Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Langue d'oc in the scientists' discourse before and after the French Revolution
Křivánková, Alena ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Madl, Claire (oponent)
Diplomová práce Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci se zabývá obrazem okcitánštiny v lexikografických a gramatikografických dílech sepsaných mezi počátkem osmnáctého a polovinou devatenáctého století. V té době existoval daný jazyk coby jazyk nedominantní v rámci diglosického modelu. Zároveň ale vzbudil zájem mnohých učenců s různými motivacemi od touhy přispět k šíření francouzštiny až po snahu zachránit okcitánštinu a navrátit jí důstojnost. Tyto motivace jsou předmětem našeho studia, stejně jako názvy, kterými naši autoři pojmenovali dotyčný jazyk, a jejich strategie pro jeho valorizaci či devalorizaci. Zaměříme se také na sociolingvistickou situaci Pays d'Oc ve sledovaném období a na vliv Velké francouzské revoluce a jejích jazykových politik na přítomnost a také na reprezentaci okcitánštiny. Tyto jevy jsou studovány v rámci teorie Miroslava Hrocha o utváření národů, coby fáze A okcitánského hnutí, které ovšem přinejmenším v této fázi zůstalo fenoménem čistě kulturním, jehož aktéři sledovali různé cíle, aniž by se však sjednotili, a aniž by formulovali politický program. Klíčová slova: langue d'oc, diglosie, jižní Francie, regionalismus, lexikografové, autoři gramatiky, identita, učenecký diskurs v 18. století, učenecký diskurs v 19. století, utváření národů
Uzupis (Vilnius) and Kalamaja (Tallinn): " Cultural quarters" and the post-Soviet urban space transformation in Baltic states.
Pestova, Anna Aleksandrovna ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Tumis, Stanislav (oponent) ; Kovářová, Linda (oponent)
Kolaps SSSR v roce 1991 odstartoval mnohé hluboké změny ve východní a střední Evropě. Tyto změny se promítly nejen v politice, ale ve všech sférách života, včetně urbánního vývoje. Postsovětská transformace měst představuje specifickou kapitolu jejich vývoje. V této práci se soustředíme na vliv kulturních aktivit ve vývoji městských částí, a to na příkladu Užupisu ve Vilniusu a Kalamaji v Tallinnu. Dnes jsou obě městské části známé díky svým kulturním aktivitám a dynamickému vývoji. Jsou ale také součástí zápisu obou hlavních pobaltských měst na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Udržovat v rovnováze ochranu a údržbu kulturního dědictví a moderní vývoj je pro obě městské části důležité téma. V magisterské práci budeme sledovat vzájemné ovlivňování historických městských částí a procesů, které z nich činí kulturní čtvrtě, a distinktivní znaky a projevy těchto procesů v Užupisu a Kalamaji. Klíčová slova: urbánní transformace, urbánní vývoj, kulturní čtvrti, městské čtvrti, kulturní dědictví, post-sovětský, pobaltské republiky
Alpská krajina očima anglických cestovatelů z první poloviny 18. století
Štětka, Ondřej ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Janáč, Jiří (oponent)
Cílem bakalářské práce je sledovat obraz hor, horské krajiny a přírody ve vybraných anglických/britských cestopisných a korespondenčních pramenech z první poloviny 18. století, ve kterých jejich autoři líčí své cesty do alpské oblasti. Řešitel nejdříve stručně nastíní obecný vývoj evropského přístupu k horám do poloviny 18. století. Poté představí jednotlivé prameny a jejich autory, které následně analyzuje a porovnává především na základě toho, zda vůbec a jakým způsobem zmiňují, popisují či hodnotí hory a horskou krajinu. Nakonec prezentuje zjištěné závěry, které se pokouší konfrontovat s obecnými tezemi o vývoji vnímání hor, přírody a krajiny. Klíčová slova Hory, Alpy, krajina, příroda, 18. století, Angličané/Britové, cestovatelé, cestopisy.
Management of Jewish Community's Lieux de Mémoire, between Conflict and Collaboration: Case of Parisian district Marais
Creach, Margot Julie ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Verdier, Nicolas (oponent) ; Takács, Ádám (oponent) ; Sandrine, Robert (oponent)
Tato diplomová práce se zaměří na výzkum prezentace historie židovské komunity Marais v Paříži prostřednictvím prohlídek s výkladem o její historii. Po několika vlnách migrací pocházejících z různých částí světa je le Marais vnímána především jako židovská čtvrť. Díky svým četným památkám a muzeím spojeným s židovskou komunitou a jejími folklórními obchody je le Marais židovskou čtvrtí Paříže pro mnoho Pařížanů a turistů. Díky výzkumu historiků, sociologů a antropologů však uvidíme, že přítomnost této židovské komunity není tak silná, jak bychom si představovali. Kromě své bohaté historie byl okres jedním z prvních chráněných jako celek díky novému zákonu o ochraně kulturního a historického dědictví. Použitím těchto dat a díky případové studii prohlídky s průvodcem v le Marais uvidíme, proč je okres obzvláště vhodný pro prohlídky židovské historie s průvodcem a jak jeho složitost dovoluje průvodci ji používat mnoha různými způsoby.
Mátyásföld: suburban villa district in the agglomeration of Budapest (1887 - 1914)
Molnár, Gyöngy Krisztina ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Czoch, Gábor (oponent)
Andrássy třída, Svábhegy nebo Rózsadomb jsou první čtvrtě, které přijdou na mysl při pomyšlení na vilové čtvrti v Budapešti. Jedná se o nejznámější řady vil v hlavním městě, ale v zelené oblasti 16. okresu se nachází méně známá, ale ještě pozoruhodnější vilová čtvrť: Mátyásföld. Mátyásföld byl založen v roce 1887 na okraji obce Cinkota, která byla součástí tehdejší východní aglomerace Budapešti. Každý zdroj zaznamenal okolnosti svého vzniku jako legendární. Jeho zakladatel byl spíše dobrým obchodníkem než postavou z pohádky. Rozpoznal změnu životního stylu, typickou pro svou dobu, a hledal obchodní příležitosti. V této době bylo módní, že kdo si to mohl dovolit, tak si postavil druhý reprezentativní dům v zelené oblasti mimo město, ale stále na dosah od centra. Na okraji města vznikalo více a více prázdninových domů a vilových čtvrtí a pro tento účel vznikla i čtvrť Mátyásföld. Ústředním tématem této disertační práce je, jak byl, Mátyásföld, založený v aglomeraci hlavního města, jak byl vybudován, jak se mu podařilo zapadnout do městského rozvoje Budapešti, stejně jako do života jeho obyvatel, její jedinečné geografické a administrativní situace a její role ve vývoji vilové čtvrtě a její regulační systém Svaz vlastníků vil v Mátyásföld, který ovládá vilovou čtvrť. Navíc, jak si obyvatelé přáli...
Historická argumentace při hledání národní identity v textech Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského. Komparativní studie
Scholz, Milan ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Doubek, Vratislav (oponent) ; Kolář, Pavel (oponent)
Disertační práce se zabývá komparativní analýzou historické argumentace při hledání národní identity v textech Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937) a Romana Dmowského (1864- 1939). Masaryk a Dmowski patřili k předním představitelům politického, veřejného a intelektuálního života svých zemí na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století. Otázka národní identity náleží k tématům nejčastěji asociovaným s jejich životem a dílem. Před rokem 1914 Masaryk a Dmowski ovlivnili českou a polskou politiku a politické myšlení. Během první světové války se postavili do čela československé a polské emigrační politiky (Masaryk jako předseda Československého národního výboru, Dmowski jako předseda Polského národního výboru). V poválečném období se však jejich životní dráha rozcházela. Masaryk se stal prezidentem Československa a symbolem československé identity, Dmowski reprezentoval spíše opozici vůči hlavnímu proudu polského poválečného politického života. První a druhá část disertace pojedávají o Masarykově a Dmowského koncepci historické argumentace při hledání národní identity v kontextu Masarykova a Dmowského myšlení a života. Tyto části jsou uspořádány chronologicky a věnují pozornost transformacím Masarykových a Dmowského pohledů v průběhu času. Třetí část je komparativní a analyzuje (1) historický...
Unesco World Heritage Sites: Ways of Presenting & and Interpreting the Pas. As seen in: Kutná Hora, Hiroshima Villa Romana del Casale
Kovářová, Linda ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Uherek, Zdeněk (oponent) ; Sonkoly, Gábor (oponent)
Tato dizertační práce se zabývá specifickou skupinou historických míst nazývaných světové dědictví, která jsou zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Práce charakterizuje základní prvky myšlenky světového dědictví UNESCO jakožto kulturního a společenského procesu, jehož součástí jsou akty vzpomínání vedoucí k různým možnostem chápání, prezentování a interpretování minulosti v rámci aktuálních společenských rámců. Práce poukazuje na řadu hledisek o povaze památek obecně, jako i konkrétně o povaze světového dědictví UNESCO, které se stalo předmětem zájmu relativně nové mezioborové akademické disciplíny, která se zabývá studiem kulturního dědictví, a pro kterou se vžil v angličtině termín 'heritage studies'. Za účelem prozkoumání různých aspektů fenoménu světového dědictví byla rozpracována tato témata: vzpomínání a veřejné využívání minulosti, UNESCO přístup a způsoby prezentace a interpretace minulosti. Proto, aby bylo možné zachytit jak koncept světového dědictví vypadá v praxi, věnuje se práce popisu určitých aspektů tří různých míst světového dědictví. Pro studium těchto záležitostí ve fyzickém světě byly s využitím metod přímého pozorování a terénního výzkumu vypracovány případové studie tří specifických míst UNESCO. Při bližším pohledu na jednotlivé vybrané památky UNESCO - české...
New Petrogradskaya District in St. Petersburg: a symbol of modernity
Sashnikova, Stepanida ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Tumis, Stanislav (oponent) ; Berelowitch, Wladimir (oponent)
V důsledku celkového rozvoje infrastruktury počátkem 20 století, se do té doby téměř opuštěné předměstí, Petrogradskaya storona, stalo čtvrtí s moderními bytovými domy a veřejným prostranstvím, rostoucím počtem průmyslových podniků i vzdělávacích organizací. Rozvoj této části města s sebou přinesl především snahu využít nezastavěnou plochu a využít k její výhodě konstrukci mostu Trojice, coby hlavního spojení s centrem Petrohradu. Iniciátory městských projektů byli zástupci buržoazie a inteligence, užitek z tohoto měli především pak obyčejní lidé. Sociálně smíšené obyvatelstvo této části města bylo tak hlavním důvodem jeho rozvoje. Rozvoj Petrohradské čtvrti můžeme analyzovat prostřednictvím stylu realizace moderní infrastruktury, výstavby nových bytových domů a veřejných míst, kdy jeho hlavní procesy nesou do značné miry společné rysy. Mezi nejdůležitější patří následující: primárně soukromá iniciativa místních obyvatel bez zásahů vládních nařízení, zohlednění požadavků zástupců rozdílných společenských vrstev a umožnění dostupnosti nových nájemních domů a veřejných prostranství, která byla všem přístupná. Dalším z hlavních rysů přestavby území je využití moderní architektury, vybudování infrastruktury a inovace za účelem zvýšení komfortu obytných budov i veřejných míst v dané čtvrti. Úspěšný...
"Východní Evropa" na mentální mapě anglicky píšícího cestovatele od 16. - 18. stol.
Radiměřská, Božena ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Kubeš, Jiří (oponent) ; Křížová, Markéta (oponent)
"Východní Evropa" na mentální mapě anglicky píšícího cestovatele od 16. - 18. stol. Abstrakt Cílem dizertační práce je analýza a interpretace textů raně-novověkých cestopisů vybraných anglických/britských autorů cestujících přes geografický prostor (středo)východní Evropy. Výsledkem je rekonstrukce mentálních map cestovatelů podle zvolené typologie (obchodníci, profesionálové, intelektuálové, duchovní a ženy) se zvláštním zřetelem k reprezentaci skutečností na okraji zájmu a pozornosti, k tzv. obrazům marginality (nepohodlí a nebezpečí, nevzdělanosti a zaostalosti, přehnanosti a pompéznosti, zašlé slávy a lamentace, zpustlosti a krásy). Základní prameny tvoří patnáct vybraných cestopisů, které jsou čteny a interpretovány diskurzivně, tedy je jim rozuměno v kontextu vývoje žánru a v širších kulturně historických souvislostech. Zastřešujícím konceptem celé práce je mentální mapa: imaginární reprezentace prostoru, nástroj kulturní orientace a sebeidentifikace. Rekonstrukce mentálních map se provádí pomocí: 1) definice subjektu, cestovatele a jeho představení v rámci typologických kategorií; 2) rekonstrukce orientačních bodů - center; 3) rekonstrukce obrazů marginality; 4) závěrečné syntézy. Pozornost je zaměřena na to, čemu bylo v textech věnováno nejvíce prostoru (orientační body), na způsob hodnocení a...
Is the urban district a «mixing place » ? Case study of Arnaud-Bernard neighbourhood in Toulouse in 1990s.
Bouchot, Alicia ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Green, Nancy (oponent) ; György, Eszter (oponent) ; Ozouf Marignier, Marie Vic (oponent)
Cílem analýzy je zpochybňovat význam myšlenky "smíšeného sousedství" v současné Francii. Výzkum je zaměřen na čtvrt Arnaud-Bernard, ležící v historickém centru města Toulouse, na začátku devadesátých let minulého století. Tři aspekty jsou významné: různé vlny imigrace, odlišná jména a ojedinělé události, tzv, repas-de-Quartier - společná večeře, jako odkaz na sociální aktéry. Mechanismus Carrefour-Culturel, hlavního sdružení v sousedství s cílem vybudovat "smíšené sousedství ", byl zkoumán v rámci této práce. Rozhovory a zdroje ze sdružení byly analyzovány. Kromě toho byla zkoumána literatura s cílem zdůraznit složitost myšlenky "smíšeného sousedství". Summary The aim of the analysis is to question the meaning of the idea of "mixed neighborhood" today in France. The research focuses on Arnaud-Bernard, city center district of Toulouse, during the beginning of the 1990's. Three aspects are significant: different waves of immigration, different names, and a singular event, the "district's dish" (repas-de-quartier") as social link's creator. The mechanism of the Carrefour-Culturel, main association in the neighborhood in order to build a "mixed neighborhood", has been studied in this thesis. Interviews and sources from the association have been analyzed. Moreover the literature has been examined in...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.