Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Georgia O'Keeffe and modern photograhy
Márföldyová, Lenka ; Rakušanová, Marie (vedoucí práce) ; Klimešová, Marie (oponent)
Georgia O'Keeffe ako "prvá dáma americkej moderny" predstavuje výrazný medzník v dejinách novodobého výtvarníctva, a to nielen umelecky, ale aj osobnostne. Dokázala vnímať skutočnosť osobitým spôsobom a aktuálne námety z oblasti fotografie do svojho diela adaptovala už v čase, keď bolo toto médium len krátko oceňované ako forma umenia. Tendencie novej fotografickej vízie premietané do rozmerných plátien zachytávajúcich štúdie botanických prírodnín alebo nádherných krajín je možné rozpoznať v diele fotografov jej doby, akými boli Paul Strand, Imogen Cunningham či Edward Weston. Zámerom tejto práce je analyzovať základné princípy modernej americkej fotografie a poukázať na vplyv, ktoré malo toto médium na utváranie umeleckých náhľadov a na tvorbu Georgie O'Keeffe. Zasedením autorkiných malieb do širšieho umeleckého kontextu a identifikovaním jej inšpiračných zdrojov práca poskytne východisko pre dôkladnejšie pochopenie cieľa, ktorý O'Keeffe svojim originálnym vyjadrením sledovala.
The role of sculpture in the official art of totalitarian regimes: DDR and ČSR 1948 - 1968 compared
Břízová, Daniela ; Wittlich, Petr (vedoucí práce) ; Klimešová, Marie (oponent) ; Dickel, Hans (oponent)
Práce se věnuje dosud málo probádané problematice oficiální sochařské tvorby mezi lety 1948-1968. Disertace se pokouší na široké bázi uměleckohistorických historických, kulturních a ideologických determinant dospět k co možná nejucelenějšímu porozumění vnitřním procesům kulturní mašinerie socialistických států ve vztahu k sochařství a sochařům. Komparativní povaha práce přispívá k vyjasnění některých stěžejních otázek umělecko-historického výzkumu tohoto období - například (ne)původnost místních variant Socialistického realismu a jejich vztah k sovětskému modelu, datační vymezení Socrealismu, zapojení modernistických umělců, principy vztahu mezi státem a umělci nebo druhý život sochařských prací Socrealismu.
Richard Ferdinand Podzemný a Plavecký stadion v Praze-Podolí
Řepková, Barbora ; Biegel, Richard (vedoucí práce) ; Klimešová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se věnuje významnému dílu československé poválečné architektury - Plaveckému stadionu v Praze-Podolí. Vznik stadionu je uveden do souvislostí vývoje architektonického typu plaveckých zařízení a zařazen do historických i politických okolností, které vedly k jeho výstavbě, a hlavně do kontextu tvorby autora stavby, architekta Richarda Ferdinanda Podzemného, v jehož díle představuje stadion jeden z vrcholů. Plavecký stadion je představen ve své komplexnosti od urbanistických souvislostí, přes nerealizované projekty, až po současný stav, včetně uměleckých děl a zhodnocení jeho významu. Klíčová slova architektura 20. století, Richard Ferdinand Podzemný, plavecký stadion, Podolí, sportovní stavby
Vztah českého filmu 60. let k výtvarnému umění
Crhová, Anna ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Štefková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce Vztah českého filmu 60. let k výtvarnému umění se věnuje mimořádně plodnému desetiletí české kinematografie, které se mimo jiné vyznačovalo intenzivní mezioborovou spoluprací. Práce na příkladech čtyř filmů zkoumá možnosti propojení filmu s výtvarným uměním. V Automatu svět hraje sám sebe umělec, Vladimír Boudník, film jej také zachycuje při tvorbě. U filmu Křik si práce všímá bytových interiérů a uměleckých děl v nich umístěných. Film …a pátý jezdec je Strach pracuje s principem hromadění předmětů, který se objevuje i v tvorbě výtvarných umělců (Běla Kolářová, Arman). Ovoce stromů rajských jíme se vyznačuje především výtvarně výrazným prologem, k výtvarnému umění ale odkazuje celý film svou scénografií, kostýmy oproti tomu úzce souvisí s dobovou módou.
Neoficiální československá architektonická scéna v 80. letech 20. století
Poláčková, Tereza ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Biegel, Richard (oponent)
Diplomová práce se věnuje architektonickým tendencím osmdesátých let dvacátého století v Československu, které stály mimo činnost oficiálních projektových ateliérů a Svazu českých architektů. Cílem práce je na základě konkrétních příkladů volných uskupení architektů, společných výstav a dalších aktivit vytvořit plastický a pokud možno celistvý obraz dobových tendencí. V úvodní části textu je popsána dobová situace centralizované stavební výroby, která byla příčinou potřeby nejmladší a střední generace architektů usilovat o proměnu architektonické tvorby a postavení vlastní profese. V samostatných kapitolách se věnuje spolkům Středotlací, Vokolo Vosmýho, Obecní dům a Zlatí Orli. Zabývá se prvními společnými výstavami výtvarných umělců a architektů na počátku osmdesátých let a posléze výstavami malované či papírové architektury pořádanými Technickým magazínem mezi lety 1985 a 1990. Představuje činnost Jiřího Ševčíka, který byl výrazným teoretikem architektury daného období a souvisle se věnoval zprostředkování zahraniční, nejčastěji postmodernistické, teorie architektury. Práce se snaží vystihnout specifika dobové tuzemské interpretace postmodernismu a na vybraných realizacích představit aplikaci nových idejí, které architekti při svých setkáních formulovali.
Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential System
Klimešová, Marie
Stability of stochastic differential equations (SDEs) has become a very popular theme of recent research in mathematics and its applications. The method of Lyapunov functions for the analysis of qualitative behavior of SDEs provide some very powerful instruments in the study of stability properties for concrete stochastic dynamical systems, conditions of existence the stationary solutions of SDEs and related problems.
Hannes Beckmann (1909-1977). Desava - Praha - New York
Kuzica Rokytová, Bronislava ; Rakušanová, Marie (vedoucí práce) ; Rousová, Hana (oponent) ; Klimešová, Marie (oponent)
Hannes Beckmann (1909-1977). Desava - Praha - New York Tématem této disertační práce se stala výjimečná, přesto doposud opomíjená osobnost, umělec německého původu Hannes Beckmann |1909-1977|, absolvent Bauhausu, jeden z uprchlíků před nacismem do Československa, a v neposlední řadě ředitel fotografického oddělení Guggenheimova muzea v New Yorku. Svou prací Beckmann naplňoval avantgardní myšlenky o syntéze uměleckých oborů: byl malířem, fotografem, scénografem, uměleckým teoretikem a pedagogem, ale i tvůrcem abstraktních objektů, pohybujících se na pomezí minimalistických a kinetických konstrukcí. Jeho životní osud a vytvořené dílo začalo získávat zřetelnější podobu v rámci výzkumu o výtvarných umělcích, kteří nalezli v meziválečném Československu útočiště před demagogickými politickými systémy. Do té doby byl Hannes Beckmann zcela neznámým nejen české historii umění. Svědčí o tom absence jeho jména v české odborné literatuře, ale i to, že nebyl nikterak zmiňován ani v publikacích vydávaných německým Bauhausem, kde nějaký čas působil. Dostupné byly pouze kusé informace o jeho pedagogickém a uměleckém působení v oblasti op-artu (optického umění) ze šedesátých až sedmdesátých let 20. století ve Spojených státech amerických, které zmiňovaly katalogy vydané k zde uspořádaným Beckmannovým výstavám. Práce se z...
Kontrola koncentrace výbušných složek při anestezi
Klimešová, Marie ; Dvořák, Miroslav (oponent) ; Jehlička, Karel (vedoucí práce)
Na anesteziologických pracovištích se pracovníci denně setkávají s různými látkami a materiály. Jsou vystaveni riziku vypuknutí požáru nebo výbuchu? Touto otázkou se zabývám ve své práci, která je zaměřena na kontrole koncentrací výbušných látek používaných při anestesii. S tím souvisí prostudování u plynů a par těkavých kapalin jejich koncentrace, výbušnost, hořlavost a další vlastnosti. U plynů a par těkavých látek mě zajímá bezpečnost a jejich včasná identifikace při úniku na anesteziologických pracovištích, dále pak prostudování systému detekce a detektorů samotných. Seznámím se s plynovými analyzátory firmy Brűel & Kjaer.
Raumplan Adolfa Loose na příkladu Semlerova bytu v Plzni
Kahlová, Jacqueline ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Klimešová, Marie (oponent)
Cílem této práce je pokus o zhodnocení Loosova Raumplanu na příkladu bytu rodiny Semlerových v Plzni (1932-1934). První, teoretická část textu osvětluje ideové zásady (ekonomii prostoru, hierarchizaci soukromí) tohoto konceptu. Autorka přitom uvádí, do jaké míry se jeho jednotlivé aspekty v Loosem realizovaných projektech naplnily. Druhá část práce se věnuje samotné, v odborné literatuře doposud opomíjené Semlerově rezidenci, která vykazuje jako jediný z tzv. Loosových interiérů v Plzni znaky onoho prostorového systému. Tento unikátní objekt vznikl adaptací dvou bytů uvnitř staršího činžovního domu. Navržený byl patrně za účasti Adolfa Loose v roce 1932, realizovaný byl však až po jeho smrti v letech 1933-1934 jeho asistentem Heinrichem Kulkou. Po nastínění historie bytu a jeho zevrubném popisu se autorka pokusí na pozadí vylíčených teoretických a praktických zásad poodhalit, do jaké míry se zde Loosův ideální prostor skutečně zrealizoval a zda se v Plzni některé principy Raumplanu v porovnání s dalšími takto charakterizovanými objekty naplnily lépe či hůře.
Velyslanectví ČSSR v Londýně
Machková, Nina ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Švácha, Rostislav (oponent)
Práce se zabývá budovou zastupitelství ČSSR v Londýně, která obdržela cenu Královské společnosti britských architektů za nejlepší novostavbu v Londýně v roce 1971. Úkolem práce není jen přiblížit architektonickou podobu stavby a zmapovat historii jejího vzniku, ale i zasadit tuto budovu do kontextu české architektury zahraniční reprezentace v šedesátých letech. Centrem této tvorby je série výstaveb ambasád okruhem okolo architektů Karla Filsaka a Jana Šrámka, které dnes považujeme za jeden z vrcholů československé dobové tvorby. Vzhledem k udělené ceně je stavba rovněž zasazena do dobového britského architektonického kontextu. Práce mapuje vývoj Nového brutalismu jako směru definovaného okruhem umělců okolo manželů Smithsonových a sleduje jejich vliv na výherce ceny Královské společnosti britských architektů mezi lety 1965 a 1971. V těchto stavbách nachází nejen britské, ale i zahraniční vlivy, které jsou srovnávány se stavbou zastupitelství ČSSR. Klíčová slova architektura, reprezentace, ambasády, zastupitelské úřady, 20. století, šedesátá léta, brutalismus, Londýn, Velká Británie, cena Královské společnosti britských architektů, Karel Filsak, Jan Šrámek, Jan Bočan

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KLIMEŠOVÁ, Marcela
6 KLIMEŠOVÁ, Markéta
5 KLIMEŠOVÁ, Michaela
3 KLIMEŠOVÁ, Miroslava
5 KLIMEŠOVÁ, Monika
1 Klimešová, M.
6 Klimešová, Markéta
5 Klimešová, Martina
5 Klimešová, Michaela
2 Klimešová, Miluše
3 Klimešová, Miroslava
5 Klimešová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.