Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny srážko-odtokového režimu v oblasti Šumavy
Fiala, Ondřej ; Kliment, Zdeněk (vedoucí práce) ; Matoušková, Milada (oponent)
ZMĚNY SRÁŽKO-ODTOKOVÉHO REŽIMU V OBLASTI ŠUMAVY Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení změn srážko-odtokového režimu v oblasti Šumavy a šumavského podhůří z časového a prostorového hlediska. Práce zahrnuje rešeršní a aplikační část. Rešeršní část je věnována metodice hodnocení změn srážko-odtokového režimu a jejich možným příčinám. V aplikační části je provedena analýza trendu srážko- odtokového režimu pro dlouhodobé časové řady průměrných a minimálních ročních a měsíčních průtoků a také ročních a měsíčních srážek pro vybrané vodoměrné a srážkoměrné stanice v české, německé a rakouské části Šumavy pomocí testů absolutní a relativní homogenity a Mann - Kendallova testu pro dlouhodobý trend. Výsledky práce ukázaly významné změny v sezonalitě srážek i odtoku. Jedním z hlavních motivů práce je zjištění případného orografického efektu, tedy rozdílu mezi návětrnou a závětrnou stranou Šumavy. V závěru jsou zhodnoceny a diskutovány dosažené výsledky, které jsou porovnány s odbornou literaturou. Klíčová slova: absolutní homogenita, krajinný pokryv, Mann - Kendallův test, odtok, povodí, průtok, relativní homogenita, sezona, srážky, trend, Šumava
Nová batymetrická mapa Odlezelského jezera
Hulec, Filip ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Kliment, Zdeněk (oponent)
jezero je nejmladším přírodním jezerem v Česku. Od jeho vzniku dochází intenzivnímu zanášení jezerní pánve a jezero spěje k mapování jezerní pánve, analýza jejích změn a zanášení jezera. Byla zpracována tři etrická měření - letech 2003 a 2014 byly hloubky odečítány z echolotu a měření příčných profilech, v roce 2017 byl použit modul RiverSurveyor na dálkově automatickým ukládáním dat. Všechna měření byla zpracována interpolaci byla využita metoda ordinary kriging. Pro analýzu změn jezerní pánve byla použita i data z porovnání zjištěných dat vyplývá, že objem jezerní pánve se zmenšil mezi lety 1972 a 2017 o 40 . Na základě změn objemu byly stanoveny rychlosti zanášení jezerní pánve, které se ale při porovnání různých měření liší. Podle dat z let 2003 a 2017 až v
Dynamika a ovlivňující faktory vývoje strží na Kokořínsku
Kašpar, Vít ; Treml, Václav (vedoucí práce) ; Kliment, Zdeněk (oponent)
Přestože stržová eroze představuje významný proces půdní degradace, není dosud v Česku mnoho studií, které by se zabývaly kvantifikací její intenzity. Kvůli komplexnosti a nelinearitě dynamiky tohoto procesu, vyžaduje zhodnocení intenzity stržové eroze dlouhodobý a technicky náročný výzkum. Nicméně, nové přístupy v dendrogeomorfologii umožňují rekonstruovat vývoj stržové eroze a vyjádřit její intenzitu eroze. Pomocí geodetické stanice bylo provedeno detailní terénní mapování morfologie čtyř strží v Polomených horách. Následně byla na základě analýzy 73 odhalených kořenů listnatých stromů vyjádřena intenzita erozního procesu. První odhalení kořene bylo zjištěno v roce 1981, avšak většina odhalení nastala až v posledních 15 letech. Vývoj strží probíhal epizodicky o střední intenzitě eroze mezi 10,0 - 13,4 mm za rok. Přestože topografie a změny využití území ve sběrných povodí strží mohly mít vliv na akceleraci intenzity stržové eroze, většina epizod erozní aktivity byla pravděpodobně zapříčiněna extrémními srážkovými událostmi. Tato studie naznačuje, že stržová eroze může probíhat o relativně velké intenzitě i na lesních půdách. Přítomnost vegetačního krytu nezabraňuje působení stržové eroze, avšak může ovlivnit morfologii svahů strží. Klíčová slova: strž, intenzita eroze, odhalené kořeny,...
Variabilita hydropedologických charakteristik v modelových povodích v pramenné oblasti Blanice
Kozáková, Jana ; Kliment, Zdeněk (vedoucí práce) ; Královec, Václav (oponent)
V této bakalářské práci jsou na základě odborné literatury definovány vybrané hydropedologické charakteristiky a je popsán jejich vliv na pohyb a množství vody v půdě a též na srážko-odtokový proces. Uvedeny jsou zde metody, kterými lze měřit množství a pohyb vody v půdě. Byla zpracována data, která byla získána na několika předešlých terénních kampaních a kontinuálním měřením půdní vlhkosti přístroji Virrib. Terénní kampaně se uskutečnily v povodích Zbytinského a Tetřívčího potoka, jež jsou experimentální párová srovnávací povodí. Analýza dat byla zaměřena na zhodnocení půdní vlhkosti naměřené Virriby, která byla srovnána s půdní vlhkostí zjištěnou z terénních kampaní. Kontinuální půdní vlhkost byla měřena na třech stanovištích, které se liší svým vegetačním a půdním pokryvem. Z výsledků je patrné, že rozdílnost a podobnost ve vegetačním a půdním prostředí se na půdní vlhkost značně projevuje. Následné porovnání rozdílně získaných vlhkostí půdy mělo ukázat, že hodnoty získané z Virribů jsou reprezentativní. Hodnoty získané z Virribů naopak projevily určité nepřesnosti vzhledem k vlhkosti půdy, která byla zjištěna gravimetrickou metodou. Klíčová slova: hydropedologické charakteristiky, srážko-odtokový proces, Virrib, půdní vlhkost.
Změny přírodních podmínek v jižní Africe
Píšová, Šárka ; Kliment, Zdeněk (vedoucí práce) ; Romportl, Dušan (oponent)
Rozmanitý region jižní Afriky sužuje nemálo změn přírodních podmínek. Tato práce charakterizuje region jižní Afriky a hodnotí stav a vývoj těchto přírodních podmínek a environmentálních problémů ve čtyřech fyzickogeografických složkách - klima, vegetace, půdy a vodstvo. Metodou rešerše jsou zpracovány odborné studie, které popisují hlavní okruhy problémů ve složkách. Konkrétní hlavní problémy, se kterými se region potýká, jsou popsány v globálním, regionálním a lokálním měřítku. Hlavními problémy jsou: změna teploty a srážek, změna krajinného pokryvu, deforestace, desertifikace, ohrožení biodiverzity, eroze půdy a dostupnost vody. Obecně lze konstatovat, že změny přírodních podmínek v jižní Africe ovlivňuje klimatická změna a antropogenní činnost. Většího vlivu však dosahuje lidská činnost, v důsledku jejího "nepřímého vlivu" na klimatické podmínky a "přímého vlivu" na vegetační podmínky. Klíčová slova: Afrika, jižní Afrika, životní prostředí, klima, vegetace, půdy, vodstvo
Vyhodnocení historické povodně na Sázavě v roce 1909
Jelínková, Karolína ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Kliment, Zdeněk (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá historickými povodněmi na Sázavě. Jsou zde popsány typy a charakteristiky povodní. Práce shrnuje metody výzkumu historických povodní. Práce přináší přehled všech známých povodní na Sázavě od roku 1515 až do roku 2006. Pro výzkum těchto povodní bylo použito několik předchozích prací o Sázavě a také historické dokumenty z archivů. Ze zjištěných událostí je vytvořena sezonalita povodní. Povodeň v roce 1909 byla v profilu Kácov zkoumána detailněji. Podrobně jsou rozebrány příčinné faktory povodně i jejich průběh a průběh povodně samotné. Pro profil Kácov byla vypočtena měrná křivka a popsána povodňová vlna. Byly hodnoceny postupové doby povodně. Klíčová slova: povodně, historické povodně, Sázava, Kácov, sezonalita, 1909
Analýza a dynamika fluviálního systému Roklanského a Javořího potoka
Skrčená, Lucie ; Kliment, Zdeněk (vedoucí práce) ; Langhammer, Jakub (oponent)
Předkládaná práce se zaměřuje na fluviální dynamiku štěrkových horských toků. Jako modelové území bylo vybráno povodí Roklanského potoka na Šumavě, některé metody byly použity pro část jeho přítoku Javořího potoka. Cílem bylo provést analýzu povodí Roklanského potoka podle charakteristik, průběhu říčního koryta, říční nivy a fluviálních erozních a akumulačních tvarů. Dále hledat vztahy a faktory přirozené a antropogenní ovlivňující charakter a dynamiku fluviálního systému. Byly použity metody založené na terénním mapování koryt a fluviálních tvarů, zrnitostním rozložení, lidarových datech, historických leteckých snímcích od roku 1949 do 2015, plnokapacitním průtoku a studiu starých map a jiných historických dokumentů z archívů. Výsledky ukazují, že fluviální systém Roklanského potoka má velkou dynamiku. Zjistili jsme, že rozmístění erozních a akumulačních tvarů má vztah k podélnému sklonu koryta a geologickým tvarům. Trasa toku se často mění, v minulosti v závislosti na antropogenních zásazích. V nivě Javořího potoka se nachází velké množství potenciálních koryt. Byl vypočítán průtok, který je třeba k významným změnám koryta. Klíčová slova: štěrková koryta, fluviální dynamika, terénní mapování, historické letecké snímky, lidarová data, plnokapacitní průtok, historické mapy, Šumava, Roklanský potok
Využití UAV pro mapování a analýzu následků povodní
Vacková, Tereza ; Langhammer, Jakub (vedoucí práce) ; Kliment, Zdeněk (oponent)
Cílem této práce je navrhnout metodu pro objektivní klasifikaci záplavového území na základě prostorově přesných dat z UAV, která umožní identifikování základních tvarů nivy a koryta, jež vzniknou nebo jsou ovlivněny činností povodně. V rámci rešerše jsou řešeny procesy formující údolní nivu, druhy povodní na našem území a jejich geomorfologické projevy, dále také stručná charakteristika bezpilotních snímkovacích technologií a jejich využití v přírodních vědách a při povodni. Návrh metody probíhal na testovacím úseku - na části meandru Javořího potoka na Šumavě - následně byl testován na komplexním meandrovém pásu téhož toku. Navržená metoda je založena na využití standardní objektivní klasifikace a jako základní vstupní data jsou použity základní produkty fotogrammetrické analýzy UAV dat (2D ortofoto a 3D digitální model povrchu). V práci je také řešena využitelnost této metody pro hodnocení fluviálních tvarů, její limity a potenciál rozvoje. Výsledky práce ukázaly, že zapojení 3D dat do klasifikace, úspěšnost klasifikace výrazně zvýší, což z běžných dat z UAV i přes neexistenci multispektrálních pásem dělá velmi hodnotný zdroj informací pro mapování a analýzu například následků povodní. Klíčová slova: UAV fotogrammetrie; objektivní klasifikace; povodně; fluviální procesy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.