Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Merse - Guo Daofu a jeho role v historii Hulunbuiru v 1. polovině 20. století
Zikmundová, Kateřina ; Kapišovská, Veronika (vedoucí práce) ; Oberfalzerová, Alena (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je život, dílo a historický význam jednoho z nejznámějších politiků Vnitřního Mongolska dvacátých let 20. století známého především pod dvěma jmény - dagurským Merse a čínským Guo Daofu. Cílem práce je zachytit a popsat tuto postavu a zasadit jeho působení do historických, etnických a společenských souvislostí v rámci této části Asie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Reflexe vztahu člověka a koně v ústní tradici Mongolska a Východního Slovenska
Miškaňová, Ľudmila ; Oberfalzerová, Alena (vedoucí práce) ; Kapišovská, Veronika (oponent)
Význam koně v životě a kultuře kočovných společností je známou skutečností. Koní se týká velká část mongolských orálních tradic a folklóru. Kůň však hraje důležitou roli i v orální tradici usedlých evropských národů. Diplomová práce vychází z terénního výzkumu, písemných pramenů a existujících zdrojů lidové slovesnosti Mongolska a východního Slovenska, kde je tradiční chov koní dodnes živý. Jejím cílem je nastínění mongolského vnímání světa a úzkého sepětí Mongola s přírodou, a to prostřednictvím popisu vztahu člověka a koně za pomoci srovnání s nekočovnickou, usedlou kulturou na východním Slovensku.
Hudební výuka evropského typu v moderním Mongolsku
Havláková, Jana ; Oberfalzerová, Alena (vedoucí práce) ; Kapišovská, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se v rámci tématu hudební výuka evropského stylu v moderním Mongolsku zabývá mongolskou operou a soustředí se na mongolskou národní operu Tři smutné pahorky. První hlavní kapitola pojednává o vzniku a rozvoji klasické hudby v Mongolsku, druhá se zabývá historií opery Tři smutné pahorky, kapitola třetí popisuje metodiku překladu libreta, který tvoří kapitolu čtvrtou a je jádrem celé práce. Pátá kapitola je rozborem překládaného textu. Jako přílohu přikládám též překlad Nacagdorz'ova stejnojmenného dramatu.
Epos Geser v kultuře etnik Centrální Asie
Vlasáková, Aldana ; Kapišovská, Veronika (vedoucí práce) ; Zikmundová, Veronika (oponent)
Předmětem diplomové práci je epos o Geserovi a jeho role v kultuře etnik Centrální Asii, především u mongolských a tibetských národů. Po uvedení do problematiky je představená krátká historie zkoumáni eposu a jsou uvedené různé verzi eposu, rozdělené teritoriálně. V ústřední části se práce zabývá vývojem náboženského kultu hlavního hrdiny eposu, zvláštní pozornost je věnována rituálu pálení libé vůni sang a spojené s tímto rituálem texty, zatím sleduje popis Geserova obrazu v ikonografickém buddhistickém umění a také krátký přehled moderních soch a obrazů s tématem eposu. Na konci práci je podrobná analýza struktury jednoho rituálního textů typu Geserův sang, jehož transkripce a překlad do češtiny je uvedený v příloze k přací, spolu s obrázky Gesera v umění.
Analýza struktury a formálních prostředků jakutského eposu oloncho na příkladu oloncha "Er soghotox"
Vlasák, Jonáš ; Zikmundová, Veronika (vedoucí práce) ; Kapišovská, Veronika (oponent)
Předmětem diplomové práce je interpretace jakutského eposu (oloncho) Modun Er Soghotox skrze koncept klasifikující hranice J. Lotmana. Práce se snaží nejprve zařadit dané oloncho do širšího žánrového kontextu v rámci jakutského folkloru. Pro vymezení žánrové je důležitá formální stránka textu, proto se práce pokouší o popis některých nejčastějších distinktivních rysů, především aliterace a paralelismu. Druhá část práce se pokouší o analýzu světů oloncha jako Lotmanových sémantických prostorů. Každý svět si udržuje od ostatních výrazně odlišné sémantické prostředí. Přechod hranice mezi těmito prostory rozehrává děj oloncha. Poslední část se snaží pochopit úlohu hrdiny v olonchu, především jakožto mediátora mezi jednotlivými sémantickými prostory.
Magtál - Mongolská oslavná píseň, její jazyková a kulturní specifika
Hes, Jiří ; Kapišovská, Veronika (vedoucí práce) ; Zikmundová, Veronika (oponent)
Diplomová práce řeší problematiku magtálu - oslavné písně v kontextu mongolské ústní lidové slovesnosti a zaměřuje se na jeho jazykovou stránku a sociokulturní roli v mongolském venkovském prostředí. Řešení práce je rozděleno do dvou hlavních částí. V první části je podána obecná charakteristika žánru s důrazem na entolingvistické, sociolingvistické a performační aspekty žánru a je vytyčeno dílčí dělení žánru. V druhé části jsou analyzovány čtyři dílčí subžánry oslavné písně. Tato analýza je založena na překladech částí oslavných písní a komentářích k nim vztažených. Přínos této diplomové práce spočívá v přiblížení žánru oslavné písně a nazírání z pohledu jiného než obecně folkloristického. Oslavná píseň se tak jeví jako žánr, který je nad rámec písně také prostředkem komunikace a specifickým způsobem nazírání a konstruování obrazu světa.
Jakutský epos Oloncho
Vlasák, Jonáš ; Zikmundová, Veronika (vedoucí práce) ; Kapišovská, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se věnuje uvedení do problematiky studia oloncha. Zaměřuje se na popis oloncha jako žánru a na uvedení konkrétních příkladů. První část se zabývá hledáním shodných rysů více olonch. Tyto rysy jsou následně systematizovány. Druhá část prezentuje oloncho na příkladu úryvků z textu Модун Эр Соҕотох . Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vybrané aspekty mongolské tradiční lidové hudby a jejich přesah do současné městské hudby
Hes, Jiří ; Oberfalzerová, Alena (vedoucí práce) ; Kapišovská, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tradiční mongolskou lidovou hudbou a jejím porovnání s moderní mongolskou hudbou na základě žánrových charakteristik a písňových textů. První ze dvou hlavních kapitol obsahuje popis jednotlivých hudebních forem, používaných hudebních nástrojů a kulturního rámce tradiční mongolské lidové hudby. Podává tak stručný ucelený přehled tradiční lidové hudební tvorby na území Mongolska. Druhá hlavní kapitola se soustředí na samotné porovnání tradiční a moderní mongolské hudby. Obsahuje stručný úvod do problematiky současné hudební tvorby v Mongolsku, dále příklady a interpretace pěti lidových a čtyř moderních písňových textů.
Dynamika slovní zásoby cizího původu v současné mongolštině
Kapišovská, Veronika ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hoffmannová, Jana (oponent) ; Zikmundová, Veronika (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat přejímání cizích slov v současné mongolštině na materiálu současného mongolského jazyka a zároveň ukázat jednotlivé aspekty adaptace cizích slov jako dynamický a neustále se vyvíjející proces, v němž vedle zákonitostí pramenících z povahy především přejímajícího, ale také zdrojového jazyka, hraje významnou roli komplex mimojazykových faktorů. Výpůjčky, které byly do mongolštiny přejaty v období blízkých vztahů Mongolska s Ruskem, resp. Sovětským svazem, a v období následujícím po pádu komunistického režimu až po současnost, zkoumám po stránce fonetické, morfologické, sémantické, lexikální i pravopisné - to vše z pohledu diachronie i synchronie. Mým cílem je také zasadit přejímání a přítomnost výpůjček v mongolštině do širšího, historicko-společenského kontextu a přiblížit současný postoj Mongolů vůči výpůjčkám a některým jevům, které s přejímáním souvisejí.
Mongolské pohádky
Kubiska, Dalibor ; Oberfalzerová, Alena (oponent) ; Kapišovská, Veronika (vedoucí práce)
V této práci se chci věnovat mongolským pohádkám. Četba jedné konkrétní knihy mongolských lidových pohádek (vypravěče Gendena Bandiho) ve mně probudila zájem a chuť seznámit se s výběrem a pestrostí daného žánru v mongolské kultuře a rovněž snahu porozumět některým současným přístupům k celkovému poznávání onoho světa příběhů, které jsou skoro stejně tak staré jako lidstvo samo. O pohádkách bylo napsáno a publikováno až nepřehledné množství materiálů, zpracovaných k tomuto tématu i z hledisek rozličných vědeckých disciplín, takže hned dodávám, že můj pohled je v představované práci zúžen vesměs na přístup folkloristický. Tento pohled jsem zvolil jako příhodné teoretické východisko a dalším možným přístupům se zde záměrně nevěnuji skoro vůbec. Z větší části jsem tak vycházel z teoretických a srovnávacích prací některých českých folkloristů, zvláště pak z pohádkoslovných studií J. Polívky, K. Horálka, O. Sirovátky a H. Šmahelové. S vědomím značné rozsáhlosti materiálu, jenž by bylo nutno zvládnout, si v této práci nekladu za cíl srovnávat jednotlivé verze konkrétních mongolských pohádkových syžetů v měřítku národním, natožpak světovém. Lze říci, že se zde v širším měřítku věnuji pouze vybraným problémům, v onom užším zase zohledňuji jen velmi omezený materiál. Jde tak spíše o práci průpravnou, v níž se zatím...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.