Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Geodiverzita, sekundární gediverzita a kulturní dědictví
Kirchner, Karel ; Kubalíková, Lucie ; Kuda, František ; Havlíček, M. ; Machar, I. ; Pechanec, V.
V rámci projektu NAKI II - Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management (DGB 16P02B014) se zaměřujeme na výsledky, které přispějí k udržitelnému rozvoji regionální kulturní identity prostřednictvím aplikovaného výzkumu kulturního dědictví v kulturní krajině studované oblasti. Součástí hmotného kulturního dědictví jsou tvary reliéfu, které vznikly vědomou činností člověka - antropogenní tvary reliéfu. Tyto antropogenní tvary doplňují geodiversity krajiny a jsou označovány jako sekundární geodiversita, jejich identifikace a interpretace umožní doplnit a zvýšit rozmanitost kulturního dědictví a upřesnit rozvoj kulturní krajiny. První výsledky z Arcidiecéze olomoucké jsou prezentovány.
Cultural heritage and geodiversity of landforms in the landscape of the Archdiocese of Olomouc
Kirchner, Karel ; Kuda, František ; Kubalíková, Lucie ; Havlíček, M. ; Machar, I. ; Pechanec, V.
Within the framework of the NAKI II project – Cultural heritage of landscape of the Archdiocese of Olomouc - research, presentation and management (DGB 16P02B014), we focus on the results that will contribute to the sustainable development of regional cultural identity through applied cultural heritage research in the cultural landscape of the area of interest. As part of the material cultural heritage, we include the landforms that originated from the conscious activity of man - the anthropogenic relief forms. These landforms complement the geodiversity of the landscape and are referred to as secondary geodiversity. Therefore, their identification and interpretation will make it possible to complement and enhance the diversity of cultural heritage and to specify the development of the cultural landscape. The first results from the area of Central Moravia will be presented with the using of the historical maps, the digital model of the relief DMR5G and the field research.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Assessment of anthropogenic landforms for the geotourism purposes (case study: Velké Opatovice fortification site, Archdiocese of Olomouc, Czech Republic)
Kirchner, Karel ; Kubalíková, Lucie ; Machar, I.
The human impact on the relief is often very devastating: natural landforms are modified, damaged or destroyed and the intensity of human-induced processes even surpasses the natural ones. However, people also create new landforms which are interesting from geoconservation, educational, cultural and historical points of view. Thanks to these aspects, they also have a potential for geotourism, geoeducation and recreation. For the assessment of anthropogenic landforms (respectively anthropogenic geosites and geomorphosites), a method based on the concept of geomorphosties and taking into account the holistic approach to geotourism, is proposed. The article presents an example of anthropogenic landforms on geo-cultural site "Velke Opatovice fortification site" situated in the western part of the Archdiocese of Olomouc. Based on the detailed fieldwork, the inventory of landforms and other features, the assessment and some proposals for geotourist use of the site are presented.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy
Kolejka, Jaromír ; Kirchner, Karel
Česká preindustriální krajina je datována před obdobím hlavní vlny průmyslové revoluce, která je nyní kladena před rokem 1850. Jedná se o ukončení relativně nepřerušeného socioekonomického a kulturního vývoje z poloviny 17. století s ohledem na místní přírodní podmínky. Jeho zachované areály nejsou zaznamenávány v České republice s výjimkou deklarovaných a plánovaných ochranných zón. Zvláště četné menší plochy s charakteristickou prostorovou strukturou orné půdy, silnice, budovy, jezera a zalesněné plochy nebyly zaznamenávány a mapovány. Tato práce se zabývá původním procesem identifikace segmentů předindustriální krajiny. Náš přístup je založen na porovnání různých kartografických dat (historické mapy z 2. vojenského průzkumu, ukazatele náčrtů katastrálních map, aktuálních map a obrazů) a identifikační proces obsahuje pět základních kroků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
Klimeš, Jan ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Kirchner, Karel (oponent) ; Krejčí, Oldřich (oponent)
;ggigliiiiiiiiiigiiig gig i i lllE i iĚgiii!iiiiálE = EĚi aĚ ; Ě lEii€EE šiiil ĚiiiiĚi E }š :EšššĚ*;Éi;iĚ.at'ř:igáěš š;gí!!,a:Ěi;:;;iá*š8š€št ig:ggggš;ĚciÉ;gÉÉř;šá3ář ígi;Ěigšiá: ii i EšiÉ3i I iĚi5 iEÉáEl{;Ěťiřr.qt!š;;a: iĚ:!- á.í€ šEĚ ; ágas3€ € - š;ilae ř Ěáá šŤšř;ř* št É-s : -.3š; t * řš t€ š :Ě E'E g -ítÉ íá.= i iá ; á'i ĚE Éi1: iái i Ěi; iiiiii iE ři iiiaa iii iĚE a 1:iiii i iE'ii Eíig;i áii g Éiiii;gaiiBiiiaiii g: i iiiE ššiááš ggříff šá šřáágši gššgg ř g E ř i á ggiii iiiii i šiiigiE g Ě iiiia iagggiiiiiiiiiEiEiiá EiřĚ; iiiiiiiiiĚiĚiii*iiil i řg{ i - E€E 1lág i iaaiĚiiiiá;g řgg ;ÉĚišgiřgg$iĚE5šĚšřĚ€€ gii E Ě gšiíiltEt á l E E ř ;iÉígii :íiá:*gE i.íiť*' t řEi€ě Egg: iigiBgiĚ*i;g*i ggigig-gggg *l;igiig;iiigš Ě:'gigg9iš-Ě gišiĚgiš;li E ;: cE : : : ĚiĚiĚii áaĚĚEĚ.íá-;áttšEaáÉĚ;*'EĚt - Á 9o ? '4.) E(.} p9 >ř '-> F>\ 6'>E2 o.='>\':f šÝe6 ai.\4Ť.É '>\ x >\4 )x ,(]-= r oxN .$-S :o^y .íl .š l!15 x ,EíE E€€ i*í:í;.l : * Ét* sťĚ€ žtĚ3"šÉalti;Ě€ =;: €3*9*a i;.5:::,;E:i.i € .: i.í .i ;š;ÉŤ €3- ř ;. ři.Ě *:B.* i žsÉ€EŤÉí; ; g ; e É Ž, i E: á í.= 'ž '! = ,2 -= I ; Ě 3 í:i s '6 3 =E - ! 1 i Ě ; E ; ÉĚ i c : ,í ř ě É; É šÉ=i?zl ; * : *E?1;E:aŤ ;E Ě i'F t :=E i É:E á šg ,i.B a; ;i; E;; e! 'ř a l = É;; ;Ě ái .= u ; á; ' ě g;e ;;'E ž;i ; ,,žěE É,7 žř ;' Ť i : Ei .i žž1ÉE E: žu= ÉEtá;+ $ŤešĚ!ĚĚá€ga9$šĚg lOcř ,ys.=ř€<=...
Local geoheritage: its importance and potential for geotourist and recreational activities (a case study from Lomnicko area)
Kirchner, Karel ; Kubalíková, Lucie ; Bajer, A.
Geodiversity, respectively its valuable part – geoheritage is considered an important resource for the geotourism and recreation purposes. In the C.R., there are a lot of examples of such use of geoheritage: sandstone rock cities, karst areas or polygenetic relief at mountain areas and others. These geoheritage features are usually significant on the national level, their existence assure the attractiveness of the given area, enables the geotourist and recreational activities and support the local and regional development. However, in the local scale, the geodiversity (respectively geoheritage, represented by particular geosites and geomorphosites) can also serve the above mentioned purposes. The paper presents the example from Lomnicko area which can be seen as an “average” area from the geodiversity/geoheritage point of view on the national level, but on the local and regional level, there is a considerable number of geosites and geomorphosites with a potential for geotourism and recreation.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Studium současných geodynamických procesů v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma
Stejskal, Vladimír ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Stemberk, Josef (oponent) ; Kirchner, Karel (oponent)
Předkládaná práce se zabývá studiem současných geodynamických procesů v jihozápadní části Broumovské vrchoviny se zvláštním zřetelem na seismicky aktivní hronovsko - poříčskou zlomovou zónu (HPZZ). Toto území představuje v rámci českého masívu oblast zvýšené tektonické aktivity, která se projevuje například lokální seismicitou nebo výskytem pramenů minerálních uhličitých vod. Studium současné aktivity geodynamických procesů bylo založeno na různých geomorfologických, geotechnických, geofyzikálních a hydrologických metodách. Byla studována aktivita svahových pohybů, seismická aktivita, současné tektonické pohyby a vztahy mezi tvary reliéfu a puklinovou a zlomovou tektonikou. Na základě předchozích zkušeností získaných autorem práce v seismicky aktivní oblasti západních Čech byla založena monitorovací síť podzemních vod v hlubokých vrtech, s cílem detekce anomálií souvisejících s tektonickou aktivitou území. Práce představuje příspěvek k hlubšímu poznání jak z hlediska studované oblasti tak vzhledem k možnostem aplikace některých nových metod při výzkumu zón relativně zvýšené tektonické aktivity v rámci tektonicky stabilní střední Evropy. Z pohledu geomorfologie území patří k nejdůležitějším poznatkům zpřesnění představ o tektonické stavbě HPZZ a o kvartérních tektonických pohybech v jejím širším...
Dynamika a rozšíření recentních svahových pohybů na úpatí Krušných hor
Burda, Jan ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Kirchner, Karel (oponent) ; Šilhán, Karel (oponent)
Dynamika a rozšíření recentních svahových pohybů na úpatí Krušných hor | Abstrakt 1 ABSTRAKT Svahové pohyby v současnosti představují jeden z dominantních exogenních geomorfologických procesů v rozsáhlém antropogenním reliéfu úpatí Krušných hor a v závislosti na litologii, strukturně-geologických, hydrogeologických a geotechnických podmínkách vedou ve zkoumané lokalitě ke vzniku všech genetických typů svahových deformací. Tato práce prezentuje výsledky geomorfologického, geofyzikálního, inženýrskogeologického, dendro- geomorfologického a geodetického výzkumu, který byl v zájmové lokalitě aplikován s cílem analyzovat problematiku svahových deformací v okolí zámku Jezeří, tj. na styku Krušných hor a Mostecké pánve. Interdisciplinární přístup umožnil jak detailní studium dynamiky recentních svahových pohybů, tak podrobnou analýzu morfologie a struktury jednotlivých svahových deformací. Na základě geomorfologie a typologie svahových deformací a příčin jejich vzniku bylo zájmové území rozděleno na dvě dílčí oblasti - na jihovýchodní a jihozápadní svahy. V jihozápadních svazích jsou odlučné oblasti sesuvů vázány na rozhraní kvartérních sedimentů a zvětralých nadložních jílovců. Hlavními faktory, které ovlivňují jejich rozvoj, jsou srážkové kulminace a přítoky podzemní vody z údolí Šramnického potoka. Všechny zde...
Geodynamický vývoj údolí Losenice na okrajovém svahu Šumavy
Hartvich, Filip ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Kirchner, Karel (oponent) ; Minár, Jozef (oponent)
Témaa cílepráce Předkládaná doktorská disertačnípráce shrnuje široce pojaý výzkum vývoje reliéfu v povodí Losenice, kterése nachází na okrajovém svahu Šumavy. Tato práceje uceleným souborem poznatků, které se autorovi podařilo shromáždit v průběhu něko|ik let trvajícího soustavného v'ýzkumu v povodí Losenice, ovšem některé metody byly aplikovány i v širšímokolí zájmového území'tedy v přileh|ých částech Šumalya Pošumaví. Práce je koncipována jako soubor recenzovaných vědeckých publikací' které vznik|y v průběhu téměř šesti let za podpory několika výzkumných projektů,přičemžnejvětšíčást obsahu této práce vznikla v rámci tří po sobě následujícíchprojektů, kterébyly systematicky zaměřeny na geodynamiku vybraných částíŠumalrya Pošumaví. Hlavním cílem této práce je objasnit vývoj okrajového svahu pohoří Šumava,zejménav oblasti povodí Losenice. K tomu byly stanoveny nás|edující dílčící|e: - provést uce|ené' systematické a podrobné geomorfologické mapování v záj movém uzemí, analyzov at jednotlivé tvary a procesy' kteréjeutvářely, s důrazem na současnéa recentní. Na zák|adě jejich intenzity, charakteru a prostoroqich vztahů odvodit podklady pro formulaci hypotéz o ryvoji zájmového území. - navrhnout' vybudovat a provozovat monitorovací síť ke sledování současnýchpomalých svahových pohybů a vyhodnocení naměřených...
Geodiversity values as a basis for geosite and geomorphosite assessment: a case study from Žďárské vrchy Highland
Bajer, A. ; Kirchner, Karel ; Kubalíková, L.
Paper presents geodiversity values, geodiversity is understood as a set of geological, geomorphological and pedological components, including systems consisting of this components and geological, geomorphological and pedological processes. Geodiversity values are analyzed in relation to ecosystem values (e.g. cultural, functional value). Geodiversity values were used as basis for a methodical approach to geosite and geomorphosite assessment. Methodological approach is presented at selected sites in the top part of the Žďárské vrchy Highland. The acquired results can serve as a basis for geoconservation of PLA Žďárské vrchy, development of geotourism as well as an offer for extension geoeducational activities.\n

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
64 Kírchner, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.