvit jako o vnější příměstské zóně. Práce je z hlediska obsahu rozvržena na dvě části, na teoretickou a praktickou. V prvních kapitolách se práce věnuje rozboru literatury. Popisuje odborné pojmy, které s danou problematikou souvisí. Vysvětluje termíny např. region, regionální rozvoj, obec, regionalizace, demografie, urbanizace, suburbanizace, zónování a veřejná správa. Následně praktická část práce analyzuje území obce Sulice, zaměřující se na její historii, současnost a celkový rozvoj infrastruktury, za účelem identifikace hlavních rozvojových potenciálů. Pozornost je především věnována rozšířené suburbanizaci, která souvisí s růstem obyvatel v obci. Z tohoto důvodu se autorka nebránila zpracovat doplňkové dotazníkové šetření, aby lépe zhodnotila možné sociální problémy a naopak přínosy společného soužití starousedlíků a novousedlíků. Další samostatná kapitola zhodnotila základní rozvojové indikátory, které nejvíce ovlivňují ekonomický a sociální rozvoj obce Sulice. Závěrem práce je na základě zjištěných výsledků zpracována SWOT matice, která přehledně znázorňuje jednotlivé faktory, jenž by obec Sulice měla více podporovat, ale také určuje oblasti, které by měly být s dalším plánovaným rozvojem území obce zmírněny.
Role kulturních památek v rozvoji regionu
Synková, Adéla ; Kment, Petr (vedoucí práce) ; Kubálek, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vlivem zámku Hořovice na rozvoj regionu, ve kterém se památka nachází. Teoretická část práce definuje pojmy, které se k tomuto tématu vážou, vymezuje kulturu a její dělení, region a organizace zabývající se památkovou péčí. Dále je zde stručně shrnuta historie města Hořovice a hořovického zámku. Druhá část práce se zaměřuje pouze na zámek Hořovice, jeho vliv na region a okolí. Popisuje se zde, jakým způsobem je zámek propagován, kdo tuto propagaci a fungování zámku financuje, a jak se vyvíjí návštěvnost této památky. Je zde definováno, kdo jsou nejčastější návštěvníci zámku, jakou má zámek konkurenci v okolí, a jaký vliv má probíhající rekonstrukce na aktuální zájem o zámek. Nakonec jsou vyjmenovány kulturní akce, které zde byly pořádány v minulém roce a uvádí se, kdo zaštiťuje jejich organizaci.
Role kulturních památek v rozvoji regionu
Hejhalová, Jitka ; Kment, Petr (vedoucí práce) ; Petr, Jakub (oponent)
Tématem předkládané bakalářské práce je role kulturních památek v rozvoji regionu. Konkrétně se zabývá rolí Muzea Chodska jako kulturní a vzdělávací instituce na Chodsku. Na začátku jsou představena základní teoretická východiska, která se týkají těchto pojmů: kultura, kulturní dědictví a regionální rozvoj. Dále následuje popsání role obcí při ochraně kulturních památek, kulturní turistiky a uplatňování marketingu v kulturních památkách a institucích. Na teoretickou část navazuje část praktická. Na počátku je představen daný region Chodsko z geografického, kulturního a historického hlediska. Pak ji pokračuje praktická část, zabývající se konkrétní památkou, tedy Muzeem Chodska, popisem jeho činnosti a používanými marketingovými aktivitami. Důležitým zdrojem informací ke zpracování praktické části jsou nestandardizované rozhovory s relevantními aktéry, kteří se zabývají spoluprací s Muzeem Chodska v oblasti kultury a vzdělávání. Poslední část je věnována zhodnocení výsledků a navržení opatření k většímu zviditelnění a zvýšení návštěvnosti Muzea Chodska a plnění jeho role kulturní a vzdělávací instituce regionu Chodsko.
Role kulturní památky v rozvoji regionu
Fittnerová, Klára ; Kment, Petr (vedoucí práce) ; Sálus, Jiří (oponent)
Práce se zabývá výzkumem kulturních památek souhradí Točník a Žebrák a jejich rolí v rozvoji regionu. Jako region, který bude zkoumán, si tato práce volí obce Točník a Žebrák. Teoretická část práce se zabývá především historií hradů obecně, následně historií konkrétních památek a obcí a jejich vzájemným vlivem. V druhé části práce jsou postupně popisovány oblasti současného vlivu kulturních památek na region a to především z hlediska toho, jak tento vliv vidí lidé, kteří v daném regionu žijí. Popisovanými oblastmi vlivu je vliv ekonomický, kulturní a vývoj zástavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.