Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj sazeb daně z příjmů fyzických osob v zemích EU
Kasalová, Hana ; Tepperová, Jana (vedoucí práce) ; Bušovská, Monika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vývojem sazeb daní z příjmů fyzických osob ve státech Evropské unie. Vývoj je sledován z více úhlů pohledu. Je zkoumán vývoj počtu daňových pásem pro jednotlivé daňové sazby a to od roku 1981. Práce se dále zabývá vývojem maximálních a minimálních statutárních sazeb od roku 1995 až do současnosti. Zaměřuje se také na vývoj implicitních daňových sazeb, zejména implicitních daňových sazeb na práci. V poslední části práce je pozornost soustředěna na vývoj daňového zatížení práce pracovníka, který dosahuje určitého procenta průměrné mzdy. Veškeré zmíněné položky v práci jsou sledovány zejména pomocí grafické analýzy, kterou je téměř ve všech případech možno vysledovat tendenci ke snižování nejvyšších statutárních sazeb daní a klesajícího počtu daňových pásem pro jednotlivé daňové sazby.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 2: Veřejnost a horská rekreace I.
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kasalová, Hana
Cílem úkolu bylo zjistit vztah české veřejnosti k horské rekreaci a ke Krkonošům zvlášť a určit činitele, které tento vztah diferencují. Jsou uvedeny výsledky dvou sociologických průzkumů. První se vztahoval k horské rekreaci zvláště pak v Krkonoších a druhý zjišťoval názory na škodlivost různých druhů chování na území Krkonošského národního parku. Je popsána úroveň znalostí o chování v NP Krkonoše a o povinnostech Horské služby.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14: Výsledky výzkumu V3. Rozbor účinnosti propagačního působení KRNAP na návštěvníky Krkonoš
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Vysekalová, Jitka ; Kasalová, Hana ; Maříková, Iva
První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli dotazování na různých stanovištích odlišného charakteru. Výsledky uvádějí složení zkoumané populace a další informace o souboru návštěvníků. Druhá část studie se zabývá úspěšností propagačních a informačních materiálů o akcích, pravidlech chování a o funkcích a práci informačních středisek KRNAPu. Zabývá se úspěšností naučných stezek a povědomím o jejich existenci. Obsahuje návrhy a doporučení k propagaci KRNAP.
Podora investic do lidského kapitálu jako nedílná součást rozvoje znalostní společnosti
Kasalová, Hana ; Stočková, Olga (vedoucí práce) ; Vychová, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi podpory investic do lidského kapitálu v rámci celoživotního učení, jenž je charakteristickým znakem společnosti založené na znalostech a jejich rozvoji. Po přestavení některých teoretických pohledů na lidský kapitál je poukázáno na jeho význam ve znalostní společnosti. Zároveň je vysvětlena příčina potřeby změnit přístup lidí ke vzdělávání jako k jednorázovému systému posazeného do školních lavic. Dále práce přináší informace o postoji a podpoře investic do lidského kapitálu na úrovni členských zemí OECD a EU. Jsou představeny základní oblasti podpory, dlouhodobé strategie a zásadní dokumenty. Současně jsou zmíněny již zrealizované projekty podporující rozvoj celoživotního učení. Kapitola věnující se České republice představuje vládní dokumenty a mnohé konkrétní operační programy a projekty podporované příslušnými ministerstvy i účast na projektech v rámci Evropské unie. Zahrnuty jsou i mnohé možnosti dalšího vzdělávání, které lze u nás využít. Stručný statistický přehled z oblasti výdajů do vzdělávání anebo participace na jednotlivých formách učení je součástí závěrečné kapitoly.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.