Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
On the Incorporation of Technological Tools
Gutierrez, Ivan ; Kouba, Petr (vedoucí práce) ; Kera, Denisa (oponent) ; Wellner, Galit (oponent)
Vtělenost ve vztahu k novým technologiím On the Incorporation of Technological Tools Ivan Gutierrez, M.A. Abstrakt Tato práce je empiricky citlivým filozofickým průzkumem vtělenosti technologických nástrojů v rámci struktur zkušeností stanovených v rané fenomenologické tradici a v analýze jednání čerpající z analytické tradice. Technologické nástroje jsou v našem životě tak hluboce včleněny, že fungují jako součást nás, přeměňují to, co si myslíme, že jsme schopní činit, a to, kdo jsme. Přestože byly otevřeny nové prostory pro samosprávné jednání, jelikož vnitřní fungování technologických nástrojů může zůstat neviditelné, riskujeme zakrnění našich schopnosti jednat. Vzhledem k tomu, že jsme zásadně zakotveni ve světě, nemůžeme se sami chápat bez odkazu na svět a svět nemůžeme pochopit bez ohledu na to, jací jsme. Jedinečnost související s lidským využíváním technologických nástrojů vyvstává z prvotní jedinečnosti, která umožňuje toto využití technologických nástrojů a odlišuje nás od našich nejbližších evolučních příbuzných. Několik zvířat rozšiřuje své fyzické působení na životní prostředí pomocí nástrojů. My lidé však používáme nástroje rovněž k rozšíření našich kognitivních schopností. A protože počítač je nejuniverzálnějším lidským nástrojem, který lze uplatnit jak na senzomotorické tak na kognitivní...
Obraz, informace, komplexita. Studium vizuální informace s využitím funkce informační entropie se zaměřením na výtvarnou abstrakci
Malečková, Dita ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent) ; Havel, Ivan (oponent)
Práce mapuje vztah informace a obrazu, potažmo informační vědy a obrazové analýzy, stejně jako důležitost vizualizace informace a metody vizuální analytiky se zaměřením na analýzu uměleckých děl. Zároveň se zaměřuje na proměny obrazu, především digitalizaci i nový typ přijímání obrazů a novou estetiku. Téma obrazu dále omezuje na abstraktní malbu, konkrétně dílo Františka Kupky, které je použito jako vstupní obrazová informace v experimentu, v němž je představena originální metoda analýzy obrazu využívající funkci informační entropie (konkrétně Rényiho entropie). Tato metoda byla v uvedeném výzkumu poprvé použita pro analýzu uměleckých děl se záměrem získat srovnání přirozeného a umělého třídění obrazových dat. Abstraktní dílo jsme zvolili nejen s ohledem na uvedenou historii gramatiky abstraktních forem a jejího vztahu k digitálnímu obrazu, ale také jako emblematický příklad efektivního získávání informace z komplexního prostředí. Práce shrnuje jak historické souvislosti vývoje digitálního obrazu, tak teoretickou reflexi současné obrazové analýzy a dalších technik souvisejících s obrazovou informací a akcentuje vztah abstraktní tvorby k přirozené i simulované komplexitě.
Vizuální lifelogging: automatické vzpomínky a zobrazování všedního
Králová, Pavla ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Kera, Denisa (oponent)
I Abstrakt (česky) Diplomová práce Vizuální lifelogging: automatické vzpomínky a zobrazování všedního zpracovává téma vizuálního lifeloggingu a uvádí jej do kontextu současné vizuální kultury. Zabývá se tématem lifeloggingu v kontextu fotografie a amplifikace lidských schopností. Věnuje se historii a jednotlivým podobám lifeloggingu, popisuje jeho nástroje a věnuje se také tématům surveillance a jeho protikladu, sousveillance. Téma vizuálního lifeloggingu zkoumá přitom především z fotografického hlediska a zabývá se možnými užitími různých technologií jako nástrojů pro zlepšování paměti a dalších lidských schopností.
Audiovizuální performance v kontextu digitálního prostředí
Kořínek, Tomáš ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Kera, Denisa (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat vliv technologického vývoje na způsoby tvorby pohyblivého obrazu a představit formy, jakých toto médium nabývá v oblasti živých audiovizuálních performancí. Teoretická studie dané téma pojímá jako sondu do historie technického obrazu, přičemž se zaměřuje na jeho projevy vzniklé ze spojení s hudebním elementem. Sleduje tak specifické tvůrčí postupy avantgardních filmů a hudebního videa, aby je poté zasadila do kontextu dnešních typů pohyblivého obrazu vznikajících jako výsledek softwarového kódu. Na základě vymezení klíčových principů digitálních médií je nejprve vytvořen teoretický základ, který je následně aplikován na popis současných forem audiovizuálních performancí. Tyto principy zde poslouží též k definici vlastností softwarových nástrojů, jež díky číselné reprezentaci dovolují pracovat s libovolným typem obrazu jako se sadou matematických funkcí. Hlavním výsledkem této práce je tedy představení kreativních možností dnešního obrazu, který se díky vzniku digitálních zařízení vymanil ze svých předchozích technologických omezení a stal se tak plně dynamickým elementem, jejž je možné v reálném čase tvořit a modifikovat.
Posthumanistické tendence v performance art : interakce těla a kódu
Dolejšová, Markéta ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá reflexí posthumanistických tendencí optikou umělecké oblasti performance art. V první části textu jsou čtenáři nabídnuta východiska a souvislosti vzniku posthumanismu, jakožto myšlenkového směru zaměřeného na postupné sbližování člověka a technologie, v druhé části jsou pak tato východiska ilustrována na práci řady performerů. Posthumanismus je pojímán jako oblast na pomezí tvrdých vědeckých dat a fikce: Čerpajíc z matematického modelu komunikace, stejně tak jako z odkazu kyberpunkové dystopie, nabízí vizi přechodu od humanistického pojetí člověka v takzvaného posthumanistického postčlověka. Ten je chápán jako výplod technokultury, syntéza živého a umělého, volně se utvářející entita bez pevně stanovených ontologických hranic. Jeho existence se vymyká dualistickým kategorizacím, má procesuální charakter a postrádá pevné esenciální zakotvení. Je atraktivním námětem science fiction příběhů a sexy postmoderním sloganem, stejně jako symbolem překročení reálných predestinujících kategorií, jakými jsou rasa, gender nebo sociální status. Postčlověk je však především metaforou, kterou si osvojuje množství různých narativů, zaměřených na možné aspekty technologicky rozšířeného života: Od seriózních vědeckých vyprávění, přes vědeckofantastickou fikci, až po jeho apropriaci světem umění....
Sepětí vybraných aspektů feminity se světěm nových médií
Lišková, Tereza ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Hornová, Magdalena (oponent)
Tato práce je pokusem o alternativní přístup k problému dotyku, který řeší na pomezí novomediálního a feministického diskurzu. Téma i obsah práce se do sebe obracejí, aby ukázaly na situaci dotyku v kontextu současných technologií. Výsledkem práce je tělo textu vypovídající o ironii dotyku.
Proměna obrazu fotožurnalismu v digitální éře
Novák, Vojtěch ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Vilgus, Petr (oponent)
V této práci se budeme zabývat problematikou manipulace v digitální novinářské fotografii. Zprvu popíšeme vztah fotografie a skutečnosti spolu s její schopností skutečnost reprezentovat. Na základě kontrastu mezi fotografií analogovou a digitální upozorníme na nezávislost fotografie na svém referentu a na nově otevřený prostor pro manipulaci s jejím obsahem. Dále se budeme zabývat analýzou poznatků textu Soumrak fotožurnalismu?, který výše nastíněnou situaci oslabení důvěryhodnosti novinářské fotografie reflektuje a k tomu nabízí řešení v podobě posílení vztahu fotografie - referent. Oproti tomu pak budeme stavět text s názvem Fotožurnalismus je mrtev, ať žije fotožurnalismus. Proč může digitalizace zvyšovat důvěryhodnost novinářské fotografie?, který považuje výše zmíněný přístup za zastaralý a naopak spatřuje v digitální éře možnost posílení obsahu fotografie skrze rekontextualizaci na základě vztahu fotografie - divák. Syntézou těchto poznatků pak určíme, jestli je takto nastíněnou perspektivu danou vztahem fotografie - divák možné považovat za relevantní alternativu vůči dřívějšímu přístupu. V doprovodu nastíněných poznatků pak stanovíme opěrný bod pro důvěryhodnost novinářské fotografie spolu s její transformovanou podobou.
Online fundraising a mikrofinancování v sociální síti a na Webu 2.0
Richterová, Daniela ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Očko, Petr (oponent)
Identifikační záznam Richterová, Daniela. On line fundraising a mikrofinancování v sociální síti a na Webu 2.0 [Online fundraising and microfinace in the context of social networks and Web 2.0]. Praha, 2011. 102 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2011. Vedoucí diplomové práce Mgr. Denisa Kera, Ph.D. Abstrakt Diplomová práce charakterizuje online nástroje fundraisingu a mikrofinancování v kontextu fenoménu Web 2.0 a rozvoje sociálních médií. Cílem práce je analýza a hodnocení existujících webových filantropických portálů v zahraničí a v České republice. Pozornost je věnována teoretickému vymezení pojmů, principů a technologií Webu 2.0, platforem sociálních médií a jejich propojení s online filantropií. Vysvětleny jsou nové pojmy jako je crowdfunding, P2P lending a crowdsourcing. Analytická část práce je zaměřena na zhodnocení fungování fundraisingových sociálních webů Network for Good a GlobalGiving a mikrofinančních portálů Kiva a LoanBack. Z českých filantropických projektů jsou analyzovány portály Šance pro draha, myELEN, Daruj správně a Skutečný dárek. Důraz je kladen na zhodnocení projektů na základě míry integrace principů a technologií Webu 2.0. V závěru práce je navržena možná implementace získaných poznatků v českém...
Mobilní internet a nová generace mobilních aplikací
Zálišová, Mája ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Diplomová práce zkoumá současný stav, vývoj a jeho možné směry v oblasti lokačních služeb mobilních aplikací a jejich nakládání se sociálním a fyzickým prostorem. Tento vývoj je ilustrován pomocí herní tématiky jakožto jednoho ze zásadních odvětví mobilního trhu. V úvodu práce je nastíněn technologický rozvoj, který připravil podmínky pro budoucí konvergenci mobilního a internetového média. V další části je nastíněn vývoj her a herního trhu na mobilní platformě a vznik geolokačních služeb. Následující část je věnována teoretickým základům zkoumání hry jako média s akcentem na problematiku střetu či prolínání herního a reálného prostoru. Zároveň je v této kapitole představeno několik aplikací, které reprezentují debatované herní trendy v prolínání prostoru. Na konci této části se pak práce soustředí zejména na problematické oblasti, které se ve spojitosti s těmito trendy objevují. Jedná se o otázky ochrany soukromí a další problémy související s novou funkcí tohoto média. Závěrem je pak zhodnocení dopadů nové generace mobilních aplikací na společnost a návrh dalšího možného směřování a podoby mobilní technologie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.