Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Čas a zvuk ve filmu
Richtr, Jan ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; REJHOLEC, Pavel (oponent)
Tématem této diplomové práce je vnímání času v audiovizuálním díle. Zvláštní pozornost je zde věnována zvukové složce audiovizuálního díla, z jejíž perspektivy je na fenomén času nahlíženo. Nejprve nás stručně seznamuje s tím, jak se vyvíjelo chápání času v rámci filozofického kontextu. Další část pak představuje film jako médium, které ze své formální podstaty přináší nové podněty, které dále rozvíjejí dosavadní přemýšlení o čase. Po tomto uvedení do problematiky se práce zaměřuje na způsob vnímání času v rámci samotného zvuku, potažmo hudební skladby. Vychází zde z poznatků psychoakustiky a především pak z teoretických úvah francouzského skladatele Gérarda Griseye, ke kterým se snaží nacházet paralely v kontextu zvukové dramaturgie filmového díla. Poslední část se věnuje časovým vztahům vzešlým ze vztahu filmového obrazu a zvuku. Snaží se zde problematizovat a následně zobecnit specifické formální vztahy v rámci audiovizuálního díla, mající vliv na subjektivní vnímání času.
Zvukové postupy inspirované filmy Nuri Bilge Ceylana
Chrudina, Matěj ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; KUDLÁČ, Jakub (oponent)
Ve své bakalářské práci rozeberu filmy tureckého režiséra Nuri Bilge Ceylana z pohledu zvukové a hudební dramaturgie. Ceylan film vnímá a uvažuje nad ním komplexně, dokáže plně využívat zvukových možností, nebojí se experimentovat s diegetickou hudbou a používat netradiční hudební prvky. Jeho filmy jsem si vybral záměrně, protože přistupuji k problematice filmového zvuku podobným způsobem. Rozhodl jsem se tedy využít bohatství Ceylanovy filmografie a ilustrovat svůj přístup k filmovému zvuku pomocí příkladů z jeho reálné tvorby. Použiji snímky, které natočil v období od roku 1997 do roku 2014 a z každého vyberu nejzajímavější zvukové momenty. Mimo jiné také zdůrazním ty prvky, které Ceylanovy filmy sjednocují a formují jeho rukopis. Ve výsledku se však zaměřím na příklady, které vystupují z řady a dokazují, že by se na filmový zvuk nemělo nahlížet jen jako na podporu obrazové složky, ale ze všeho nejvíc jako na rovnocennou součást narativu, jež obsahuje nové informace, které pouze z obrazu nevyčteme.
Zvuková dramaturgie v současném americkém seriálu
Levý, Adam ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; HILČANSKÝ, Peter (oponent)
Studie zkoumá nové americké seriály, které svojí kvalitou a inteligencí vybočují nad standartní televizní tvorbu. Na příkladu konkrétního seriálu přibližuje práci se zvukem, jeho celkovou dramaturgii.
Vplyv hudby na emocionálne a kognitívne vnímanie diváka a jej využitie vo filmovej narácií
Marinová, Viera ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; EKRT, Viktor (oponent)
Táto bakalárska práca sa zameriava na vplyv hudby na emocionálne a kognitívne vnímanie človeka. Predovšetkým sa sústredí na filmovú hudbu a jej funkciu vo filme. Pomocou kognitívnej vedy hľadá odpovede na to, ako môže hudba vo filme ovplyvňovať naše emócie a ďalšie kognitívne procesy ako empatiu, chápanie významu, prepojenie súvislostí, pamäť atď. Táto práca nie je ani tak návodom, ako by sa mala hudba vo filme správne používať, ako skôr návodom na pochopenie filmového diváka. Každopádne však potvrdzuje, že hudba je veľmi funkčným nástrojom filmovej reči.
Hudební dramaturgie ve filmech Davida Lynche
Černohorský, Ondřej ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; Klusák, Martin (oponent)
David Lynch patří k významným autorům americké postmoderní kinematografie. Jeho filmy jsou charakteristické specifickými tématy, vizuálním stylem, intelektuální náročností, surrealistickými sekvencemi a velkou emocionální působivostí. Hudební složka ve filmech Davida Lynche neoddiskutovatelně patří k nejdůležitějším výrazovým prostředkům a práce s ní je pro tohoto režiséra jednou z nejpodstatnějších součástí procesu výroby filmu. Tato bakalářská práce se bude zabývat studiem hudební složky napříč filmy Davida Lynche od momentu, kdy začal spolupracovat se skladatelem Angelem Badalamentim. Na rozboru hudební složky konkrétního filmu Mulholland Drive budou analyzovány způsoby, jak David Lynch ve svých filmech hudební složky využívá pro dosažení vlastních tvůrčích záměrů. Následně budou tyto způsoby diskutovány vzhledem k jeho ostatním filmům Blue Velvet, Twin Peaks: Fire Walk with Me, Wild at Heart, Lost Highway a budou hledány jejich společné konstanty.
Z doslechu, nebo na vlastní uši?
Lapčík, Radim ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; BAGDASAROV, Georgy (oponent)
Toto je popularizační práce v oblasti zvukové teorie. Zabývá se základními vzájemnými vztahy zvuku a obrazu, potažmo vztahem zvuku a obrazu k diegezi, kde srovnává práce českých a zahraničních teoretiků. Ačkoliv je primárně zaměřena na narativní dílo, zmíní i určitá specifika čtyř nejběžnějších seminarativních žánrů a dotkne se strukturních vztahů v nenarativních a interaktivních audiovizuálních dílech. Kromě vzájemných pozic zvuku, obrazu a diegeze tato práce stručně popisuje fenomén synkreze a význam synchronnosti, resp. asynchronnosti pro ovlivňování percepce času a prostoru v audiovizuálním díle. Materiály v přílohách doplňují text o související témata – kombinatorické okénko, vysvětlení třech plánů zvukové dramaturgie, užití zvuku jako znaku a překlad části textu Michela Chiona.
Vztah rozumnosti a etických stavů u Aristotela
Kudláč, Jakub ; Barabas, Marína (oponent) ; Mráz, Milan (vedoucí práce)
V našem textu se věnujeme vztahu rozumnosti a etických stavů v Aristotelově Etice Nikomachově. Cílem práce je určit funkci rozumnost v etické ctnosti. Postupně analyzujeme jednotlivé momenty definice etické ctnosti z ENII, 6, tj. že ctnost je záměrně volícím stavem, který udržuje střed nám přiměřený, tak jak by jej vymezil člověk rozumný. Po analýze stavu, záměrné volby a rozumnosti dospíváme k určení rozumnosti jakožto původce výměru ctnostného jednání; jedině rozumnost může být kritériem, které vyřkne, co je špatné a dobré; sama touha totiž nemá schopnost rozvažovaní. Na to navazuje další otázka: jak může rozumnost ovlivňovat iracionální složku duše, ve které sídlí touha? Rozumnost, protože nemá žádný přímý vliv na touhu, využívá jako prostředníka etickou ctnost-uměřenost. Ta do nerozumné touhy vkládá intenci následovat rozum. skrz ni se stává rozumnost pánem nad touhou. Přínos naší práce vidíme jak v tom, že jsme přesněji určili funkci rozumnosti v aristotelské etice, tak i v tom, že jsme určili uměřenost jako nutnou podmínku ostatních ctností a racionálního jednání vůbec.
Definovanie postáv zvukom.
Hilčanský, Peter ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; REJHOLEC, Pavel (oponent)
Zámerom tejto práce je priblížiť čitateľovi špecifickú prácu so zvukovou dramaturgiou hraného filmu a to: definovanie postáv zvukom. Konkrétne, ako môže zvuk pomôcť pri vytváraní silnejších, zapamätateľnejších postáv, odhaľovať ich slabosti, mentálne pochody alebo také kvality, ktoré by nebolo možné vytvárať inými spôsobmi. Ide o dramaturgicky špecifický prvok a nepracuje sa s ním v každom filme. Existuje však mnoho druhov filmov, ktoré z týchto postupov môžu benefitovať. Naším cieľom bude preto nájsť zaujímavé a výrazné filmové diela a rozobrať princípy zvukovej dramaturgie a filmovej reči v týchto filmoch. Dôraz bude tiež kladený na vyzdvihnutie potreby premýšľať o týchto postupoch ešte vo fáze scenára alebo prípravnej fáze filmu, pretože v post-produkčnej fáze je na ich vybudovanie zvyčajne neskoro.
Theremin a emoce ve filmu
Knot, Adalbert-Vojtěch ; KUDLÁČ, Jakub (vedoucí práce) ; NEUBAUER, Petr (oponent)
Tato práce se snaží zjistit, jakým způsobem je využit zvuk thereminu ve filmové hudbě. Po historickém úvodu a základním nástinu fyzikálních principů, na základě kterých theremin funguje, následuje analýza tří filmů z období 40. a 50. let, které theremin využívají k vyjádření konkrétní emoce. Ukáže se ale, že tyto filmy vytvořili z hudby thereminu klišé, které bude obtížné překonat, v další kapitole proto zjišťuji, zda jiní tvůrci použili theremin jiným způsobem a jestli se jim podařilo znovuvytvořit konotace s tímto nástrojem spojené. Na závěr jen ve stručnosti naznačuji další vývoj thereminu.
Mediální obraz šlechty a elit 90. let.
Lukáš, Pavel ; ŘEZNÍČEK, Martin (vedoucí práce) ; KUDLÁČ, Jakub (oponent)
Mediální obraz šlechty a elit 90. let. Historické souvislosti a konsekvence. Práce se zabývá mediálním obrazem šlechty v českém prostředí devadesátých let s přihlédnutím k historickým souvislostem, které významným způsobem napomáhaly tento obraz utvářet. Pohled na aristokracii po roce 1989 je do dnes v mnoha ohledech zkreslený, a cílem práce je tedy uvést některé skutečnosti, které jsou v této souvislosti často opomíjeny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kudláč, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.