National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Doplnění vědeckých a technických podkladů pro inventarizaci emisí znečišťujících látek podle standardně používané metodiky CORINAIR
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; KVASAR, s.r.o. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Stehlík, Jaromír ; Hlavicová, Jitka ; Dubový, Vladimír ; Bretschneider, Boris ; Machálek, Pavel
Hlavní cil, novelizace systému sběru dat o zdrojích znečišťování ovzduší pro zajištění inventarizace emisí látek znečišťujících ovzduší, byl v celém projektu řešen zejména s ohledem na nezbytnost plnění mezinárodních požadavků v této oblasti. Zároveň však, spolu s přípravou nové legislativy v ochraně ovzduší, bylo přihlíženo ke změnám organizační, formální i věcné stránky toku informací pro emisní inventarizace. V neposlední řadě bylo přihlíženo k současným technickým možnostem při pořizování a zpracování dat a jejich přenosu.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie: Vyhodnocení a úpravy stávající metodiky provádění emisních inventur pro škodliviny sledované v rámci protokolů CRLTAP a pro evidence potřebných údajů poskytovaných v rámci implementace směrnic EU
KVASAR, s.r.o. ; IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Vyoral, Pavel ; Hesoun, Roman ; Fara, Milan ; Machart, Jiří ; Machálek, Pavel
Zpráva je rozdělena do těchto částí: Novelizace souhrnné provozní evidence, Změny programového vybavení pro souhrnnou provozní evidenci, Aktualizace modelu výpočtu emisí malých zdrojů, Zdroje těžkých kovů, polyaromatických uhlovodíků a látek PM 10 v kategoriích podle AEIG a národní legislativy.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie
KVASAR, s.r.o. ; VÚZT Praha ; SVÚOM s.r.o., Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kalousková, Hana ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
V roce 2003 byl projekt zaměřen na převzetí a aplikaci závazných výstupů nové legislativy v ochraně ovzduší. Základním nástrojem pro inventarizaci je REZZO (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. Řešení bylo ovlivněno přípravou na vstup do EU. Průběžně byly získávány podle nových postupů informace o velkých spalovacích zdrojích a spalovnách odpadů za účelem splnění informačních povinností k Evropské komisi i k veřejnosti ČR (registr spaloven). Počátkem roku 2003 byl uplatněn nový metodický postup k inventarizaci emisí prováděných v rámci CLRTAP. Byly zpracovány návrh Vzoru souhrnné provozní evidence zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, Oznámení o výpočtu poplatku a Vzor souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování. Výstup řešení projektu za tři roky lze rozdělit: 1. zajištění a uplatnění legislativního východiska pro provádění emisních inventur na území ČR dle požadavků předpisů EU a Protokolů CRLTAP, 2. standardizace provádění emisních inventur a zajištění jejich přesnosti a úplnosti, 3. zpracování metodiky pro měření emisí částic PM 10, 4. vyhodnocení nákladů na zpracování emisních inventur.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; KONEKO marketing s.r.o., Praha ; IDEA Envi, s.r.o., Valašské Meziříčí ; SVÚOM s.r.o., Praha ; Kvasar, s.r.o., Zlín ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Fara, Milan ; Neužil, Vladimír ; Hesoun, Roman ; Jirovský, Ivan ; Kalousková, hana ; Dvořák, Richard ; Vicherek, Vítězslav ; Havlíková, Martina ; Machart, Jiří ; Křikavová, Katarína ; Hnilicová, Helena ; Stehlík, Jaromír ; Machálek, Pavel
Zpráva obsahuje popis prací na etapách 1 a 2 dílčího projektu. Etapa 1: Doplnění aktivitních údajů vybraných skupin zdrojů (dílčí zpráva o provedení analýzy významnosti jednotlivých skupin zdrojů, doplnění aktivitních dat pro významné skupiny zdrojů v letech 1990-2003 - ČSÚ, energetické bilance, resortní statistiky, odborné odhady). Etapa 2: Ověřování údajů provozní evidence zdrojů (realizace úprav SW pro sběr údajů souhrnné provozní evidence za rok 2004, návrh ověřovacích výpočtů pro hodnocení vykazovaných údajů souhrnné provozní evidence).

See also: similar author names
4 KVASAR, s.r.o.
1 Kvasar, s.r.o., Zlín
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.