Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pilot Scale Testing of Electrocoagulation to Remove Cr6 +, Ni and Zn from Contaminated Groundwater.
Mašín, P. ; Krystyník, Pavel ; Klusoň, Petr ; Krušinová, Z.
Testing has shown a high efficiency in removal of toxic metals, especially chromium (Cr6+ and Crcelk.). The content of contaminants in treated water was mostly under limits for discharging water into the surface water recipient. The pH 4.5 of inlet water was optimal for the electrochemical reduction of Cr6+ to Cr3+ followed by coagulation. Increase of pH was performed in order to increase efficiency of Ni removal. The power input of electrode cells at the current input of 45 A was 1.3 kWh.m-3 of cleaned water. The life of one electrode pack was 35 m3 of contaminated water at mentioned current input.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pilot-scale Operation of Electrocoagulation for Removal of Toxic Metals.
Krystyník, Pavel ; Mašín, P. ; Krušinová, Z. ; Klusoň, Petr
The process was tested in pilot-scale unit placed in movable container and operated in continuous regime. The results have shown that the removal efficacies are strongly dependent on the dose of coagulant, which is the most important and crucial parameters affecting performance of electrocoagulation and of course on other process parameters. It is also very reliant on contaminant content in treated effluent. An addition of flocculating agent was also tested on the improvements of process performance.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Fotocitlivé kompozice v tenkých polymerních vrstvách
Rudická, Andrea ; Klusoň, Petr (oponent) ; Veselý, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská pojednává o fotocitlivých kompozicích v tenkých polymerních vrstvách. Experimentální část se zabývá přípravou a nanesením vrstev. Připravené vrstvy byly exponovány a podrobně studovány jejich barevné odezvy na osvit. Cílem bylo připravit dozimetr, dosáhnout výrazné barevné změny mezi jednotlivými dávkami, zlepšit mechanickou odolnost vrstev a regulovat citlivost kompozic vůči UVB záření.
Elektrochemické odstraňování chromu a niklu v pilotním měřítku
Krušinová, Zuzana ; Klusoň, Petr (vedoucí práce) ; Žebrák, Radim (oponent)
Elektrokoagulace je progresivní a zároveň ne zcela dokonale probádaná metoda čištění vod kontaminovaných toxickými prvky a sloučeninami. Tato bakalářská práce se zabývá pilotním testováním použití elektrokoagulace pro odstranění chromu a niklu z podzemní vody v areálu firmy Velobel ve Zlatých Horách. Především bylo nutné optimalizovat proces na základě vlastností a složení podzemní vody a dále zajistit jeho kontinuální, dlouhodobý provoz, nutný k případnému úplnému vyčištění lokality. Na proces elektrokoagulace navazovalo dávkování flokulantu pro zajištění účinnější sedimentace vloček kalu a rovněž úprava pH vody přidáním vápenného hydrátu, která zvýšila účinnost odstranění niklu. Následovala sedimentace a odvod vyčištěné vody přepadem, kal byl zpracováván kalolisem. Obsah šestimocného chromu ve vzorcích byl měřen spektrofotometrickou metodou s difenylkarbazidem, zatímco trojmocný chrom, nikl, zinek a mangan byly stanovovány v laboratoři metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Bylo zjištěno, že tato technologie v reálných podmínkách funguje velmi dobře, s účinností odstranění kovů > 99 %. Účinnost odstranění niklu byla zároveň úzce spjata s aktuální hodnotou pH výstupní vody.
Hormonální aktivita v odpadních vodách
Čermáková, Tereza ; Cajthaml, Tomáš (vedoucí práce) ; Klusoň, Petr (oponent)
Endokrinní disruptory jsou látky přírodního i syntetického původu, které působí na hormonální systém organismů. Jsou běžně detekovány v životním prostředí v environmentálně relevantních koncentracích. Sekundárním zdrojem jsou odtoky z čistíren odpadních vod. Vzhledem k jejich četnosti je v současnosti akcentován jejich vliv ve směsích. Pro stanovení celkového efektu byly použity ekotoxikologické testy s kulturou geneticky modifikovaných kvasinek Saccharomyces cerevisiae, s jejichž pomocí byla ověřována spolehlivost matematických predikcí pro směsi standardů (estron, 17β-estradiol, 17α-ethinylestradiol, estriol, bisfenol A, irgasan, 4-nonylfenol). Na reálné vzorky odtoků z čistíren odpadních vod a sedimentů byla aplikována cílená chromatografická analýza spolu s kvasinkovými testy. Schindlerův predikční model a FLM (Full logistic model) byly spolehlivější při predikci celé křivky dávka-odpověď oproti modelu GCA (Generalized concentration addition). Pro parametr EC50 byly predikované hodnoty pomocí všech modelů srovnatelné a ve většině případů se blížily empirickým hodnotám. U tří ze čtyř vzorků odpadních vod byla detekována estrogenní aktivita 0,65 - 1,70 ng/L 17β-estradiol ekvivalent (EEQ) nad limitem detekce testu 0,13 - 0,33 ng/L EEQ. Jeden vzorek vykazoval antiestrogenní aktivitu. V sedimentech...
Kalibrace citlivosti dozimetru viditelného světla
Škarvadová, Adéla ; Klusoň, Petr (oponent) ; Veselý, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o světelných dozimetrech a o moderních tiskových technikách tvorby tenkých vrstev a technikách nanášení z roztoku. Předmětem experimentálního studia je optimalizace světlocitlivých kompozic pro přípravu jednorázových, tištěných a tenkovrstvých dozimetrů pro viditelné světlo z hlediska citlivosti, reprodukovatelnosti a ireverzibilitě jejich barevné změny. Připravené kompozice dozimetrů byly kalibrované na požadované světelné dávky. Byl připraven funkční vzorek pro testování v galeriích a byla testována stabilita funkčního vzorku při vysokých teplotách skladování.
Application of low temperature plasma jet systems for the deposition of thin films
Hubička, Zdeněk ; Kment, Štěpán ; Olejníček, Jiří ; Čada, Martin ; Straňák, V. ; Klusoň, J. ; Tichý, M. ; Klusoň, Petr
The low pressure DC pulsed or RF pulsed modulated hollow cathode plasma jets worked on the principle of the reactive sputtering of the hollow cathode usually in the gas mixture of Ar + O2 or N2. The DC pulsed power supplier was applied with combination of the RF source for the plasma jets generation. It was clearly demonstrated that properties of TiO2 and TiO2:N films significantly depended on the plasma parameters. First, the produced films were characterized with the aid of a number of methods (AFM, SEM, XRD, Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), UV–vis spectrometry). Further, the films were judged in terms of their specific optical functionality to generate photocurrents upon being illuminated with spectrally well defined narrow light beams. The parameters of the chemically reactive plasma in the jets were determined using the time-resolved Langmuir probe system. The measurement of the ion energy distribution function was performed by means of the RFA.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.