Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential System
Klimešová, Marie
Stability of stochastic differential equations (SDEs) has become a very popular theme of recent research in mathematics and its applications. The method of Lyapunov functions for the analysis of qualitative behavior of SDEs provide some very powerful instruments in the study of stability properties for concrete stochastic dynamical systems, conditions of existence the stationary solutions of SDEs and related problems.
Hannes Beckmann (1909-1977). Desava - Praha - New York
Kuzica Rokytová, Bronislava ; Rakušanová, Marie (vedoucí práce) ; Rousová, Hana (oponent) ; Klimešová, Marie (oponent)
Hannes Beckmann (1909-1977). Desava - Praha - New York Tématem této disertační práce se stala výjimečná, přesto doposud opomíjená osobnost, umělec německého původu Hannes Beckmann |1909-1977|, absolvent Bauhausu, jeden z uprchlíků před nacismem do Československa, a v neposlední řadě ředitel fotografického oddělení Guggenheimova muzea v New Yorku. Svou prací Beckmann naplňoval avantgardní myšlenky o syntéze uměleckých oborů: byl malířem, fotografem, scénografem, uměleckým teoretikem a pedagogem, ale i tvůrcem abstraktních objektů, pohybujících se na pomezí minimalistických a kinetických konstrukcí. Jeho životní osud a vytvořené dílo začalo získávat zřetelnější podobu v rámci výzkumu o výtvarných umělcích, kteří nalezli v meziválečném Československu útočiště před demagogickými politickými systémy. Do té doby byl Hannes Beckmann zcela neznámým nejen české historii umění. Svědčí o tom absence jeho jména v české odborné literatuře, ale i to, že nebyl nikterak zmiňován ani v publikacích vydávaných německým Bauhausem, kde nějaký čas působil. Dostupné byly pouze kusé informace o jeho pedagogickém a uměleckém působení v oblasti op-artu (optického umění) ze šedesátých až sedmdesátých let 20. století ve Spojených státech amerických, které zmiňovaly katalogy vydané k zde uspořádaným Beckmannovým výstavám. Práce se z...
Kontrola koncentrace výbušných složek při anestezi
Klimešová, Marie ; Dvořák, Miroslav (oponent) ; Jehlička, Karel (vedoucí práce)
Na anesteziologických pracovištích se pracovníci denně setkávají s různými látkami a materiály. Jsou vystaveni riziku vypuknutí požáru nebo výbuchu? Touto otázkou se zabývám ve své práci, která je zaměřena na kontrole koncentrací výbušných látek používaných při anestesii. S tím souvisí prostudování u plynů a par těkavých kapalin jejich koncentrace, výbušnost, hořlavost a další vlastnosti. U plynů a par těkavých látek mě zajímá bezpečnost a jejich včasná identifikace při úniku na anesteziologických pracovištích, dále pak prostudování systému detekce a detektorů samotných. Seznámím se s plynovými analyzátory firmy Brűel & Kjaer.
Raumplan Adolfa Loose na příkladu Semlerova bytu v Plzni
Kahlová, Jacqueline ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Klimešová, Marie (oponent)
Cílem této práce je pokus o zhodnocení Loosova Raumplanu na příkladu bytu rodiny Semlerových v Plzni (1932-1934). První, teoretická část textu osvětluje ideové zásady (ekonomii prostoru, hierarchizaci soukromí) tohoto konceptu. Autorka přitom uvádí, do jaké míry se jeho jednotlivé aspekty v Loosem realizovaných projektech naplnily. Druhá část práce se věnuje samotné, v odborné literatuře doposud opomíjené Semlerově rezidenci, která vykazuje jako jediný z tzv. Loosových interiérů v Plzni znaky onoho prostorového systému. Tento unikátní objekt vznikl adaptací dvou bytů uvnitř staršího činžovního domu. Navržený byl patrně za účasti Adolfa Loose v roce 1932, realizovaný byl však až po jeho smrti v letech 1933-1934 jeho asistentem Heinrichem Kulkou. Po nastínění historie bytu a jeho zevrubném popisu se autorka pokusí na pozadí vylíčených teoretických a praktických zásad poodhalit, do jaké míry se zde Loosův ideální prostor skutečně zrealizoval a zda se v Plzni některé principy Raumplanu v porovnání s dalšími takto charakterizovanými objekty naplnily lépe či hůře.
Velyslanectví ČSSR v Londýně
Machková, Nina ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Švácha, Rostislav (oponent)
Práce se zabývá budovou zastupitelství ČSSR v Londýně, která obdržela cenu Královské společnosti britských architektů za nejlepší novostavbu v Londýně v roce 1971. Úkolem práce není jen přiblížit architektonickou podobu stavby a zmapovat historii jejího vzniku, ale i zasadit tuto budovu do kontextu české architektury zahraniční reprezentace v šedesátých letech. Centrem této tvorby je série výstaveb ambasád okruhem okolo architektů Karla Filsaka a Jana Šrámka, které dnes považujeme za jeden z vrcholů československé dobové tvorby. Vzhledem k udělené ceně je stavba rovněž zasazena do dobového britského architektonického kontextu. Práce mapuje vývoj Nového brutalismu jako směru definovaného okruhem umělců okolo manželů Smithsonových a sleduje jejich vliv na výherce ceny Královské společnosti britských architektů mezi lety 1965 a 1971. V těchto stavbách nachází nejen britské, ale i zahraniční vlivy, které jsou srovnávány se stavbou zastupitelství ČSSR. Klíčová slova architektura, reprezentace, ambasády, zastupitelské úřady, 20. století, šedesátá léta, brutalismus, Londýn, Velká Británie, cena Královské společnosti britských architektů, Karel Filsak, Jan Šrámek, Jan Bočan
Max Bucaille a jeho vztahy s českým prostředím
Strasserová, Anna ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Bydžovská, Lenka (oponent)
Předložená práce se snaží přiblížit dílo dnes již málo známého francouzského umělce Maxe Bucaille (1906-1996), povoláním profesora matematiky, který se proslavil především jako tvůrce surrealistických koláží. Hlavním cílem práce je pak pokusit se objasnit Bucaillovy vztahy k českému prostředí a českým umělcům. Pozornost je věnována zejména jeho věznění za druhé světové války v zajateckém táboře Stalag IV C na území dnešní České republiky, jeho působení ve Skupině revolučních surrealistů v letech 1947 až 1948, na jejíchž aktivitách se podíleli i čeští členové Skupiny Ra, a jeho výstavní činnost v Československu v 60. letech. Bucaillova díla byla na našem území představena díky kontaktům brněnské surrealistické skupiny Lacoste s mezinárodní skupinou C.I.A.F.M.A. (Centre international d'actualité fantastique et magique), založenou v Bruselu roku 1958, jejímž spoluzakladatelem byl i Max Bucaille. Vzhledem k zaměření práce nelze opomenout a je třeba alespoň nastínit situaci poválečného surrealismu na českém území. Práci doplňují zmínky o poválečném hledání českých umělců, přerušeném Únorem 1948, který způsobil konec veškeré svobodné umělecké tvorby i zahraničních kontaktů. Část práce se dotýká nastupující liberalizace konce padesátých let, která dovolila v následující dekádě uskutečnit na českém území...
Galerie MXM
Lahodová, Kateřina ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Hlaváček, Ludvík (oponent)
Práce je zaměřená na zmapování pražské galerie MXM, jedné z prvních soukromých galerií, které u nás vznikly po sametové revoluci v roce 1989. Snaží se tak nabídnout pohled na tuto významnou instituci, která byla jednou z nejdůležitějších soukromých galerií 90. let, jež zažívaly v této svobodné atmosféře svůj velký "boom". Úvodní kapitola nabízí přehled a srovnání s několika prvními soukromými galeriemi, které v Čechách vznikaly těsně po revoluci. Následuje stručné historické pozadí vzniku a fungování galerie MXM. Větší pozornost je věnovaná důležitým osobnostem, které utvářely umělecký program či teoretické pozadí galerie, jež bylo její významnou součástí. Důležitá část práce je věnována zejména vybraným kmenovým i hostujícím umělcům, jež jsou zde představeni především skrze své samostatné výstavy, konané v MXM. Jelikož se MXM neomezovala pouze na své vlastní výstavní prostory na Kampě, mapuji zde také její aktivity na jiných místech v Čechách, ale i v zahraničí. Právě zahraničním kontaktům, díky kterým představila galerie ve svých prostorách celou řadu autorů z různých zemí, je zde věnován důležitý prostor. Text uzavírá kapitola věnující se prodeji děl a sběratelské klientele MXM, která poodkrývá situaci na uměleckém trhu v 90. letech a zároveň to, jakým způsobem fungovala tato galerie po finanční...
Architektura ve službách Československých aerolinií. Interiéry reprezentačních cestovních kanceláří ČSA a letiště Praha-Ruzyně v 60. letech
Papežová, Petra ; Biegel, Richard (vedoucí práce) ; Klimešová, Marie (oponent)
V 60. letech 20. století Československé aerolinie zřizovaly všude po světě, kam pravidelně létaly, svoje reprezentační kanceláře. Ty se musely vyrovnávat s vysokou úrovní reprezen- tací jiných aerolinií, neboť létání bylo v té době stále exkluzivní záležitostí. Tomu také odpovídala kvalita jejich propagace. Současně se zřizováním kanceláří se stejný okruh architektů účastnil též návrhu nového odbavovacího areálu mezinárodního letiště Praha- Ruzyně. Cílem práce je provést tímto dnes již zaniklým světem, neboť cestovní kanceláře ČSA byly rušeny v 90. letech a odbavovací hala (dnešní Terminál 1) prošla v téže době kompletní přestavbou. Východiskem byly dobové články, archivní materiály, monografie umělců a v neposlední řadě přímé výpovědi jejich autorů či příbuzných, díky kterým bylo možné rekonstruovat, jak alespoň některé z těchto objektů vypadaly a jaká umělecká díla byla jejich součástí. Na základě zjištěných faktů bylo možné cestovní kanceláře ČSA zařadit též do kontextu tehdejší státní reprezentace. Plnily vyšší politickou úlohu než jen podnikové propagace a jejich autory byl okruh architektů kolem Karla Filsaka a Jana Šrámka, tedy stejní autoři, kteří stáli za dnes tolik oceňovanými Gesamtkunstwerky československých velvyslanectví.
Objekt a Nová citlivost
Krišková, Zuzana ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Fišer, Marcel (oponent)
Předložená práce se zabývá objekty na výstavě Nová citlivost. První část se věnuje kulturně- politické situaci na přelomu padesátých a šedesátých let a následnými změnami v kulturní oblasti. Druhá část se je věnována nastupující generaci umělců. Zohledněny jsou podmínky studia na vysokých uměleckých školách na přelomu čtyřicátých a padesátých let, stejně tak jako inspirační zdroje jejich tvorby v tomto období. Následující část se zabývá proměnami sochařství v šedesátých letech. Další část sleduje historický vývoj a proměny v chápání objektu v umění přes surrealismus až do šedesátých let. Závěrečná kapitola se zaměřuje na jednotlivé osobnosti z umělců z okruhu skupiny Křižovatka. Práce se snaží objasnit roli objektu v českém umění a to na pozadí výstavy Nová citlivost, která shrnovala to nejdůležitější z objektové tvorby šedesátých let u nás.
Moje Daisy Mrázková
Čejková, Markéta ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Rakušanová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá ilustrační tvorbou a autorskými knihami Daisy Mrázkové, určenou téměř bez výjimky dětskému čtenáři. Zařazuje tuto část tvorby Daisy Mrázkové do kontextu jejího celého díla a československého výtvarného prostředí zejména šedesátých až osmdesátých let dvacátého století. Práce podrobně rozebírá inspirace Daisy Mrázkové, její dětství a vzdělání, rodinný život a vztahy s přáteli, zejména z výtvarné skupiny UB 12, a jejich vliv na její tvorbu. Specificky je analyzován vliv anglické dětské literatury s ohledem na rodinný původ autorky. Ilustrace a autorské knihy jsou porovnány se soudobými československými autory, s tvorbou jejích učitelů a spolužáků. Značná část práce se věnuje fenoménu synestézie, a to jak v díle autorky, tak českých i zahraničních výtvarných umělců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KLIMEŠOVÁ, Marcela
6 KLIMEŠOVÁ, Markéta
5 KLIMEŠOVÁ, Michaela
3 KLIMEŠOVÁ, Miroslava
5 KLIMEŠOVÁ, Monika
1 Klimešová, M.
6 Klimešová, Markéta
5 Klimešová, Martina
5 Klimešová, Michaela
2 Klimešová, Miluše
3 Klimešová, Miroslava
5 Klimešová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.