Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití historie první světové války v médiu počítačových her
Šindelář, Jakub ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Práce je komparativní případovou studií, která aplikuje typologii využití historie S. A. Metzgera a R. J. Paxtona na počítačových hrách Battlefield 1 a Valiant Hearts s tematikou první světové války. Cílem práce je hry navzájem porovnat a vyhodnotit užitečnost a současně i omezení aplikované typologie jako analytického nástroje. Jako metodologické východisko práce slouží analytický rámec A. Chapmana pro formální analýzu historických počítačových her. Vedle samotných "textů" zkoumaných her byla jako doplňující pramen využita Let's Play videa, která umožnila prohloubení analýzy v některých částech a nastínění recepce historických reprezentací a narativů. Ze závěrů vyplývá, že obě hry prezentují rozmanitý a kritický pohled na historii první světové války a dávají prostor i marginalizovaným skupinám. Hra Valiant Hearts se oproti hře Battlefield 1 vyznačuje silně protiválečným vyzněním a vypráví příběh z transnacionální perspektivy s důrazem na téma francouzsko-německého usmíření. Hra Battlefield 1 oslavuje hrdinské boje vojáků jednotlivých národů a naprosto se vyhýbá zobrazení civilistů a dopadů války na jejich životy. První světová válka je v této hře přibližována druhé světové válce a je v ní dominantní anglo- americká perspektiva. Typologie Metzgera a Paxtona se ukázala být užitečnou pro rozpoznání...
Postoje českých mládežnických politických organizací k Evropské unii
Kříž, Václav ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Diplomová práce se soustředí na postoje členských základen vybraných mládežnických České republice k že lze mládežnické politické organizace identifikovat jako agenty rámci širšího tématu politické participace řešit jejich vliv na formování postojů a názory jejich členů. Práce se v rámci vymezení tématu zaměřila na vybraných osm mládežnických ANO, Mladí zelení, Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté a mSTAN. Teoretický základ práci dává studium euroskepticismu, přičemž je v rámci práce využita typologie C. Flooda a S. Usherwooda. Tato typologie se škálou šesti možných pozic je navázána na šest scénářů možného vývoje, které vycházejí z pěti scénářů prezentovaných Evropskou komisí v rámci Bílé knihy o budoucnosti Evropy a jejím dalším směřování. Tímto provázáním je vyžitých škál. Potřebná data byla pro účely analýzy zjištěna prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce dochází k závěru, že jsou mládežnické politické hlediska formování postojů jejich členů k egrace. Zároveň dochází ke zjištění, že lze obecně tvrdit, že jsou postoje členů vybraných mládežnických politických organizací poměrně prointegrační, a to v obou představených škál. Zároveň práce došla k závěru, že je možné vnímat obě dvě š navzájem se doplňující analytické nástroje, ale není možné jejich provázání v adekvátní míře.
Panovnice Alžběta II. jako symbol britské národní identity v letech 1997-2017
Bartoňová, Kristýna ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Britská panovnice Alžběta II. je nedílnou součástí britské národní identity, a to dle odborných názorů i dle oficiálních stránek britské vlády. Ovšem způsob, kterým se podílí na udržování britské identity není dostatečně popsán. Proto se tato bakalářská pr panovnice Alžběty II. v udržováním britské národní identity. Analyzuje, zda a jakým způsobem se panovnice podílí na udržování britské národní identity. Nejprve rozebírá přibližuje složitost tohoto pojmu a směry, kterými lze národní identitě přistupovat. Pokračuje definicí britské identity. Dále, na základě odborných studií a názorů, stejně jako na základě názorů britských žurnalistů a obyvatel představuje hlavní oblasti a složky britské národní identity. Tímto způsobem stanovuje oblasti, ve kterých by se panovnice měla při udržování národní identity pohybovat. Těmito oblastmi jsou politicko ideologická identita národa, kulturní identita a společná historie a paměť. V , zda je panovnice Alžběta těchto oblastech činná a jakým způsobem udržuje a posiluje jednotlivé složky identity. Analyzuje, jakým způsobem panovnice reálně o tuto identitu pečuje. Jsou monitorovány jednotlivé události, kterých se panovnice účastní, jednotlivé proslovy a styl jakým je Spojené království prezentováno na charitativní činnost. Díky poznatkům z analýzy královniných činností je v...
Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017
Svobodová, Markéta ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kudrnová, Johana (oponent)
Bakalářská práce nazvaná Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017 si dává za cíl zanalyzovat na čtyřech nejvýznamnějších událostech z těchto let fragmentaci ve straně způsobenou rozdílnými názory na řešení evropské otázky a zároveň odpovědět na otázku, zdali a jak se proměnila podoba euroskepticismu a míra fragmentace ve straně. Mezi analyzované události patří parlamentní volby z roku 2015, referendum ohledně britského členství v Evropské unii v roce 2016, vnitrostranické volby téhož roku a předčasné parlamentní volby v roce 2017. Práce obsahuje teoretickou část, která zahrnuje několik typologií týkajících se frakcí a euroskepticismu, na jejichž základě dochází k vytyčení tří výzkumných kritérií. První kritérium zkoumá vnější projevy euroskepticismu ve volebních programech na evropských otázkách, na nichž porovnává míru euroskeptičnosti. Kritériem další kapitoly jsou vnitřní projevy euroskepticismu a fragmentace ve straně, které jsou analyzovány na základě chování frakcí a politiků mezi lety 2015 a 2017. Kritériem poslední části jsou projevy euroskepticismu a fragmentace na volbě nového předsedy strany. Jednotlivým analýzám vždy předchází popis zkoumaných subjektů. Závěr poukazuje na zvýšenou míru euroskepticismu ve straně zapříčiněnou konaným referendem...
Tresčí války: Island jako (ne)předpokládaný vítěz
Karkoš, Daniel ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tresčími válkami, řadou sporů mezi Spojeným královstvím a Islandem. Spory byly podníceny islandským unilaterálním rozšiřováním teritoriálních vod. To bylo způsobeno obavou Islandu z negativního vlivu zahraničních rybářů na místní ekonomiku a kulturu. Specifičnost sporů tkví v tom, že strany sporů byly partnery v rámci Severoatlantické aliance. Zajímavé jsou však především proto, že jejich výsledek byl na první pohled nečekaný, vítězství bylo totiž vždy na straně Islandu. Tato bakalářská práce zjišťuje, co způsobilo tento výsledek, a to skrze analýzu islandských národních zájmů, rozdělených za pomoci relevantních teorií mezinárodních vztahů na tři kategorie. Výsledkem analýzy je identifikace výhod islandské strany.
Velká Británie a volný obchod. Analýza britské parlamentní debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP
Heyzl, Martin ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce Velká Británie a volný obchod, Analýza britské parlamentní debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP se zabývá přístupem hlavních britských politických stran, Konzervativní strany, Labouristické strany, menší měrou také Liberálních demokratů, k volnému obchodu a k protokolu TTIP. Práce nejprve mapuje vztah jednotlivých parlamentních stran k mezinárodnímu, potažmo volnému obchodu. V další kapitole je podrobně popsán protokol TTIP, jenž měl být dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií, jejíž je Británie součástí, a Spojenými státy. Na základě následné analýzy parlamentních debat v letech 2013-2016 tato práce podrobně rozebírá nejprve postoje zmíněných politických stran k volnému obchodu a následně také postoje k protokolu TTIP. V průběhu práce jsem pracoval s výzkumnou otázkou v následujícím znění: "Jaké jsou výhrady a možné hranice Velké Británie v podpoře volného obchodu - v komparaci tří hlavních pojetí britské politiky, které lze sledovat na příkladu TTIP?". V diskusi a následném závěru pak práce odpovídá na tuto otázku, tedy jaké jsou meze podpory a možné výhrady britských politických stran k volnému obchodu a protokolu TTIP, a také proč měli jednotlivé strany svůj názor kontinuální (Konzervativní strana, Liberální demokraté) nebo se v průběhu let měnil v závislosti na...
British Political Parties and Immigration Theme in Their Brexit Campaigns
Tenchurina, Liliia ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Před, po a během Brexitova referenda ve Velké Británii imigrace byla jednou z nejpopulárnějších témat, o které politici diskutovali ve svých kampaních. Někteří z nich podporovali přistěhovalce z EU a argumentovali tím, že vychovávají ekonomiku v zemi, pomáhají NHS a veřejným službám a podporují obraz multikulturní společnosti ve Velké Británii. Jiní však říkali, že přistěhovalci ukradli pracovní místa, čímž byla míra nezaměstnanosti vyšší a platy nižší. Imigrace je stále velmi citlivým tématem britské společnosti od té doby, co se Brexit stalo. Tato diplomová práce se zabývá disertační analýzou pěti hlavních britských politických stran a způsobem, jakým se v předběžných Brexitových projevech a kampaních hovořili o imigrace. Hlavním zaměřením výzkumu je pochopení, zda je imigrace skutečně tak důležitá během rozpravy v Brexitu, a také zda se některé britské politické strany pokoušely vytvořit negativní obraz přistěhovalců v britské společnosti. Analýza vychází z teorie politického marketingu a provádí se sběrem dat z primárních zdrojů (např. Projevy, kampaně a webové stránky stran) a pomocí kvalitativní analýzy na nich.
Analýza postojů majoritní populace vůči imigrantům na úrovni vybraných států Evropské unie
Vavřička, Ondřej ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Práce se na úrovni států zabývá postoji majoritní populace vůči imigrantům. Tyto postoje jsou analyzovány ve vybraných zemích Evropské unie a cílem je potvrdit kauzalitu mezi heterogenním složením obyvatelstva (z pohledu podílu imigrantů na populaci) a mírou xenofobie většinové populace. Práce vychází z konceptu kontaktní hypotézy a předpokládá, že čím větší je relativní velikost populace imigrantů, tím pozitivnější postoje jsou majoritní společností vyjadřovány. Postoje většinové populace jsou sledovány na dvou úrovních. Za prvé skrze názory respondentů v European Social Survey 2014 a za druhé volebními výsledky populistických radikálně pravicových stran, které jsou zpravidla spojovány s důraznou proti- imigrační politikou. Zatímco míra xenofobie vyjádřená respondenty v ESS částečně odpovídá očekávanému modelu, závislost výsledků relevantních politických stran na podílu cizinců v populaci prokázána nebyla. Rozpor mezi výsledky obou analýz je přikládán tak zvanému modernímu rasismu. Klíčová slova: xenofobie, imigrace, radikální pravice, kontaktní hypotéza, Evropa
Skotská vysokoškolská politika
Hauser, Jan ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Skotský vysokoškolský systém je historicky zcela oddělený od ostatních systémů vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Dnes je jeho podoba určována zejména skotským parlamentem a vládou v Edinburghu a obecně bývá považován za jednu z nejdůležitějších oblastí, které prošly procesem devoluce. Zároveň je zřejmé, že české vysoké školství nutně potřebuje reformu. Je nezbytné připravit přesnou podobu takové reformy a i z tohoto důvodu je nutné studovat vysokoškolské systémy v zahraničí. Existuje přitom několik dobrých důvodů, proč se zabývat právě skotským vysokoškolským systémem. Jak český, tak skotský národ jsou relativně malými národy v rámci Evropské unie, obě společnosti jsou v zásadě mírně levicově orientované a skeptické vůči zavádění školného. Hlavní otázkou rigorózní práce je, zda může skotský systém sloužit za vzor české reformě, případně zda může budoucí českou reformu alespoň v některých aspektech inspirovat. Tato práce popisuje evropský a britský kontext, stručně prochází bohatou historií skotských vysokého školství a podrobněji analyzuje Robbinsovu éru, která zejména formovala dnešní podobu skotského vysokoškolského systému. Za tímto historickým pohledem následuje analýza současného stavu, vývoje a trendů v oblasti skotského vyššího vzdělávání, a to včetně systému...
Skotská referenda 1979 a 1997
Dvořák, Jan ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.