National Repository of Grey Literature 42 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Study of Correlation between Grease Film Formations and Mechanical Losses on Various Surfaces
Sakai, Kazumi ; Glovnea, Romeo (referee) ; Gonçalves, David (referee) ; Křupka, Ivan (advisor)
Tato disertační práce se zaměřuje na studium závislosti mezi reakčním momentem ložiska mazaného plastickým mazivem s lithným mýdlem a vlastnostmi maziva, jako například tloušťka vytvářeného mazacího filmu, jeho reologie, struktura zpevňovadla, trakční vlastnosti či vliv topografie povrchu. Typ maziva poskytujícího nižší odpor závisí na podmínkách provozu ložiska, zejména rychlosti. Chování mazacího filmu za nízkých rychlostí má vliv na reakční moment ložiska v nízkých rychlostech. Mez toku a trakční chování koreluje s momentem ložiska za vysokých rychlostí. Schopnost zpevňovadla vstupovat do kontaktu má vliv na tloušťku filmu, vzhled kavitační oblasti na výstupu kontaktu a chování hladovění. Důvod vstupu zpevňovadla do kontaktu je jeho chemická struktura. Vysoká polárnost hydroxylových sloučenin zpevňovadla podporuje jeho vtažení kontaktními povrchy. Mazivo s nejvyšší polaritou prokázalo na površích obsahujících denty nejčastější vstup do prostoru dentů. Na základě předchozích pozorování je navržen popis principu mechanismu mazání.
Elastohydrodynamic Film Study under Impact Loading and Lateral Vibrations
Frýza, Josef ; Bakolas, Vasilios (referee) ; Habchi, Wassim (referee) ; Křupka, Ivan (advisor)
Disertační práce se zabývá chováním a odezvou elastohydrodynamického (EHD) mazacího filmu za neustálených provozních podmínek. V úvodní části práce jsou shrnuty poznatky z oblasti EHD mazání; od jeho historie, přes základní mechanismy mazání a používané experimentální metody, až po nedávno publikované studie zaměřené na transientní podmínky. Hlavním cílem práce bylo experimentálně objasnit vliv provozních parametrů a reologických vlastností maziv na chování mazacího filmu v bodovém kontaktu při jeho nárazovém zatěžování a vystavení příčným vibracím. Za tímto účelem byla vyvinuta laboratorní zařízení umožňující měření rozložení mazacího filmu a tření za kontrolovaných nestacionárních podmínek. Experimenty odhalili zásadní roli přibližovacích a zatěžovacích rychlostí na formování stlačených mazacích filmů při nárazovém zatěžování. Výsledky byly srovnávány s nedávným teoretickým řešením. Bylo ukázáno na jeho nedostatky, jež byly následně odstraněny implementací empirických vztahů zohledňujících reologii maziv. V případě příčných vibrací byly nalezeny hranice selhání mazacího filmu a určeny vztahy popisující vliv příčných vibrací na centrální tloušťku filmu a její fluktuace jednotně pro všechny maziva. Závěrečná část práce poskytuje nový pohled na reologii maziv pomocí inovativního přístupu měření třecích reakcí maziva současně ve dvou směrech kontaktu za podmínek příčných vibrací. Tyto původní výsledky rozšiřují pochopení mechanizmů EHD mazání a mohou být použity k dokonalejším návrhům strojů, a vylepšit tak jejich účinnost, spolehlivost a životnost.
Evaluation of machine elements surface topography by optical profilometer
Vrána, Jakub ; Křupka, Ivan (referee) ; Šperka, Petr (advisor)
This thesis deals with the issue of surface texture topography of engineering parts. Research provides general view of surface texture topography evaluation and puts the aforementioned into the context of international standards. In the practical part of this thesis, an experiment is implemented. With help of optical interferometer, parameters are measured and their robustness is evaluated. In the conclusion part of this thesis, acquired information are evaluated and resumed.
Animation of slide bearnig function
Halama, Lukáš ; Křupka, Ivan (referee) ; Hartl, Martin (advisor)
This bachalor thesis deals with creation of animation, which illustrates basic facts about radial slide bearing with hydrodynamic lubrication. Animation will be used for education purpose.
Using of detonation nanodiamond in tribology research field
Mauer, Milan ; Křupka, Ivan (referee) ; Svoboda, Petr (advisor)
The main objective of this bachelor thesis is to give a general knowledge about nanodiamonds, which are chipped off during the explosions diamonds. These particles are used as additions in lubricating preparations to decrease the friction. Bachelor thesis summarizes the basic characteristics, methods of manufacture and application nanodiamonds in practice. Part of this thesis is dedicated to theoretical and detailed descriptions of procedures and experimental results in nanodiamonds field of study. Another part describes different types of nanoparticles, used for the same purpose as nanodiamonds. The final part sums up the advantages of nanoparticles and its purpose for experimental or practical usage.
Wear of hard coatings
Černý, Libor ; Křupka, Ivan (referee) ; Omasta, Milan (advisor)
This bachelor's thesis was made as a description of the main technological methods, which are used in order to manufacture hard coatings. Applications of hard coatings are realized to improve tribological properties of components in various industries. The aim is to minimize the amount of wear and friction losses. Thesis also discusses methods of measuring the hard coatings wear. These methods are important to determine the properties of coating layers and their subsequent use. A lot of testing methods offer sufficient possibilities to test various mechanisms of wear in variety of laboratory conditions. Additionally in the end of the thesis there is an experimental wear measurement of specimen on tribometer using the "Pin on disc" method. Both size and type of the wear are evaluated by profilometer.
Experimental Study of the Lubricant Film under Starved Conditions
Košťál, David ; Čermák, Jan (referee) ; Dzimko, Marián (referee) ; Ali, Fadi (referee) ; Křupka, Ivan (advisor)
The dissertation thesis deals with an experimental study of an elastohydrodynamic contact under insufficient lubricant supply. Theoretical studies published in this research area focus mainly on the development of theoretical models and there is an insufficient number of experimental studies which validate these models. There are two basic methods of starvation severity control in published theoretical models: by positioning of an inlet meniscus and by setting the thickness of an oil layer in the vicinity of contact inlet. The second method is more suitable when considering a wide range of operating conditions, however it is difficult to ensure experimentally. This thesis presents original experimental results and aims to describe the starvation severity level as a function of the inlet film thickness. Deeper understanding of fundamental processes in starved elastohydrodynamic contacts enables the development of more precise models, better ability of prediction of the starvation and improves the ability to avoid starvation in the early design process of key tribological components.
Study of Elastohydrodynamic Film Formation in Hypoid Gears
Omasta, Milan ; Dobeš, Petr (referee) ; Čermák,, Jan (referee) ; Dzimko, Marián (referee) ; Křupka, Ivan (advisor)
This PhD thesis deals with elastohydrodynamic lubrication (EHL) under the conditions that occur between mated hypoid gear teeth. The aim is to describe experimentally the behaviour of lubricating film and mechanisms of its formation. The focus is mainly placed on clarifying the influence of direction and magnitude of sliding velocity in circular and elliptical contacts. Generally, it is still assumed that the direction of sliding velocity has no effect on the resulting lubricant film. In this study optical interferometry is used to determine distribution of lubricant film thickness. This work includes new and original results which clarify the studied problem. It was found that the direction of sliding velocity affects shape of the film at high speeds. This relates to the effect on heat flow through the contact. The results have an impact on the development of general EHL theory and provide knowledge applicable in film thickness prediction in the design of real tribological nodes.
Friction and Wear Reduction by Topography Modifications of Rubbing Surfaces
Šamánek, Otakar ; Dobeš, Petr (referee) ; Čermák,, Jan (referee) ; Dzimko, Marián (referee) ; Křupka, Ivan (advisor)
This thesis describes a study of the influence of surface texturing on rolling contact fatigue of non-conformal contacts. The texture depth and density have been considered during experiments. It also presents the methodology and the procedure of creation of micro-dents on sample surfaces. Described results suggested that properly designed surface texturing should not necessarily increase the risk of fatigue failure of rubbing surfaces.

National Repository of Grey Literature : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.