Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2017
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2017. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě objemové aktivity radonu a pohybu hladiny důlních vod.
Omezení vlastnického práva k pozemkům
Kaláb, Tomáš ; Drobník, Jaroslav (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Tato práce se věnuje omezení vlastnického práva k pozemkům. To je omezováno intenzivněji než vlastnická práva k jiným věcem především díky specifičnosti pozemku jako předmětu tohoto vlastnického práva. Omezení vlastnického práva k pozemkům může vznikat jednak ze zákona, jednak na základě rozhodnutí správního orgánu a jednak na základě smluv. Způsobem omezení je pak vždy povinnost něco strpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Omezení vlastnického práva k pozemkům je institut, jehož existence přímo souvisí s vyspělostí dané společnosti, a tak určitá omezení vlastnického práva k pozemkům lze vyčíst již z Chamurappiho zákoníku. Tato práce ale hlavně pojednává o jednotlivých omezeních vlastnického práva k pozemkům vyplývajících ze zákonné úpravy, konkrétně z Listiny základních práv a svobod, z předpisů o ochraně přírody, z lesního zákona, z předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, z vodoprávních přepisů, ze stavebního zákona, z předpisů o pozemkových úpravách, ze zákona o pozemních komunikacích a z předpisů upravujících sousedské vztahy. Nakonec se práce věnuje i omezení vlastnického práva k pozemkům vyplývajících z věcných práv k věcem cizím a ze smluv se závazky inter partes.
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2016
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2016. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému.
Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 – rok 2016
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky experimenálního seizmologického měření na Dole Rožná v roce 2016. Důlně indukované seismické jevy nebyly zaznamenány.
Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže
Svobodová, Lenka ; Kaláb, Tomáš (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je popis procesu veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. V teoretické části uvádím základní pojmy a postupy, s nimiž se můžeme při zadávání, průběhu a ukončení zakázky do veřejné obchodní soutěže setkat. Zároveň uvádím právní povinnosti a náležitosti, jenž musí nabídka do veřejné soutěže obsahovat. Praktická část se zabývá přípravou nabídky do veřejné obchodní soutěže v konkrétním stavebním podniku. Jedná se o výstavbu Aktivního centra v Ratíškovicích.
Stavební zakázka v Německu
Vitásek, Stanislav ; Kaláb, Tomáš (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá nabídkovou cenou pro developerský projekt založený na výstavbě rodinných domů financovaných ze soukromých zdrojů německého investora. Nabídková cena se sestaví pomocí rozpočtu v různých strukturách, obvykle užívaných v německém prostředí. Konkrétně pomocí normy DIN 276 a softwaru využívající klasifikaci StLB. Hlavní cíl práce je návrh postupu pro vytvoření nabídkové ceny s vybranou formou a způsobem ocenění stavebních prací, která respektuje všechny právní předpisy pro realizaci stavební zakázky v Německu.
Řízení developerských projektů
Lněnička, Martin ; Kaláb, Tomáš (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá developerským projektem 21 rodinných domů na okraji obce Podolí u Brna, realizovaným stavební společností Kaláb, spol. s r.o. Popisuje organizační strukturu zmíněné společnosti a zkoumá její postupy při stanovování rizik, proces investičního rozhodování v předinvestiční fázi projektu, financování projektu, plánování a řízení času pomocí časových harmonogramů. Sleduje také jednotlivé kroky při realizaci projektu a záznamy o kontrole prací na staveništi. Zároveň práce přináší analýzu současného developerského trhu v Brně, zejména vývoje logistiky a kancelářské a rezidenční výstavby. Sleduje rovněž vývoj cen na trhu s těmito nemovitostmi a průběh výstavby nových bytů v ČR za posledních deset let.
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2015
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky experimenálního seizmologického a geotechnického měření na Dole Jeroným v roce 2015. Navazuje na výsledky získané v předchozích období.
Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 – rok 2015
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky experimenálního seizmologického měření na Dole Rožná v roce 2015. Důlně indukované seismické jevy nebyly zaznamenány
Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 – rok 2014
Kaláb, Zdeněk ; Knejzlík, Jaromír ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky experimenálního seizmologického měření na Dole Rožná v roce 2014.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.