Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 164 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitele
Korecká, Martina ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu jednotlivých faktorů, které ovlivňují nákupní chování spotřebitele. Součástí práce bude rovněž zhodnocení efektivnosti využívaných marketingových triků ve vybraném obchodním řetězci a zhodnocení agresivity marketingových praktik z pohledu nakupujících. Cílem práce je navržení doporučení komunikace v rámci distribučních cest.
Vědomá a podvědomá reakce zákazníka na marketingové sdělení
Kovářová, Veronika ; Kincl, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou percepce zákazníka z hlediska vědomé a podvědomé reakce. Cílem je zjistit, jak na spotřebitele působí vizuální marketingová komunikace, v podobě product placement objevujícího se ve filmu, v komparaci mezi vědomou a nevědomou odezvou. Respektive zda zákazník reaguje na nějaké nevědomé stimuly a jestli si je této skutečnosti vědom. V teoretické části je přiblížen poměrně nový marketingový směr Neuromarketing, jeho techniky, přínosy a omezení. Součástí je také literární rešerše nastiňující stimulování zákazníka, konkrétně jeho podvědomí, za účelem marketingového úspěchu, doplněná o etické postoje odborníků. V další části je popsána analýza technikou eye-tracking, doplněná o interview. Výsledky v podobě heat map jsou doplněny o poznatky získané osobním rozhovorem a interpretované na základně teoretických poznatků.
Analýza masmediální komunikace vybraných výrobců kolových nápojů na českém TV trhu
Menšíková, Šárka ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu masmediální komunikace třech výrobců kolových nápojů, kterými jsou Kofola, Coca-Cola a Pepsi. Jejím cílem je podat ucelený přehled o masmediální komunikaci, zmapovat průběh marketingových kampaní v televizi a porovnat činnost hlavních hráčů v kategorii kolových nápojů na českém televizním trhu v období 2010-2015. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části je provedena literární rešerše a jsou popsány základní oblasti spojené s touto kvalifikační prací, jako je reklama nebo masmediální plánování a je zde také shrnuta situace na televizním trhu a trhu nealkoholických nápojů. Druhá část práce je pak věnována samotné analýze masmediální komunikace zvolených výrobců kolových nápojů v České republice. V úvodu praktické části jsou popsány použité metody, jejímž základem je data mining souboru reklamních investic od společnosti Nielsen Admosphere, a. s.
Analýza masmediální komunikace na trhu letecké dopravy
Pešová, Kamila ; Gunina, Daria (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce v teoretické části popisuje masmediální komunikaci a jednotlivé typy masmédií, přičemž se nejvíce zaměřuje na televizní reklamu, která je v této práci klíčová. Dále je zde definována marketingová komunikace služeb, letecký trh a letecké společnosti, jejichž data jsou popisována v praktické části. V praktické části jsou zpracovávány data za roky 2010-2016. Práce se zaměřuje na analýzu časových řad, popisuje vývoj časování reklam v rámci rozložení reklam během jednotlivých let a v rámci rozložení během dne a snaží se zachytit vývoj délky reklamního spotu.
Zobrazení negativních emocí a jejich vliv na vnímání reklamního sdělení
Pištěková, Karolína ; Kincl, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou zobrazení negativních emocí a jejich vlivem na vnímání reklamního sdělení. Cílem je zjistit, jak na jedince působí negativní emoce v reklamním sdělení a jestli, a jakým způsobem ovlivňují jeho vnímání. Teoretická část se věnuje odlišným přístupům k vymezení emocí a jejich měření. Literární rešerše diskutuje pří-padové studie a výzkumy realizované v této oblasti včetně závěrů z nich vyplývajících. Součástí teoretické části je přiblížení pojmu neuromarketing a jeho význam na poli marketingové komunikace. Metodická část práce diskutuje zvolené metody sběru dat. Výsledky jsou zobrazovány pomocí fixačních a heat map a jsou doplněny o výpovědi respondentů.
Analýza konkurenčního prostředí na trhu služeb hlídacích agentur
Kubíčková, Klára ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Východiskem pro zpracování práce je vlastní podnikatelský záměr týkající se založení hlídací agentury. Na konkurenční trh bude vstupovat jako zcela nový subjekt. Pro vstup na trh je potřeba znát důkladně podnikatelské prostředí v daném oboru. Analýza tohoto prostředí by měla přinést závěry, které budou podkladem pro rozhodnutí v rámci strategického i operativního marketingového plánování. Cílem diplomová práce je analýza částí podnikatelského prostředí a stávající konkurence hlídacích agentur v Praze za účelem zvolení konkurenční strategie a skladby marketingového programu pro nově vznikající podnikatelský subjekt. Cíle bylo dosaženo metodikou analýzy konkurence. V rámci analýzy byl využit proces konkurenčního zpravodajství. Sběr dat probíhal na několika frontách a pro ucelenou analýzu byly využity také polostrukturované rozhovory. Při zpravování byl brán zřetel na etiku výzkumu. Výstupem práce je stanovení konkurenční strategie a marketingové mixu 6P, ve kterém je zakotvena konkurenční výhoda.
Kulturní rozdíly na webu
Pelíšek, Jiří ; Kincl, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce uplatňuje teorii kulturních rozdílů v prostředí webů. V práci je hodnoceno několik desítek vybraných internetových stránek z různých národních kultur a je provedena jejich analýza. Zkoumány jsou rozdíly ve web designu a marketingové komunikaci v závislosti na kultuře. Hodnocení vychází z kulturních modelů sociálního psychologa Geerta Hofstedeho a antropologa Edwarda T. Halla. Zkoumané weby jsou vybrány z devíti kulturních klastrů podle Inglehart-Welzelovy mapy, která vychází z dat projektu World Values Survey. Další zkoumaná skupina webů zahrnuje největší světové producenty v odvětví. K hodnocení je použita tabulka doporučených kulturních aspektů ve webovém designu, která je uvedena v práci s názvem Cross-Cultural Strategies for Web Design (Armando Calabrese et al. 2012), autoři této studie navazují a rozvíjí práci Aarona Marcuse a Emilie Gould. Cílem této diplomové práce je analyzovat, zda se na vybrané skupině webů projevují kulturní rozdíly.
Eye trackingová UX analýza webových stránek FM VŠE
Trtík, Dan ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem práce je eye trackingová user experience analýza internetových stránek Fakulty managementu VŠE. Práce přináší náhled na oblast eye trackingu a jeho využití v marketingu a při optimalizaci webových stránek, vymezení pojmů vztahujících se k pochopení problematiky eye trackingu a vysvětlení principu jeho fungování. Vý-znamná část je věnována autorskému šetření prováděného s respondenty výzkumem a pozorováním, mířeným na webové stránky.
Pohádkové motivy v reklamách
Novohradská, Lucie ; Šimůnek, Michal (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výskytem pohádkových motivů v reklamách. V první části přibližuje pojmy jako pohádka, archetyp, sémiotika, a jejich vzájemné propojení s reklamou. Účelem práce je odhalit spojenectví pohádky a reklamy, proč jsou pohádkové motivy využívané a jaké výhody přinášejí inzerentům. Druhá část práce je založena na sémiotické analýze vybraných tiskových reklam s motivem Červené Karkulky. Dále se zabývá využíváním stejného pohádkového motivu v odlišných typech reklam a změnami v interpretaci dané pohádky ve vybraných reklamách.
Analysis of Marketing Communication of Business Chains on the Czech TV Market
Žarnayová, Klaudia ; Gunina, Daria (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu masmediální komunikace obchodních řetězců na českém trhu. Práce se věnuje analýze barev a emocionálních apelů, nacházejících se v reklamních spotech, uveřejněných prostřednictvím českých televizních stanic. V literární rešerši uvedené v teoretické části se nacházejí poznatky z oblasti masmediální komunikace, psychologických aspektů a emocionálních apelů, využívaných v televizní reklamě na trhu obchodních řetězců. Metodická část obsahuje popis využitých metod a postup při uskutečnění výzkumu reklamních spotů. V praktické části je uveden rozbor reklam z pohledu barev a následně aplikace jejich emocionálního a psychologického významu, které mohou v rámci televizního působení vyvolat u spotřebitelů. Závěr obsahuje výsledky analýzy, díky kterým jsou navrhnuta doporučení pro jejich následné praktické využití.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 164 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.