Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Seberegulace a její funkce v socializaci jedince : Meditační praxe jako prostředek emoční a behaviorální seberegulace
Doležalová, Petra ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvoje seberegulace prostřednictvím meditační praxe. Literárně-přehledová část se věnuje seberegulaci a sebekontrole jako různě definovaným mechanismům regulace vlastních myšlenek, emocí a chování a jejich roli ve schopnosti člověka řídit své jednání a přijímat společenské normy v rámci celoživotního procesu socializace. Zároveň stručně popisuje různé podoby, příčiny a důsledky selhání jak v oblasti socializace, tak seberegulace. Dále diskutuje mechanismy meditační praxe a její účinky - obzvlášť pak na rozvoj seberegulačních dovedností a na závěr představuje dosavadní zkušenosti z výzkumů v této oblasti v penitenciární praxi. V empirické části práce je navržen experimentální výzkum účinku intenzivního 10denního standardizovaně vyučovaného meditačního kurzu techniky vipassana podle S. N. Goenky na míru impulzivity mužské vězeňské populace v České republice. Klíčová slova Seberegulace, sebekontrola, impulzivita, meditace, vipassana, penitenciární praxe
Význam komunikace pro kvalitu partnerských vztahů
Martinová, Petra ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce se věnuje významu komunikace pro kvalitu partnerského vztahu. Popisuje komunikaci a její specifika v partnerském vztahu, přičemž klade důraz na komunikační projevy, které mohou komunikaci usnadňovat nebo naopak blokovat. Dále se věnuje kritickému zhodnocení výzkumů zabývajících se tímto tématem. Návrh výzkumu je zaměřen na pozorování dvojic v kvalitním partnerském vztahu. Za kvalitní je považován takový vztah, ve kterém jsou oba partneři spokojeni. Popis komunikačních projevů, které jsou typické pro tyto dvojice, by mohl sloužit jako inspirace dvojicím, u kterých komunikace selhává, a našel by tak uplatnění v partnerském a manželském poradenství. Další výzkumy v této oblasti by měly cílit na prokázání kauzality těchto jevů a podložit tak hypotézu, že zlepšení komunikace působí zvýšení kvality vztahu. Klíčová slova: interpersonální komunikace, partnerský vztah, kvalita vztahu
Faktory podílející se na destabilizaci manželského vztahu
Froncová, Lucie ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Práce se věnuje tématu stability, resp. nestability manželského svazku. Vymezuje pojem manželství i pojmy stability a nestability, a to definicí termínů spokojenost v manželství, kvalita manželství a náchylnost k rozvodu. Uvádí taktéž vývoj manželského vztahu a jeho stability v průběhu času. Nastiňuje aktuální situaci zaměřenou na trend nesezdaného soužití a rozvodovost. Ve své hlavní části popisuje vybrané faktory, které se podílejí na destabilizaci manželského vztahu. V části věnované návrhu výzkumu je předložen návrh mapující studie, která by přiblížila současný stav v České republice a ze které by bylo možné následně v rámci jiných projektů vycházet. Klíčová slova Manželství, faktory, stabilita, spokojenost
Spokojenost v partnerských vztazích
Kalousová, Zuzana ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti v partnerských vztazích. Doposud bylo napsáno mnoho o nespokojených vztazích, manželských krizích a úskalích rozvodu. Tato práce jde opačným směrem. Jejím cílem je popsat proměnné, které činí dlouhodobý partnerský vztah spokojený. V teoretické části je uveden přehled literatury a výzkumů, které byly na toto téma zpracovány. V empirické části této práce je popsáno kvalitativní šetření, jehož cílem bylo podat svědectví o spokojených párech v ČR. K analýze materiálů z rozhovorů s 22 respondenty žijícími v dlouhodobě spokojeném vztahu byla použita technika zakotvené teorie. Výsledkem je deset kategorií reprezentujících různé oblasti, které přispívaly spokojenosti ve vztazích respondentů této studie: soulad, bezpečí, dobrá volba partnera/ky, stabilní ekonomická situace, rodina, překonání rozdílů a překážek, společné aktivity, komunikace, vytrvalost a neřešit vše.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.