Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 397 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledování zakázky při výrobě atypických vrtacích nástrojů
Chuchma, Tomáš ; Chladil, Josef (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na sledování průběhu zakázky ve vybrané strojírenské firmě. Zakázka se svými požadavky od zákazníka liší svou atypičností oproti sériově vyráběným výrobkům. Zakázka je sledována od podání poptávky zákazníkem, až po expedici hotových výrobků zákazníkovi. Je předložen rozbor náročnosti zakázky a návrh na zlepšení.
Zakázková výroba součástí na CNC strojích
Riha, Filip ; Slavomír, Hargaš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na výrobu konkrétneho zákazkového výrobku, pomocou CNC stroja. V práci bude zanalyzovaný postup priebehu výrobou, od samotnej objednávky až po doručenie k zákazníkovi. Po zistení aktuálnej situácie, sú predložené návrhy ktoré vedú k zvýšeniu efektivity riadenia zákaziek v podniku.
Výroba součásti „Příhradový nosník“ v menší strojírenské firmě
Šmerda, Michal ; Chladil, Josef (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá studií výroby příhradového nosníku v menší strojírenské firmě. Práce je rozdělena do několika částí. První část tvoří teoretická východiska, ve kterých jsou rozebrány vybrané ekonomické pojmy, pojmy z oblasti výroby a konkrétní strojírenské technologie. Část druhá obsahuje analýzu současného stavu. V části třetí je vytvořeno návrhové řešení obsahující kalkulaci ceny výrobku, návrh na zefektivnění výrobního procesu a technologicko-ekonomické zhodnocení.
Studie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě
Miller, Jakub ; Libor, Pavelka (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémem zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě, působící na mezinárodním gastronomickém trhu. Po teoretickém nastínění zmíněné problematiky autor důkladně analyzuje současný stav ve firmě pomocí interních zdrojů a různorodých metod. Na konci zhodnocení této analýzy nastupují konkrétní návrhy na zlepšení dosavadní situace.
The course of the contract in a smaller engineering company producing machines
Papšo, Michal ; Chladil, Josef (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on the course of contract in a smaller engineering company that makes machines. The name of this company is Pressta-Eisele ČS, s. r. o., this company makes machines which are used to make windows. This thesis is divided in to four parts. The first one is theoretical, the second one contains analysis of the given company and the current state of contract processing, the third part contains suggestions for improvement and in the fourth part the suggestions are evaluated.
Technologie čistého obrábění kroužku speciálního ložiska bruskou na otvory
Růžička, Daniel ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je porovnat 5 vytipovaných brousicích kotoučů, které se liší jak typem použitého materiálu, tak i svojí strukturou. Testování těchto kotoučů probíhá ve firmě SLB, spol. s r.o. na brusce na díry BDU 80, na které je postupně nastaveno 6 různých nastavení obráběcího cyklu, popsaných písmeny A´, A, B, C, D a E. Tato nastavení jsou rozdílná řeznými podmínkami a umožňují porovnat testované brousicí kotouče na základě osmi měřených parametrů jakosti povrchu broušených oběžných drah vnějších ložiskových kroužků ložiska SLB 84-74, které jsou dány přiloženou výkresovou dokumentací.
Účel designu u ručního nářadí
Remeš, David ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem designu na ruční nářadí. V první teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé ruční operace prováděné při strojové výrobě. Další část je zaměřena na jednotlivé aspekty vlivu designu u ručního nářadí. Následuje zpracování dosahovaných parametrů u ručních prací. Experimentální část se zabývá úpravou držadel vratidla pro ruční řezání vnitřních závitů. Rovněž je zde zpracováno využití materiálu při volbě polotovaru z přířezu a samotné zhodnocení výroby tímto způsobem.
Racionalizace technologie obrábění
Plančar, Jakub ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních opatření pro obráběcí pracoviště společnosti Siemens. Obráběnými kusy jsou hřídele, základní součásti vyráběných elektromotorů. Úvodní část této studie popisuje teoretické základy technologie obrábění, především frézování. Další část se zaměřuje na představení firmy, rozbor stávajícího pracoviště, jeho technologií a částí. V následující části jsou vytipována slabší místa výroby, a představeny možnosti zlepšení a racionalizace tohoto pracoviště. Následuje rozpracování vybraného racionalizačního návrhu, spolu s technicko - ekonomickým vyhodnocením této změny výroby, které podtrhuje výsledky této studie.
Postup výroby součástky šicího stroje
Švec, Michal ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ozubeného kola, které je součástí umístěnou v šicím stroji. V první části je proveden rozbor ozubeného kola, včetně popisu funkce. Dále je popsán výběr polotovaru, včetně výpočtu potřebného množství materiálu. Následující část popisuje stroje potřebné pro výrobu součásti, nástroje, které budou při výrobě použity, a technologický postup. V další části je zmíněn systém náhradních dílů ve firmě, možnost reklamace nebo nákupu jednotlivých součástí šicích strojů. Poslední část práce je věnována technicko-ekonomickému zhodnocení navržené výroby.
Obrábění odlitku převodovky na CNC stroji
Hložek, Milan ; Osička, Karel (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na obrábění zvolené převodové skříně na CNC stroji. V první části je řešena teorie ohledně převodovek a hliníkové slitiny, ze které je vybraná skříň vyráběna. V druhé praktické části je řešen návrh na obrobení skříně dle příslušného výkresu. Postupně jsou navrhnuty stroje, dle limitu zvolených strojů jsou navrhnuty upínací přípravky, sestavena sada nástrojů a vygenerován NC program. Je vypracován technologický postup výroby a zkalkulovány základní náklady na výrobu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 397 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kalivoda, Michal
1 Kalivoda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.