Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Svaz přátel SSSR v Československu
Karas, Michal ; Sekyrková, Milada (vedoucí práce) ; Dobeš, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá spolkem Svaz přátel SSSR v Československu. Spolek vznikl v roce 1930 a zanikl roku 1948, kdy byl transformován do nástupnické organizace Svaz československo-sovětského přátelství. Důvodem založení spolku bylo seznamovat československou veřejnost s úspěchy budování socialismu v Sovětském svazu a také se společenským a kulturním životem sovětských lidí. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První kapitola popisuje mezinárodní postavení Sovětského svazu od svého vzniku v roce 1922 až do konce existence Svazu přátel SSSR v Československu v únoru 1948, zmíněny jsou i vzájemné československo-sovětské vztahy v tomto období. V druhé kapitole se autor práce zabývá definicí pojmu spolek a jeho právním vymezením. Třetí kapitola se zaměří na další spolky a organizace, které se svou činností orientovaly na Sovětský svaz, stručně je také pojednáno o Společnosti pro hospodářské a kulturní styky se SSSR. Ve čtvrté, stěžejní kapitole, se autor zabývá samotným Svazem přátel SSSR v Československu, jeho vývojem, činností a nejvýznamnějšími osobnostmi spojenými s tímto spolkem. Podkapitoly jsou rozděleny podle jednotlivých milníků v dějinách spolku. Pátá kapitola se věnuje spolkovým stanovám, akcentuje jejich změny v průběhu existence spolku. Poslední kapitola osvětluje časopis...
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Skopalíková, Miluše ; Sedláková, Věra (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena strategická a finanční analýza podniku, prognóza generátorů hodnoty a je sestaven finanční plán. Závěrem je stanovena objektivizovaná hodnota společnosti k 1.1.2017.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Geletová, Miroslava ; Jakešová, Irena (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku COMINFO, a.s. k 1.10.2016 pomocí výnosových metod oceňování podniku. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity a metodu ekonomické přidané hodnoty ve variantě entity. V teoretické části jsou popsány základní teoretická východiska týkající se oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, analýzu a prognózu generátorů hodnoty, finanční plán a také samotné ocenění podniku.
Návrh podnikového finančního plánu
Křenková, Jana ; Kuběnka,, Michal (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na představení vybrané společnosti. Poté budou provedeny potřebné analýzy, strategická a finanční, pro zhodnocení její současné situace, které slouží jako podklad pro samotný finanční plán. Ten bude záhy vypracován pro tři následující hospodářské roky v optimistickém . Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení a kontrolu tohoto finančního plánu.
Určování hodnoty podniku
Salvetová, Kateřina ; Karas, Michal (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Klaclová, Denisa ; Čižinská,, Romana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku fortell s.r.o. na základě výnosových metod oceňování k 31.12.2016. Jedná se o metody diskontovaného cash flow ve variantě entity a ekonomické přidané hodnoty. První část práce je zaměřena na teoretická východiska práce. V druhé části jsou tato východiska aplikována na oceňovaný podnik.
Stanovení hodnoty obchodního závodu výnosovou metodou
Jarošová, Lucie ; Ostrý, Petr (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty obchodního závodu Agados, spol. s r. o. Pro účely ohodnocení je využito dvou výnosových metod, konkrétně metody DCF entity a metody EVA entity. V teoretické části je popsána problematika ohodnocování včetně souvisejících oblastí. Následuje představení společnosti a aplikace teoretických poznatků na obchodní závod Agados, spol. s r. o. Práce obsahuje strategickou a finanční analýzu a jednotlivé kroky pro aplikaci výnosových metod, jako je návrh finančního plánu a návrh nákladů kapitálu. Výstupem je konkrétní výsledné ohodnocení na základě výnosových metod pro účely obchodního závodu.
Návrh podnikového finančního plánu
Strnadová, Martina ; Svoboda, Zdeněk (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného stavu podniku. Poté je navržen finanční plán pro období 2017 - 2020 v optimistické a pesimistické variantě. Poslední část práce tvoří zhodnocení finančního plánu podniku.
Návrh podnikového finančního plánu
Brymová, Nikola ; MBA, Jiří Koukal, MSc, (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá sestavením finančního plánu podniku na období let 2017-2020. První část práce obsahuje teoretické podklady pro finanční plánování. Dále je představena vybraná společnost, zpracovány strategická a finanční analýza za roky 2012-2016, ze kterých vychází další klíčové výpočty. Podstatnou část tvoří návrh finančního plánu ve dvou variantách. Na závěr jsou tyto verze zhodnoceny.
Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR
Kratochvilová, Monika ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen pojem bankrot, jeho původ a historie, dále je zde definován pojem finanční analýza a její metody. V této části je rozebrán i popis vybraných bankrotních modelů a jejich omezená vypovídací schopnost. V praktické části je nejprve vyhodnocena spolehlivost vybraných modelů a poté jsou navrženy změny pro zlepšení spolehlivosti

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 KARAS, Martin
3 Karas, Martin
2 Karas, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.