National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Návrh metodiky posuzování vlivu energetických toků na životní prostředí
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
Účelem této části projektu je navrhnout metodiku posuzování stavu životního prostředí a predikce jeho vývoje na principu hodnocení energetických toků v daných systémech. V první části se popisuje navržená metodika analýzy energetických toků, ve druhé části je pak tato metodika demonstrována na případové studii. Případová studie: Vliv energetických procesů v ČR na životní prostředí v roce 1996.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Uživatelská příručka GEMIS 4.0
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) je počítačový program pro analýzy produkce škodlivých emisí a odpadů a nákladové analýzy metodou LCA. Plní funkci rozsáhlé databáze. Vyhodnocuje vlivy na životní prostředí energetických, dopravních a materiálových procesů, počítá emise škodlivých plynů, skleníkových plynů, produkci odpadů a potřebu obestavěné půdy. Praktické využití programu GEMIS. Databáze GEMIS. Algoritmy výpočtů. Popis programu GEMIS 4.0. Anglicko-německo-český slovník.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Případová studie: Vliv energetických procesů ČEZ a.s. na životní prostředí v letech 1990 až 1999
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
Účelem této části řešení projektu je demonstrovat použití navržené metodiky posuzování stavu životního prostředí a predikce jeho vývoje na principu hodnocení energetických toků v daných systémech. Jako příklad použití navržené metodiky byla zvolena studie: Vliv energetických procesu ČEZ a.s. na životní prostředí v letech 1990 až 1999. Případová studie zpracovaná v této zprávě má ukázat praktické použití navržené metodiky na příkladu rozboru energetických toků podniku, v tomto případě energetické společnosti ČEZ.
Využití metody hodnocení životního cyklu výrobků (LCA) v České republice: Metodika posuzování energetických a průmyslových procesů pomocí programu GEMIS
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Toniková, Zuzana ; Karták, Jan ; Remtová, Květa
GEMIS je počítačový program pro analýzy produkce škodlivých emisí a odpadů a nákladové analýzy metodikou LCA. Současně plní funkci rozsáhlé databáze. GEMIS vyhodnocuje vlivy na životní prostředí energetických, dopravních a materiálových procesů, tj. počítá emise škodlivých plynů, tuhých látek, skleníkových plynů, produkci tuhých a kapalných odpadů a potřebu obestavěné půdy. Může být použit k analýzám lokálních, regionálních, národních a globálních energetických, dopravních a materiálových komplexů nebo sektorových nebo mezisektorových systémů a podniků. GEMIS může navíc počítat ekonomické náklady pro jednotlivé variantní scénáře.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Souhrnná zpráva (včetně popisu styčných ploch jednotlivých přístupů a návrhů na rozšíření nebo modifikaci statistických zjišťování)
CPC, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ščasný, Milan ; Kovanda, Jan ; Koubský, Jan ; Karták, Jan
Cílem projektu je vyvinout metodiku hodnocení stavu životního prostředí a jeho predikce na principu hodnocení materiálových a energetických toků v systému a dále zpracování pilotního projektu na bázi navržené metodiky ve specifických podmínkách našeho státu na úrovni vybraného podniku, regionu a státu.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Přehled a rozbor mezinárodních metodik hodnocení životního prostředí a predikce jeho vývoje v oblasti energeticky na úrovni podniku a regionu a vývoj metodik posouzení stavu životního prostředí ČR
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
V práci jsou posouzeny počítačové programy používané pro stanovení a sledování energetických toků a hodnocení jejich vlivu na životní prostředí. V další části jsou formulována základní hlediska a požadavky na metodiku posouzení stavu životního prostředí a je uveden předběžný návrh této metodiky. Posouzení programů GMIS, SESAM, BOUSTEAD.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Vyhodnocení dílčích prognostických studií o dalším vývoji zajištění energetických potřeb ČR
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
Účelem této části řešení programu je vyhodnotit a analyzovat metody zabývající se prognózou vývoje stavu životního prostředí v souvislosti s vývojem spotřeby a efektivnosti využívání energie v ČR pro období 2001 až 2030. Při zpracování scénářů vývoje ČR je nutné vycházet ze stávajících světových scénářů zpracovaných pro Evropskou unii. Současně je nutno uvažovat též nejistoty spojené s přechodovým obdobím české ekonomiky i světový, popř. evropský vývoj. V první části této práce jsou proto popsány a analyzovány čtyři scénáře vývoje evropské společnosti zpracované pro EU, které uvažují variantně různé dominantní vlivy na ekonomický vývoj společnosti. Konvenční přístup. Bitevní pole. Fórum. Globální trh.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.