Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regionální průtok a množství mikroembolů v a. carotis communis při různých úrovních hemodynamiky řízené VA-ECMO.
Janák, David ; Kittnar, Otomar (vedoucí práce) ; Danzig, Vilém (oponent) ; Bešík, Josef (oponent)
Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je metoda umožňující mimotělní podporu životních funkcí u potenciálně reverzibilních, život ohrožujících stavů postihujících srdce nebo plíce, které jsou refrakterní ke konvenční léčbě. Tato metoda ovlivňuje podle parametrů svého nastavení hemodynamiku kardiovaskulárního systému a perfuzi cílových orgánu. ECMO je z charakteru své podstaty a nutnosti invazivního zavedení a funkce v podmínkách kardiovaskulárního systému rizikovou metodou, která je doprovázena velkým množstvím komplikací. Mezi zásadní komplikace patří komplikace tromboembolické postihující centrální nervový systém (CNS) a komplikace krvácivé. Cílem této práce bylo ověření předpokladu vzniku periprocedurálních embolizací postihujících CNS a zhodnocení regionální hemodynamiky CNS pomocí analýzy přítomnosti embolizací a analýzy parametrů průtoku krve v pravé arteria carotis communis (ACC) a odpovídající oxygenace mozkové tkáně během různých průtokových parametrů generovaných ECMO podporou na vytvořeném srdečním selhání na biomodelu prasete. V první části práce bylo použito 8 biomodelů, u kterých bylo navozeno akutní ischemické srdeční selhání a zavedena veno arteriální ECMO (VA ECMO) podpora. Podle parametrů průtoku krve generovaných ECMO podporou byla současně analyzována pomocí dopplerovské...
Elektrická stabilita srdce při hypotermií navozených změnách plazmatické koncentrace K+ a modulaci autonomního nervového systému renální denervací.
Kudlička, Jaroslav ; Kittnar, Otomar (vedoucí práce) ; Nováková, Marie (oponent) ; Danzig, Vilém (oponent)
Maligní komorové arytmie jsou častou příčinou náhlé smrti srdeční. Mírná terapeutická hypotermie (MTH) je rutinně využívána v poresuscitační péči pro předpokládané neuroprotektivní účinky. Avšak bezpečnost MTH z hlediska elektrické stability srdce dosud nebyla uspokojivě prokázána. Také zvýšený tonus sympatického nervového systému u pacientů se srdečním selháním přispívá k vyššímu výskytu maligních komorových arytmií. Cílem této práce bylo ověření předpokladu bezpečnosti MTH stran vyvolatelnosti fibrilace komor (VF) na biomodelu prasete, zejména ve vztahu ke spontánním změnám kalemie a QT intervalu. Dále jsme předpokládali, že renální denervace (RDN) by mohla snížit vyvolatelnost VF u biomodelu prasete. V první části práce bylo použito 6 biomodelů, u kterých byla v celkové anestezii navozena MTH pomocí mimotělního oběhu. Vyvolatelnost VF byla studována programovanou ventrikulární stimulací z hrotu pravé komory (8 základních stimulů s dalšími až 4 extrastimuly) vždy třikrát u každého biomodelu za následujících podmínek: během normotermie (NT), po dosažení teploty jádra 32 řC (HT) a po dalších 60 minutách stabilní hypotermie (HT60). Byla měřena vyvolatelnost VF, efektivní refrakterní perioda komor (ERP), interval QTc a kalemie. V druhé části práce byla stejnou metodikou provedena kontrolovaná...
Změny elektrického pole srdce u poruch glukózového metabolismmu a možnosti jejich ovlivnění úpravou narušené autonomní nervové regulace
Fialová, Elena ; Kittnar, Otomar (vedoucí práce) ; Danzig, Vilém (oponent) ; Ošťádal, Petr (oponent)
Diabetes mellitus (DM) není jen metabolickým onemocněním, ale jedná se prakticky o kardiovaskulární onemocnění, což je ještě více nápadné u diabetu II. typu (DM II). Pacienty s DM mají vysoký výskyt poruch vegetativního nervového systému ve smyslu zvýšené aktivity sympatického nervového systému (SNS), které korelují s periferní autonomní neuropatii a jsou považované za hlavní patofyziologický mechanismus rozvoji Diabetes mellitus II. typu (DM II). Cílem naší studie bylo zjistit, zda komplexní lázeňská léčba může mít vliv na tonus sympatiku pacientů s DM. Jako indikátory nastavení tonu autonomního nervového systému zvoleny vybrané EKG parametry, odvozené z analýzy HRV, mikrovoltové T-wave alternans a mikrovoltové R-wave alternans. Elektrofyziologické vyšetření pacientů bylo provedeno před a po třítýdenní lázeňské léčbě pomocí systému KARDiVAR. Metoda se používá k vyšetření současného stavu autonomního nervového systému a provádí analýzu rizikových faktorů a adaptačních schopností organismu. Výsledky prokázaly příznivé změny u pacientů s DM II po lázeňské léčbě, především ve smyslu snížení aktivity sympato-adrenálního systému, zlepšení stability myokardu a zvýšení centrálně řízené variability srdeční frekvence bez přetížení kardiovaskulárního systému. V balneologii můžeme používat metodu nejen při...
Utilization of GRID technology in processing of medical information
Kulhánek, Tomáš ; Šárek, Milan (vedoucí práce) ; Kittnar, Otomar (oponent) ; Anjum, Ashiq (oponent)
Práce se soustředí na vybrané oblasti biomedicínského výzkumu, které mohou profitovat ze současných výpočetních infrastruktur vybudovaných ve vědecké komunitě v evropském a světovém prostoru. Teorie výpočtu, paralelismu a distribuovaného počítání je stručně uvedena s ohledem na počítání v gridech a cloudech. Práce se zabývá oblastí výměny medicínských snímků a představuje propojení Gridového PACS systému s existujícími distribuovanými systémy pro sdílení DICOM snímků. Práce se dál zaměřuje na studium vědy týkající se lidského hlasu. Práce představuje vzdálený způsob přístupu k aplikaci pro analýzu hlasu v reálném čase pomocí úpravy protokolů pro vzdálenou plochu a pro přenos zvukových nahrávek. Tento dílčí výsledek ukazuje možnost využití stávajících aplikací na dálku specialisty na hlas. Oblast lidské fyziologie a patofyziologie byla studována pomocí přístupu tzv. systémové biologie. Práce přispívá v oblasti metodologie modelování lidské fyziologie pro tvorbu komplexních modelů založených na akauzálním a objektově orientovaném modelovacím přístupu. Metody pro studium parametrů byly představeny pomocí technologie počítání v gridech a v cloudech. Práce ukazuje, že proces identifikaci parametrů středně komplexních modelů kardiovasculárního systému a komplexního modelu lidské fyziologie lze významně zrychlit...
Stresová odpověď na srdeční katetrizaci Koncentrace stresových markerů hypothalamo-hypofyzárně-adrenální osy
Skarlandtová, Hana ; Kittnar, Otomar (vedoucí práce) ; Gregor, Pavel (oponent) ; Svoboda, Miroslav (oponent)
V předkládané práci se náš tým zabýval stresem při srdeční katetrizaci, kde byla prováděna buď stimulace nebo ablace převodního srdečního systému v celkové anestezii, na modelovém druhu prasete domácího (Sus scrofa domestica). V průběhu experimentu byla zjišťována hladina stresových markerů - kortizolu, kortizonu, dehydroepiandrosteronu a jeho sulfátu -DHEA(S). Tyto markery byly stanoveny z krevního séra, které bylo odebráno při předem určených situacích během každé katetrizace. První odběr byl odebírán ještě na farmě, druhý po uvedení do anestezie, třetí po stimulaci nebo ablaci převodního systému srdečního a čtvrtý po ukončení experimentu. Kortizol a kortizon byly stanoveny metodou HPLC, DHEA(S) komerčními kity. Výsledky byly statisticky zpracovány neparametrickými testy (data nevykazovala normální rozdělení dle Gausse). Stručně lze experimenty shrnout takto: 1. Stanovení diurnálního rytmu u markerů během katetrizačního výkonu, 2. Liší se hladiny stresových markerů naměřených během katetrizace s bazální hladinou? 3. Liší se hladiny stresových markerů v průběhu operačního výkonu? 4. Zjištění poměru kortizol/kortizon. V prvním experimentu nevyšla statistická závislost na denní době (p >0.05) pro žádný z markerů. U experimentu 2 byl Friedmanův test pro sledované markery statisticky významný, pro...
Reunified description of acid-base physiology and chemistry of blood plasma
Matoušek, Stanislav ; Kofránek, Jiří (vedoucí práce) ; Wooten, Wrenn (oponent) ; Kittnar, Otomar (oponent)
Tato dizertace se zabývá důležitým problémem biomedicínské acidobazické teorie, kde existují dva zdánlivě neslučitelné způsoby popisu acidobazického stavu krevní plazmy, zatímco popisovaná fyziologie a chemie evidentně musí být pouze jedna. Tyto dva způsoby popisu se nazývají klasický přístup, který je založený především na práci Ole Siggaard-Andersena, a moderní přístup, který je založen na práci Petra Stewarta a jeho následovníků. Zdroje, ze kterých vycházím, jsou troje. Prvním zdrojem jsou obecně přijímané základní koncepty acidobazické chemie a fyziologie. Druhým zdrojem je elegantní formalizmus popisu acidobazických dějů v roztocích komplexního složení vytvořený Guentherem. Úvodní část dizertace je založena na těchto dvou východiscích, na nich pak staví detailní analýza podpořená použitím jednoduchých počítačových modelů. Výsledkem je formální popis několika složitějších koncepcí, včetně titračních křivek proteinů, chování bikarbonátu a proteinových pufrů ve společném roztoku, vztahu mezi nábojem silných iontů a nábojem proteinových pufrů a neostré hranice mezi silnými ionty a ionty pufrů ve fyziologii. Následuje porovnání různých modelů albuminu jakožto hlavního bílkovinného pufru krevní plazmy. Některé teoretické koncepce této práce, jako například pH - pKA kriterium jsou validovány chováním...
Changes in motor function and seizure susceptibility after photothrombic ischemic stroke in immature rat
Brima, Tufikameni ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Kittnar, Otomar (oponent) ; Dylevský, Ivan (oponent)
i | P a g e ABSTRAKT Změny motorických funkcí a citlivosti k vyvolání epileptických záchvatů po fototrombní mozkové ischemii u nezralého potkana Perinatální mozková ischemie je časté cerebrovaskulární onemocnění, které se vyskytuje při každém 4000 porodu a u novorozence se typicky projevuje motorickým a kognitivním deficitem a dlouhodobými komorbiditami včetně epilepsie. Cílem práce bylo zjistit efekt perinatálně indukované mozkové ischemie na motorické funkce a citlivost k vyvolání epileptických záchvatů u potkana v průběhu života. Fototrombní mozková ischemie byla vyvolána u nezralých potkanů sedmý den po narození. Indukovali jsme ischemické léze různých rozsahů, abychom mohli posoudit vliv ischemie na motorické funkce, pohyb a korelovat je s morfologickými změnami po ischemii. Byly použity motorické behaviorální testy citlivé na senzomotorické poruchy. V druhém experimentu jsme vyvolali čistě korovou ischemickou lézi a hodnotili citlivost k vyvolání epileptických záchvatů pomocí PTZ. Pro zhodnocení výskytu, latence a charakteru záchvatů dvě různé dávky PTZ (60 a 100mg/kg) byly aplikovány subkutáně ve dvou věkových skupinách P12 a P25. Rytmická EEG aktivita byla hodnocena na EEG záznamu u 25denních potkanů při dvou additivních intraperitoneálních dávkách PTZ (20 a 40 mg/kg po 20min.) Velikost ischemické...
Optical Signals of Brain
Konopková, Renata ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Kittnar, Otomar (oponent) ; Valeš, Karel (oponent)
Opticke singaly jsou signaly ktere detekujeme pomoci světla odraženeho nebo prochazejicicho biologickymi tkaněmi. Detekce takovych změn může byt použita pro stanoveni fyziologickych i patofyziologickych procesů probihajicich v biologickych tkanich (in vitro) nebo i v tkani živeho organismu (in vivo). Cilem teto disertačni prace bylo představeni detekce optickych signalů jako zobrazovaci metody a navrženi zařizeni pro registraci těchto signalů in vivo. Disertace obsahuje navrhy experimentalniho detekčniho zařizeni a to jak pro zdroj světla, tak pro upevněni opticke soustavy na experimentalni zviře. Vlastni prakticka čast studie zahrnuje detekci transmitance živych hipokampalnich řezu potkana při různych nami nastavenych podminkach na urovni iontovych kanalů, glutamatergni synapticke aktivity, signalu z glie a mitochondrialniho signalu. V neposledni řade se v disertaci věnuji zdroji šumu, ktery detekujeme a musime odlišovat od vlastnich změn optickych vlastnosti ve tkani způsobenych vlastnimi fyziologickymi procesy. Pro synchronni registraci electricke a opticke aktivity byl navržen software VisionBrain. Klíčová slova: vnitřní optické signaly, hipokampus, zobrazovací metody, biomechanika
Ultrasonografické hodnocení změn kardiovaskulárního systému u nemocných s Fabryho chorobou
Paleček, Tomáš ; Bultas, Jan (vedoucí práce) ; Pudil, Radek (oponent) ; Kittnar, Otomar (oponent)
Fabryho choroba je na X chromozóm vázaná porucha metabolizmu glykosfingolipidů, jejíž podstatou je porucha aktivity lyzozomálního enzymu α-galaktozidázy A vedoucí k progresivní intracelulární akumulaci neutrálních glykosfingolipidů, především globotriaosylceramidu. Kromě řady extrakardiálních manifestací je pro Fabryho chorobu typické i postižení kardiovaskulárního systému. Jeho primárním podkladem je ukládání patologického substrátu v kardiomyocytech, buňkách převodního systému, chlopenních fibroblastech a endoteliálních a svalových buňkách vaskulatury. Charakteristickým kardiovaskulárním projevem Fabryho choroby je vývoj srdeční i cévní hypertrofie. Cílem našich prací bylo pomocí ultrasonografických vyšetření, která představují základní neinvazivní zobrazovací metodu v kardiologii, podrobně popsat změny kardiovaskulárního systému u nemocných s Fabryho chorobou. Zaměřili jsme se na strukturální a funkční změny srdečních komor a chlopenního aparátu a jejich vztah k postižení vaskulárnímu, reprezentovanému nálezy na společných karotických tepnách. Dále jsme srovnali diagnostickou přesnost dvou nových ultrasonografických metod hodnocení diastolické funkce levé komory. V in vitro studii byla zkoumána možnost přítomnosti cirkulujícího proliferativního faktoru, který by souvisel s rozvojem kardiální a vaskulární...
Úloha intrarenální interakce renin-angiotenzinového systému, oxidu dusnatého a oxidativního stresu v regulaci renálních funkcí a krevního tlaku u experimentálních modelů hypertenze
Kopkan, Libor ; Červenka, Luděk (vedoucí práce) ; Štípek, Stanislav (oponent) ; Widimský, Jiří (oponent) ; Kittnar, Otomar (oponent)
Ledviny jsou párovým orgánem plnícím řadu životně důležitých funkcí: udržují stálé vnitřní prostředí, stálou koncentraci minerálů, kyselost vnitřního prostředí, udržují objem celkové vody v organismu, ale vylučují také tři důležité hormony: renin, erytropoetin a kalcitriol. Udržováním vyrovnané koncentrace minerálů, především sodíku, a tím příslušného objemu vody v těle hrají ledviny velmi významnou roli v dlouhodobé regulaci krevního tlaku. Mechanismy ovlivňující regulaci krevního tlaku byly a jsou stále intenzivně studovány v mnoha laboratořích. Koncept navržený profesorem Guytonem, tzv. Guytonova teorie, se stal v renální fyziologii široce uznávaným a na tuto teorii navazuje řada nových poznatků prohlubující znalosti a chápání fyziologie ledvin a jejich výsadního postavení v regulaci krevního tlaku a rozvoji hypertenze (Guyton 1991, Hall et al. 1996, Navar 1997). Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jakou úlohu hrají hlavní vazoaktivní systémy a jejich vzájemné interakce v regulaci renálních funkcí, jež by se významně podílely na rozvoji hypertenze. Přestože existuje celá řada vazoaktivních systémů, které ovlivňují renální funkce a krevní tlak a přímo se zapojují do jejich regulace, byly pro tuto práci zvoleny dva významné vazoaktivní systémy, a to systém oxidu dusnatého a renin-angiotenzinový systém....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.