Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie a současnost profesních sesterských organizací u nás
Křížová, Pavla ; Pavlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Marková, Eva (oponent)
Diplomová práce podává ucelený přehled o vzniku a vývoji profesních sesterských organizací v naší zemi od historie po současnost. První kapitoly jsou věnované událostem, které bezprostředně souvisely se vznikem prvních spolků. Dále navazují kapitoly zabývající se činností a úsilím prvních spolků o povznesení stavu ošetřovatelského. Text popisuje činnost sester a spolků během válečných, poválečných let a činnost od komunistického puče do roku 1970. Dále navazují samostatné kapitoly, které podrobněji rozebírají strukturu, organizaci a činnost našich největších a nejvýznamnějších profesních organizací jakou byla Česká společnost sester a v současnosti je Česká asociace sester. Práce má historicko-popisný charakter a klade si za cíl zmapovat organizační činnost sester v kontextu s danou dobou a s vytyčením významných událostí týkajících se sester a jejich profese. Pro metodiku sběru dat a informací jsem použila studium literatury a informační technologie. Cenné informace mi poskytl rozhovor s pamětnicí České asociace sester.
Prognostické ukazatele rizika úmrtí a následků při purulentní meningitidě
Džupová, Olga ; Janovská, Daniela (vedoucí práce) ; Křížová, Pavla (oponent) ; Marešová, Vilma (oponent) ; Dostál, Václav (oponent)
Purulentní meningitida je akutní život ohrožující infekční onemocnění centrálního nervového systému. V předantibiotické éře byla smrtnost nemoci téměř stoprocentní; s objevem antibiotik a jejich zavedením do léčebné praxe v 30.-50. letech minulého století dramaticky poklesla. V posledních desetiletích však i přes používání vysoce účinných antibiotik a postupů intenzivní péče nedošlo k významnému snížení smrtnosti a následků způsobených touto chorobou. Smrtelný průběh nemoci postihuje 15-30 % nemocných v dospělém věku. Přestože není častou infekční diagnózou, patří do první desítky infekčních příčin úmrtí ve světě. Cílem studie bylo na základě zhodnocení vlastního souboru pacientů zjistit prognostický význam sledovaných faktorů anamnézy, průběhu onemocnění a laboratorních charakteristik pro klinický výsledek nemoci u dospělých pacientů.
Hodnocení růstu kojených dětí
Křížová, Pavla ; Schneidrová, Dagmar (vedoucí práce)
Růstové grafy tělesných rozměrů, a to především délky a hmotnosti, jsou důležitou pomůckou hodnocení správného růstu a vývoje dětí v pediatrii. Interpretace růstové křivky kojených dětí, a tím posouzení přiměřené výživy a případné zavedení kojenecké mléčné výživy nebo příkrmu, je velmi závislé na adekvátnosti referenčních údajů. Na základě předběžných studií Státního zdravotního ústavu (11) byla vyslovena hypotéza o rozdílnosti aktualizovaných růstových standardů Světové zdravotnické organizace (SZO) publikovaných v roce 2006 (19) a v současnosti používaných referenčních grafů pro české děti, vycházejících z 5. a 6. celostátního antropologického výzkumu (6,16). Automatické přijetí těchto nových referenčních údajů SZO a posuzování růstu kojených dětí vzhledem k těmto referenčním údajům by vedlo k nesprávnému hodnocení růstu kojených dětí, a tím k neopodstatněnému a předčasnému zavádění kojenecké mléčné výživy nebo příkrmu. Předpokládaný pomalejší růst zdravých kojených českých dětí, a to především menší nárůst hmotnosti do šestého měsíce života oproti výsledkům studie SZO, by vedl k zbytečnému zavádění kojenecké mléčné výživy, popřípadě příkrmu, a byl by tak v nesouladu s výhodami plného a dlouhodobého kojení, a tím i v kontrastu s mezinárodními doporučeními SZO. (20) Cílem mé diplomové práce by mělo být...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 KŘÍŽOVÁ, Pavla
2 KŘÍŽOVÁ, Pavlína
14 KŘÍŽOVÁ, Petra
2 Křížová, Pavlína
14 Křížová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.