Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obraz, informace, komplexita. Studium vizuální informace s využitím funkce informační entropie se zaměřením na výtvarnou abstrakci
Malečková, Dita ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent) ; Havel, Ivan (oponent)
Práce mapuje vztah informace a obrazu, potažmo informační vědy a obrazové analýzy, stejně jako důležitost vizualizace informace a metody vizuální analytiky se zaměřením na analýzu uměleckých děl. Zároveň se zaměřuje na proměny obrazu, především digitalizaci i nový typ přijímání obrazů a novou estetiku. Téma obrazu dále omezuje na abstraktní malbu, konkrétně dílo Františka Kupky, které je použito jako vstupní obrazová informace v experimentu, v němž je představena originální metoda analýzy obrazu využívající funkci informační entropie (konkrétně Rényiho entropie). Tato metoda byla v uvedeném výzkumu poprvé použita pro analýzu uměleckých děl se záměrem získat srovnání přirozeného a umělého třídění obrazových dat. Abstraktní dílo jsme zvolili nejen s ohledem na uvedenou historii gramatiky abstraktních forem a jejího vztahu k digitálnímu obrazu, ale také jako emblematický příklad efektivního získávání informace z komplexního prostředí. Práce shrnuje jak historické souvislosti vývoje digitálního obrazu, tak teoretickou reflexi současné obrazové analýzy a dalších technik souvisejících s obrazovou informací a akcentuje vztah abstraktní tvorby k přirozené i simulované komplexitě.
Vizuální lifelogging: automatické vzpomínky a zobrazování všedního
Králová, Pavla ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Kera, Denisa (oponent)
I Abstrakt (česky) Diplomová práce Vizuální lifelogging: automatické vzpomínky a zobrazování všedního zpracovává téma vizuálního lifeloggingu a uvádí jej do kontextu současné vizuální kultury. Zabývá se tématem lifeloggingu v kontextu fotografie a amplifikace lidských schopností. Věnuje se historii a jednotlivým podobám lifeloggingu, popisuje jeho nástroje a věnuje se také tématům surveillance a jeho protikladu, sousveillance. Téma vizuálního lifeloggingu zkoumá přitom především z fotografického hlediska a zabývá se možnými užitími různých technologií jako nástrojů pro zlepšování paměti a dalších lidských schopností.
Audiovizuální performance v kontextu digitálního prostředí
Kořínek, Tomáš ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Kera, Denisa (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat vliv technologického vývoje na způsoby tvorby pohyblivého obrazu a představit formy, jakých toto médium nabývá v oblasti živých audiovizuálních performancí. Teoretická studie dané téma pojímá jako sondu do historie technického obrazu, přičemž se zaměřuje na jeho projevy vzniklé ze spojení s hudebním elementem. Sleduje tak specifické tvůrčí postupy avantgardních filmů a hudebního videa, aby je poté zasadila do kontextu dnešních typů pohyblivého obrazu vznikajících jako výsledek softwarového kódu. Na základě vymezení klíčových principů digitálních médií je nejprve vytvořen teoretický základ, který je následně aplikován na popis současných forem audiovizuálních performancí. Tyto principy zde poslouží též k definici vlastností softwarových nástrojů, jež díky číselné reprezentaci dovolují pracovat s libovolným typem obrazu jako se sadou matematických funkcí. Hlavním výsledkem této práce je tedy představení kreativních možností dnešního obrazu, který se díky vzniku digitálních zařízení vymanil ze svých předchozích technologických omezení a stal se tak plně dynamickým elementem, jejž je možné v reálném čase tvořit a modifikovat.
Posthumanistické tendence v performance art : interakce těla a kódu
Dolejšová, Markéta ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá reflexí posthumanistických tendencí optikou umělecké oblasti performance art. V první části textu jsou čtenáři nabídnuta východiska a souvislosti vzniku posthumanismu, jakožto myšlenkového směru zaměřeného na postupné sbližování člověka a technologie, v druhé části jsou pak tato východiska ilustrována na práci řady performerů. Posthumanismus je pojímán jako oblast na pomezí tvrdých vědeckých dat a fikce: Čerpajíc z matematického modelu komunikace, stejně tak jako z odkazu kyberpunkové dystopie, nabízí vizi přechodu od humanistického pojetí člověka v takzvaného posthumanistického postčlověka. Ten je chápán jako výplod technokultury, syntéza živého a umělého, volně se utvářející entita bez pevně stanovených ontologických hranic. Jeho existence se vymyká dualistickým kategorizacím, má procesuální charakter a postrádá pevné esenciální zakotvení. Je atraktivním námětem science fiction příběhů a sexy postmoderním sloganem, stejně jako symbolem překročení reálných predestinujících kategorií, jakými jsou rasa, gender nebo sociální status. Postčlověk je však především metaforou, kterou si osvojuje množství různých narativů, zaměřených na možné aspekty technologicky rozšířeného života: Od seriózních vědeckých vyprávění, přes vědeckofantastickou fikci, až po jeho apropriaci světem umění....
Sepětí vybraných aspektů feminity se světěm nových médií
Lišková, Tereza ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Hornová, Magdalena (oponent)
Tato práce je pokusem o alternativní přístup k problému dotyku, který řeší na pomezí novomediálního a feministického diskurzu. Téma i obsah práce se do sebe obracejí, aby ukázaly na situaci dotyku v kontextu současných technologií. Výsledkem práce je tělo textu vypovídající o ironii dotyku.
Proměna obrazu fotožurnalismu v digitální éře
Novák, Vojtěch ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Vilgus, Petr (oponent)
V této práci se budeme zabývat problematikou manipulace v digitální novinářské fotografii. Zprvu popíšeme vztah fotografie a skutečnosti spolu s její schopností skutečnost reprezentovat. Na základě kontrastu mezi fotografií analogovou a digitální upozorníme na nezávislost fotografie na svém referentu a na nově otevřený prostor pro manipulaci s jejím obsahem. Dále se budeme zabývat analýzou poznatků textu Soumrak fotožurnalismu?, který výše nastíněnou situaci oslabení důvěryhodnosti novinářské fotografie reflektuje a k tomu nabízí řešení v podobě posílení vztahu fotografie - referent. Oproti tomu pak budeme stavět text s názvem Fotožurnalismus je mrtev, ať žije fotožurnalismus. Proč může digitalizace zvyšovat důvěryhodnost novinářské fotografie?, který považuje výše zmíněný přístup za zastaralý a naopak spatřuje v digitální éře možnost posílení obsahu fotografie skrze rekontextualizaci na základě vztahu fotografie - divák. Syntézou těchto poznatků pak určíme, jestli je takto nastíněnou perspektivu danou vztahem fotografie - divák možné považovat za relevantní alternativu vůči dřívějšímu přístupu. V doprovodu nastíněných poznatků pak stanovíme opěrný bod pro důvěryhodnost novinářské fotografie spolu s její transformovanou podobou.
Online fundraising a mikrofinancování v sociální síti a na Webu 2.0
Richterová, Daniela ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Očko, Petr (oponent)
Identifikační záznam Richterová, Daniela. On line fundraising a mikrofinancování v sociální síti a na Webu 2.0 [Online fundraising and microfinace in the context of social networks and Web 2.0]. Praha, 2011. 102 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2011. Vedoucí diplomové práce Mgr. Denisa Kera, Ph.D. Abstrakt Diplomová práce charakterizuje online nástroje fundraisingu a mikrofinancování v kontextu fenoménu Web 2.0 a rozvoje sociálních médií. Cílem práce je analýza a hodnocení existujících webových filantropických portálů v zahraničí a v České republice. Pozornost je věnována teoretickému vymezení pojmů, principů a technologií Webu 2.0, platforem sociálních médií a jejich propojení s online filantropií. Vysvětleny jsou nové pojmy jako je crowdfunding, P2P lending a crowdsourcing. Analytická část práce je zaměřena na zhodnocení fungování fundraisingových sociálních webů Network for Good a GlobalGiving a mikrofinančních portálů Kiva a LoanBack. Z českých filantropických projektů jsou analyzovány portály Šance pro draha, myELEN, Daruj správně a Skutečný dárek. Důraz je kladen na zhodnocení projektů na základě míry integrace principů a technologií Webu 2.0. V závěru práce je navržena možná implementace získaných poznatků v českém...
Mobilní internet a nová generace mobilních aplikací
Zálišová, Mája ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Diplomová práce zkoumá současný stav, vývoj a jeho možné směry v oblasti lokačních služeb mobilních aplikací a jejich nakládání se sociálním a fyzickým prostorem. Tento vývoj je ilustrován pomocí herní tématiky jakožto jednoho ze zásadních odvětví mobilního trhu. V úvodu práce je nastíněn technologický rozvoj, který připravil podmínky pro budoucí konvergenci mobilního a internetového média. V další části je nastíněn vývoj her a herního trhu na mobilní platformě a vznik geolokačních služeb. Následující část je věnována teoretickým základům zkoumání hry jako média s akcentem na problematiku střetu či prolínání herního a reálného prostoru. Zároveň je v této kapitole představeno několik aplikací, které reprezentují debatované herní trendy v prolínání prostoru. Na konci této části se pak práce soustředí zejména na problematické oblasti, které se ve spojitosti s těmito trendy objevují. Jedná se o otázky ochrany soukromí a další problémy související s novou funkcí tohoto média. Závěrem je pak zhodnocení dopadů nové generace mobilních aplikací na společnost a návrh dalšího možného směřování a podoby mobilní technologie.
Urban interfaces & extensions: sensors, chips, and ad-hoc networks as tools for urban culture
Peterová, Radka ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Diplomová práce navrhuje DIY přístup k měření znečištění ovzduší, který oživí vztah a zájem lidí o městské prostředí, v němž žijí. Jsou popsány dosavadní měřící metody a komunikace dat ze strany oficiálních institucí a na jejich základě je představen koncept participativního snímání ovzduší osobními mobilními zařízeními. Technologický pokrok sensorů, výpočetní síly, skladování dat a možnosti komunikace dat disponují nyní potenciálem proměnit všudypřítomná mobilní zařízení jako jsou telefony, PDA nebo iPady v globální mobilní snímací zařízení a umožnit participativní paradigma zapojování "amatérů" do sběru dat. Teorie je ověřena na prototypu s výměnným senzorem, v našem případě měřícím koncentrace oxidu uhelnatého, který nabízí jednoduché řešení jak získávat informace o své aktuální expozici, jak ji zaznamenávat a na základě získaných dat případně reagovat. Tvrdíme, že takováto data lidem umožní nové typy interakce s prostředím, zvýší povědomí o zdrojích znečištění a potenciálně umožní i změny v chování nebo podnítí komunitní kampaně. Na základě dotazníku a rozhovorů identifikujeme výhody a nevýhody takovéhoto amatérského sběru dat a zároveň definujeme požadavky na design a funkčnost budoucích mobilních zařízení ke snímání prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.