Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Politeness strategies in foreign students' written requests
Hermanová, Andrea ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
i Abstrakt Diplomová práce zkoumá zdvořilostní strategie, které rodilí a nerodilí mluvčí anglického jazyka využívají v písemných žádostech adresovaných fakultě. Požadavky ze své podstaty zahrnují tvář ohrožující jednání (tzv. Face threatening acts), a vyžadují tak určitou formu zdvořilosti. Práce vychází z teoretickéko rámce Face managementu Brownové a Levinsona (1987). Empirická část srovnává strategie explicitní (negativní a pozitivní) a implicitní zdvořilosti a míru přímosti požadavků (Blum-Kulka, 1987), obsažených ve dvou stech emailových zprávách britských a irských, německých a francouzských studentů. Analýza ukázala, že národnost / rodný jazyk do určité míry určuje volbu zdvořilostních strategií, zatímco pohlaví studentů mělo vliv na míru přímosti požadavků. Kompletní přehled zkoumaných emailů je uveden v příloze. Klíčová slova teorie zdvořilosti, zachování tváře, požadavek, explicitní zdvořilost (negativní a pozitivní), implicitní zdvořilost, přímost požadavku
Evaluation in English news discourse
Peldová, Petra ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent) ; Tomášková, Renata (oponent)
Dizertační práce se zabývá vyjadřování hodnotících postojů v anglickém novinovém diskurzu. Korpusy, které slouží k analýze, byly speciálně vytvořeny pro účely této práce. Skládají se z článků britských online novin - tří bulvárních novin (the Sun, the Express, the Mirror) a tří seriózních novin (the Telegraph, the Independent, the Guardian). Klasifikace základních kategorií této dizertace - kategorie názoru a emocí byla provedena na základě Appraisal Theory (Martin and White, 2005). Práce se zaměřuje na dvě hlavní otázky: 1) Jaké prostředky používají britské online noviny k vyjádření hodnotících postojů. 2) Jaké jsou rozdíly ve vyjadřování hodnotících postojů v bulvárním a seriózním tisku. K získání odpovědí byla nejprve použita malá manuální analýza, která zkoumala šest positivních a šest negativních článků (z každých novin byl použit jeden článek positivní a jeden negativní). Pozornost byla věnována analýze klíčových slov a slovním druhům, které vyjadřují hodnotící postoje, jmenovitě přídavným jménům, podstatným jménům a slovesům. Na základě získaných informací jsem se rozhodla věnovat se v druhé části práce lexiko-gramatickým vzorcům, které popsali Hunstonová a Sinclair (2000) a upravila Bednareková (2007b, 2009). Tyto vzorce, které jsou úzce spojovány se zkoumanými kategoriemi názoru a emocí,...
Rhythm sensitivity to speech and non-speech stimuli in musically trained and untrained population
Kaprál, Jakub ; Volín, Jan (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent)
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať schopnosť ľudského ucha počuť malé rytmické odchýlky v rečových a nerečových frázach. Prvá časť obsahuje teoretický základ pre štúdium rečového rytmu a sumarizuje výskum, ktorý bol doposiaľ v tejto oblasti vykonaný. Zameriava sa predovšetkým na percepčnú povahu rytmu, koncept P-centier, a prináša komparatívnu štúdiu rečového a hudobného rytmu s ich spoločnými vlastnosťami a funkciami. Teoretická časť je zakončená analýzou potenciálnych vplyvov lingvistického a hudobného tréningu na produkciu a percepciu rytmu, a následne sú sformulované hypotézy a výskumné otázky. Praktická časť obsahuje percepčný experiment, ktorý bol vytvorený za účelom preskúmania schopnosti identifikovať rytmické manipulácie v krátkych rečových a nerečových, tj. perkusívnych, frázach. Na experiment sme vybrali krátke anglické frázy a ich rytmicky pozmenené ekvivalenty. Respondentom boli následne predstavené páry rečových a nerečových fráz a ich úlohou bolo identifikovať rytmické nezrovnalosti medzi nimi. Výsledky zvýraznili niekoľko rozdielov v povahe rečového a nerečového rytmu. Kým prítomnosť prízvučných slabík napomáha vnímaniu rytmických odchýlok v reči, pre nerečový signál takáto skutočnosť preukázaná nebola. Úspešnosť v experimente sa znižuje spolu s narastajúcou dĺžkou fráz, a...
Types and use of shortening on Twitter
Gižová, Veronika ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Východiskem práce je skutečnost, že komunikace na sociálních sítích, konkrétně na Twitteru, probíhá prostřednictvím krátkých textových zpráv, tweetů, které mají délku omezenou na maximálně 140 znaků. To vede k přirozené tendenci zkracovat jednotlivá slova, ale i víceslovné výrazy ve snaze ušetřit místo a zvětšit objem zasílané informace. Práce zkoumá hypotézu, že počet zkratek na Twitteru a jejich rozmanitost může sloužit jako stylistický indikátor tweetového žánru. Předpokládá se, (i) že počet zkratek a jejich typů v twitterovém vzorku bude vyšší než v jiných žánrech a (ii) bude obsahovat širší zastoupení metod krácení, z nichž některé budou příznakové pro tweetový žánr obecně v porovnání s kontrolním vzorkem. Zkoumaný vzorek 200 zkratek byl sebrán ze dvou twitterových trendů, #Grenfell Tower a #Wimbledon. V analýze vzorku je shromážděný soubor zkratek popsán kvantitativně, porovnán s kontrolním vzorkem a poté samostatně interpretován kvalitativně. Kompletní tabulka s vysvětlením zkratek je uvedena v příloze. Klíčová slova: Twitter, zkratky, stylistika, internetová lingvistika, jazyk sociálních médií
Phrasal compounds in fiction and their translation into Czech
Mitlenerová, Silvie ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou překladu citátových kompozit (phrasal compounds) ve směru angličtina -> čeština. Všechny zkoumané doklady jsou vybrány z beletristických textů obsažených v databázi projektu InterCorp verze 7. Konkrétně se práce zaměřuje na citátová kom- pozita v pozici premodifikátoru. Korpusová analýza českých překladů ukazuje, že citátová kompozita se dají členit do různých kategorií a i k překladu citátového kompozita lze přistoupit různě, přičemž tyto kategorie se ne vždy překrývají. Diplomová práce kategorizuje překlady a v jednotlivých kategoriích vybírá vždy několik příkladů, ke kterým se podrobněji kriticky vyjadřuje. V poslední části jsou pak shrnuty poznatky z těchto kapitol a obecně zhodnocena úroveň českých překladů. V samém závěru si práce též pokládá otázku, zda lze pro překlad citátových kompozit vytvořit nějaké obecné doporučení, nebo zda se ten pravý přístup liší případ od případu, jako to bylo patrné již během výzkumu. Klíčová slova: citátová kompozita, překlad, korpusová analýza, premodifikátory
A comparison of political hedging in British and Australian political discourse
Nevrkla, Lukáš ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
Práce zkoumá pragmatické aspekty jazyka politického diskurzu na konkrétním příkladu parlamentních interpelací. Práce analyzuje a srovnává fenomén hedging (atenuace) v kontextu dalších komunikačních strategií politického diskurzu evasion, reformulation, dodging a footing shift (vyhýbání se odpovědi, reformulace, protest proti přenesení atribuce otázky) v prostředí britské Dolní sněmovny (House of Commons) a australské Sněmovny reprezentantů. Práce vychází z metodologického přístupu prací Alana Partingtona (2003) a Bruce Frasera (2010). Současně si klade za cíl ověřit jejich závěry a metodické postupy na typově odlišném zdrojovém materiálu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
English (semi-)modal "need (to)" and its Czech counterparts
Polláková, Helena ; Popelíková, Jiřina (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent)
Anglické sloveso need (to) patří do skupiny sloves, která vykazují atributy jak modálních, tak lexikálních sloves. Cílem práce bude toto sloveso popsat z hlediska jeho významu, použití a gramatických vlastností. První, teoretická část práce přinese shrnutí základních poznatků o slovese need (to) a okrajových modálních slovesech a modalitě v angličtině obecně. Zároveň se stručně dotkne i problematiky vyjadřování modality v češtině. Empirická část práce pak bude založena na rozboru vybraných příkladů z anglicko-české části paralelního korpusu InterCorp. V analýze bude zkoumán poměr užití tvarů need a need to a způsob jejich překladu do češtiny (tj. zda se v odpovídajících českých větách budou vyskytovat modální slovesa, modální adverbia, slovesné či jmenné tvary s významem "potřebovat" či prostředky zcela jiné).
Teaching Future Tenses to University Students of English Philology
Šteflová, Hanna ; Malá, Marcela (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
1 Abstrakt Tato dizertační práce se zabývá výukou následujících sedmi budoucích tvarů: budoucí čas prostý, vazba be going to, přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, budoucí čas průběhový, předbudoucí čas prostý a předbudoucí čas průběhový studentů oboru Anglistika. Pro výuku budoucích tvarů byly použity deduktivní a induktivní metody výuky gramatiky. Kvantitativní část výzkumu měla dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo zopakovat a zlepšit u studentů znalost budoucích časů. Výsledky ukázaly, že ze všech sedmi budoucích tvarů v tomto výzkumu studenti prokázali neuspokojivou znalost budoucího času průběhového, předbudoucího času prostého a předbudoucího času průběhového. Tyto budoucí časy vyžadovaly dodatečné vysvětlení a procvičení. Znalost pravidel používání všech sedmi budoucích tvarů u studentů byla velmi nízká a vyžadovala značné zlepšení. Druhým cílem bylo zjistit, která z metod výuky budoucích časů, deduktivní nebo induktivní, je efektivnější. Deduktivní metoda se ukázala jako efektivnější pro výuku všech sedmi budoucích tvarů. Znalost budoucího času průběhového, předbudoucího času prostého a předbudoucího času průběhového byla dle výsledků pre-testu a post-testu o 8 % vyšší ve prospěch skupin, kde výuka probíhala deduktivní metodou. Výsledky pre-testu (-ů) a post-testu...
Accuracy and fluency in the speech of the advanced learner of English
Gráf, Tomáš ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent) ; Betáková, Lucie (oponent)
Disertační práce analyzuje přesnost a plynulost mluveného projevu pokročilých mluvčích angličtiny, studentů anglistiky. Data čerpá ze žákovského korpusu sestávajícího z padesáti patnáctiminutových rozhovorů s těmito studenty a z paralelního korpusu obsahujícího stejně dlouhé rozhovory s rodilými mluvčími angličtiny. Přesnost v projevu českých mluvčích je zkoumána technikou chybové analýzy. Tak jsou identifikovány hlavní rysy pokročilé žákovské angličtiny, přičemž následné kvantitativní analýzy odhalují, že v celé skupině studentů, jejíž jazyková úroveň je nečekaně široká, se dva základní typy chyb vyskytují častěji než chyby jiné. Jsou to chyby v užití členů a slovesných časů. K popisu plynulosti je vybrán vzorek proměnných - tempo mluvy a frekvence vyplněných i nevyplněných pauz - a výsledky jsou porovnány s paralelním korpusem rodilých mluvčích. Ti mluví rychleji než většina ze zkoumaných studentů. Studenti nadužívají vyplněné i nevyplněné pauzy a produkují kratší úseky řeči mezi pauzami. Korelace mezi přesností a plynulostí nebyla na vzorku prokázána. Disertace je první analýzou takto rozsáhlého vzorku českých pokročilých mluvčích angličtiny. V závěru jsou navržena četná pedagogická a metodologická východiska. Klíčová slova: přesnost, plynulost, chybová analýza, tempo mluvy, chybovost,...
English synonyms from the syntagmatic perspective in intrasentential context
Šefčík, Dominik ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Nedávne štúdie ukázali, že významové vzťahy, štandardne považované za paradigmatické, sa prejavujú aj na syntagmatickej rovine. Táto diplomová práca skúma synonymá, ktoré sa vyskytujú spoločne v rámci jednej vety. Primárnym cieľom práce je identifikovať charakteristické schémy spoluvýskytu synoným a vysvetliť ich s odkazom na funkcie, ktoré plnia vo vetnom kontexte. Teoretická časť podáva prehľad štandardných spracovaní synonymie a sumár štúdií, ktoré sa zaoberajú spoločne sa vyskytujúcimi synonymami. Samotná analýza sa opiera o dvestotridsať viet z Britského národného korpusu, ktoré obsahujú synonymické dvojice, ako sú napríklad confident-sure (presvedčený-istý), faithful-loyal (verný-lojálny) alebo brave-courageous (odvážny-statočný). Analýza ukázala, že rovnoznačné adjektíva sa zväčša (v 60% analyzovaných prípadov) vyskytujú v koordinovaných dvojiciach a slúžia na to, aby naznačili inkluzívnosť (napr. a covetous and grasping man (chamtivý a hrabivý muž)). Menej významné schémy spoluvýskytu, ktoré zodpovedali dvom percentám analyzovaných viet, zahŕňajú tzv. škálovú schému (napr. smooth, nearly urbane (jemný, skoro uhladený)) a tzv. schému zrušenia synonymie (napr. cruel, not savage (krutý, nie divý)). Zvyšné vety obsahovali synonymá, ktoré nevstupovali do jasne odlíšených schém. Boli preto...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.