Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití genomové editace k tvorbě velkých zvířecích modelů
Dvořáková, Nikola ; Ellederová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Kašpárek, Petr (oponent)
Principem genového inženýrství je zásah do DNA studovaného organismu. Po objevu programovaných endonukleáz došlo k velké expanzi této techniky a otevřely se možnosti pro tvorbu velkých zvířecích modelů, které bylo donedávna velice obtížné vytvořit. Mezi tyto endonukleázy patří zinc finger nuclease (ZFN), transcription aktivátor like effector nuclease (TALEN) a CRISPR/Cas9, ve kterém se dnes skrývá velký potenciál pro tvorbu velkých zvířecích modelů. Všechny endonukleázy vytváří místně specifický sestřih v požadovaném úseku genomu. Tento sestřih se nejsnadněji opraví pomocí připojení nehomologních konců (NHEJ), a tak lze vytvořit tzv. knock-out (KO) model. Druhým typem opravy je homologní rekombinace (HR) využívající DNA templát s homologními rameny. Pomocí toho lze vytvořit knock-in (KI) model, který bez specifických endonukleáz nebylo možné u velkých zvířecích modelů vytvořit díky nízké přirozené HR. Tato práce shrnuje historii, techniku a využití programovaných endonukleáz pro tvorbu velkých zvířecích modelů. Tyto modely mají velké využití v biomedicíně, jsou nezbytnou součástí preklinického výzkumu, ale jsou také významné v zemědělství, a dokonce i v ochraně prostředí. Klíčová slova: velký zvířecí model, transgeneze, genomová editace, CRISPR/Cas9, TALEN, ZNF
Generation and analysis of mutant mouse models to study pathophysiological roles of KLK5 and KLK7 in epidermis
Kašpárek, Petr ; Sedláček, Radislav (vedoucí práce) ; Stopka, Pavel (oponent) ; Machoň, Ondřej (oponent)
Peptidázy příbuzné kallikreinu (KLK) představují rodinu vzájemně spřízněných serinových proteáz, které jsou kódovány geny umístěnými v jediném chromozomálním lokusu. Jejich exprese byla popsána v mnoha tkáních a řada experimentů in vitro naznačuje významnou roli KLK v mnoha fyziologických i patologických procesech. Přesto jsou skutečné úlohy KLK v živém organismu stále ne zcela objasněny, což je způsobeno zejména nedostatkem vhodných zvířecích modelů pro jejich studium. Přestože genově-deficientní myší modely pro některé KLK již byly vytvořeny, jejich význam pro objasnění rolí těchto proteáz v komplexním prostředí živého organismu byl jen omezený. Jednou z hlavních překážek je částečný funkční překryv mezi některými KLK. Inaktivace jednoho genu tudíž často nevede ke změně fenotypu v důsledku funkční kompenzace mezi jednotlivými proteázami. Zdá se tedy, že klasické myší modely deficientní pro jeden gen jsou ne zcela vhodným nástrojem pro studium KLK in vivo. V této práci jsme použili TAL efektor nukleázy (TALENy) pro přípravu několika nových mutantních myších linií, které umožňují analýzu komplexních proteolytických sítí tvořených KLK a studium jejich role ve zdravém organismu i během chorobných procesů. Připravili jsme nový model pro Nethertonův syndrom (NS), autosomálně recesivní kožní chorobu způsobenou...
Generation of transgenic mouse model to study biological role of KLK5 in epidermis
Kašpárek, Petr ; Sedláček, Radislav (vedoucí práce) ; Fafílek, Bohumil (oponent)
Klk5 patří mezi nejvýznamnější proteolytické enzymy v pokožce a podílí se na procesech jako je deskvamace, štěpení antimikrobiálních peptidů nebo indukce zánětlivé reakce. Role Klk5 v epidermis byla dosud popisována na základě experimentů in vitro, je proto nezbytné potvrdit jeho funkci in vivo. Tato práce si kladla za cíl vytvořit metodické postupy pro zacílení genové exprese myších kalikreinů do svrchní vrstvy pokožky a připravit transgenní myší model exprimující mKlk5 v pokožce. Prvním krokem byla příprava transgenních myší exprimujících fluorescenční marker tdTomato pod kontrolou upraveného involukrinového promotoru. Vytvořené transgenní myši vykazovaly expresi proteinu tdTomato výhradně ve svrchních vrstvách pokožky, čímž byla potvrzena vhodnost upraveného involukrinového promotoru pro cílení genové exprese do diferencovaných keratinocytů. Dále byly úspěšně připraveny transgenní myši exprimující mKlk5. Dvě transgenní linie vykazovaly 6-9 násobnou overexpresi mKlk5 na mRNA i proteinové úrovni v porovnání s wt zvířaty, transgenní mKlk5 byl ovšem za fyziologických podmínek přítomen pouze ve formě neaktivního zymogenu. Transgenní myši byly proto podrobeny dvěma modelům způsobujícím defekty v epidermální bariéře a potenciálně vedoucím aktivaci proteáz. Při modelu atopické dermatitidy a hojení ran...
Vývoj a optimalizace systému pro měření zálivky rostlin
Kašpárek, Petr ; Macháň, Ladislav (oponent) ; Žák, Jaromír (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámení se senzory a problematikou měření zálivky rostlin. Výstupem této práce je tvorba inteligentního prototypu modulu, který má měřit teplotu, vodivost a pH zálivky. Automatické měření těchto vlastností ulehčí a zrychlí vyhodnocování parametrů. Tento měřicí modul je rozšířením stávajícího zařízení o možnost měření vlastností zálivky rostlin.
Inteligentní detektor vodíku
Kašpárek, Petr ; Pavlík, Michal (oponent) ; Boušek, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámení se s organickými senzory vodíku, které jsou vyvíjené na Fakultě chemické Vysoké učení technického a problematikou jejich testování. Výstupem této práce je realizace inteligentního detektoru vodíku, který bude vyrobené senzory využívat. Toto zařízení umožní senzory testovat a využívat nejen na testovací aparatuře umístěné v laboratoři Fakulty chemické Vysokého učení technického.
Sociální systém organizace a jeho kvalita
Kašpárek, Petr ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Šárová, Jaroslava (oponent)
Má diplomová práce pojednává o sociálním systému organizace a jeho kvalitě. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji obecné aspekty organizace jako systému sociálních vztahů. Nabízím malý náhled na vývoj organizace jako sociálního systému v čase a stručný přehled ukazatelů a nástrojů pro měření kvality systému sociálních vztahů. V praktické části jsem uplatnil teoretické poznatky a ověřoval je v praxi. Nejvýznamnější ukazatele jsem pro svou práci zvolil sociální hodnoty a normy, organizační etiku a sociální klima, pomocí kterých jsem kvalitu sociálních vztahů měřil.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.