Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita života dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění: výsledky druhé etapy longitudinální studie QOLOP
Blatný, Marek ; Koutná, Veronika ; Jelínek, Martin ; Blažková, T. ; Kepák, T.
The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (QOLOP, N = 225) je prospektivní longitudinální studie kvality života dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění v dětském věku, která byla započata v r. 2006. Příspěvek shrnuje hlavní výsledky z druhé etapy této studie. Ze tří studií, které se zabývaly longitudinálními trendy v kvalitě života, změnami v úrovni depresivní symptomatologie a prediktory posttraumatického stresu a posttraumatického růstu, vyplynulo, že větší úlohu, než objektivní /nlékařské ukazatele (typ diagnózy, závažnost následků léčby), hrají faktory osobnostní (negativní emocionalita) a faktory výchovy, tedy faktory, které primárně nesouvisejí s onemocněním a mohou být vhodným způsobem ovlivňovány.
Vliv závažnosti pozdních následků léčby na subjektivní kvalitu života dětských onkologických pacientů
Blatný, Marek ; Kepák, T. ; Sobotková, Veronika ; Jelínek, Martin ; Slezáčková, Alena ; Bartošová, Kateřina ; Tóthová, K.
Psychosociální problémy po prodělané léčbě dětské malignity jsou vedle zdravotních problémů nejzávažnějšími následky protinádorové terapie. V předkládané studii se zabýváme vlivem závažnosti pozdních následků léčby na subjektivní kvalitu života dětských onkologických pacientů. Soubor tvořilo 95 bývalých onkologických pacientů (47 chlapců a 48 dívek) ve věku 13 – 19 let, kteří byli 2 – 5 let v remisi. Pro zjišťování kvality života jsme použili dotazník MMQL (Minnesota-Minneapolis Quality of Life Instrument), závažnost následků léčby byla hodnocena na čtyřbodové škále dle CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0). Závažnost pozdních následků léčby ovlivňuje negativně u dospívajících fyzický výkon, kognitivní fungování, spokojenost s vlastním tělem a zapojení do sociálních vztahů. Psychologické (emoční) fungování a životní spokojenost nejsou pozdními následky léčby výrazněji zasaženy.
Vliv onkologického onemocnění dítěte na kvalitu života rodičů
Slezáčková, Alena ; Blatný, Marek ; Kepák, T.
Studie vycházející z širšího rámce výzkumného projektu QOLOP analyzuje způsoby myšlení a prožívání rodičů onkologicky nemocných dětí. V průběhu let 2006-2008 se do výzkumu zapojilo 120 respondentů, použitou metodou byla metoda písemných výpovědí. Pomocí obsahové analýzy byly identifikovány nejvýznamnější rizikové oblasti dopadu onkologického onemocnění dítěte na kvalitu života jejich rodičů i známky jejich posttraumatického rozvoje (PTR). Nejvýraznější změny byly shledány v oblasti mezilidských vztahů, změny hodnotového systému i změny týkající postoje k sobě. Výsledky poukazují na úzkou propojenost kladných i negativních uvědomovaných důsledků náročné životní situace. S využitím statistických postupů jsme zjistili také souvislosti PTR rodičů s biologickými a sociodemografickými proměnnými respondentů i jejich dětí. Výsledky přispějí k lepšímu porozumění prožívání a myšlení rodičů dětí po onkologické léčbě, jež se mohou uplatnit v návrhu praktických terapeutických intervencí.
Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí
Slezáčková, Alena ; Blatný, Marek ; Kepák, T. ; Vlčková, I. ; Jelínek, Martin ; Pilát, M. ; Navrátilová, P. ; Kárová, Š. ; Štěrba, J.
Příspěvek vychází z širšího rámce longitudinálního výzkumného projektu QOLOP, zaměřeného na zmapování kvality života dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Představíme dílčí výsledky výzkumu týkající se způsobů prožívání rodičů a toho, jak subjektivně hodnotí dopad vážného onemocnění svého dítěte na různé oblasti fungování rodiny (partnerství, mezilidské vztahy, zaměstnání, hodnoty a další). Pozornost budeme věnovat zejména udávaným pozitivním aspektům této náročné životní situace a identifikujeme některé znaky posttraumatického rozvoje osobnosti rodičů. V závěrečné části příspěvku zakomponujeme výše uvedené do kontextu aktuálních poznatků proudu pozitivní psychologie a naznačíme možnosti praktického využití výsledků (zlepšení psychologické podpory členů rodiny - povzbuzení naděje, smíření, vděčnosti, smysluplnosti apod.).
Sociální a emocionální kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění. Předběžné výsledky z projektu QOLOP
Slezáčková, Alena ; Blatný, Marek ; Kepák, T. ; Vlčková, I. ; Jelínek, Martin ; Pilát, M. ; Kárová, Š. ; Navrátilová, P.
Příspěvek shrnuje předběžné výsledky týkající se sociální a emocionální kvality života dětí po léčbě onkologického onemocnění z druhého roku longitudinální studie QOLOP. Naznačuje také další možné směry výzkumu, a to zejména v oblasti posttraumatického rozvoje osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kepák, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.