Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alberto Vojtěch Frič, cesty do Latinské Ameriky na počátku 20. století, jejich financování a význam
Král, Tomáš ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent)
(česky) Ve své práci jsem se pokusil popsat a analyzovat cesty jednoho z největších českých cestovatelů Alberta Vojtěcha Friče. Frič procestoval několik států Latinské Ameriky. V této práci však hlavním tématem nebude sběr kaktusů, ačkoliv byl součástí téměř všech výprav. Bude se soustředit převážně na význam Fričových cest pro soudobou vědu a společnost. Bude zde zmíněn jeho přínos etnografii, biologii, vztahu společnosti k indiánům a v neposlední řadě také geografickým objevům. Dále jsem zde sepsal a shrnul způsob, jakým Frič získával finance pro svoje cesty. V textu lze také najít jeho interpretaci vlastních cest širší společnosti a jeho činnost v společenském životě v Čechách. Práce má za úkol být převážně kompilačním textem. Hlavním zdrojem jsou převážně Fričova vlastní tvorba, jenž je velmi pestrá a početná. Avšak je zde k tomu i čerpáno z ostatní literatury psané o něm.
State, Law, and Everyday Life in Aztec Tenochtitlan
Vyšný, Peter ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Kováč, Milan (oponent) ; Vrhel, František (oponent)
VYŠNÝ, Peter: Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane. Dizertačná práca. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií. Studijní obor: Iberoamerikanistika. Studijní program: Historické vědy. Školiteľ: doc. Markéta Křížová, Ph.D. Praha, 2018. 384 s. Prítomná dizertačná práca, nazvaná Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane, je výsledkom výskumu spoločnosti, ktorá existovala v aztéckom mestskom štáte Tenochtitlan od jeho založenia (cca. 1325 po Kr.) do jeho dobytia (conquista) Španielmi (1519 - 1521). V dizertačnej práci sa na základe historických prameňov a sekundárnej literatúry skúmajú tri podstatné, komplementárne aspekty tejto spoločnosti, a to: 1. jej organizácia a fungovanie, ktorých charakter ukazuje, že Tenochtitlan bol konsolidovaným (mestským) štátom; 2. jej právny poriadok, ktorý rozvíjala a systematicky uplatňovala štátna moc; a 3. typické formy každodenného života jej členov (rôznych kategórií). Výskumom uvedených troch aspektov spoločnosti existujúcej v Tenochtitlane bol dosiahnutý nasledujúci cieľ dizertačnej práce: 1. preskúmať štátnu organizáciu, právny poriadok a formy každodenného života obyvateľov aztéckeho (predhispánskeho) Tenochtitlanu, a to samostatne i v ich vzájomných súvislostiach, ako aj v diachrónnej...
Indiáni Otavalo, obraz indiánske kultury v kontextu rozvoje turistického ruchu
Pikousová, Jana ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
Práce se zabývá životem a tradicemi ekvádorských Indiánů Otavalo, a především se zaměřuje na vysvětlení toho, zda a jak je pro ně důležité uspět v moderním světě. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak Indiáni Otavalo sami sebe prezentují v kontextu rozvoje cestovního ruchu v Ekvádoru i ve světě, jaké prostředky k tomu používají, například na sociálních sítích a jakým způsobem se snaží pozvat turisty do oblasti Otavala. Pro zodpovězení výzkumné otázky jsou použity především zahraniční literatura v angličtině a španělštině, dále internetové zdroje a sociální sítě. Z uvedených zdrojů vyplynulo, že pro Indiány Otavalo je velmi důležité uspět v moderním světě při zachování základních tradic a zvyklostí, které si po staletí nesou. Jsou velmi schopní prodejci a výrobci textilu. Indiáni cestují a prodávají své výrobky po celém světě. Město Otavalo je v současné době moderním městem, které turisté nemohou při návštěvě Ekvádoru vynechat. Například tržiště, na kterém Indiáni prodávali své výrobky již před příchodem Inků, bylo zmodernizováno tak, aby vyhovovalo moderním podmínkám. Je pro ně zásadní dodržování původních tradic a zvyků, které se ale často prolínají s nově přejatými moderními vymoženostmi techniky. I díky tomu, že Otavalové byli schopni přežít nadvládu Inků a posléze Španělů, naučili se, jak se...
The Brazilian Agrarian-industrial Towns of Jan Antonín Baťa (1940 - 1965): Bata Shoe Company's Ideal Industrial Town as Transnational Crossings of Urban Planning Ideas
Costa da Silva, Davi ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Sonkoly, Gábor (oponent) ; Jemelka, Martin (oponent)
Tématem mé diplomové práci jsou města, jež v letech 1941-1965 vybudoval v Brazílii český podnikatel Jan Antonín Baťa, a to konrétně Batatuba, Vila CIMA - Indiana, Mariápolis, Bataguassu a Batayporã. Na fenomén těchto brazilských baťovských měst nahlížím optikou tzv. histoire croisée jako na výsledek interakce mezi koncepty městského plánování, politicko- hospodářského kontextu Brazílie a vlastních záměrů a plánů Jana Antonína Bati. Má práce staví na analýze dobových projektů a příslušné dokumentace tzv. ideálního města Baťova koncernu a měst vystavěných tímto továrníkem na území největší jihoamerické země, přičemž posledně zmiňovaná města představuji jako jakousi zvláštní kapitolu transnacionálních dějin továrních měst budovaných koncernem Baťa na různých místech světa. Z dosavadního studia pramenů totiž vše nasvědčuje tomu, že snem Jana Antonína Bati bylo v Brazílii vybudovat jakási smíšená průmyslovo-zemědělská města, jejichž obyvatelé by se se svými rodinami mohli věnovat i zemědělství. Takový model jsem nazval agrárně-industriálním městem a ve své práci ukazuji, že se do něj do různé míry řadí všech pět měst, jež Baťa v Brazílii vybudoval. Klíčová slova: brazilská Baťová města, Jan Antonín Baťa, agrárně-průmyslové město, histoire croisée transnational urban studies
Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století
Bartásková, Pavla ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent) ; Hjelde, Arnstein (oponent)
Disertační práce je zaměřena na vývoj psané norštiny na území Spojených států amerických v období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Jako výchozí materiál pro dokumentaci jazykových změn byla použita periodika vydávaná norskými imigranty. Pro výzkum byly vybrány tři nejvýznamnější norsky psané deníky vydávané v USA (Decorah-Posten, Skandinaven, Minneapolis Tidende), souhrnně označované jako The Big Three. Vývoj norštiny na území USA je monitorován z perspektivy jazykového managementu a jeho teorie. První část analýz se zabývá vlivem angličtiny jako dominantního jazyka v dané oblasti na psanou norštinu. Výzkum mapuje objem anglických výpůjček, nejvíce zasažené oblasti slovní zásoby a postup morfologické a ortografické integrace anglických slov do psané norštiny. V druhé části výzkumu je sledováno, jakým způsobem a v jaké míře se byla v daných novinách reflektována jazyková reforma přijatá v Norsku v roce 1907, která kodifikovala nové pravopisné a morfologické tvary. Mezi prvky, které byly analyzovány v materiálu z novin, byly zařazeny tvary pro množné číslo a préteritum, užívání dvojitých konsonantů, typ písma a další specifika psaného jazyka daného období. Jednotlivě rozpracované výzkumné body podávají celkový pohled na norštinu užívanou imigranty v jejich tištěných médiích....
Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- peníze, hospodaření domácnosti
KŘÍŽOVÁ, Markéta
Cílem této bakalářské práce je seznámit žáky základní školy se základními principy finanční gramotnosti, neboť její znalost je nezbytná pro správné rozhodování ve světě financí. Bakalářská práce je koncipována jako sbírka řešených úloh, která má sloužit žákům druhého stupně základní školy. Tato závěrečná práce se zabývá problematikou a řešenými příklady z praxe. Témata, na která je práce zaměřená, jsou reklamace, reklama, rodinný rozpočet, inflace, měnový kurz, cena výrobku/služby (DPH) a hotovostní a bezhotovostní forma peněz.
Contemporary Return Migration from Latin America to the Canary Islands
Vltavská, Sylva ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
Cíle této prá e je představit té a ka árské ree igra e z Ve ezuely od roku 94 do roku . Výzku vy hází z rozhovorů s avrá e ý i e igra ty z ostrova la V úvodu jsou uvede y zdroje a seku dár í literatura, z i hž autorka předklá prá e. Rov ěž popisuje etodologii použitou při výzku u a la Go eře a představuje i for átory. Třetí kapitola se za ývá historií Ka árský h ostrovů sa ot ý h a vývoje igrač ího Čtvrtá kapitola popisuje ko krét í případ ostrova la Go era, taj ou e igra i ve čtyři átý h lete h a důvody, které později u ož ily asovou e igra i ve druhé polovi ě . století. i e igra tu předtí , ež opustil ostrov la Go era a představuje politi kou a eko o i kou situa i jako ejdůležitější faktory vedou í k Šestá kapitola a alyzuje e igrač í pro es, akultura i a život e igra tů ve Ve ezuele. Je rozděle a a podkapitoly za ěře é eje a rozdíly ezi a arios a Ve ezuela y, ale také a rozdíly v igra i užů a že . Sed á kapitola se vě uje ree igrač í u pro esu. Představuje ve ezuelskou krizi a asovou ree igra i jako její důsledek. Zvlášt í pozor ost je vě o ostrovy Te erife a la Go era a opětov é u usazova í se a akultura i. Závěr shr uje dosaže é poz atky o této pro le ati e.
Nelegální hispánská migrace do USA
Minčičová, Petra ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Ve Spojených státech amerických dnes žije více než 11 milionů nelegálních přistěhovalců. Mexičané patří mezi nejpočetnější skupinu, ale imigranti z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru (GHS) je následují. V současné době imigrace z regionu GHS do USA převládá. Jedním z důvodů je přetrvávající imigrační krize roku 2014, která se týká imigrace samostatných nezletilých dětí. Státy GHS patří dlouhodobě mezi nejchudší v oblasti, s vysokou mírou kriminality a vražd, k čemuž přispívá množství pouličních gangů a drogových kartelů. První vlnu migrací z GHS způsobily probíhající občanské války v 80. letech v Guatemale a Salvadoru. Po roce 1998 následovala další vlna imigrantů způsobená přírodními katastrofami, které region silně zdecimovaly. Nově příchozí opět rozšířili řady nelegálních imigrantů. Prezident Trump má v plánu deportovat co největší počet nelegálních přistěhovalců a zastavit další imigranty výstavbou zdi na hranici s Mexikem. V průměru žijí imigranti v USA 10 let a více, někteří mají rodiny a děti, které jsou americkými občany. Oproti minulé administrativě se deportace nevyhnou ani této skupině. Prezident je proti ochranářským městům, které nelpí na imigračním statusu jedinců. Jedním z nich je New York (NYC), který je zahrnut do případové studie. Druhou oblastí zájmu je Long Island (NY), kde je...
Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750'
Branda, Martin ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Černá, Jana (oponent) ; Erdösi, Péter (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny texty přitom byly ve své době oblíbené mezi čtenáři. Hlavním úkolem práce je na základě rozboru cestopisů vytvořit komplexní obraz obou dotčených zemí a jejich obyvatel. Během analýzy používám koncept stereotypu dle definice Walthera Lippmana. Současně využívám tzv. černou legendu, negativní vidění Pyrenejského poloostrova pocházející z 16. století. Zároveň je cílem práce srovnat obrazy v jednotlivých dílech a dojít tak k obecnějším závěrům o anglickém vnímání Španělska a Portugalska. Klíčová slova: Španělsko, Portugalsko, cestopisy, obraz druhého, černá legenda, Southey, Baretti, Young
Indiánská textilní rukodělná tvorba v Oaxace
Melicharová, Tereza ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Brenišínová, Monika (oponent)
Tato diplomová práce je případovou studií tří textilních kooperativů, tvořených ženami ze tří indiánských etnik z mexického státu Oaxaca: Galvain Cuy (Zapotékové, komunita Teotitlán del Valle), Jiñi Ñuu (Mixtékové, komunita San Juan Colorado) a Kee Nshií (Chatinové, komunita Santiago Yaitepec). Ty jsou spolu s dalšími oaxackými uměleckořemeslnými kooperativy zapojeny do komunitární firmy Color y Cultura, která se zabývá prodejem a propagací jejich výrobků. Práce mapuje kooperativní podnikání indiánských žen, zabývající se rukodělnou textilní tvorbou ve zmíněné trojici komunit a fungování zastřešující Color y Cultura se sídlem v Oaxace de Juárez. Zkoumá, jak tyto ženy vnímají model kooperativního podnikání a komunitární firmy Color y Cultura, do niž jsou zapojeny a jaké jsou přínosy a úskalí takového modelu pracovní organizace. Zabývá se také jejich etnickým sebepojetím ve vztahu k vlastní uměleckořemeslné tvorbě a její propagaci. Členství v Color y Cultura díky vlastnímu krámku v Oaxace umožňuje ženám ze zkoumaných kooperativů vyhnout se překupníkům. To přináší větší zisk, uměleckou svobodu a přímý kontakt se zákazníkem. Color y Cultura nabízí členským kooperativům nejrůznější podpůrné a vzdělávací programy a další příležitosti k prodeji jejich výrobků. Kooperativní organizace práce v komunitách...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 KŘÍŽOVÁ, Marcela
7 KŘÍŽOVÁ, Marie
4 KŘÍŽOVÁ, Markéta
7 KŘÍŽOVÁ, Martina
8 KŘÍŽOVÁ, Michaela
1 KŘÍŽOVÁ, Michala
2 KŘÍŽOVÁ, Monika
2 Křížová, Magdalena
5 Křížová, Marcela
7 Křížová, Marie
1 Křížová, Marta
7 Křížová, Martina
8 Křížová, Michaela
2 Křížová, Milada
1 Křížová, Miriam
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.