Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Changes of the written Norwegian and their reflection in the press published in the United States in the 19th and the first half of the 20th century
Bartásková, Pavla ; Štajnerová, Petra (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent) ; Hjelde, Arnstein (oponent)
Disertační práce je zaměřena na vývoj psané norštiny na území Spojených států amerických v období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Jako výchozí materiál pro dokumentaci jazykových změn byla použita periodika vydávaná norskými imigranty. Pro výzkum byly vybrány tři nejvýznamnější norsky psané deníky vydávané v USA (Decorah-Posten, Skandinaven, Minneapolis Tidende), souhrnně označované jako The Big Three. Vývoj norštiny na území USA je monitorován z perspektivy jazykového managementu a jeho teorie. První část analýz se zabývá vlivem angličtiny jako dominantního jazyka v dané oblasti na psanou norštinu. Výzkum mapuje objem anglických výpůjček, nejvíce zasažené oblasti slovní zásoby a postup morfologické a ortografické integrace anglických slov do psané norštiny. V druhé části výzkumu je sledováno, jakým způsobem a v jaké míře se byla v daných novinách reflektována jazyková reforma přijatá v Norsku v roce 1907, která kodifikovala nové pravopisné a morfologické tvary. Mezi prvky, které byly analyzovány v materiálu z novin, byly zařazeny tvary pro množné číslo a préteritum, užívání dvojitých konsonantů, typ písma a další specifika psaného jazyka daného období. Jednotlivě rozpracované výzkumné body podávají celkový pohled na norštinu užívanou imigranty v jejich tištěných médiích....
Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- peníze, hospodaření domácnosti
KŘÍŽOVÁ, Markéta
Cílem této bakalářské práce je seznámit žáky základní školy se základními principy finanční gramotnosti, neboť její znalost je nezbytná pro správné rozhodování ve světě financí. Bakalářská práce je koncipována jako sbírka řešených úloh, která má sloužit žákům druhého stupně základní školy. Tato závěrečná práce se zabývá problematikou a řešenými příklady z praxe. Témata, na která je práce zaměřená, jsou reklamace, reklama, rodinný rozpočet, inflace, měnový kurz, cena výrobku/služby (DPH) a hotovostní a bezhotovostní forma peněz.
Contemporary Return Migration from Latin America to the Canary Islands
Vltavská, Sylva ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
Cíle této prá e je představit té a ka árské ree igra e z Ve ezuely od roku 94 do roku . Výzku vy hází z rozhovorů s avrá e ý i e igra ty z ostrova la V úvodu jsou uvede y zdroje a seku dár í literatura, z i hž autorka předklá prá e. Rov ěž popisuje etodologii použitou při výzku u a la Go eře a představuje i for átory. Třetí kapitola se za ývá historií Ka árský h ostrovů sa ot ý h a vývoje igrač ího Čtvrtá kapitola popisuje ko krét í případ ostrova la Go era, taj ou e igra i ve čtyři átý h lete h a důvody, které později u ož ily asovou e igra i ve druhé polovi ě . století. i e igra tu předtí , ež opustil ostrov la Go era a představuje politi kou a eko o i kou situa i jako ejdůležitější faktory vedou í k Šestá kapitola a alyzuje e igrač í pro es, akultura i a život e igra tů ve Ve ezuele. Je rozděle a a podkapitoly za ěře é eje a rozdíly ezi a arios a Ve ezuela y, ale také a rozdíly v igra i užů a že . Sed á kapitola se vě uje ree igrač í u pro esu. Představuje ve ezuelskou krizi a asovou ree igra i jako její důsledek. Zvlášt í pozor ost je vě o ostrovy Te erife a la Go era a opětov é u usazova í se a akultura i. Závěr shr uje dosaže é poz atky o této pro le ati e.
Nelegální hispánská migrace do USA
Minčičová, Petra ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Ve Spojených státech amerických dnes žije více než 11 milionů nelegálních přistěhovalců. Mexičané patří mezi nejpočetnější skupinu, ale imigranti z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru (GHS) je následují. V současné době imigrace z regionu GHS do USA převládá. Jedním z důvodů je přetrvávající imigrační krize roku 2014, která se týká imigrace samostatných nezletilých dětí. Státy GHS patří dlouhodobě mezi nejchudší v oblasti, s vysokou mírou kriminality a vražd, k čemuž přispívá množství pouličních gangů a drogových kartelů. První vlnu migrací z GHS způsobily probíhající občanské války v 80. letech v Guatemale a Salvadoru. Po roce 1998 následovala další vlna imigrantů způsobená přírodními katastrofami, které region silně zdecimovaly. Nově příchozí opět rozšířili řady nelegálních imigrantů. Prezident Trump má v plánu deportovat co největší počet nelegálních přistěhovalců a zastavit další imigranty výstavbou zdi na hranici s Mexikem. V průměru žijí imigranti v USA 10 let a více, někteří mají rodiny a děti, které jsou americkými občany. Oproti minulé administrativě se deportace nevyhnou ani této skupině. Prezident je proti ochranářským městům, které nelpí na imigračním statusu jedinců. Jedním z nich je New York (NYC), který je zahrnut do případové studie. Druhou oblastí zájmu je Long Island (NY), kde je...
Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750'
Branda, Martin ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Černá, Jana (oponent) ; Erdösi, Péter (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny texty přitom byly ve své době oblíbené mezi čtenáři. Hlavním úkolem práce je na základě rozboru cestopisů vytvořit komplexní obraz obou dotčených zemí a jejich obyvatel. Během analýzy používám koncept stereotypu dle definice Walthera Lippmana. Současně využívám tzv. černou legendu, negativní vidění Pyrenejského poloostrova pocházející z 16. století. Zároveň je cílem práce srovnat obrazy v jednotlivých dílech a dojít tak k obecnějším závěrům o anglickém vnímání Španělska a Portugalska. Klíčová slova: Španělsko, Portugalsko, cestopisy, obraz druhého, černá legenda, Southey, Baretti, Young
Indiánská textilní rukodělná tvorba v Oaxace
Melicharová, Tereza ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Brenišínová, Monika (oponent)
Tato diplomová práce je případovou studií tří textilních kooperativů, tvořených ženami ze tří indiánských etnik z mexického státu Oaxaca: Galvain Cuy (Zapotékové, komunita Teotitlán del Valle), Jiñi Ñuu (Mixtékové, komunita San Juan Colorado) a Kee Nshií (Chatinové, komunita Santiago Yaitepec). Ty jsou spolu s dalšími oaxackými uměleckořemeslnými kooperativy zapojeny do komunitární firmy Color y Cultura, která se zabývá prodejem a propagací jejich výrobků. Práce mapuje kooperativní podnikání indiánských žen, zabývající se rukodělnou textilní tvorbou ve zmíněné trojici komunit a fungování zastřešující Color y Cultura se sídlem v Oaxace de Juárez. Zkoumá, jak tyto ženy vnímají model kooperativního podnikání a komunitární firmy Color y Cultura, do niž jsou zapojeny a jaké jsou přínosy a úskalí takového modelu pracovní organizace. Zabývá se také jejich etnickým sebepojetím ve vztahu k vlastní uměleckořemeslné tvorbě a její propagaci. Členství v Color y Cultura díky vlastnímu krámku v Oaxace umožňuje ženám ze zkoumaných kooperativů vyhnout se překupníkům. To přináší větší zisk, uměleckou svobodu a přímý kontakt se zákazníkem. Color y Cultura nabízí členským kooperativům nejrůznější podpůrné a vzdělávací programy a další příležitosti k prodeji jejich výrobků. Kooperativní organizace práce v komunitách...
Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750'
Branda, Martin ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Černá, Jana (oponent) ; Erdösi, Péter (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny texty přitom byly ve své době oblíbené mezi čtenáři. Hlavním úkolem práce je na základě rozboru cestopisů vytvořit komplexní obraz obou dotčených zemí a jejich obyvatel. Výchozím konceptem je přitom tzv. černá legenda, negativní vidění Pyrenejského poloostrova pocházející z 16. století. Zároveň je cílem práce srovnat obrazy v jednotlivých dílech a dojít tak k obecnějším závěrům o anglickém vnímání Španělska a Portugalska. Klíčová slova: Španělsko, Portugalsko, cestopisy, obraz druhého, černá legenda, Southey, Baretti, Young
Tepito and its transformation since 1960 to the present. The present forms of the culture of poverty
Omastová, Kristýna ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent)
Ve své diplomové práci popisuji přeměnu Tepita, neblaze proslulé čtvrti ve městě Mexiku, od roku 1960 po současnost. Cílem této mikrohistorie je zjistit, jak se na lokální úrovni projevily velké socioekonomické změny, které se v Mexiku udály za posledních 60 let. Konkrétně se zaměřuji na začlenění tradiční mexické společnosti do moderního a globalizovaného světa; korporativizaci pracující třídy do politiky jedné strany; přechod z ekonomického modelu stabilizovaného rozvoje (zaměřeného na industrializaci jako náhradu dovozu) na neoliberalismus; postupné narušování sousedských vztahů urychlené urbanistickými plány v 60. a 70. letech, zemětřesením v roce 1985 a rozšířením se obchodu s drogami a ozbrojeného násilí; a počátek digitálního věku. Taktéž se zamýšlím nad platností teorie kultury chudoby, jež byla formulována antropologem Oscarem Lewisem na konci 50. let minulého století během jeho terénního výzkumu ve zmíněné čtvrti, a popisuji, jak se proměnily jednotlivé aspekty této teorie.
Diverging Migratory Tendencies of the Youth in Central Europe - Case Studies of the Hungarian and Czech Models
Abdel-Salam, Nóra ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Verdier, Nicolas (oponent) ; Uherek, Zdeněk (oponent)
Politické a ekonomické změny posledních tří desetiletí měly různé účinky na životy a vyhlídky mladých lidí v Maďarsku a České republice. Devastující důsledky spojené s těžkostmi hospodářské krize v posledních několika letech donutily mnohé z těchto lidí k odchodu ze své země, aby zkusili své šance jinde (nebo, aby se zkusili uplatnit v zahraničí). Přestože převládající migrační toky Evropy mohou být obecně charakterizovány pohybem skupin převážně mladší populace ze střední a východní Evropy západním směrem, tak dvě země, kterými se zabývá tento výzkum vykazují odlišné migrační tendence. Zatímco dnešní Maďarsko obhajuje hrozbu vzniku emigrační země a v případě České republiky příliv obyvatel převyšuje emigraci, čímž se postupně stává zemí přistěhovaleckou. Ve svém výzkumu bych chtěla odhalit specifika migračních tendencí v České republice a Madarsku a jejich sociálně-ekonomické důvody. Cílem výzkumu je pak přispět k porozumění vývoje současných migračních tendencí v těchto zemích, stejně tak jako i k pochopení jejich potenciálních dlouhodobých dopadů na sociální a hospodářské struktury obou zemí. KLÍČOVÁ SLOVA Emigrace, přistěhovalectví, mládež, nezaměstnanost, chudoba, vzdělávání, práce, Evropská unie, volný pohyb, Maďarsko, Česká republika.
Význam kaktusu peyote v každodenním životě, umění a náboženství Indiánů Huichol
Ščurková, Adéla ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
ř ž ů ů ř ě ř ů ž ě ž ž ě ž ě ů č ě ě č ě ř ěů ř č č ě ředevším z ů ě ě č ů ž ř ž ž ě ř ě ů ř ů č ř ž žň bohy "setkat", ale také s ž ě ě ž ž ě ě ě bohy. Huicholští umě ž ř ě ě ě ř ě ě ě ž č ě ř ě ř ě ě ř ěů ž ě ř ěů č č č ů ě ě ř ě Zvýšená poptávka tak narušila "správný postup" výroby huicholských umě ř ěů ž ž ř ř ř č ě ě ě

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 KŘÍŽOVÁ, Marcela
7 KŘÍŽOVÁ, Marie
4 KŘÍŽOVÁ, Markéta
6 KŘÍŽOVÁ, Martina
8 KŘÍŽOVÁ, Michaela
1 KŘÍŽOVÁ, Michala
2 KŘÍŽOVÁ, Monika
2 Křížová, Magdalena
5 Křížová, Marcela
7 Křížová, Marie
1 Křížová, Marta
6 Křížová, Martina
8 Křížová, Michaela
2 Křížová, Milada
1 Křížová, Miriam
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.