Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neuroprotective effects of food intake regulating peptides in vitro and in vivo
Kasperová, Barbora Judita ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Vaněk, Ondřej (oponent)
Alzheimerova nemoc (AN) je jedním z nejzávažnějších onemocnění současnosti. Patogeneze AN je dosud neznámá, a tudíž neexistuje účinná léčba. AN je charakterizována dvěma neuropatologickými znaky, a to tvorbou extracelulárních senilních plaků amyloidního β peptidů a intracelulárních neurofibrilárních spletí proteinu Tau. Mnohé experimentální studie potvrdily, že metabolické poruchy jako je diabetes mellitus 2. typu (DM2T) či obezita výrazně přispívají právě k rozvoji kognitivních poruch a tedy i k rozvoji AN. V této diplomové práci byl zkoumán potenciální neuroprotektivní vliv peptidů ovlivňujících příjem potravy a to jak v in vitro experimentech, tak in vivo. Jako první byl zkoumán potenciální neuroprotektivní vliv liraglutidu, analogu glukagonu podobného peptidu 1 užívaného jako léku proti DM2T, peptidu uvolňujícího prolaktin a jeho pamitoylovaného analogu palm11 -PrRP31 po působení toxického methylglyoxalu na buněčnou linii SH-SY5Y. Bylo prokázano, že peptidy samotné nejsou toxické a signifikantně nesnižují viabilitu SH-SY5Y buněk. Testované peptidy vykazovaly preventivní účinky proti cytotoxicitě a buněčné smrti indukované toxickým methylglyoxalem. Dále byl sledován neuroprotektivní účinek palm11 -PrRP31 na hyperfosforylaci proteinu Tau a aktivaci markerů neurogeneze v hipokampech THY-Tau22 myší...
Centrální inzulínová signalizace a fosforylace Tau proteinu u potkaního modelu diabetu 2. typu
Kasperová, Barbora Judita ; Čabala, Radomír (vedoucí práce) ; Mládková, Jana (oponent)
Diabetes mellitus 2. typu (DM2) a Alzheimerova nemoc (AN) jsou jedny z nejzávažnějších nemocí naší doby. Právě DM2, spolu s obezitou a nedostatkem pohybu jsou jedny z nejrizikovějších faktorů vedoucí k poruchám kognitivních funkcí a rozvoji demence. Při rozvoji AN dochází k patologickým změnám v mozku. Dochází ke vzniku nerozpustných extracelulárních plaků amyloidního beta peptidu a hyperfosforylaci proteinu Tau. Tato bakalářská práce studuje inzulínovou signalizační kaskádu a fosforylaci proteinu Tau v hipokampech 12ti týdenních ZDF (Zucker Diabetic Fatty) potkanů, zvířecím modelu DM2, v brzkém věku života. Z inzulínové signalizační kaskády bylo detekováno signifikantně nižší množství inzulínového receptoru v hipokampech ZDF potkanů ve srovnání s kontrolami. U ostatních kinas této kaskády (PDK-1, Akt) nebyl nalezen rozdíl jak v celkovém, tak fosforylovaném/aktivovaném proteinu v hipokampech ZDF potkanů a kontrol. Rovněž u fosforylace/aktivace kinas proteinu Tau (GSK-3β, ERK, JNK) a fosforylace/aktivace proteinu Tau na několika epitopech (Ser396, Thr212, Thr231) nebyly pozorovány žádné signifikantní rozdíly mezi ZDF potkany a kontrolami. V hipokampech 12ti týdenních ZDF potkanů, ačkoliv silně hyperglykemických a obézních, nebyly zaznamenány změny v efektivitě inzulínové signalizační kaskády ani...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.