Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie státní statistické služby - 1919 – 2014
Kačerová, Eva
Publikace poskytuje čtenáři stručný náhled do historie české statistiky a seznamuje ho s aktivitami, které statistický úřad vykonával a vykonává. Kromě historie naší statistiky od doby první republiky, přes nesnadné období 2. světové války a totalitního režimu až po její transformaci po roce 1989, se čtenář dozví, jaké jsou strategie, vize a priority ČSÚ s výhledem do roku 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Chrudimský kraj v polovině 17. století - demografická a sociální struktura
Kačerová, Eva ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; Závodský, Prokop (oponent)
Cílem předkládané práce je podat ucelený obraz o demografické struktuře obyvatelstva Chrudimského kraje po skončení třicetileté války tak jak jsou zachyceny v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. U jednotlivých zapsaných osob bylo uvedeno jméno, povolání či vztah k hlavě domácnosti, věk a náboženské vyznání. Na území Chrudimského kraje Soupis zachytil 46 626 osob. Na většině panství byly systematicky zaznamenávány pouze osoby starší 11 či 12 let. Údaje o věku byly zaokrouhlovány. Jedním z hlavních cílů je odhadnout početnost chybějící dětské složky populace. Základním předpokladem odhadu počtu dětí mladších 12 let byla úvaha, že stejně staré ženy (muži) v různých oblastech mají v průměru stejný nebo alespoň podobný počet dětí v jednotlivých věkových skupinách. Matematické modely odstraňující zaokrouhlování údajů o věku spočívají ve formalizaci úvah, kterak asi lidé mohli tehdy svůj věk zaokrouhlovat. Jednou z možností je předpoklad, že čím blíže bylo jejich skutečné stáří k nějakému oblíbenému věku (násobky 10, 5, sudá čísla), tím spíše svůj věk zaokrouhlovali na tyto oblíbené hodnoty. Další možnost představuje předpoklad rovnoměrné tendence k zaokrouhlování v rámci vymezeného intervalu. Poslední možností je nalezení deformačních konstant, které by převedly známou nezaokrouhlovanou věkovou...
Příběh statistiky
Kačerová, Eva ; Michalec, Libor ; Český statistický úřad
Obrazová publikace přináší čtenáři základní orientaci v dějinách české i světové statistiky. Část knihy je věnována historii sčítání lidu od prvních celonárodních soupisů až po poslední sčítání v roce 2011.
English version: nusl-204170_2 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: nusl-204170_1 - Stáhnout plný textPDF
Karel Engliš a statistika
Korec, Vojtěch ; Závodský, Prokop (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Cílem této práce je, po shromáždění a nastudování dostupných materiálů, popsat a analyzovat statistickou činnost Karla Engliše. Vycházím zde z jeho vlastních statistických článků, publikací a skromné literatuty týkající se této tématiky. Tomuto rozboru předchází dvě úvodní kapitoly zabývající se Úřední statistikou v 1. čtvrtině 20. století a životem a dílem Karla Engliše.
Cesta ke vzniku Zemského statistického úřadu v Čechách a jeho činnost
Hamouzová, Michaela ; Závodský, Prokop (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vývoji úřední, především zemědělské statistiky v Čechách až po vznik Zemského statistického úřadu království Českého. Práce je také doplněna četnými dobovými citacemi a ilustracemi, které umožňují čtenáři širší pochopení okolností vzniku a rozvoje statistiky a přibližují tak nesnadné počátky statistických šetření. Přínosem práce je poskytnutí ucelené představy o činnosti a fungování Zemského statistického úřadu a jeho publikacích. První část práce je věnovaná počátkům úřední statistiky v habsburské monarchii a osobnostem, které se zasloužily o její rozvoj. Následující část se zabývá zemskou statistikou v českých zemích a především vznikem Zemského statistického úřadu království Českého. Dále je vytvořen přehled o činnosti úřadu až do konstituování Státního úřadu statistického v samostatném Československu. Jsou zde blíže popsány metody a průběh statistických šetření a obtíže s nimi spojené. Závěr kapitoly mapuje činnost úřadu za I. světové války a její vliv na tehdejší statistku.
Zahraniční migrace v České republice a její specifické rysy
Bucher, Sabine ; Nývlt, Ondřej (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na vývoj zahraniční migrace v České republice v souvislosti s identifikací aspektů, které ji ovlivnily. Česká republika se stala cílovou zemí pro mnoho imigrantů, nejen ze zemí Evropské unie, ale i ze zemí mimo ní. Hlavním cílem je zkoumat vývoj zahraniční migrace v České republice před rokem 1989 a současně i z hlediska legislativních a metodických změn, ke kterým došlo po roce 1989. Větší pozornost je nakonec také věnována vývoji zahraniční migrace mezi lety 2002 -- 2012 v České republice, v Maďarsku, na Slovensku a v Polsku, které společně patří do aliance nazvané Visegrádská čtyřka. V posledních letech se tyto země staly novým místem migračních toků, zejména ze zemí s méně rozvinutou ekonomikou. Cílem je zhodnotit vývoj vybraných ukazatelů migrace a identifikovat spojitosti mezi vybranými zeměmi, které si jsou historicky a právně blízké.
Sňatečnost a rozvodovost – vývoj od roku 1970 do současnosti a srovnání s vyspělými státy EU
Krejčí, Marek ; Fiala, Tomáš (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu sňatečnosti a rozvodovosti od roku 1970 do současnosti. Práce vysvětluje charakter obou těchto demografických procesů i různé ukazatele jejich úrovně i struktury. Je zde detailněji znázorněn vývoj sňatečnosti a rozvodovosti od roku 1970 do doby současné. Pozornost je věnována rovněž sezónnosti sňatečnosti podle měsíců či dnů v týdnu. Hodnoty vybraných ukazatelů jsou porovnány s vývojem ve vybraných evropských zemích. V závěru práce zmiňuje některé současné finanční instrumenty ke zvýšení sňatečnosti. Zabývá se rovněž současnou motivací k založení rodiny.
Cizinci a jejich vliv na ekonomiku ČR
Valenta, Samuel ; Šimková, Martina (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Cílem této bakalářské práce je na základě dostupných a získaných dat přiblížit problematiku týkající se cizinců na území České republiky. Analýza počtu cizinců, počet povolení k pobytu a jejich integrace do české společnosti jsou velmi důležitými faktory při vědomí, že se imigrace stává jedinou možností při zachování reprodukce obyvatelstva a následné udržitelnosti ekonomické aktivity. Velmi důležitou součástí je však získání přehledu o možnostech cizinců a jejich následném uplatnění na pracovním trhu. Nejdůležitějším cílem této práce je zajistit ucelený pohled na problematiku cizinců v České republice, a to z hlediska integrace, rodinného chování a jejich zaměstnanosti. Zároveň práce zjišťuje, jaký vliv, ač už pozitivní či negativní, mají cizinci na ekonomiku České republiky.
Zaměstnanost cizinců v České republice
Šafránková, Ester ; Langhamrová, Jitka (vedoucí práce) ; Kačerová, Eva (oponent)
Cílem této práce je poskytnout obraz o zaměstnanosti cizinců žijících v České republice v širších souvislostech a retrospektivně popsat vývoj hlavních demografických charakteristik. V první části práce se věnuji vymezení základních pojmů souvisejících se zaměstnáváním cizinců v České republice, legislativě a jejím změnám, dále se zabývám souvislostí ekonomického vývoje a zaměstnávání cizinců na českém trhu práce. Zmíněny jsou také problémy se zdroji dat a distorze ve statistikách. V dalších částech práce se věnuji demografické analýze cizinců v České republice, jejich zaměstnanosti a prokázání souvislosti s ekonomickým vývojem. Větší pozornost je věnována pěti nejčastějším státním občanstvím cizinců v České republice. V práci je kladen důraz na propojení analýzy zaměstnanosti z pohledu demografie s ekonomickým vývojem, politicko-legislativními procesy a základními charakteristikami cizinců na území České republiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kačerová, Eliška
1 Káčerová, Erika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.