Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Urban, Jan ; Šafařík, Miroslav ; Máca, Vojtěch ; Melichar, Jan ; Machálek, Pavel ; Klusák, Jaroslav ; Havránek, Miroslav ; Braun kohlová, Markéta ; Ščasný, Milan
Dílčí výstup 1: Aplikace metodiky ExtrnE v ČR: Odhad dopadů z výroby elektřiny a tepla (odhad efektů na lidské zdraví, odhad škod na budovách a materiálech způsobených znečištěním ovzduší v ČR, možnosti kvantifikace lesních ekosystémů a ztrát na zemědělské produkci v ČR a diskuse použití Hessenské metody a výsledky odhadu mezních nákladů škod způsobených změnou klimatu v důsledku emisí skleníkových plynů, diskuse a popis modelů pro odhad externalit v ČR). Aplikace metodiky ExterE: Případové studie (testování metodiky ExternE v rámci případových studií - energetika a doprava). Dílčí výstup 3: Horizontální úkoly (diskuse metody ExternE a diseminace výsledků, mezinárodní výzkumný tým ExternE, projekty a akce).
Cost - benefit analýza (CBA) k návrhu směrnice EP a REU týkající se arsenu‚ kadmia‚ rtuti‚ niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší č. 550/03 a 16290/03
Český ekologický ústav, Praha ; Klusák, Jaroslav
Cílem analýzy je zhodnotit dopady implementace směrnic č. 550/03 a 16290/03 na životní prostředí, zdraví obyvatelstva a stanovit finanční náklady spojené s implementací a sladěním českého a evropského práva. Analýza proběhla v rámci Libereckého kraje jako modelového území a byla pojata jako posouzení efektivnosti projektu snižování emisí a imisí vzhledem k celkovým nákladů, které si implementace směrnice vyžádá, včetně budoucích nákladů největších znečišťovatelů na snížení sledovaných emisí a imisí.
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Urban, Jan ; Máca, Vojtěch ; Melichar, Jan ; Machálek, Pavel ; Klusák, Jaroslav ; Havránek, Miroslav ; Braun kohlová, Markéta ; Ščasný, Milan
Hlavním cílem projektu je kvantifikace celkových nákladů a přínosů současných energetických systémů v České republice, a to jak na úrovni jednotlivých energetických zařízení, tak pro ČR jako celek. Hlavními výstupy projektu jsou: Vyhodnocení a analýza metodiky ExternE a dalších zahraničních metodik pro odhad externalit v energetice, dopravě a nakládání s odpady a posouzení jejich využitelnosti v podmínkách ČR, Vypracování metodiky pro výpočet externalit v energetice a dopravě v ČR, Vytvoření dotazníku pro zjištění ochoty platit za snížení rizika nemocnosti, Vypracování případových studií pro jednotlivé technologie výroby elektřiny a tepla v ČR, Výpočet externalit pro jednotlivé způsoby výroby energie a pro jednotlivé způsoby dopravy v ČR, Vytvoření platformy výzkumných pracovníků z různých vědních oborů zabývajících se odhady externalit.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí: Náklady na ochranu životního prostředí. Pojetí, efektivnost a optimalizace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Vojáček, Ondřej ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Medková, Marcela ; Lisa, Aleš ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Geuss, Erik ; Dvořák, Antonín ; Šauer, Petr
Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ekonomických souvislostí, Náklady a výdaje na ochranu životního prostředí na národohospodářské úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí ve veřejné správě, Náklady na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace na podnikové úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí a spotřebitelé, domácnosti a nevládní neziskové organizace, Schéma řešení nových problémů ochrany životního prostředí. Část II Optimalizace nákladů na ochranu přírody - případové studie popisuje dvě případové studie: Třeboňsko - CHKO a Natura 2000 a Jizerské hory.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Zámyslický, Pavel ; Vaněček, Vojtěch ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Hadrabová, Alena ; Geuss, Erik ; Fiala, Petr ; Dvořák, Antonín ; Bartoš, Julie ; Šauer, Petr
Studie obsahuje závěry z řešení projektu v roce 2004. Projekt byl rozdělen do 6 částí: 1: Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v teorii environmentální ekonomie; 2. Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v praxi ČR i zahraničí (analýza používaných metodik); 3. K problému rozlišení hrubých a čistých nákladů (resp. investic) na ochranu ŽP a jeho význam pro politiku životního prostředí; 4. Zkoumání (analýza) stávajících konceptů vztahů výdajů/nákladů na ochranu ŽP a udržitelného rozvoje; 5. Makroekonomické souvislosti alokace ekonomických nástrojů na ochranu ŽP; 6. Systémy financování nákladů na ochranu životního prostředí.
Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí‚ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku‚ ekonomiku a životní prostředí
Porsenna o.p.s., Praha ; Klusák, Jaroslav
Cílem projektu je shrnout domácí a zahraniční poznatky v oblasti indikátorů udržitelnosti na místní úrovni s důrazem na oblast hospodaření s energiemi a provést dotazníkový průzkum zaměřený na dostupnost dat pro energetický management na místní úrovni. Na základě těchto podkladů vytvořit sadu indikátorů z oblasti energetického managementu na místní úrovni. Neposledním cílem projektu je zvýšit povědomí o potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie na místní úrovni. Zpráva přináší výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo stav činností a požadavky měst a obcí v oblasti komunální energetiky.Představuje sadu indikátorů udržitelné komunální energetiky. Je popsáno zavedení a provozování energetického managementu. Jsou uvedeny příklady dobré praxe. Na závěr jsou uvedena doporučení pro činnost měst a obcí v oblasti hospodaření s energií.
Ekologické bydlení - pasivní domy
Kubečková, Lucie ; Kotíková, Eliška (vedoucí práce) ; Klusák, Jaroslav (oponent)
Práce analyzuje aktuální situaci na trhu ekologicky šetrných staveb a zabývá se otázkou stimulace poptávkové strany trhu. Práce se rovněž pokouší hledat koncepční řešení zajišťující konkurenceschopnost těchto staveb.

Viz též: podobná jména autorů
18 Klusák, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.