Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
To determine the indication for the use of synthetic materials in pelvic floor reconstructive surgery.
El Haddad, Rachid ; Švabík, Kamil (vedoucí práce) ; Huser, Martin (oponent) ; Kališ, Vladimír (oponent)
Úvod: Výhřez pánevných orgánů je hlavním zdravotním problémem, který postihuje 50% žen ve věku nad 50 let. Celoživotní riziko podstoupení operaci pro sestup pánevních orgánů je mezi 10 a 20% a velký počet pacientek vyžaduje opakovanou operaci pro recidivu. Cochranové studie ukázalzy že použití syntetických sítěk v době rekonstrukčních operací snižuje riziko recidivy. V naši první studii jsme prospektivně zhodnotili dopad užítí sítěk na sexuální funkce a kvalitu života. Použití sítěk může být někdy spojeno s významnými a v některých případech s vážnými nežádoucími následky. Pro zdůvodnění jejích použití je nutné identifikovat ženy s vysokým rizikem recidivy prolapsu. Existují důkazy, které naznačují, že avulzní poranění levatoru je úzce spojeno s recidivou prolapsu. Cílem naše druhé a hlavní studie bylo prokázat prospektivně a randomizovaně, že avulzní poranění levatoru může být použit k identifikaci pacientek s vysokým rizikem recidivy prolapsu. Metodika: První studie prospektivně zhodnotila s validnými dotazníky kvality života vliv sítěk na kvalitu života a sexuální funkce. Druhá studie byla prospektivní a randomizovaná intervenční studie srovnávající dvou standardních chirurgických postupů: Prolift Total a klasická operace dle Amreicha-Richtera v řešení prolapsu poševního pahýlu u žen po...
Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna
Rušavý, Zdeněk ; Kališ, Vladimír (vedoucí práce) ; Roztočil, Aleš (oponent) ; Mašata, Jaromír (oponent)
Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna - Abstrakt Jedním z hlavních cílů porodnických intervencí v druhé době porodní je prevence poranění pánevního dna a s ním spojenými poruchami. V současnosti nejčastěji užívané a zároveň i nejvíce diskutované intervence jsou chránění hráze a nástřih hráze (episiotomie). Většina poruch pánevního dna je subjektivního rázu a hledání vhodných nástrojů k objektivizaci a kvantifikaci závažnosti těchto poruch je klíčem k porovnání a nalezení nejefektivnějších intervencí. Cílem této disertační práce bylo nalézt a demonstrovat účinnost nejefektivnější modifikace chránění hráze. Dále porovnání dvou užívaných typů episiotomií stran poruch pánevního dna. Posledním cílem bylo nalézt konsensus ohledně nejvhodnějšího nástroje na hodnocení anální inkontinence. Ve studiích zabývajících se problematikou chránění hráze jsme popsali pomocí experimentu směr a míru deformace hráze při vaginálním porodu. Při následných počítačových simulacích na biomechanickém modelu hráze jsme prokázali, že Vídeňská modifikace chránění hráze, při které jsou prsty přiloženy na hráz 6 cm od zadní komisury laterálně na obě strany a 2 cm ventrálně a jsou v průběhu porodu k sobě přitlačeny o 1 cm bilaterálně, je schopná největšího snížení napětí na hrázi. Ve studiích zabývajících se...
Porod a pánevní dno
Kališ, Vladimír ; Rokyta, Zdeněk (vedoucí práce) ; Martan, Alois (oponent) ; Roztočil, Aleš (oponent)
Prokázali jsme, že Anální inkontinence se v menším stupni může vyskytovat i před prvním porodem. Anální inkontinence po porodu není neobvyklý symptom ani v české populaci. Fekální inkontinence je v české populaci po porodu výjimečná. Úroveň diagnostiky stupně porodního poranění perinea je nedostatečná. Počet klinicky rozeznaných poranění análního sfinkteru je jen zlomek skutečných poranění. Při dostatečné znalosti anatomie perinea je možno tuto diagnostiku zlepšit. Rizikovým faktorem ruptury perinea 3. a 4. stupně při porodu jsou: forceps, délka druhé doby porodní, raménková dystokie a spolupráce rodičky při porodu. Ve finální fázi porodu je důležitá vzájemná spolupráce mezi rodičkou a porodníkem. Neexistuje mezinárodní konsenzuální definice mediolaterální episiotomie, která by byla jednotně používána. Provedení mediolaterální episiotomie se interindividuálně výrazně liší. Studie, které poukazují na tento fakt, jsou však často chybně metodologicky navržené. Úhel 40 navržený jako dolní hranice mediolaterální definice se zdá být příliš malý. Výsledky overlapping sfinkteroplastiky společně s výběrem šicího materiálu a provedení operace v celkové či svodné anestézii jsou v kontextu anální inkontinence v horizontu 6-9 měsíců lepší než klasická end-to-end metoda.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kališ, Vladislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.