Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efektivita vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému v sytému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání
Kameník, Robert ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Miler, Tomáš (oponent)
Název: Efektivita vzdělávání složek integrovaného záchranného systému v systému dalšího profesního a celoživotního vzdělávání. Cíle: Cílem práce je v rámci teoretické roviny definovat, popsat a vysvětlit základní klíčové pojmy, které souvisí s integrovaným záchranným systémem. Výzkumným cílem je ověřit funkčnost systému vzdělávání složek IZS prostřednictvím dotazníkového šetření o efektivitě vzdělávání jako nástroje zpětné vazby na systém vzdělávání složek. Metody: Hlavní metodou práce je kvantitativní výzkum založený na standardizovaném dotazníkovém šetření. Výzkum je zaměřen na stávající systém vzdělávání a jeho efektivitu z pohledu složek integrovaného záchranného systému. Výzkum zaměřený na veřejnost se týká zjištění názoru veřejnosti na vnímání jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Výsledky: V rámci dotazníkového šetření byly vymezeny oblasti, které jsou z pohledu efektivity nefunkční. Na základě výsledků získaných analýzou dotazníkového šetření byl sestaven a navrhnut model analyticko-syntetického modelování umožňující vytvořit koncept jednotného vzdělávacího kurzu složek IZS. Klíčová slova: modelování, vzdělávání, systém, hasiči, kvalifikace, policie, záchranář.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.