Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamické vážení vozidel
Kašpárek, Ladislav ; Klusáček, Stanislav (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vážením vozidel. Zaměřuje se na použití piezopolymerových koaxiálních snímačů. Práce obsahuje přehled snímačů používaných pro dynamické vážení, metody zpracování získaných signálů a jejich následné vyhodnocení. Dále je nastíněm návrh měřicího stanoviště včetně měřicího řetězce. Pomocí navrženého zesilovače jsou na vzorku snímače provedena základní měření ověřující jeho vlastnosti a použitelnost pro daný účel.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Analýza a upřesňování hydrologických podkladů v povodí Ohře a Bíliny
Hydroprojekt a.s., Praha ; Kašpárek, Jan ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí úkol uvádí registraci zdrojů povrchové vody a hodnocení jejich využitelnosti, které zahrnuje průtokové řady z povodí Ohře a Bíliny, dlouhodobý vývoj atmosférických srážek a hodnotí homogenitu průtokových řad. Jsou uvedeny výsledky hydrologických měření. V závěru jsou zpracovány celkové hydrologické bilance a bilance jednotlivých dílčích povodí.
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory hydrologie, zemědělství a lesního hospodářství a vliv klimatických změn na lidské zdraví. Zpráva za sektor hydrologie
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Kašpárek, Ladislav ; Sobíšek, Bořivoj ; Nemešová, Ivana
Zpráva za sektor hydrologie obsahuje souhrn poznatků o dopadech klimatické změny pro vodní zdroje z mezinárodních hodnocení a rozborů, zhodnocení výsledků výzkumu dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR (časový vývoj a shrnutí nejdůležitějších poznatků, vliv klimatických změn na kvalitu vody, dopady klimatické změny na vodní zdroje a vodní hospodářství ČR), metodiku odhadu dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR (režim povrchových a podzemních vod, vodní hospodářství a vodní zdroje).
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory vodních zdrojů, zemědělství, lesního hospodářství a zdravotnictví. Sektor vodních zdrojů
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Národní klimatický program České republiky ; Kašpárek, Ladislav
Výzkum byl zaměřen na oblast Krušných hor, tj. povodí Ohře a Bíliny a na povodí Vltavy nad nádrží Hněvkovice, z které je vodou zásobována jaderná elektrárna Temelín. Výsledky studie vlivu klimatických změn na vodní zdroje dvou vodohospodářsky významných povodí ukazují, že s účinky klimatických změn je nezbytné se podrobně zabývat. Dokonce i vodohospodářské soustavy, které z hlediska současných potřeb mají značnou rezervu zdrojů, by bez určitých opatření nezajistily odběry v podmínkách odpovídajících nepříznivým scénářům klimatické změny.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Hydrologické podklady pro řešení tvorby krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Charvát, Petr ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí zpráva obsahuje výsledky pro oblast Mostecka, klimatické i hydrologické poměry byly posouzeny jak pro vlastní oblast dotčenou těžbou, tak pro její širší okolí. Byly posouzeny možné změny srážkového režimu v minulosti, ale i předpokládanému vlivu globálních klimatických změn. Po stránce metodické navazuje zpráva na analogickou studii pro oblasti Sokolovska.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Povodí Vltavy s.p., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Drbal, Karel ; Boháč, Miloň ; Daňhelka, Jan ; Zezulák, Jiří ; Brožková, Blanka ; Kulasová, Bohuslava ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva shrnuje výsledky řešení úkolu v roce 2005. Řešení úkolu bylo zaměřeno na tyto oblasti: 1. Dokončení přípravy datových souborů (výpisy, resp. digitalizace vodních stavů, výsledků hydrometrických měření, srážek, teplot vzduchu a údajů o manipulacích na nádržích) z období, kdy tato data ještě nebyla ukládána na paměťová média počítačů, již v návaznosti na výsledky simulací povodňových vln; 2. Další výzkum historických povodní a zhodnocení získaných poznatků; 3. Simulace povodňových vln, jak pro stav bez nádrží, tak pro model soustavy s nádržemi; 4. Statistické hodnocení neovlivněných a ovlivněných řad, posouzení míry ovlivnění a výpočet N-letých průtoků; 5. Zpracování odhadu charakteristiky chyb výsledků; 6. Vývoj jednoduchého programu pro posuzování transformace povodňové vlny při rozlivu do inundací a aplikace této metodiky a modelu HEC-SIM na povodeň 2002 v úseku Labe Lovosice-Žernoseky.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kašpárek, Ladislav
Údolní nádrže obecně představují nejzávažnější antropogenní zásah do hydrologického režimu. V povodí Labe na území ČR je vybudováno celkem 117 vodních nádrží s celkovým ovladatelným objemem 2,5 miliardy m3, tj. asi 25 % ročního odtoku z povodí Labe. Obecně je ochranný účinek nádrží významnější při menších povodních, kdy ochranný objem zachytí podstatnou část povodňové vlny. Úkol je rozdělen do dílčích úkolů: 01: Vypracování metodiky a koordinace projektu; 02 Příprava datových souborů - časových řad; 03 Příprava podkladů o nádržích a jejich řízení za povodní; 04 Vytvoření a kalibrace simulačního modelu pro zkoumanou soustavu; 05 Simulace průběhů jednotlivých povodní říční sítě včetně nádrží; 06 Statistické analýzy časových řad kumulačních průtoků; 07 Hodnocení přesnosti a spolehlivosti výsledků; 08 Zpracování doporučení a závěrů.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Povodí Vltavy s.p., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Drbal, Karel ; Boháč, Miloň ; Daňhelka, Jan ; Zezulák, Jiří ; Brožková, Blanka ; Kulasová, Bohuslava ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva shrnuje výsledky řešení úkolu v roce 2004. Řešení úkolu bylo zaměřeno do dvou směrů: 1. příprava datových souborů (výpisy, resp. digitalizace vodních stavů, výsledků hydrometrických měření, srážek, teplot vzduchu a údajů o manipulacích na nádržích) z období, kdy tato data ještě nebyla ukládána na paměťová média počítačů; 2. Kalibrace dílčích srážko-odtokových modelů a říčních modelů, z kterých je složen model odtoku z povodí Vltavy a z povodí Labe pod Vltavou a ladění tohoto celkového modelu včetně simulací ovlivnění povodňových průtoků nádržemi.
Analýza vlivů fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Cílem výzkumu je posoudit vliv fyzicko-geografických charakteristik dílčích povodí včetně způsobu využití půdy na průtoky katastrofální povodně v srpnu 2002 v ČR. Pro řešení budou použity metody mnohonásobné regresní analýzy. Druhou částí projektu je sestavení publikace shrnující hlavní výsledky projektu "Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" v české a anglické verzi.
Vliv klimatických změn na množství a kvalitu vodních zdrojů a na hydrologické poměry v ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Přenosilová, Eva ; Kos, Zdeněk ; Kašpárek, Ladislav
Příloha ke kapitole 2 obsahuje: 1. Výstupy simulačních modelů - tabulky a grafy (nádrže Římov, Švihov, Březová, Nechranice, Pastviny). 2. Riziková analýza - tabulky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kašpárek, Libor
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.