Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Global exploration in Markov chain Monte Carlo methods for light transport simulation
Šik, Martin ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Jakob, Wenzel (oponent) ; Christensen, Per (oponent)
Fotorealistické zobrazování se již zcela běžně provádí pomocí simulace transportu světla a Monte Carlo metod. Avšak algoritmy použité v současných zobrazovacích systémech jsou často neefektivní, a to zvláště ve scénách, které mají složitou viditelnost mezi kamerou a světelnými zdroji anebo obsahují transport světla přes mnoho lesklých odrazů. Z důvodu zefektivnění simulace v těchto scénách by bylo vhodné využít v praxi robustnější algoritmy. Algoritmy simulace transportu světla založené na Monte Carlo metodách s Markovovými řetězci (MCMC) jsou efektivní právě při vzorkování různých typů světelných cest, a to i ve scénách se složitou viditelností. Na druhou stranu tyto algoritmy často generují příliš mnoho vzorků v některých částech prostoru světelných cest, zatímco jiné části jsou vzorkovány málo, nebo vůbec. Toto chování je způsobeno nedostatečnou globální explorací prostoru světelných cest, která vede k nepředvídatelné konvergenci a k chybám ve výsledném obrázku. Kvůli tomuto nedostatku jsou MCMC metody v praxi často opomíjeny. V této disertační práci se proto soustředíme na zlepšení globální explorace stavového prostoru v MCMC algoritmech pro simulaci transportu světla. Nejdříve uvádíme nový MCMC algoritmus, který používá techniku replica exchange k vylepšení globální explorace. Za účelem zvýšení...
Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů
Mirbauer, Martin ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šikudová, Elena (oponent)
Použití digitální fotografie se velmi rozšířilo s popularitou chytrých telefonů. Většina pořízených fotografií však nevyužívá plně možností fotoaparátu, protože zachycené obrázky jsou ukládány ve formátu s omezeným rozsahem hodnot jasu. Problematika expanze a rekonstrukce dynamického rozsahu je zkoumána již od začátku 21. století, nově byly zveřejněny rekonstrukční metody používající konvoluční neuronové sítě, jejichž kvalita výstupu dosud nebyla dostatečně porovnána. V této práci jsme navrhli a implementovali framework pro porovnání kvality rekonstrukce, který jsme použili ke srovnání rekonstrukčních metod založených na konvolučních neuronových sítích. Také jsme implementovali aplikaci fotoaparátu pro mobilní zařízení umožňující zachycení vysokého rozsahu hodnot jasu a dále jsme zhodnotili praktičnost provádění rekonstrukce dynamického rozsahu pomocí nejlepší z porovnaných metod, přímo na mobilním zařízení.
Efficient rendering of fine structures on object surfaces
Brečka, Bohuš ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kondapaneni, Ivo (oponent)
Súčasné metódy realistického renderingu aproximujú povrchovú mikroštruktúru pomocou hladkej normálovej distribučnej funkcie. Tento prístup je nevyhovujúci pre rendering lesklých povrchov s detailami (napr. škrabance), ktoré sú v reálnom svete viditeľné pod jasným svetlom. Možnosťou je modelovať povrchovú štruktúru použitím normálových máp s vysokým rozlíšením, ale to vedie k príliš časovo náročnému renderingu, najmä v kombinácii s renderovacími metódami založenými na stochastickom vzorkovaní. Cieľom tejto práce je preskúmať niektoré prístupy špecificky navrhnuté pre tento problém. Ako hlavnú tému si vyberáme algoritmus, ktorý navrhli Yen et al. [2016]. Túto metódu analyzujeme, implementujeme, porovnávame s ostatnými a navrhujeme vylepšenia. Súčasťou práce je implementácia renderovacieho systému založeného na sledovaní lúčov, ktorý je použitý ako prostredie pre testovanie a vizualizáciu výsledkov.
Procedurální generování stromů
Tázlar, Vojtěch ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kahoun, Martin (oponent)
Při 3D modelování reálného světa je mnohdy zapotřebí umístit do scény stromy. Konkrétní model ale nemusí vyhovovat představám uživatele a použití dedikovaného software může být nepohodlné - z důvodu složitého ovládání, ne- možnosti integrace do používaného systému, kvality modelů či ceny. V době psaní této práce existuje několik profesionálně používaných high-end aplikací, k jejichž použití ale potenciální příležitostný uživatel nepřistoupí a to hlavně z důvodu ceny. Pak mu zbývají pouze volně dostupné aplikace, které jsou mnohdy zastaralé a trpí různými nedostatky. Proto má smysl pokusit se vyvinout low-end aplikaci, právě pro příležitostné uživatele, kde není nejdůležitější maximální síla nástroje, ale hlavně jednoduchost a přirozenost ovládání s uspokojivými výsledky. V rámci práce analyzujeme způsoby modelování stromů za pomoci existujících aplikací a popisujeme známé algoritmy a přístupy pro generování jejich modelů. Na zá- kladě toho implementujeme vlastní nástroj schopný generovat různorodé druhy stromů a přizpůsobovat jejich modely případným překážkám ve scéně. 1
Integration of the Corona renderer into the ArchiCAD software
Špaček, Jan ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vévoda, Petr (oponent)
Integrace rendereru Corona do software ArchiCAD Bakalářská práce - Jan Špaček, 2018 Představujeme prototyp plug-inu, který integruje Corona Renderer do aplikace ArchiCAD. Cílem je u Corony v ArchiCADu dosáhnout stejné úrovně jednodu- chosti a použitelnosti jako v jiných grafických aplikacích, takže klademe značný důraz na uživatelské rozhraní. Zvláštní pozornost si zaslouží interaktivní ren- derování, které je podle zkušenosti ve všech hostitelských aplikacích poměrně technicky náročné. V práci představujeme stručný přehled používaných API a popisujeme architekturu a implementaci plug-inu. Rovněž prezentujeme rychlost interaktivního renderování na různých scénách. 1
Image Denoising Using Weighted Local Regression
Šťasta, Jakub ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Elek, Oskár (oponent)
Problém věrohodné simulace přenosu světla pomocí metody Monte Carlo může být velmi náročný. Konkrétně scény se složitými světelnými efekty nebo komplexními materiály můžou způsobovat pomalou konvergenci scény a vyžadují mnoho výpočetního času. Z toho důvodu se odšumovací algorithmy staly populárními. V této práci nejprve podáme přehled již známých přístupů k odšumování a adaptivnímu renderování. Dále implementujeme jeden ze slibných algoritmů od Moona a kol. [2014] v Corona Standalone Rendereru, zhodnotíme jeho výkon, jeho slabé i silné stránky, na 14 testovacích scénách. Ty obsahují pro odšumování a pro konvergenci složité efekty jako: subpixelovou geometrii, opticky aktivní média, extrémní hloubkové rozostření, rozostření pohybem a jiné. Navrhujeme vylepšení algoritmu, které vedou k jeho větší robustnosti a stabilitě. Dále ukazujeme, že je možné použít váženou lineární regresi k odšumování jen za použití procesoru. Ale i po našich vylepšeních, algoritmus stále není konzistentní, tj. že dochází k nechtěnému rozmázávání, případně rozmazává nedostatečně.
Adjoint-Driven Importance Sampling in Light Transport Simulation
Vorba, Jiří ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Keller, Alexander (oponent) ; Wann Jensen, Henrik (oponent)
Název: Vzorkování důležitosti v simulaci transportu světla založené na adjun- govaném řešení Autor: RNDr. Jiří Vorba Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D., Katedra softwaru a výuky infor- matiky Abstrakt: Monte Carlo (MC) simulace transportu světla byla nedávno přijata filmovým průmyslem jako standardní nástroj pro tvorbu fotorealistických efektů. Jelikož filmový průmysl posunul současné technologie na samou hranici jejich možností, nevídaná složitost zobrazovaných scén odhalila zásadní nedostatek MC simulace: pomalou konvergenci transportu nepřímého osvětlení. Hlavním viníkem této pomalé konvergence jsou vzorkovací schémata, která se obvykle nepřizpů- sobují zobrazované scéně. My zakládáme naší práci na pozorovaní, že velké množství vzorků, které současné algoritmy transportu světla vyžadují, předsta- vují bohatý zdroj informací. Tento zdroj využíváme k vytvoření vzorkovacích schémat pro zobrazovanou scénu. V první části práce využíváme metod stro- jového učení, které jsme uzpůsobily pro trénování směrových distribucí. Tyto dis- tribuce využíváme během rozptylu k ovlivnění vzorkování směru cest od kamery tak, aby se vzorkovaly směry úměrně...
Procedural placement of 3D objects
Hojdar, Štěpán ; Křivánek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kahoun, Martin (oponent)
Během 3D modelování v počítačové grafice je často potřeba umístit do scény velké množství objektů. Tento proces může být únavný či téměř nemožný, pokud bychom objekty umisťovali ručně. Existuje několik programů, které tento proces automatizují, ale většina z nich je buď příliš pomalá na to, aby umístila požado- vané množství objektů, nebo moc obtížná pro začínajícího uživatele. V této práci rozšiřujeme již existující program Corona Scatter, který je rychlý a uživatelsky přívětivý, ale postrádá důležité funkce. Implementujeme distribuci pravidelných vzorů, distribuci podél křivkových objektů a možnost použít křivkové objekty k lokální modifikaci vlastností již existující distribuce.
Height map compression techniques
Lašan, Michal ; Kahoun, Martin (vedoucí práce) ; Křivánek, Jaroslav (oponent)
Cílem této práce je navrhnout vhodnou metodu pro ztrátovou kompresi terénních výškových dat. Tato metoda by měla na vstupu přijímat bloky čísel s plovoucí desetinnou čárkou o rozměrech 2^n x 2^n, pro které by měla být schopna provést progresivní dekompresi mip-map (reprezentací v nižším rozlíšení). V každé mip-mapě by měla zachovat rekonstruovaná data v mezích určité maximální odchylky. Tato odchylka by měla být v jednotkách metrů a nastavitelná uživatelem. S ohledem na tyto požadavky by měla být tak efektivní, jak jen je to možné. Naše metoda je inspirována druhou generací waveletové dekompozice upravené tak, aby byla schopna zaručit požadavek na maximální odchylku. Naše metoda umí komprimovat blok o velikosti 256x256 za přibližně 30 ms a dekomprimovat ho za přibližně 2 ms. Díky těmto atributům může být tato metoda použita v planetárním rendereru běžícím v reálním čase. Dosahuje kompresní poměr 37:1 na datasetu celé Země, transformovaném a rozděleném do čtvercových bloků při respektování maximální odchylky 5m. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Segmentace obrazů listů dřevin
Valchová, Ivana ; Suk, Tomáš (vedoucí práce) ; Křivánek, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá segmentací listů dřevin. Cílem bylo nastudovat metody segmentace obrazu, vybrat vhodnou metodu pro daný typ dat a implementovat ji. Nalezená metoda by měla dávat dobré výsledky pro datasety, které jsou k dispozici, a současně pro fotografie z běžných fotoaparátů i méně kvalitních mobilních telefonů. Vstupem jsou naskenované listy a také různě kvalitní fotografie. Práce shrnuje obecné metody segmentace obrazu a dále popisuje vlastní algoritmus, který dával nejlepší výsledky. Algoritmus na základě histogramu rozhodne, zda je vstup dostatečně kvalitní a může být segmentován algoritmem Otsu, nebo není a bude segmentován pomocí algoritmu GrowCut. Dále je obraz vylepšen pomocí morfologického uzavření a pomocí vyplnění otvorů. Nakonec je ponechán pouze největší objekt. Výsledky metody jsou ilustrovány na obrázcích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Křivánek, Jan
2 Křivánek, Jaromír
2 Křivánek, Jindřich
4 Křivánek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.