Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Combination of Evolutionary Algorithms and Constraint Programming for Scheduling
Štola, Miroslav ; Pilát, Martin (vedoucí práce) ; Klíma, Martin (oponent)
Je známé, že rozvrhovací problémy a problémy splňování podmínek jsou velice těžké. Tato práce nabízí nový přístup, jak pomocí evolučních algoritmů řešit rozvrhování s omezujícími podmínkami. Evoluce probíhá na pořadí proměnných, které solver postupně ohodnocuje. Tento přístup umožňuje jedince zakódovat jako permutace, a tedy je použitelný na širší škálu problémů s omezujícími podmínkami. Na základě analýzy grafu závislostí byly navrženy metody pro inicializaci počáteční populace jedinců. Rovněž byly vymyšleny a úspěšně použity nové genetické operátory. Naše metoda nalezla mnoho rozličných rozvrhů s optimální délkou. Dále byla úspěšně vy- zkoušena vícekriteriální optimalizace za pomoci algoritmu NSGA-II. 1
Proces řízení neshodných výrobků
KLÍMA, Martin
Cílem diplomové práce je analýza procesu řízení neshodných produktů a navržení opatření, která povedou ke zlepšení stávajícího stavu. V teoreticko metodologické části je představena historie kvality, dále moderní přístupy v řízení kvality, řízení neshodných produktů, metody užívané v oblasti prevence v automobilovém průmyslu a v neposlední řadě hodnocení nákladů na kvalitu. Aplikační část se věnuje analýze procesu řízení neshodných výrobků v konkrétním podniku, přičemž nosnou částí diplomové práce jsou návrhy opatření pro zlepšení stávajícího stavu. Hlavním bodem v oblasti zlepšení je úprava procesu detekce konkrétního vadného výrobku, který představoval ve zkoumaném podniku značné finanční zatížení.
Optimalizace tvorby rolí pomocí RBAC modelu
KLÍMA, Martin
Cílem diplomové práce je vytvoření algoritmu pro optimalizaci tvorby rolí pomocí RBAC modelu. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu RBAC modelu a možností, které existují pro vytváření rolí a jejich optimalizaci. Praktická část se zabývá vývojem vlastního algoritmu, který umožňuje optimalizaci stávajícího či nově vznikajícího RBAC modelu dle zadaných parametrů. Tento algoritmus je implementován v programovacím jazyku Java a staví na Role Optimalizačním Procesním Modelu (ROPM). V poslední části práce je ukázán průchod algoritmu pro ukázková data společně s jednotlivými operacemi a jeho výstupem, který generuje výsledný RBAC model podle zadaných parametrů. V práci jsou taktéž uvedeny možnosti rozšíření algoritmu, společně s jinými přístupy k optimalizaci tvorby rolí a konceptem mapování RBAC modelu na matematické a programové řešení.
Molekulární a funkční charakterizace receptoru DR6
Klíma, Martin
Receptor DR6 ("receptor smrti-6", TNFRsf21/CD358) je členem rodiny TNFR, který se pravěpodobně účastní regulace proliferace a diferenciace T- a B-lymfocytů a neurálních buněk. Lidský DR6 je 655 aminokyselin dlouhý transmembránový protein typu I, který obsahuje čtyři domény CRD ve své extracelulární části a po jedné doméně DD a CARD v části cytoplazmatické. Nadprodukce DR6 v některých nádorových buňkách vede k apoptóze, a/nebo aktivaci transkripčního faktoru NF-κB a kináz rodiny JNK. V první naší práci jsme se věnovali charakterizaci molekulárních vlastností receptoru DR6 včetně analýzy jeho posttranslačních modifikací. Zjistili jsme, že DR6 je extenzivně modifikovaný protein a jeho posttranslační modifikace zahrnují S-palmitylaci a jak N-, tak i O-glykosylaci. Šest N- glykosylačních a jedno S-palmitylační místo jsme zamapovali do příslušných aminokyselinových zbytků. Spojovací část mezi doménami CRD v extracelulární části DR6 a jeho transmembránovou doménou, která obsahuje oblast bohatou na serin, threonin a prolin se seskupenými predikovanými O-glykosylačními místy, je nezbytná pro transport DR6 na plazmatickou membránu. N-glyko- sylace, ale překvapivě nikoli S-palmitylace, může hrát roli ve směřování DR6 do lipidových raftů. V další části této práce jsme shrnuli výsledky studie analyzující regulaci...
Molekulární a funkční charakterizace receptoru DR 6
Klíma, Martin ; Anděra, Ladislav (vedoucí práce) ; Živný, Jan (oponent) ; Kovář, Marek (oponent)
Receptor DR6 ("receptor smrti-6", TNFRsf21/CD358) je členem rodiny TNFR, který se pravěpodobně účastní regulace proliferace a diferenciace T- a B-lymfocytů a neurálních buněk. Lidský DR6 je 655 aminokyselin dlouhý transmembránový protein typu I, který obsahuje čtyři domény CRD ve své extracelulární části a po jedné doméně DD a CARD v části cytoplazmatické. Nadprodukce DR6 v některých nádorových buňkách vede k apoptóze, a/nebo aktivaci transkripčního faktoru NF-κB a kináz rodiny JNK. V první naší práci jsme se věnovali charakterizaci molekulárních vlastností receptoru DR6 včetně analýzy jeho posttranslačních modifikací. Zjistili jsme, že DR6 je extenzivně modifikovaný protein a jeho posttranslační modifikace zahrnují S-palmitylaci a jak N-, tak i O-glykosylaci. Šest N- glykosylačních a jedno S-palmitylační místo jsme zamapovali do příslušných aminokyselinových zbytků. Spojovací část mezi doménami CRD v extracelulární části DR6 a jeho transmembránovou doménou, která obsahuje oblast bohatou na serin, threonin a prolin se seskupenými predikovanými O-glykosylačními místy, je nezbytná pro transport DR6 na plazmatickou membránu. N-glyko- sylace, ale překvapivě nikoli S-palmitylace, může hrát roli ve směřování DR6 do lipidových raftů. V další části této práce jsme shrnuli výsledky studie analyzující regulaci...
Vliv nadbytku železa na indukci apoptózy u savčích buněk
Kabíčková, Tereza ; Balušíková, Kamila (vedoucí práce) ; Klíma, Martin (oponent)
Kationty železa jsou důležité ionty kovů nezbytné pro řadu základních buněčných funkcí. Při nadbytku železa však mohou být pro organismus velmi toxické. Volné ionty železa katalyzují prostřednictvím Fentonovy reakce vznik vysoce reaktivních kyslíkových (především hydroxylových) radikálů. Homeostáza železa v organismu je regulována pomocí striktního mechanismu a to především na úrovni příjmu železa enterocyty. Absorpce, transport a skladování železa v rámci organismu jsou dále regulovány pomocí mechanismů lišících se na úrovni buňky a na úrovni celého organismu. Narušení přísné homeostázy železa vede k jeho akumulaci v buňce a ke vzniku reaktivních kyslíkových radikálů. Reaktivní částice mohou způsobovat vážné buněčné poškození až apoptózu. Skladování přebytečného železa v organismu a následný vznik oxidativního stresu tak může ovlivňovat celou řadu tkání. Orgánová poškození, jako je fibróza, cirhóza, hepatocelulární karcinom, srdeční selhání, ztráta β buněk a nízká glukózová tolerance či diabetes mellitus, jsou u nemocných s přetížení železem velmi často pozorována. Nicméně proces indukce apoptózy v důsledku přetížení buněk nadměrným příjmem železa není dosud dobře prozkoumán. Stále neexistují žádné komplexní informace o tom, jak oxidativní stres ovlivňuje různé typy buněk, či zdali se indukce...
Osobní komunikátor pro strategické sporty
Válik, Martin ; Klíma, Martin (oponent) ; Macháň, Ladislav (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce bolo navrhnúť koncept osobného komunikátoru využiteľného pri strategických športoch ako napr. airsoft alebo painball. Osobný komunikátor zabezpečuje bezdrôtový prenos polohy získavanej použitím modulu GPS, prípadne ďalších dát pomocou modulu RF. Interaktívne užívateľské rozhranie je riešené pomocou TFT dotykového displeja. Na riadenie modulov je použitý 32 bitový mikrokontrolér typu ARM. Výstupom práce je demonštrácia funkčnosti komunikácie so zobrazením vzdialenosti medzi dvoma navrhnutými zariadeniami na TFT displeji.
Univerzální časomíra pro sportovní aktivity
Janůš, Tomáš ; Klíma, Martin (oponent) ; Macháň, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové elektronické časomíry. V práci je popsán návrh a realizace jednoduchého bezdrátového měření času. Součástí je i návrh a realizace optické závory. Teoretická část dále obsahuje popis a využití různých senzorů. Veškeré senzory jsou propojeny s hlavní jednotkou bezdrátově. Měření času probíhá v počítači za pomocí vytvořeného programu, který umožňuje ovládání časomíry a také ukládání naměřených časů.
Prokovy v nízkoteplotní keramice
Sedliak, Erik ; Klíma, Martin (oponent) ; Kosina, Petr (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá problematikou technologických postupov tvorby 3D štruktúr na báze LTCC. Pozornosť je venovaná hlavne tvorbe prokovov, od vyrezania dier až po finalizáciu prokovu. Praktická časť bola zameraná na návrh a zhotovenie série prokovov s rôznymi parametrami a testovanie ich vlastností. Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv parametrov prokovu na jeho funkciu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 KLÍMA, Martin
1 KLÍMA, Miloslav
2 KLÍMA, Miroslav
1 Klíma, Matěj
34 Klíma, Milan
34 Klíma, Milan
1 Klíma, Miloš
2 Klíma, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.