Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Děkani farmaceutické fakulty UK v HK
Kalábová, Diana ; Babica, Jan (oponent)
Děkani Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Mgr. Diana Kalábová Školitel: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Klíčová slova: historie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, děkan, životní a profesní portrét osobnosti. Cíl a předmět práce: Z dostupných zdrojů získat informace a podklady vedoucí k vytvoření životních a profesních portrétů všech děkanů působících na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tyto informace obsahově utřídit, zpracovat a převést do ucelené podoby. Chronologicky seřadit jednotlivé portréty a zaznamenat jejich pohledy a názory na působení ve funkci děkana a vedení fakulty. Seřadit odpovědi na fixní otázky od jednotlivých osobností. Ujasnit si místo, úlohu a vědecký profil těchto významných osobností, snažit se o zachování jejich odkazu. Metodika: navazuje na metodiku původní diplomové práce - pro získání potřebných informací sloužily dostupné zdroje o životě a práci děkanů fakulty-byly to především jubilejní články v odborných časopisech, sborníky, internetové články, knihy. K dotvoření celého profilu osobnosti byly nezbytné osobní rozhovory s bývalými děkany (účastnili se jen někteří z nich). Z těchto...
Emeritní profesoři Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Kalábová, Diana ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Emeritní profeso i Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Diana Kalábová kolitel: Doc. PhDr. Franti ek Dohnal, CSc. Klí ová slova: historie, profesní vzd lávání farmaceut , farmaceutické kolství, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ivotní a profesní portrét. Cíl a p edm t práce: získat informace a podklady, obsahov je ut ídit a zpracovat, p evést do ucelené podoby, která zachycuje ivotní a profesní portréty emeritních profesor Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zaznamenat jejich pohledy a názory na profesní p ípravu a v domostní vybavenost budoucích farmaceut . Zjistit jejich zku enosti v konfrontaci s realitou historického vývoje na eho farmaceutického kolství, p edev ím s vývojovou etapou spjatou s m stem Hradec Králové. Ujasnit si místo, úlohu a v decký profil t chto významných osobností, sna it se o zachování jejich odkazu. Metodika: K získání pot ebných informací slou ily dostupné zdroje o ivot a práci emeritních profesor -jubilejní lánky v odborných asopisech, sborníky. K dotvo ení celého profilu osobnosti byly nezbytné rozhovory s emeritními profesory. Byl po ízen zvykový záznam s autentickým hlasovým projevem doty ných osobností,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.