Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úspěšnost plnění cílů strategického plánu Leader Místní akční skupiny Český západ
Kalina, Michal ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Herová, Irena (oponent)
Předložená diplomová práce pojednává o problematice rozvoje venkova. Konkrétně se zabývá činností místní akční skupiny Český Západ a jejím působením na rozvoj území v uplynulém programovém období 2007-2013. Aktivita místních akčních skupin by měla vést k větší snaze veřejného, neziskového i soukromého sektoru o rozvoj venkovských území, což by mělo přispívat i k tvorbě sociálního kapitálu. Cílem práce je zhodnotit dosavadní činnost místní akční skupiny Český Západ, a především provést evaluaci cílů a priorit stanovených ve Strategickém plánu LEADER na programové období 2007-2013. Vyhodnocení cílů bylo provedeno pomocí několika metod, první metodou byla obsahová analýza dokumentů, především strategického plánu či Integrované rozvojové strategie území. Následovala analýza rozmístění realizovaných projektů v území působnosti MAS. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření, dotazována byla široká veřejnost z celého území působnosti místní akční skupiny. Poslední metodou bylo uskutečnění řízených rozhovorů s odborníky, kteří se podílejí na funkci místní akční skupiny Český Západ jako celku. Klíčová slova: Místní akční skupina, LEADER, rozvoj venkova, MAS Český západ, sociální kapitál
Příprava a charakterizace komplexů železa s aminokyselinami
Bednárová, Paula ; Kargerová, Andrea (oponent) ; Kalina, Michal (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zameriava na prípravu a charakterizáciu komplexov železa s aminokyselinami. Práca je v teoretickej časti sústredená na rozobratie železa ako esenciálneho prvku v organizmoch, na jeho schopnosť tvoriť komplexy a na rozmanité biologické vlastnosti týchto komplexov, ktoré môžu byť prirodzené až vedúce k rôznym poruchám ich metabolizmu. Preštudovaná literatúra v práci sa orientuje na prípravu komplexov Fe(III) s aminokyselinami. V experimentálnej časti práce sa venujeme titračným stanovenia zeta potenciálu a kritickej agregačnej koncentrácii, ktorá bola stanovená len pri aminokyselinách L-lyzín a kyseline asparágovej. Taktiež sa venujeme zrážacím reakciám, ktoré mali malú výťažnosť vo väčšine zvolených aminokyselinách okrem cysteínu, ktorého množstvo bolo po úprave podmienok dokonca dvojnásobné. Konštatovali sme, že výsledný výťažok závisí hlavne od druhu použitej aminokyseliny, tak isto aj od použitého rozpúšťadla a aj jeho množstva využitého v syntéze.
Využití mezifázové reologie ke studiu biologických systémů
Kachlířová, Helena ; Kalina, Michal (oponent) ; Smilek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení relativně nové metody mezifázové reologie a na její optimalizaci. Optimalizace metody byla realizována na dvou typech mezifázových rozhraní, a to kapalina-kapalina za použití vzájemně nemísitelných systémů voda-chloroform a voda-toluen a na rozhraní kapalina-vzduch. Aplikovatelnost metody byla testována na reálných vzorcích v podobě povrchově aktivní látky septonex a následně na biologickém systému, konkrétně hovězím sérovém albuminu. Mezifázová rozhraní tvořená molekulami septonexu vykazovala čistě viskózní charakter, přičemž rigidita rozhraní se mírně zvyšovala až do kritické micelární koncentrace a po překročení této koncentrace se snižovala. Naproti tomu hovězí sérový albumin vytvořil na rozhraní film viskoelastického charakteru s převahou elastické složky.
Využití rozptylových technik při studiu denaturace proteinů
Köbölová, Klaudia ; Kalina, Michal (oponent) ; Sedláček, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na overenie využitia rozptylových techník na štúdium denaturácie proteínov. Teoretická časť je venovaná proteínom a ich vlastnostiam, popisu procesu denaturácie a zoznámenie sa s technikami rozptylu svetla. V experimentálnej časti práce boli skúmané denaturačné účinky štyroch vybraných denaturačných činidiel – močoviny, guanidínium hydrochloridu, dodecylsíranu sodného, síranu meďnatého – na dvoch modelových enzýmoch: lipáza a lyzozým. Denaturačné účinky týchto denaturantov boli študované metódou dynamického rozptylu svetla (DLS). Na opis zmeny vo veľkosti častíc počas denaturácie bol používaný Z-priemer, objemový stred a intenzitná distribúcia, ktoré boli stanovené touto metódou. Všetky testované chemické látky vyvolávali zmenu vo veľkosti enzýmoch. Táto zmena je predpokladaná ako známka denaturácie proteínov. So zvyšujúcou koncentráciou denaturantov sa zvýšil aj účinok denaturácie. Čím viac boli rozvinuté polypeptidové reťazce, tým viac rástla ich intenzita rozptylu. DLS je vďaka svojej citlivosti na odlišné veľkosti častíc vhodnou metódou na stanovenie degradačných zmien v proteíne.
Studium supramolekulární struktury huminový kyselin
Širůček, David ; Pekař, Miloslav (oponent) ; Kalina, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na studium supramolekulární struktury huminových kyselin. Tato problematika byla v rámci BP studována na řadě vzorků HK, které se lišily zdrojovou matricí (lignit, leonardit, půda, rašelina a kompost). K těmto účelům byly využity metody velikostně vylučovací chromatografie, dynamického a elektroforetického rozptylu světla a UV-VIS spektrometrie. Pro lepší pochopení vzniku supramolekulární struktury HK, způsobu její stabilizace a jejího ovlivnění se změnou pH byly jednotlivé vzorky HK studovány ve třech prostředích lišících se hodnotou pH (3,5; 7 a 12). Výsledky získané na širokém spektru použitých HK jsou v souladu se supramolekulární teorií struktury huminových kyselin ve vodných roztocích, která tyto látky popisuje jako volně vázané supramolekulární asociáty relativně malých molekul, které mají jak polární, tak nepolární části a mohou se seskupovat do složitějších supramolekulárních agregátů v závislosti na podmínkách v roztoku (pH, obsah nízkomolekulárních iontů, atd.).
PC aplikace pro návrh animačních scénářů pro animované funkce světlometů.
Kalina, Michal ; Macho, Tomáš (oponent) ; Valach, Soběslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou uživatelsky přívětivé počítačové aplikace, která umožní jednoduchým a intuitivným způsobem vytváření animačních scénářů pro světlomety používané v automobilovém průmyslu. Součástí řešení je také vizualizace těchto scénářů za využití miniaturního deskového počítače Raspberry PI a vhodného zobrazovacího zařízení.
Studium bariérových a transportních vlastností vybraných polyelektrolytů v hydrogelových matricích pomocí difúzních technik
Mikolášová, Kristýna ; Kalina, Michal (oponent) ; Smilek, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce byla zaměřena na studium bariérových a transportních vlastností vybraných polyelektrolytů v hydrogelových matricích pomocí difúzních technik. Studium těchto vlastností bylo prováděno v horizontálních difúzních celách, kdy je sledována změna koncentrace difúzní sondy v závislosti na čase. Difúzní experimenty byly prováděny na agarózovém hydrogelu s přídavkem alginátu, kyseliny hyaluronové, polystyrensulfonátu, huminových kyselin a jako difúzní sonda byl použit rhodamin 6G. Součástí této práce jsou dále i metody charakterizující zkoumané látky a hydrogelové matrice jako jsou např. reologie a potenciometrická titrace. Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat vliv interakcí mezi procházejícím barvivem (rhodamin 6G) a příslušným gelem (agaróza + polyelektrolyt) na fundamentální difúzní parametry (tj. efektivní difúzní koeficient, čas průchodu, aj.).
Bariérové vlastnosti hydrogelů
Královič, Michal ; Kalina, Michal (oponent) ; Klučáková, Martina (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je posoudit bariérové vlastnosti hydrogelů. Bylo zkoumáno celkem 6 druhů agarosových hydrogelů, z nichž 5 druhů gelu bylo obohacených o huminové kyseliny izolované z různých zdrojů. Huminové kyseliny byly vybrány z nabízených standardů společnosti IHSS, konkrétně šlo o vzorky Leonardite, Elliott Soil, Suwannee River, Pahokee Peat a Nordic Lake. Za pomoci UV–VIS spektrometrie byla sledována koncentrace měďnatých iontů, které sloužily jako difúzní roztok. Výsledky difúzních koeficientů byly vyhodnoceny několika difúzními metodami. Byla použita metoda difúze v rovinné desce a tři možná řešení difúze konstantního zdroje.
Využití metod rozptylu světla při studiu tvorby polyelektrolytových komplexů v systému biopolymer-tenzid
Valečková, Vendula ; Smilek, Jiří (oponent) ; Kalina, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím metod rozptylu světla při studiu tvorby polyelektrolytových komplexů v systému biopolymer-tenzid. Jako biopolymer byl vybrán hyaluronan sodný a jako tenzidy byly vybrány cetyltrimethylamonium bromid a karbethopendecinium bromid. Jako první byly provedeny srážecí experimenty z důvodu nalezení rozsahu koncentrací tenzidů pro následující titrační měření provedené na přístroji Zetasizer Nano ZS a analýzu pomocí SEC-MALS. Prostřednictvím uvedených metod byly stanoveny kritické agregační koncentrace tenzidů v systémech hyaluronan-tenzid. Bylo zjištěno, že se zvyšující molekulovou hmotností hyaluronanu v systému tato koncentrace klesá. Kromě kritické koncentrační agregace byly sledovány i změny Z-průměru velikosti částic, zeta potenciálu, indexu polydisperzity, konformačního koeficientu, gyračního poloměru a molekulové hmotnosti v systému hyaluronan-tenzid během provedených experimentů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Kalina, Martin
1 Kalina, Michael
1 Kalina, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.