National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Bibliographic data processing in context of scientific work evaluation
Skálová, Hana ; Kadlecová, Ivana (advisor) ; Bratková, Eva (referee)
Tématem práce je popis celého průběhu zpracování informací o publikačních aktivitách odborných a vědeckých pracovníků a současně všech praktických aspektů, které jej určují a ovlivňují se zvláštním zřetelem na Akademii věd ČR (AV ČR), Univerzitu Karlovu v Praze (UK) a 1. lékařskou fakultu UK v Praze (1. LF UK). Cílem práce je ukázat problematiku jako celek, tj. kompletní algoritmus zpracování od zadání informace o publikované práci do informačního systému instituce přes korektury, zveřejnění bibliografických záznamů na webu, ohlášení záznamů do registrů nadřízených organizací až po evaluační proces (podrobně vysvětleno na příkladu 1. LF UK). Jsou vysvětleny základní pojmy, se kterými se v oblasti zpracování publikačních aktivit a jejich evaluace setkáváme. Pozornost je věnována lidskému faktoru jako jedné z komponent určujících kvalitu výsledného procesu. Závěrem je uveden nástin vývoje, o kterém se v současnosti uvažuje a diskutuje. V úvodu práce je podán stručný historický přehled vývoje bibliografie v obecné rovině, registrující postupný vývoj oborové bibliografie až do dnešní formy bibliografických informačních systémů publikovaných prací. Práce se soustřeďuje především na začátky a postupný vývoj automatizovaného zpracování. Hlavní pozornost byla věnována zpracování dat ve speciálních citačních...
Building a digitization center: experience of the Czech Academy of Sciences Library
Ryšánková, Anna ; Žabička, Petr (referee) ; Kadlecová, Ivana (advisor)
Diplomová práce se zabývá popisem vzniku, vývoje a běžného provozu Digitalizačního centra Knihovny AV ČR, v.v.i. V úvodní kapitole je zdůvodněn výběr tématu a struktura celé práce. V druhé kapitole je nastíněna situace v oboru digitalizace v Evropské unii, její projekty pro záchranu a digitalizaci kulturního dědictví a situace v digitalizaci v České republice. V třetí kapitole jsou popsány předpoklady pro vznik digitalizačního centra v Akademii věd, řešené projekty a spolupráce v digitalizaci. Čtvrtá kapitola se věnuje výběru a pořízení vybavení digitalizačního centra, jeho personálnímu a organizačnímu zajištění. Pátá kapitola se zaměřuje již konkrétně na samotnou digitalizaci, jejím jednotlivým procesům, kterými musí fyzický dokument projít, než je vhodný pro uložení do digitální knihovny.
Registration of public activity in the Czech Republic: data processing, available information systems and their evaluation with the aspect of academic's needs
Bártková, Petra ; Souček, Jiří (referee) ; Kadlecová, Ivana (advisor)
Tématem práce je agenda publikační činnosti v ČR z hlediska její evidence. V úvodu práce je uvedena základní legislativa a popsán Informační systém vědy a výzkumu v ČR. Práce popisuje systém sběru dat publikační činnosti a jejich zpracování ve vybraných institucích (Akademie věd ČR, Univerzita Palackého a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). V práci jsou vyjmenovány obecné požadavky na informační systémy publikační činnosti a jejich srovnání s osobními bibliografickými databázemi. Z hlediska funkčnosti jsou porovnány informační systémy Advanced Rapid Library a OBD Pro, které jsou implementovány ve výše uvedených institucích. Praktická část práce je zaměřena na dotazníkový průzkum, provedený mezi uživateli systémů Advanced Rapid Library a OBD Pro. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak vědečtí pracovníci s informačním systémem pracují a zda jim systém vyhovuje. Významnou součástí práce jsou prezentované výsledky dotazníkového šetření ohledně vkládání údajů o publikacích ke grantovým projektům (výzkumným záměrům) do informačního systému, využívání elektronických katalogů a vytváření seznamů literatury a citací. V závěru práce jsou popsány výsledky dotazníkového šetření a navrhnuta řešení.
Providing information in research and development: current status and trends in access to electronic information resources
Munziová, Hana ; Kadlecová, Ivana (advisor) ; Königová, Marie (referee)
Tématem práce je mapování počátků a dalšího vývoje zpřístupňování zahraničních odborných elektronických informačních zdrojů v knihovnách, jako nezbytné součásti poskytování informací pro pracovníky vědy, výzkumu a vzdělávání. Popsán je celkový systém státní podpory výzkumu a vývoje a dále nej důležitější podmínky, které tento systém ovlivňují. Jedná se o vývoj základních legislativních dokumentů výzkumu a vývoje v devadesátých letech a o popis podmínek financování této sféry. Dále je informováno o situaci ve financování knihoven pro výzkum a vývoj, o historii budování informační infrastruktury a automatizace knihoven jako hlavních předpokladů zpřístupňování vzdálených elektronických informačních zdrojů. Je také pojednáno o historii a současné celkové situaci konsorcií obecně, jako hlavním trendu ve spolupráci knihoven, o jejich organizaci, financování, typologii a úskalích při jejich tvorbě. Zmíněny jsou nej důležitější programy účelové podpory vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které měly zásadní vliv na počátky financování a vznik většiny českých konsorcií. O těchto konsorciích je důkladněji pojednáno.
Information systems used for simultaneous evaluation of the AS CR for years 2005-2009
Ráb, Petr ; Laiblová Kadlecová, Ivana ; Horníček, L.
Leadership Academy of Sciences since 1993, organizes regular assessments of their workplaces. In April 2011 ended the first phase of the fourth round proper evaluation for the period 2005-2009. The current evaluation process uses two systems, ASEP / ARL as a basis for bibliometric and on-line information system for the longitudinal part of the evaluation. Our contribution deals with the detailed description of these two systems and shows examples of its use in the evaluation of the AS CR
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
10 KADLECOVÁ, Ivana
4 KADLECOVÁ, Iveta
2 Kadlecová, Ilona
2 Kadlecová, Irena
4 Kadlecová, Iveta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.