Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017
Svobodová, Markéta ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kudrnová, Johana (oponent)
Bakalářská práce nazvaná Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017 si dává za cíl zanalyzovat na čtyřech nejvýznamnějších událostech z těchto let fragmentaci ve straně způsobenou rozdílnými názory na řešení evropské otázky a zároveň odpovědět na otázku, zdali a jak se proměnila podoba euroskepticismu a míra fragmentace ve straně. Mezi analyzované události patří parlamentní volby z roku 2015, referendum ohledně britského členství v Evropské unii v roce 2016, vnitrostranické volby téhož roku a předčasné parlamentní volby v roce 2017. Práce obsahuje teoretickou část, která zahrnuje několik typologií týkajících se frakcí a euroskepticismu, na jejichž základě dochází k vytyčení tří výzkumných kritérií. První kritérium zkoumá vnější projevy euroskepticismu ve volebních programech na evropských otázkách, na nichž porovnává míru euroskeptičnosti. Kritériem další kapitoly jsou vnitřní projevy euroskepticismu a fragmentace ve straně, které jsou analyzovány na základě chování frakcí a politiků mezi lety 2015 a 2017. Kritériem poslední části jsou projevy euroskepticismu a fragmentace na volbě nového předsedy strany. Jednotlivým analýzám vždy předchází popis zkoumaných subjektů. Závěr poukazuje na zvýšenou míru euroskepticismu ve straně zapříčiněnou konaným referendem...
Tresčí války: Island jako (ne)předpokládaný vítěz
Karkoš, Daniel ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tresčími válkami, řadou sporů mezi Spojeným královstvím a Islandem. Spory byly podníceny islandským unilaterálním rozšiřováním teritoriálních vod. To bylo způsobeno obavou Islandu z negativního vlivu zahraničních rybářů na místní ekonomiku a kulturu. Specifičnost sporů tkví v tom, že strany sporů byly partnery v rámci Severoatlantické aliance. Zajímavé jsou však především proto, že jejich výsledek byl na první pohled nečekaný, vítězství bylo totiž vždy na straně Islandu. Tato bakalářská práce zjišťuje, co způsobilo tento výsledek, a to skrze analýzu islandských národních zájmů, rozdělených za pomoci relevantních teorií mezinárodních vztahů na tři kategorie. Výsledkem analýzy je identifikace výhod islandské strany.
Velká Británie a volný obchod. Analýza britské parlamentní debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP
Heyzl, Martin ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce Velká Británie a volný obchod, Analýza britské parlamentní debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP se zabývá přístupem hlavních britských politických stran, Konzervativní strany, Labouristické strany, menší měrou také Liberálních demokratů, k volnému obchodu a k protokolu TTIP. Práce nejprve mapuje vztah jednotlivých parlamentních stran k mezinárodnímu, potažmo volnému obchodu. V další kapitole je podrobně popsán protokol TTIP, jenž měl být dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií, jejíž je Británie součástí, a Spojenými státy. Na základě následné analýzy parlamentních debat v letech 2013-2016 tato práce podrobně rozebírá nejprve postoje zmíněných politických stran k volnému obchodu a následně také postoje k protokolu TTIP. V průběhu práce jsem pracoval s výzkumnou otázkou v následujícím znění: "Jaké jsou výhrady a možné hranice Velké Británie v podpoře volného obchodu - v komparaci tří hlavních pojetí britské politiky, které lze sledovat na příkladu TTIP?". V diskusi a následném závěru pak práce odpovídá na tuto otázku, tedy jaké jsou meze podpory a možné výhrady britských politických stran k volnému obchodu a protokolu TTIP, a také proč měli jednotlivé strany svůj názor kontinuální (Konzervativní strana, Liberální demokraté) nebo se v průběhu let měnil v závislosti na...
British Political Parties and Immigration Theme in Their Brexit Campaigns
Tenchurina, Liliia ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Před, po a během Brexitova referenda ve Velké Británii imigrace byla jednou z nejpopulárnějších témat, o které politici diskutovali ve svých kampaních. Někteří z nich podporovali přistěhovalce z EU a argumentovali tím, že vychovávají ekonomiku v zemi, pomáhají NHS a veřejným službám a podporují obraz multikulturní společnosti ve Velké Británii. Jiní však říkali, že přistěhovalci ukradli pracovní místa, čímž byla míra nezaměstnanosti vyšší a platy nižší. Imigrace je stále velmi citlivým tématem britské společnosti od té doby, co se Brexit stalo. Tato diplomová práce se zabývá disertační analýzou pěti hlavních britských politických stran a způsobem, jakým se v předběžných Brexitových projevech a kampaních hovořili o imigrace. Hlavním zaměřením výzkumu je pochopení, zda je imigrace skutečně tak důležitá během rozpravy v Brexitu, a také zda se některé britské politické strany pokoušely vytvořit negativní obraz přistěhovalců v britské společnosti. Analýza vychází z teorie politického marketingu a provádí se sběrem dat z primárních zdrojů (např. Projevy, kampaně a webové stránky stran) a pomocí kvalitativní analýzy na nich.
Analýza postojů majoritní populace vůči imigrantům na úrovni vybraných států Evropské unie
Vavřička, Ondřej ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Práce se na úrovni států zabývá postoji majoritní populace vůči imigrantům. Tyto postoje jsou analyzovány ve vybraných zemích Evropské unie a cílem je potvrdit kauzalitu mezi heterogenním složením obyvatelstva (z pohledu podílu imigrantů na populaci) a mírou xenofobie většinové populace. Práce vychází z konceptu kontaktní hypotézy a předpokládá, že čím větší je relativní velikost populace imigrantů, tím pozitivnější postoje jsou majoritní společností vyjadřovány. Postoje většinové populace jsou sledovány na dvou úrovních. Za prvé skrze názory respondentů v European Social Survey 2014 a za druhé volebními výsledky populistických radikálně pravicových stran, které jsou zpravidla spojovány s důraznou proti- imigrační politikou. Zatímco míra xenofobie vyjádřená respondenty v ESS částečně odpovídá očekávanému modelu, závislost výsledků relevantních politických stran na podílu cizinců v populaci prokázána nebyla. Rozpor mezi výsledky obou analýz je přikládán tak zvanému modernímu rasismu. Klíčová slova: xenofobie, imigrace, radikální pravice, kontaktní hypotéza, Evropa
Skotská vysokoškolská politika
Hauser, Jan ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Skotský vysokoškolský systém je historicky zcela oddělený od ostatních systémů vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Dnes je jeho podoba určována zejména skotským parlamentem a vládou v Edinburghu a obecně bývá považován za jednu z nejdůležitějších oblastí, které prošly procesem devoluce. Zároveň je zřejmé, že české vysoké školství nutně potřebuje reformu. Je nezbytné připravit přesnou podobu takové reformy a i z tohoto důvodu je nutné studovat vysokoškolské systémy v zahraničí. Existuje přitom několik dobrých důvodů, proč se zabývat právě skotským vysokoškolským systémem. Jak český, tak skotský národ jsou relativně malými národy v rámci Evropské unie, obě společnosti jsou v zásadě mírně levicově orientované a skeptické vůči zavádění školného. Hlavní otázkou rigorózní práce je, zda může skotský systém sloužit za vzor české reformě, případně zda může budoucí českou reformu alespoň v některých aspektech inspirovat. Tato práce popisuje evropský a britský kontext, stručně prochází bohatou historií skotských vysokého školství a podrobněji analyzuje Robbinsovu éru, která zejména formovala dnešní podobu skotského vysokoškolského systému. Za tímto historickým pohledem následuje analýza současného stavu, vývoje a trendů v oblasti skotského vyššího vzdělávání, a to včetně systému...
Skotská referenda 1979 a 1997
Dvořák, Jan ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
Evropská unie - globální aktér?
Mizerová, Iva ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Evropská unie je historicky unikátním celkem. Nejen, že je zatím přesně teoreticky nedefinovatelná, ale i v praxi je entitou mnohostrannou a mnohovrstvou, která navíc není ještě stále ve své konečné fázi, a jejíž vývoj se přizpůsobuje stále se měnícímu geopolitickému prostředí. Přes všechny nejasnosti ohledně své formy a směřování ale nesporně hraje velmi významnou roli ve světovém systému. Často bývá dokonce nazývána velmocí nebo globální silou či aktérem. Zda je ale natolik koherentní a silná, aby takovou roli hrát mohla, zůstávalo prozatím nezodpovězeno. Tato práce si proto kladla za cíl zjistit, čím vlastně Evropská unie ve své nynější podobě v současném světě je, a zda o ní lze uvažovat jako o globálním aktérovi, a to jak z hlediska teorií, tak i v praxi. Současné teorie mezinárodních vztahů ji jen obtížně zapojují do svých systémů a převážná většina ji neshledává být aktérem v žádném slova smyslu. Připodobňují jí buď k zárodku suverénního státu, nebo k mezinárodní organizaci, a jen na tomto základě by ji pak byly schopny nějakým způsobem jako aktéra pojmout. Jedinou teorií, která ji takto nehodnotí je liberální intergovernmentalismus, který ji vidí jako specifickou, ne zcela intergovernmentální mezinárodní organizaci se supranacionálními centralistickými prvky, a zároveň připouští, že je aktérem v...
Britská bezpečnostní politika:mezi USA a Evropou 1998-2003
Potůčková, Barbora ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Rigorózní práce "Britská bezpečnostní politika: mezi USA a Evropou, 1998-2003" pojednává o britské bezpečnostní politice v období mezi rokem 1998, kdy se Británie ujala vedení Evropské bezpečnostní a obranné politiky, a rokem 2003, kdy došlo k poslední zásadní krizi v transatlantických vztazích v souvislosti s válkou v Iráku. Zvláštní pozornost je věnována britským vztahům s USA a s Evropou, neboť práce zkoumá aplikaci a efektivitu strategie transatlantického mostu, kterou ve zkoumaném období oživil britský premiér Tony Blair. Podstatou tohoto konceptu je předpoklad, že tradiční těsné spojenectví s USA lze využít k posílení britského vlivu v Evropě a že naopak případná pozice Británie v čele Evropy by Londýnu přinesla větší šanci ovlivnit politiku USA. Součástí této strategie je snaha o zajištění transatlantického konsenzu v základních otázkách. Kulisu výzkumu tvoří vývoj událostí, které jsou významné z hlediska britské a transatlantické bezpečnosti zkoumaného období. Práce proto sleduje zejména britský postoj k Evropské bezpečnostní a obranné politice, vztah Británie vůči americké "válce proti teroru", kterou odstartovaly teroristické útoky z 11. září 2001. a Blairovo úsilí o uplatnění strategie transatlantického mostu v tomto období. Analýza shledává, že Blairovo úsilí o zprostředkování euro- amerického...
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha
Hercegová, Kristýna ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Rigorózní práce pojednává o realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v České republice, konkrétně o programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3). Hlavním cílem práce je prokázat, zda existuje provázanost mezi administrativními povinnostmi implementačních orgánů JPD 3 na straně jedné a příjemců finanční podpory z tohoto programu na straně druhé, a jakým způsobem pravidla programu JPD 3 ovlivňují příjemce dotace při realizaci konkrétních projektů. Účelem práce je zhodnotit, zda byly implementační orgány na zahájení programu JPD 3 dostatečně připraveny, jestli pravidla programu JPD 3 ovlivňují i samotnou realizaci podpořených projektů, a pokud ano, zda pozitivním, či naopak negativním způsobem. Práce je založena na dvou metodologických přístupech. Prvním z nich je analyticko-deskriptivní metoda, opírající se o primární zdroje a dostupnou literaturu, jež hodnotí nastavení programu JPD 3 z teoretického hlediska. Z důvodu nedostatečných informačních zdrojů bylo nezbytné realizovat také vlastní výzkum, jehož cílem bylo obrátit se přímo na jednotlivé příjemce dotace a na základě jejich osobních zkušeností prokázat, zda je možné teoretická východiska z první části práce považovat za platná. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.