Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sezónní pravděpodobnostní hydrologické předpovědi
Šípek, Václav ; Daňhelka, Jan (vedoucí práce) ; Kašpárek, Ladislav (oponent) ; Fošumpaur, Pavel (oponent)
V kontextu extrémních hydrologických událostí, které lze na přelomu 20. a 21. století pozorovat, jsou sezónní hydrologické předpovědi velmi aktuálním tématem. Tyto události jsou reprezentovány rozsáhlými povodněmi a déle trvajícími periodami sucha. A právě v této situaci vzrůstá potřeba managementu povodí, který by zajistil správnou časovou i prostorovou distribuci vodních zdrojů. Sezónní hydrologické předpovědi jsou nezbytnou součástí tohoto úsilí, neboť umožňují odhad budoucího odtoku s dostatečným předstihem. Tato práce se zabývá problematikou hydrologických předpovědí s předstihem jednoho měsíce. Cílem práce je aplikace tří předpovědních metod na území České republiky. První je reprezentována referenčním klimatologickým přístupem, druhou je tradiční americká metoda Ensemble Streamflow Prediction (ESP) a poslední je nově navržená modifikace této metody, která je založená na klimatickém podmínění vstupních meteorologických dat. První část práce je věnována nalezení potřebných předpovědních vztahů mezi hydrometeorologickými řadami ze dvou modelových povodí a velkoprostorovými klimatickými prediktory. Jako zájmová území byla zvolena povodí jihočeské Blanice a horní Cidliny. Mezi velkoprostorové klimatické prediktory patří klimatické oscilace a prostorové hodnoty tlaku vzduchu, dvou geopotenciálních...
Dynamické vážení vozidel
Kašpárek, Ladislav ; Klusáček, Stanislav (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vážením vozidel. Zaměřuje se na použití piezopolymerových koaxiálních snímačů. Práce obsahuje přehled snímačů používaných pro dynamické vážení, metody zpracování získaných signálů a jejich následné vyhodnocení. Dále je nastíněm návrh měřicího stanoviště včetně měřicího řetězce. Pomocí navrženého zesilovače jsou na vzorku snímače provedena základní měření ověřující jeho vlastnosti a použitelnost pro daný účel.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Analýza a upřesňování hydrologických podkladů v povodí Ohře a Bíliny
Hydroprojekt a.s., Praha ; Kašpárek, Jan ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí úkol uvádí registraci zdrojů povrchové vody a hodnocení jejich využitelnosti, které zahrnuje průtokové řady z povodí Ohře a Bíliny, dlouhodobý vývoj atmosférických srážek a hodnotí homogenitu průtokových řad. Jsou uvedeny výsledky hydrologických měření. V závěru jsou zpracovány celkové hydrologické bilance a bilance jednotlivých dílčích povodí.
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory hydrologie, zemědělství a lesního hospodářství a vliv klimatických změn na lidské zdraví. Zpráva za sektor hydrologie
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Kašpárek, Ladislav ; Sobíšek, Bořivoj ; Nemešová, Ivana
Zpráva za sektor hydrologie obsahuje souhrn poznatků o dopadech klimatické změny pro vodní zdroje z mezinárodních hodnocení a rozborů, zhodnocení výsledků výzkumu dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR (časový vývoj a shrnutí nejdůležitějších poznatků, vliv klimatických změn na kvalitu vody, dopady klimatické změny na vodní zdroje a vodní hospodářství ČR), metodiku odhadu dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR (režim povrchových a podzemních vod, vodní hospodářství a vodní zdroje).
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory vodních zdrojů, zemědělství, lesního hospodářství a zdravotnictví. Sektor vodních zdrojů
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Národní klimatický program České republiky ; Kašpárek, Ladislav
Výzkum byl zaměřen na oblast Krušných hor, tj. povodí Ohře a Bíliny a na povodí Vltavy nad nádrží Hněvkovice, z které je vodou zásobována jaderná elektrárna Temelín. Výsledky studie vlivu klimatických změn na vodní zdroje dvou vodohospodářsky významných povodí ukazují, že s účinky klimatických změn je nezbytné se podrobně zabývat. Dokonce i vodohospodářské soustavy, které z hlediska současných potřeb mají značnou rezervu zdrojů, by bez určitých opatření nezajistily odběry v podmínkách odpovídajících nepříznivým scénářům klimatické změny.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Hydrologické podklady pro řešení tvorby krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Charvát, Petr ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí zpráva obsahuje výsledky pro oblast Mostecka, klimatické i hydrologické poměry byly posouzeny jak pro vlastní oblast dotčenou těžbou, tak pro její širší okolí. Byly posouzeny možné změny srážkového režimu v minulosti, ale i předpokládanému vlivu globálních klimatických změn. Po stránce metodické navazuje zpráva na analogickou studii pro oblasti Sokolovska.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Povodí Vltavy s.p., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Drbal, Karel ; Boháč, Miloň ; Daňhelka, Jan ; Zezulák, Jiří ; Brožková, Blanka ; Kulasová, Bohuslava ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva shrnuje výsledky řešení úkolu v roce 2005. Řešení úkolu bylo zaměřeno na tyto oblasti: 1. Dokončení přípravy datových souborů (výpisy, resp. digitalizace vodních stavů, výsledků hydrometrických měření, srážek, teplot vzduchu a údajů o manipulacích na nádržích) z období, kdy tato data ještě nebyla ukládána na paměťová média počítačů, již v návaznosti na výsledky simulací povodňových vln; 2. Další výzkum historických povodní a zhodnocení získaných poznatků; 3. Simulace povodňových vln, jak pro stav bez nádrží, tak pro model soustavy s nádržemi; 4. Statistické hodnocení neovlivněných a ovlivněných řad, posouzení míry ovlivnění a výpočet N-letých průtoků; 5. Zpracování odhadu charakteristiky chyb výsledků; 6. Vývoj jednoduchého programu pro posuzování transformace povodňové vlny při rozlivu do inundací a aplikace této metodiky a modelu HEC-SIM na povodeň 2002 v úseku Labe Lovosice-Žernoseky.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kašpárek, Ladislav
Údolní nádrže obecně představují nejzávažnější antropogenní zásah do hydrologického režimu. V povodí Labe na území ČR je vybudováno celkem 117 vodních nádrží s celkovým ovladatelným objemem 2,5 miliardy m3, tj. asi 25 % ročního odtoku z povodí Labe. Obecně je ochranný účinek nádrží významnější při menších povodních, kdy ochranný objem zachytí podstatnou část povodňové vlny. Úkol je rozdělen do dílčích úkolů: 01: Vypracování metodiky a koordinace projektu; 02 Příprava datových souborů - časových řad; 03 Příprava podkladů o nádržích a jejich řízení za povodní; 04 Vytvoření a kalibrace simulačního modelu pro zkoumanou soustavu; 05 Simulace průběhů jednotlivých povodní říční sítě včetně nádrží; 06 Statistické analýzy časových řad kumulačních průtoků; 07 Hodnocení přesnosti a spolehlivosti výsledků; 08 Zpracování doporučení a závěrů.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Povodí Vltavy s.p., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Drbal, Karel ; Boháč, Miloň ; Daňhelka, Jan ; Zezulák, Jiří ; Brožková, Blanka ; Kulasová, Bohuslava ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva shrnuje výsledky řešení úkolu v roce 2004. Řešení úkolu bylo zaměřeno do dvou směrů: 1. příprava datových souborů (výpisy, resp. digitalizace vodních stavů, výsledků hydrometrických měření, srážek, teplot vzduchu a údajů o manipulacích na nádržích) z období, kdy tato data ještě nebyla ukládána na paměťová média počítačů; 2. Kalibrace dílčích srážko-odtokových modelů a říčních modelů, z kterých je složen model odtoku z povodí Vltavy a z povodí Labe pod Vltavou a ladění tohoto celkového modelu včetně simulací ovlivnění povodňových průtoků nádržemi.
Analýza vlivů fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Cílem výzkumu je posoudit vliv fyzicko-geografických charakteristik dílčích povodí včetně způsobu využití půdy na průtoky katastrofální povodně v srpnu 2002 v ČR. Pro řešení budou použity metody mnohonásobné regresní analýzy. Druhou částí projektu je sestavení publikace shrnující hlavní výsledky projektu "Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" v české a anglické verzi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kašpárek, Libor
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.