Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Syndrom vyhoření u dentální hygienistky a jeho preventivní opatření
Yakubyak, Iryna ; Pavlovičová, Markéta (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Cíl: Shrnout dosavadní poznatky o syndromu vyhoření (dále jen SV). Pomocí dotazníkového šetření zjistit povědomí o SV mezi dentálními hygienistkami (dále jen DH), potažmo studenty dentální hygieny se SV. Popsat tuto problematiku z pohledu DH. Pomocí letáku zrekapitulovat prevenci SV. Úvod: Profese DH má několik úskalí, která mohou být rizikovými činiteli pro vznik či rozvoj SV. Tato profese vyžaduje jednak vysoké emociální nasazení, dále výbornou manuální zručnost a vykonávání profese bez asistence. Tyto faktory tudíž mohou působit na psychickou stránku a následně mohou vést k jeho vzniku a rozvoji. Proto je nutností, aby každá DH měla jakési povědomí o hrozbě SV a byla schopná rozpoznat obecné příznaky. Materiál a metodika: Byly vytvořeny dva anonymní dotazníky na google.com, které byly zacíleny na DH s praxí a studenty dentální hygieny. Dotazníky byly rozesílány pomocí sociálních sítí a emailu. Dotazník pro DH dotazník byl tvořen 13 otázkami, přičemž ho zpracovalo 70 DH. Dotazník pro studenty obsahoval 11 otázek, přičemž 71 studenty byl zpracován. Dále byla prezentovaná kazuistika, která se vztahovala na DH, jež si prodělala SV. Sběr potřebných dat pro kazuistiku byl tvořen anamnézou, vyplněním dotazníku a seznamem 65 otázek, které byly zodpovězeny během intenzivního ústního rozhovoru. Získaná data...
Vstupní vyšetření v ordinaci dentální hygienistky
Ptáčková, Zuzana ; Jiroutová, Olga (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Bakalářská práce je zaměřena na různé aspekty vstupního vyšetření pacienta v ordinaci dentální hygienistky. Zabývá se správným provedením vyšetření, dále jeho zápisem a využitím pro ošetření. Vyšetření pacienta je důležité pro prevenci nenadálých situací, pro navázání vztahu s pacientem a pro poskytnutí optimální péče. Vyšetření je ovlivněno faktory, jako je čas, spolupráce s lékařem, osobou dentální hygienistky a dalším. Teoretická část je zaměřena na onemocnění, jejichž příznaky je možné sledovat na obličeji a v oblasti dutiny ústní při správném provedení vyšetření. V praktické části se pomocí dotazníkové studie zabývám provedením vyšetření a následnou terapií. Součástí práce je i obrázkový atlas vyšetření ve stomatologii.
Business plán stomatologické praxe
Knišová, Michaela ; Ševčíková, Jindra (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Úvod: Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánováním a zhotovením business plánu, který předchází založení podniku. Business plán představuje podnikatelský záměr podnikatele o směřování jeho podniku. Je důležitý nejen pro samotného podnikatele, aby věděl, jestli je jeho zamýšlený záměr vhodný k realizaci, ale business plán také vyžadují banky či potenciální investoři, kteří poskytují finanční zdroje k realizaci plánu. Cíl: Cílem práce bylo vypracovat business plán fiktivní stomatologické praxe, který by mohl posloužit jako předloha pro začínající podnikatele - lékaře, kteří chtějí založit svou vlastní stomatologickou praxi. Samotnému sestavení business plánu předcházela analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku, která zahrnovala průzkum trhu prostřednictvím dotazníku určeného obyvatelům Prahy. Metodika: Praktická část mojí bakalářské práce vycházela z dotazníkového šetření. Dotazník, který obsahoval celkem 13 otázek, jsem rozeslala prostřednictvím sociálních sítí mezi obyvatele Prahy. Výsledky dotazníku mi poskytly informace o preferencích obyvatel Prahy při výběru zubního lékaře. Tyto informace jsem následně použila v rámci marketingové analýzy. Druhou částí práce bylo sestavení business plánu nové stomatologické praxe, a to včetně plánu finančního, který měl za úkol prokázat...
Porovnání znalostí v oblasti orálního zdraví mezi studenty na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Šmehilová, Kateřina ; Křížová, Petra (vedoucí práce) ; Sádovská, Diana (oponent)
Souhrn Cíl: Cílem této bakalářské práce je porovnat znalosti v oblasti orálního zdraví mezi studenty na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zjistit, zda se budoucí zdravotníci o toto téma zajímají. Úvod: Problematika orálního zdraví by měla patřit mezi základní vzdělání každého člověka, protože zdravá dutina ústní je nezbytná pro celkové zdraví a kvalitu života. Materiál a metodika: Znalosti o orálním zdraví jsem zjišťovala pomocí dotazníkového šetření. Dotazník jsem umístila na Facebook a dále byl rozeslán přes studijní oddělení. Celkem jsem získala 648 dotazníků, z toho 398 bylo od oboru všeobecné lékařství, 121 od oboru všeobecná sestra, 54 od oboru dentální hygienistka, 38 od oboru veřejné zdravotnictví a 37 od oboru fyzioterapie. Výsledky jsem porovnávala mezi všemi studenty a dále se skupinou 30 studentů 3. ročníku oboru všeobecná sestra, kteří absolvovali předmět ošetřovatelská péče ve stomatologii. Výsledky: Z odpovědí jsem zjistila, že studenti 3. lékařské fakulty UK nejsou dostatečně informováni o orálním zdraví ani po absolvování předmětu týkajícího se péče ve stomatologii. Závěr: Dentální hygiena je obor zaměřující se nejen na léčebnou a vzdělávací činnost, ale i na preventivní opatření. Pravidelné prohlídky u dentální hygienistky a zubního lékaře by mohly zvýšit informovanost o...
Zahraniční obchod ČR se Slovenskem
Bartlová, Monika ; Křížová, Petra
Zahraniční obchod ČR se Slovenskem v teritoriální a zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 KŘÍŽOVÁ, Pavla
2 KŘÍŽOVÁ, Pavlína
14 KŘÍŽOVÁ, Petra
15 Křížová, Pavla
2 Křížová, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.