Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řízení rozmanitosti v mezinárodním prostředí
Czapran, Tomasz Bronislaw ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Vochozka, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat.
Rozvoj vůdcovství
Legnerová, Kateřina ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou rozvoje vůdcovství v rámci podniků působících v České republice. Hlavním cílem práce zmapování současných trendů v oblasti rozvoje vůdcovství a navržení modelu pro rozvoj vůdcovství použitelného v rámci českého prostředí. Praktický kombinovaný výzkum srovnává, jak se liší využití metod rozvoje vůdcovství podle velikosti podniku, země vlastníka a odvětví, ve kterém podnik působí. V rámci výzkumu byly současně zmapovány hlavní očekávané výzvy v ekonomické oblasti do roku 2020 a navrženy možnosti, jakým způsobem se vůdci na tyto výzvy mohou připravit. V rámci práce je také popsán rozdíl v pojetí role vůdce v pobočkách nadnárodních firem a v podnicích s českým vlastnictvím.
Motivace pracovníků a faktory ovliňující pracovní spokojenost v organizacích podnikové a nepodnikové sféry..
Jandurová, Kateřina ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na motivaci a pracovní spokojenost zaměstnanců v organizacích podnikové a nepodnikové sféry, přičemž důraz je kladen především na současnou situaci v organizacích státní sféry. V teoretické části se soustředím na základní poznatky z oblasti organizací podnikové a nepodnikové sféry, motivace, pracovní spokojenosti a odměňování, které využiji při zpracování praktické části. Praktická část je zaměřena na využití teoretických poznatků při výzkumu mezi zaměstnanci Vojenského úřadu sociálního zabezpečení. Cílem této práce je zjistit současnou motivační situaci zaměstnanců tohoto úřadu a navrhnout řešení, která povedou ke zvýšení jejich motivovanosti a pracovní spokojenosti. Současně je cílem navrhnout taková řešení, která zajistí zaměstnavateli lepší pozici na trhu práce a zlepší jeho konkurenceschopnost.
Analysis of motivation and satisfaction of employees of the company
Rothmajerová, Jaroslava ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Kudrle, Vojtěch (oponent)
Práce se zaměřuje na motivaci a spokojenost zaměstnanců firmy. Její cílem je zanalyzovat faktory výkonnosti a spokojenosti pracovníků malé firmy a na základě této analýzy navrhnout opatření, které by zmíněnou situaci ve svých důsledcích mohli řešit. V teoretické části je poukázáno na motivaci a její význam při pracovních procesech, na její typy a různé koncepce v rámci pracovní motivace. Dále se práce věnuje stimulačním prostředkům, faktorům,které mohou ovlivňovat pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců a motivačnímu programu společnosti. V praktické části je představená zkoumaná firma a zanalyzovaná motivační struktura zaměstnanců prostřednictvím dotazníkového šetření. Z výsledků výzkumu jsou navržené doporučení pro podnik, které by měli zlepšit současnou situaci ve firmě. V závěru práce se nachází veškeré shrnuté zjištěné poznatky z výzkumu a konstatování ohledně další motivace zaměstnanců.
Management diverzity: Řízení lidí s rozdílnými osobnostními charakteristikami
Fučíková, Jana ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Zíková, Šárka (oponent)
Disertační práce si klade za cíl prozkoumat možnosti managementu diverzity při řízení lidí s odlišnými osobnostními charakteristikami, navrhnout zásady tohoto řízení a vytvořit odpovídající model, aby zaměstnavatelé mohli využívat efektivněji dostupný lidský kapitál a zároveň tak zlepšili kvalitu pracovního života zaměstnanců. Na základě množství primárních zdrojů představuje podrobný pohled na problematiku, obhajuje jeho smysl i využití v praxi a uvádí téma do širších souvislostí řízení lidských zdrojů. V práci jsou navrženy zásady řízení osobnostní diverzity, jež jsou následně konfrontovány s praxí v České republice a upraveny do podoby modelu: za využití extenzivního dotazníkového šetření a kvantitativní i kvalitativní analýzy získaných dat potvrzují závěry práce důležitost tématu pro řízení lidských zdrojů v České republice a poukazují na dosavadní neuspokojivý stav, který se samotné organizace často snaží zlepšit. Tato práce tedy významně přispívá k lepšímu pochopení principů i zavedené praxe řízení lidí s odlišnými charakteristikami a nabízí možnosti, jak téma úspěšně převést do praxe.
Negativní jevy na pracovišti a metody jejich předcházení v systému vedení lidí
Houbová, Veronika ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Palíšková, Marcela (oponent)
Tato práce si klade za cíl seznámení s problematikou negativních jevů na pracovišti, jejich formami (mezi něž patří např. mobbing, bossing, bullying, sexuální obtěžování), vymezení souvisejících pojmů a dále nalezení faktorů ovlivňující žádoucí klima v organizaci či také výskyt negativních jevů. Přínos aplikační části práce spočívá v analýze průzkumu, která je zaměřena na zjišťování existence jednotlivých jevů a dále identifikaci slabých a silných stránek obecného pracovně právního vztahu za předpokladu vyhodnocení důležitosti versus spokojenosti. Závěr práce shrnuje obecné zásady preventivních přístupů ve výskytu negativních jevů a specifikuje úlohy jednotlivých článků podnikového managementu v organizaci.
Řízení pracovního výkonu - efektivní motivace a rozvoj zaměstnanců
Jelínková, Petra ; Němec, Otakar (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Folwarczná, Ivana (oponent)
Disertační práce se věnuje pracovnímu výkonu zaměstnance, jeho motivaci a rozvoji. V teoretické části této práce bylo analyzováno současné vědecké poznání v oblasti personální práce, řízení pracovního výkonu a motivace, které bylo dále prakticky ověřeno dotazníkovým šetřením v konkrétní firmě, která je lokální pobočkou mezinárodní organizace. Dotazníkové šetření bylo koncipované tak, že umožnilo srovnání s trhem. Na základě těchto poznatků byly identifikovány slabé stránky, které se prakticky vyskytují při uplatňování koncepce řízení pracovního výkonu. Analýza dotazníkového šetření a dostupných zdrojů byly podkladem pro vznik nového modelu motivujícího přístupu k rozvoji zaměstnance v rámci uplatňování koncepce řízení pracovního výkonu. Tento model byl aplikován do praxe, konkrétně ve firmě, ve které bylo provedeno dotazníkové šetření. Tím byl naplněn cíl práce.
Sledování vývoje kvalifikačních potřeb prostřednictvím šetření zaměstnavatelů
Zukersteinová, Alena ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Kislingerová, Eva (oponent) ; Czesaná, Věra (oponent)
Disertační práce se podrobně věnuje tématu identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb (optimální mix dovedností, znalostí, zkušeností a schopností) v podnicích. Základním cílem je prozkoumat existující postupy, metody a nástroje identifikace budoucích kvalifikačních potřeb v podnicích a navrhnout a otestovat nové šetření zaměstnavatelů s cílem získat informace o měnících se kvalifikačních potřebách ve vybraných profesích na evropské úrovni. Navržené šetření ověřuje možnost získávání informací o trendech v obecných (přenositelných) a profesně specifických dovednostech prostřednictvím pracovních úkolů, které jsou pro zaměstnavatele srozumitelnější. Pilotní šetření je provedeno v 9 zemích EU metodou CATI s počtem 8 500 telefonických rozhovorů. Závěr práce obsahuje analýzu vybraných dat, kritické zhodnocení navržené metodiky a doporučení pro její další využití.
Personální marketing
Loudín, Tomáš ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent)
Diplomová práce "Personální marketing" se zabývá problematikou použití marketingového přístupu v řízení lidských zdrojů. Cílem teoretické části je popsat roli a rostoucí význam personálního marketingu v řízení lidských zdrojů. V praktické části jsou představeny všechny společnosti z Velké čtyřky včetně popisu jejich aktivit vzhledem k personálnímu marketingu. Součástí práce je průzkum postojů a očekávání účastníků na pracovním trhu za pomoci dotazníku. Výsledky průzkumu jsou dále analyzovány z pohledu studentů a absolventů vysokých škol, jakožto cílové skupiny pro společnosti Velké čtyřky. Na základě analýzy postojů studentů a absolventů jsou navrhnuta doporučení pro personální marketing společností Velké čtyřky.
Firemní kultura a motivace zaměstnanců jako součást podnikové strategie zvýšení konkurenceschopnosti firmy
Chlupová, Petra ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Šikýř, Martin (oponent)
Diplomová práce spojuje v teoretické části firemní strategii, podnikovou kulturu a motivaci a vzdělávání zaměstnanců. Jsou představeny jednotlivé okruhy a zdůrazněna důleţitost jejich vzájemného propojení. V druhé části je představena společnost Unicorn a.s. -- vize, cíle a strategie majitele Vladimíra Kováře. Je zde také přiblíţena firemní kultura, vzdělávání a procesy pro řízení lidských zdrojů. Obsahem třetí části je dotazníkové šetření - úvod do problematiky, zvolené metody sběru dat a stanovené hypotézy. Cílem dotazníku je zjistit, jakým způsobem vnímají zaměstnanci firemní kulturu, systém vzdělávání a nabízené benefity. V závěru jsou uvedeny a okomentovány získané výsledky - na základě nich potom potvrzeny či vyvráceny hypotézy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kleibl, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.